Реферат: За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка підприємства» дисципліна «Конкурентоспроможність підприємств» має код вг-03 І викладається в обсязі 2 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу
Опис кредитного модуля (дисципліни)

ВГ-03 «Конкурентоспроможність підприємств»


Статус кредитного модуля (дисципліни) за вільним вибором студентів


Лектор Задольський А.М., доцент


Факультет менеджменту та маркетингу


Кафедра міжнародної економіки


І. Загальні відомості
Дисциплна «Конкурентоспроможність підприємств» згідно навчального плану відноситься до вибіркових дисциплін гуманітарного циклу і передбачає попереднє опанування студентами таких дисциплін як економічна теорія, економіка підприємства, мікроекономіка, макроекономіка

За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка підприємства» дисципліна «Конкурентоспроможність підприємств» має код ВГ-03 і викладається в обсязі 2 кредитів ECTS.


ІІ. Розподіл навчального часу


Семестр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

^ Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ютерний практикум

4

ВГ-03

2/72

36

-

-

36

1
залік


ІІІ. Мета і завдання кредитного модуля (дисципліни)

Головною метою дисципліни «Конкурентоспроможність підприємств» є надання студентам теоретичних знань та практичних навичок стосовно науково-теоретичних основ методологічних і організаційних положень в питаннях отримання і розвитку конкурентних переваг на ринку в сучасних умовах.

Виходячи з мети, вивчення даної дисципліни переслідує такі головні завдання:

- вивчення основ конкуренції,

- визначення конкурентних переваг, їх утримання та розвитку;

- ознайомлення з існуючими методами оцінки конкурентоспроможності, показниками оцінювання її рівня,

- набуття вмінь використовувати нормативно-технічні документи для розв’язання практичних завдань у сфері конкурентної боротьби.

Для досягнення поставленої мети дисципліни в процесі інформативної взаємодії необхідно: викладачам провести: контроль засвоєння матеріалу з основних питань курсу та оцінку рівня відповідності набутих знань та навичок вимогам програми; а студенту здійснити: поглиблене вивчення поданого на лекціях матеріалу; самостійного отримання навичок щодо його практичного використання; набуття навичок аналізу та синтезу процесів, явищ, умов для формування власної економічної позиції.


^ IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

Тема 1. Теоретичні основи конкурентних відносин.

Конкуренція як рушійна сила ринку. Різновиди конкуренції підприємств.

Тема 2. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги.

Види конкурентоспроможності в залежності від рівня й об’єкта аналізу. Фактори, які впливають на конкурентоспроможність підприємств. Умови посилення конкурентних переваг підприємств.

Тема 3. Методологія аналізу конкурентних переваг підприємств.

Сутність і класифікація основних методів управління конкурентними перевагами. Найбільш поширені методи аналізу конкурентних переваг підприємств (GAP, LOTS’, PIMS’, Мак-Кінзі). Конкурентний статус підприємства.

Тема 4. Інструменти регулювання конкурентоспроможності підприємств.

Система державного антимонопольного регулювання в Україні. Конкурентоспроможність продукції як складова конкурентоспроможності підприємства. Регулююча роль ціни і якості в конкурентній боротьбі. Конкуренція і комерційна таємниця підприємства.

Тема 5. Цінова політика підприємства в умовах конкурентної боротьби.

Головні складові цінової політики підприємства в умовах конкурентної боротьби. Класифікація та аналіз ціноутворюючих факторів. Державне регулювання цін в сучасних умовах конкурентної боротьби. Витрати виробництва як важливий ціноутворюючий фактор. Види ринкових цін та їх економічна характеристика. Методи ціноутворення на підприємстві та їх порівняльний аналіз. Особливості цінової політики підприємства в умовах інфляції.

Тема 6. Оцінка виробничо-ресурсних і експортних можливостей підприємства в конкурентній боротьбі.

Загальна характеристика структури вивчення виробничо-ресурсних і експортних можливостей підприємства. Діагностика фінансово-економічного стану як складова оцінки конкурентоспроможності підприємства. Ревізія товарного асортименту продукції підприємства. Діагностика й одлік виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і науково-технічного потенціалу підприємства. Аналіз стратегій підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку і якість його маркетингової та комерційної роботи. Аналіз виробничої і загальної структури підприємства. Зведена таблиця оцінки конкурентних позицій підприємства.

Тема 7. Товарна політика підприємства в конкурентній боротьбі.

Підвищення конкурентоспроможності товарів і управління якістю. Якість і маркетинг. Інноваційна політика підприємства в умовах конкуренції. Позиціювання товару і асортиментна політика підприємства. Розробка упаковки та оформлення товару.

Тема 8. Комунікаційна політика підприємства.

Реклама та її роль в комунікаційній політиці підприємства. Планування рекламної компанії підприємства. Фірмовий стиль підприємства. Участь підприємства у виставках і ярмарках.

^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення
При викладанні даної дисципліни використовуються різноманітні форми організації навчання: лекції (традиційні, проблемні, дискусійні), можуть порводитися тренінги, ділові ігри, можуть бути застосовані кейс-метод та метод графічної інтерпретації матеріалу. Самостійна робота, з цієї дисципліни спрямована на підбір потрібних матеріалів для виконання студентами курсових і контрольних робіт з інших дисциплін, а також для підготовки до виконання дипломних робіт з обраної спеціальності. З цією метою виконуються такі роботи як - пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою; аналітичний (критичний) огляд публікацій; підготовка письмової наукової доповіді (ессе), реферату; підготовка тез та виступ на засіданні гуртка, конференції тощо.

Навчальну та спеціальну літературу під час підготовки до практичних і семінарських занять, а також під час написання ессе, реферату, доповіді, тез студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечні каталоги та орієнтуючись на список рекомендованої літератури.


Основна література в бібліотеці НТУУ «КПІ»

Про антимонопольний комітет України: Закон України від 26.11.93 Х2 3659-ХІІ /І Відомості Верховної Ради. -1993. - Х2 50. - Ст. 472.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 Х2 236/96-ВР // Відомості Верховної Ради. - 1996. -Х2 36.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 Х2 2210-ІІІ // Відомості Верховної Ради. - 2001. - NQ 12. - с. 64.

Про комерційну таємницю: Закон України // Відомості Верховної Ради.

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18.02.1992 N2 2132-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1992. - N2 21. - Ст. 296.

Про захист прав споживачів: Закон України //Відомості Верховної Ради.

Ноздрачева Р. Б., Цыгичко Л И. Маркетинг. Как побеждать на рынке. ­М.: Финансы и статистика, 1991. - 303 с.

Чернега О. Б. Управление конкурентоспособностью в условиях трансформации экономических отношений. - Донецк: НЭП НАН Украины, 1999. - 448 с.

Конкурентоспроможність підприємства. І.З. Должанський, Т.О. Загорна. – К.: ЦП, 2006. – 379 с.

Про захист національного товаровиробника від демпінгового експорту: Закон України. від 22.12.98 NQ 98 Х2 331-ХІУ // Відомості Верховної Ради. ­1993. -Х212-13. -Ст. 80.

Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпор­ту: Закон України від 22.12.1.998 /І Відомості Верховної Ради.

Про рекламу: Закон України від 03.07.1996 Х2 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради. -1996. - Х2 39. - Ст. 181.

Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.1990 Х2507-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1990. - Х2 52. - Ст. 650.

Джефінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. з англ. - К.: Знання, НОА, 2001. - 456 с.

Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. - 2-е вид., перероб. і доп. - К., 2000. - 525 с.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О. И. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра, 2000. - 516 с.

3апунный А.И., Мельник Н. А. Управление качеством продукции и зффективность производства. - К.: Вища шк., 1988. - 126 с.

Исикава К. Японские методы управления качеством: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1988. - 215 с.

Крылова Г. Д Зарубежный опыт управления качеством. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 138 с.

Основна література на кафедрі

Лифшиц И М Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник. ­3-е изд. - М.: Юрайт, 2004. - 339 с.

Лук'янець Т. І. Рекламний менеджмент: Навч. посiб. - К: КНЕУ, 1998.­276 с.

Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 230 с.

Орбытко Б. А. Рекламный менеджмент: Конспект лекций. - К: МАУП, 2000. - 120 с.

Предпринимательство / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Г. Б. Поленова, В. А. Швандера. - М.: Юним, 2000. - 479 с.

Ромат Е. В. Реклaма: Учеб. для студентов специальности «Маркетинг». - 3-е изд., перераб. и доп. - К.; Х.: НВФ «Студцетр», 2000. - 480 с.

Рыжков Н. И. Управление качеством в новых условиях хозяйствования. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 165 с.

Федоровскuй В. Конкуренция: достижение и удержание превосходства. - Николаев: НПУ , 2001. - 107 с.

Фомичёв С. Н, Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством. - К: МАУП, 2000. - 193 с.

Опорний конспект лекцій.

Методичні вказівки до вивчення курсу.VI. Мова
Викладання дисципліни здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською.

^ VІІ. методика оцінювання


Рейтинг студента складається з балів, що отримуються за відповіді на практичних заняттях, експрес-контролі на практичних заняттях, балів по МКР.


Розрахунок шкали R рейтингу :

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає:

^ Rс= 100 балів

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модулю менше 60 балів, забов’язані виконувати залікову контрольну роботу.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (RD≥60), мають можливості:

отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом»

відповідно до набраного рейтингу;

виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення оцінки;

у разі отримання оцінки, більшої ніж «автоматом» з рейтингу, студент отримає оцінку за результатами залікової контрольної

роботи.


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею:


RD

Оцінка ECTS та визначення

Оцінка традиційна

95…100

А

Відмінно

85…94

В

Добре

75…84

С

65…74

D

Задовільно

60…64

E

RD<60

FX

незадовільно

RD <40

F

не допущений


VІІІ. Організація

Навчання з дисципліни проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до розкладу занять.

Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.

еще рефераты
Еще работы по разное