Реферат: З дисципліни “Економічний аналіз діяльності підприємств туризму


Програмні питання

з дисципліни

“Економічний аналіз діяльності підприємств туризму»Об'єктивні передумови розвитку економічного аналізу при становленні ринкових відносин.

Економічний аналіз у зв'язку із загальною теорією наукового пізнання. Місце економічного аналізу у тріаді пізнання економічних систем.

Аналітичне забезпечення реалізації економічних методів господарювання.

Характерні ознаки економічного аналізу і його відмінність від інших економічних наук. Взаємозв'язки економічного аналізу у системі економічних наук.

Методологічна основа економічного аналізу.

Трансформація економічного аналізу у зв'язку із ринковим реформуванням та зміною філософії управління і менеджменту. Напрями фундаментальних і прикладних досліджень у галузі економічного аналізу.

Предмет і об'єкти економічного аналізу, їх класифікація і особливості дослідження.

Принципи економічного аналізу.

Цілі та завдання економічного аналізу, їх трансформація з розвитком ринкових відносин.

Еволюція теорії і практики економічного аналізу в Україні, її тенденції. Періодизація розвитку економічного аналізу в Україні.

Поняття методу економічного аналізу, його загальнонаукове і функціональне значення. Характерні ознаки методу економічного аналізу, його відмінності від методів інших функціональних економічних наук.

Класифікація методів економічного аналізу, вибір і обґрунтування класифікаційних ознак.

Взаємозв'язок методу, методики і методології економічного аналізу. Сфери застосування методів і прийомів економічного аналізу, їх вибір для розв'язання конкретних аналітичних задач.

Економіко-логічні методи і прийоми як інструмент обробки економічної інформації, що застосовується при вивченні економічних явищ і процесів на макро- і мікроекономічних рівнях.

Класифікація економіко-логічних (традиційних) методів і прийомів, галузь їх застосування. Методи загального і факторного (чинникового) аналізу.

Порівняння: цілі, форми порівняння та їх використання в аналізі. Умови забезпечення зіставленості показників.

Прийоми групування: індуктивно-дедуктивний умовивід стосовно дослідження господарських процесів, операцій і економічних явищ в їх взаємозв'язку, взаємозалежності та взаємообумовленості. Види групування: аналітичні, структурні та типові.

Прийоми деталізації загальних показників.

Графічні методи (стовпчикові, лінійні, секторні та гістограми) у дослідженні аналітичних показників, їх характеристика, роль і значення графіків у візуальному дослідженні господарських операцій, процесів та економічних явищ.

Прийоми елімінування: індексний метод, метод ланцюгових підставок, метод абсолютних різниць, метод відносних різниць, інтегральний метод, метод простого додавання, нерозкладеного залишку, метод зважених кінцевих різниць, метод коригуючого коефіцієнта, метод часткової участі, логарифмічний метод. Умови використання економіко-логічних методів в економічному аналізі.

Метод балансового ув'язування у дослідженнях наявності та руху матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку об'єкта за допомогою інтегрованих показників, показників темпів економічного зростання і коефіцієнта рівномірності.

Прийоми визначення «вузьких місць» та головних ланцюгів розвитку об'єкта дослідження.

Методи детермінованої комплексної оцінки господарської діяльності: метод сум, метод сум місць, метод відносної відстані, метод геометричної середньої, метод коефіцієнтів і таксиметричний метод.

Інформаційна база економічного аналізу. Види інформаційних ресурсів аналізу. Основні принципи формування інформаційної бази аналітичних досліджень.

Перевірка достовірності інформації економічного аналізу.

Документальне оформлення результатів аналізу. Стандарти аналітичних процедур та формування вихідного аналітичного забезпечення на запит користувачів.

Методологічний та організаційний аспекти економічного аналізу та їх взаємозв'язок. Види організаційних систем економічного аналізу, їх характеристики.

Аналітичний процес і його структурні елементи. Управління аналітичним процесом.

Особливості здійснення аналітичного процесу в умовах використання інформаційних технологій і систем.

Класифікаційні ознаки видів економічного аналізу у зв'язку із реалізацією його цілей, функцій та завдань.

Просторові види економічного аналізу: макроекономічний та мікроекономічний аналіз, внутрішній та зовнішній аналіз.

Часові види економічного аналізу: перспективний і стратегічний економічний аналіз, поточний (оперативний) і наступний (ретроспективний) економічний аналіз.

Тематичний економічний аналіз, його види і сфери застосування.

Характеристики видів економічного аналізу за рівнем охоплення об'єкта дослідження. Внутрігосподарський (управлінський) і фінансовий аналіз. Функціонально-вартісний аналіз: сутність, змістові характеристики, завдання і етапи його здійснення. SWОТ-аналіз та його характеристики.

Аналіз і обґрунтування пріоритетних напрямів діяльності підприємств туризму. Вибір масштабів і структури програми діяльності, оцінка конкурентних переваг та можливостей ділового партнерства.

Аналіз можливостей мобілізації виробничого потенціалу. Критерії обґрунтованості програми виробничої діяльності. Аналіз використання договорів із надання послуг. Оцінка ступеня мобілізації внутрішніх резервів виробництва.

Порядок і методика економічного аналізу обсягу реалізації туристичного продукту в підприємствах туризму. Аналіз обсягу та структури товарообороту й виробничої програми в закладах ресторанного господарства,готельних і туристичних комплексів.

Особливості перспективного та оперативного економічного аналізу діяльності підприємств туризму.

Аналіз і оцінка основних засобів виробництва (забезпеченості та якісного стану). Аналіз руху основних засобів та ефективності їх використання.

Аналіз забезпеченості туристичної діяльності матеріальними ресурсами та ефективності їх використання.

Аналіз трудового потенціалу об'єктів дослідження. Аналіз якісних параметрів трудових ресурсів та ефективності їх використання.

Фактори зростання продуктивності праці та підвищення ефективності використання трудових ресурсів у підприємствах туристичної індустрії.

Класифікація поточних витрат, що відносяться на собівартість послуг у підприємствах туристичної індустрії.

Аналіз поточних витрат у туристичних комплексах.

Особливості аналізу витрат діяльності за економічними елементами і калькуляційними статтями. Аналіз прямих і непрямих витрат діяльності.

Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг).

Аналіз доходів, результатів діяльності та рентабельності.

Аналіз фінансового стану підприємства.

Оцінка інтенсивності використання оборотних активів.

Аналіз власного і залученого капіталу.

Аналіз фінансової стабільності і платоспроможності підприємства.

Аналіз податкових платежів підприємств туризму.

Аналіз реальних інвестицій підприємств у формі капітальних вкладень.Доцент І.Ф. Лобачева

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

Конституція України. Прийнята 18.06.96 р. - К.: Україна, 1996. - С.54.

Про банки і банківську діяльність: Закон України: Прийнятий 20.03.91 р., зі змінами та доповнення.

Про цінні папери і фонду біржу: Закон України: Прийнятий18.06.1991 р., зі змінами та доповнення.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України. Прийнятий 16.07.1999 р., зі змінами та доповнення.

Про власність: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 07.02.91 р., зі змінами та доповнень.

Про податок на додану вартість: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 02.04.97 р. № 168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Про оподаткування прибутку підприємства: Закон України: Затв. Постановою Верховної Ради України від 22.05.97 р. Ж283/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П.
Теорія економічного аналізу: Навч. посібник .- К: Професіонал, 2007.

Болюх М.А., Бурчевський В.З., Горбаток М.І., Заросило А.П. Економічний аналіз: Навч. посібник для студ. економ. вузів. / За ред.

М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001.

Бутинець Ф.Ф., Шкарабан С.І., Мних Є.В., Глущук О.М. Економічний аналіз: Навч посібник для студ. виш. навч. закл. Спец. 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф. Бутинця. Навчальні посібники з бухгалтерського обліку. - Житомир: Рута, 2003.

Бутко А.Д., Кислиця Н.Г. Теорія економічного аналізу: Опорний конспект лекцій. - К.: КНТЕУ, 2002.

Івахненко В.М., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. для студ економ. спец. - К.: Нічлава, 2001.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансо­вого стану підприємства: Навч. посіб. для студ. - К.: Вища шк., 2003.

Теорія економічного аналізу:Опорний конспект лекцій/Уклад. Є.В. Мних, А.Д. Бутко .- К: КНТЕУ, 2006.

Теорія економічного аналізу. Методичні рекомендації для лабораторних робіт: "Бакалавр", 0501 "Економіка і підприємництво", 0502 "Менеджмент"/Уклад. А.Д. Бутко, О.О. Заремба .- К: КНТЕУ, 2007.

Поліщук Н.В., Кравцова А.М. Теорія економічного аналізу: практикум (методи і прийому аналізу): Навч. посібник / За заг. ред. Є.В.Мниха. - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2007.

Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Москаленко В.В. Комп'ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): Навч. посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2005.

Серединська В.М., Загородна О.М., Федорович Р.В. Теорія економічного аналізу: Підручник .-2-ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Астон, 2006.

Чигиринська О.С., Власюк Т.М. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник. -К: Центр навчальної літератури, 2006.

Чебан Т.М., Калінська Т.А., Дмитрієнко І.О. Теорія економічного аналізу: Навч. посібник /За ред. Труша В.Є.- К: Центр навчальної літератури, 2003.
^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник: 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 1999.

Бутко А.Д. Методичні вказівки до вивчення курсу "Теорія економічного аналізу з використанням персональних електронно-обчислювальних машин". - К.: КНТЕУ, 1999.

Бутко А.Д. Економіко-математичні методи та моделі в бухгалтер­ському обліку і аналізу. -К.: 1993.

Драйтер Н. Смит Г. Прикладной регриссионный анализ. - М.: Финансы, 1986.

Івахненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С Економічний ана­ліз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999.

Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономичного анализа. -К.: Вища шк., 1989.

Карманов В.Г. Математическое програмирование. - М.: Наука, 1985.

Митрофанов Г.В., Кравченко Г.О., Барабаш Н.С. Аналіз діяльності банку: навчальний посібник. - К.: КДТЕУ, 1999.

Ричард Томас Количественные методы анализа хозяйственной деятельности - М.: "Дело и Сервис", 1999.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. Минск: ООО "Новое знание", 2000.

Тарасенко И.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів: ЛБІ НБУ, 2000.


ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ


www.rada.qou.ua – caйт Верховної ради України.

www.sta.qov.ua – caйт ДПАУ.

www.visnuk.com.ua - caйт "Bіchиk ДПА України.

www.buhgalteria.com.ua - caйт "Бyxгaлтерія" вiд "Бiзнeca".

www.dtkt.com.ua - caйт "Дeбет-Kpeдит" від ГК.

www.qooqle.com.ua - пoшуковa.

www.rambler.ru. – пoшуковa.


еще рефераты
Еще работы по разное