Реферат: Назва модуля: Банківські операції Код модуля: фін 6006 С01


Назва модуля: Банківські операції

Код модуля: ФІН_6006_С01

Тип модуля: обов’язковий

Семестр: V

Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 год. (кредитів ЄКТС – 5), аудиторні години – 64 (лекції – 32, практичні – 32)

Лектор – к.е.н., доц. Колісник М.К., ст.викл. Віблий П.І.

Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: закони України стосовно банківської діяльності, нормативні акти, які регулюють банківську діяльність; види та організаційні форми реалізації банківської діяльності.

уміти: виконувати конкретні операції в банківській системі; сформувати кредитні ресурси комерційних банків; організувати банківське кредитування, готівкові, безготівкові та міжбанківські розрахунки в Україні; обслуговувати зовнішньоекономічну діяльність підприємств та організацій комерційними банками; організовувати грошово-кредитне регулювання в нашій країні.

Спосіб навчання: аудиторне

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: фінанси, гроші та кредит;

кореквізит: податкова система, ринок фінансових послуг.

Зміст модуля: Створення та організація діяльності комерційного банку. Формування ресурсів комерційного банку. Розрахунково-касові операції банків. Операції банків з векселями. Кредитні операції банків. Операції банків з цінними паперами. Банківські інвестиції. Операції банків в іноземній валюті. Нетрадиційні банківські операції та послуги. Результати комерційної діяльності банку.

^ Рекомендована література:

Алєксєєв І.В., Колісник М.К. Гроші та кредит. Навчальний посібник - К: Знання , 2007 – 252 с.

Васильченко З.М. “Комерційці банки: реструктуризація та реорганізація”. Монографія Київ Кондор 2004 р.

Колісник М.К., Кухаренко І.К., Віблий П.І. Облік банківських операцій. Навч. Посібник. Львів. – ІППТ, 2001

Коцовська Р., Ричаківська В., Табачук Р., Грудзевич Я.. Операції комерційних банків. – Львів: Центр Європи, 2001- 516с.

Мороз А.М. Банківські операції. – К.: КНЕУ, 2007.

Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи і моделі: Монографія. – К.: КНЕУ, 2006. – 316 с.

Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навч.посібник – К.:Знання, КОО, 2000 – 205с.

Форми та методи навчання:

форми – денна, заочна

методи – лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота

Методи і критерії оцінювання:

поточний контроль (20 %)

контрольний захід (80 %)

Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное