Реферат: Роль І місце готельного господарства І туризму в народногосподарському комплексі України та в системі ринкового господарства


ПИТАННЯ ЛО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ «ЕКОНОМІКА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА І ТУРИЗМУ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 «МЕНЕДЖМЕНТ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ» (4 КУРС)

1 екзамен


Тема 1.1. Роль і місце готельного господарства і туризму в народногосподарському комплексі України та в системі ринкового господарства.

Дати визначення туристичного продукту, туристичної індустрії національного та міжнародного туристичного ринку.

Назвати функції готельного господарства і туризму.

Сформулювати роль туризму і готельного господарства у розширенні сфери ринкової економіки України.

Визначити місце України в розвитку міжнародного туризму.

Охарактеризувати об’єкти економічних відносин та головні елементи туристичного ринку.

Охарактеризувати головні фактори, що впливають на формування попиту та пропозиції ринку готельно-туристичних послуг.

Дати визначення інфраструктури ринку готельно-туристичних послуг.

Охарактеризувати сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії України та національного туристичного ринку.


Тема 1.2. Економічні основи функціонування підприємств готельного господарства і туризму в системі ринкових відносин.

Дати визначення підприємства туристичної індустрії, його мету та завдання функціонування.

Охарактеризувати підприємство туристичної індустрії як об’єкт та суб’єкт ринкових відносин.

Охарактеризувати організаційно-економічні умови та економічні зближення функціонування підприємств туристичної індустрії.

Назвати форми державного регулювання діяльності підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати окремі види підприємств готельного господарства та туризму, їх класифікацію за функціональною ознакою, формами власності, обсягом діяльності.

Охарактеризувати сучасні організаційні структури, господарські товариства та об’єднання підприємств туристичної індустрії, сформулювати їхню роль в підвищенні ефективності господарської діяльності.

Дати визначення стратегії як програми діяльності підприємств туристичної індустрії.


Тема 1.3. Механізм внутрішнього економічного регулювання господарської діяльності підприємств туристичної індустрії.

Дати визначення господарського механізму підприємства туристичної індустрії та назвати інструменти внутрішнього економічного регулювання господарської діяльності.

Назвати законодавчі основи та головні принципи діючого механізму внутрішнього економічного регулювання діяльності підприємств туристичної індустрії з різними формами власності.

Сформулювати зміст аналізу господарської діяльності та систему аналітичних показників, які використовуються на підприємствах туристичної індустрії, їх інформаційне забезпечення.

Назвати головні методи аналізу господарської діяльності.

Охарактеризувати діючий порядок планування економічного та соціального розвитку підприємств туристичної індустрії та систему відповідних показників.

Назвати головні методи планування та прогнозування господарської діяльності підприємств туристичної індустрії.


Тема 2.1. Ресурсний потенціал підприємств туристичної індустрії та економічні передумови його використання.

Дати визначення економічних ресурсів та ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати окремі елементи ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії та форми їх економічного взаємозв’язку.

Назвати показники оцінки сукупного ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії.

Назвати критерії та показники ефективності використання економічних ресурсів підприємств туристичної індустрії.


Тема 2.2. Матеріальні ресурси підприємств туристичної індустрії. Ефективність їх використання.

Назвати головні елементи матеріальних ресурсів підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати матеріально-технічну базу і основні фонди підприємств туристичної індустрії, їх склад, класифікацію.

Охарактеризувати показники вартості оцінки основних фондів та показники забезпеченості основними фондами підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати загальні та часткові показники ефективності використання основних фондів підприємств туристичної індустрії.

Сформулювати особливості оцінки ефективності використання номерного фонду та одноразової місткості готелів, мотелів, кемпінгів та інших засобів розміщення.

Сформулювати особливості оцінки ефективності використання основних фондів в підрозділах громадського харчування, надання транспортних, побутових, культурно-розважальних та інших послуг.

Дати визначення матеріальних оборотних фондів і фондів обертання підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати джерела та механізм формування матеріально-технічних ресурсів, сировини і товарів в підприємствах туристичної індустрії.

Дати визначення залишків окремих матеріальних ресурсів та їх класифікація.

Охарактеризувати показники забезпеченості підприємств оборотними фондами і матеріальними фондами обертання.

Охарактеризувати показники ефективності використання матеріальних оборотних фондів та фондів обертання підприємств туристичної індустрії.


Тема 2.3. Трудові ресурси готельного господарства і туризму, ефективність їх використання.

Сформулювати соціально-економічну суть і особливості праці у готельному господарстві і туризмі.

Охарактеризувати склад трудових ресурсів готельного господарства і туризму та джерела їх формування.

Дати визначення ефективності та продуктивності праці працівників туристичної індустрії, критеріїв та показників їх оцінки.

Охарактеризувати фактори, що впливають на продуктивність праці окремих категорій працівників туристичної індустрії.

Охарактеризувати фактори та сформулювати головні напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів готельного господарства і туризму.


Тема 2.4. Фінансові ресурси підприємств готельного господарства і туризму.

Сформулювати суттєвість і роль фінансів підприємств туристичної індустрії та їх зв’язок з державним фінансовим механізмом та з складовими фінансового ринку.

Дати визначення фінансових ресурсів підприємств готельного господарства і туризму.

Охарактеризувати внутрішні і зовнішні джерела та порядок формування основних і оборотних коштів.

Охарактеризувати фінансові фонди підприємств туристичної індустрії, порядок їх формування та напрямки використання.

Охарактеризувати структуру активів балансу підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати показники оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємств туристичної індустрії та методи їх визначення.


2 (частина)

Тема 3.1 Управління обсягом реалізації послуг в туристичних підприємствах.

Поняття турпродукту та проблеми оптимізації обсягу і структури наданих послуг підприємствами туризму України на сучасному етапі.

Роль інформаційної бази даних в розробці стратегії обсягів реалізації туристичного продукту на підприємстві та сучасний стан її забезпечення.

Зовнішні фактори впливу на обсяг реалізації послуг в туристських підприємствах та шляхи забезпечення конкурентної стійкості туристичного підприємства.

Внутрішні фактори впливу на обсяг реалізації турпродукту туристичної підприємств та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства.


Тема 3.2. Управління експлуатаційною діяльністю підприємств готельного господарства.

Сутність експлуатаційної програми, склад та структура показників в підприємствах готельного господарства різних типів.

Місце експлуатаційної програми в системі планів розвитку підприємства готельного господарства (зробити схему структурологічних зв’язків).

Фактори зовнішнього впливу на показники експлуатаційної програми підприємств готельного господарства та їх врахування в процесі прийняття управлінських рішень щодо оптимізації обсягів реалізації основних і додаткових послуг.

Фактори внутрішнього середовища формування експлуатаційної програми підприємств готельного господарства резерви збільшення обсягів реалізації послуг гостинності.


Тема 3.3. Управління товарообігом і виробничою програмою підприємств громадського харчування і торгівлі.

Економічна сутність та характеристика видів та складу товарообігу підприємств торгівлі, що обслуговують туристів.

Товарообіг підприємств громадського харчування: види, склад та структура в різних типах, особливості формування в туристичних і готельних комплексах.

Критерії та принципи управління товарообігом підприємств торгівлі і громадського харчування, що обслуговують туристів.

Фактори впливу на управління товарообігом підприємств торгівлі і громадського харчування в туристичних і готельних комплексах.


Тема 3.4. Управління матеріальними ресурсами підприємств туристичної індустрії.

Експлуатація засобів розміщення в туризмі та форми відтворення основних фондів.

Нормативно-методичне та інформаційне забезпечення аналізу і планування матеріальних ресурсів підприємств туристичної індустрії.

Порядок економічного обгрунтування управлінських рішень щодо зміни розмірів і структури матеріально-технічної бази підприємств.

Фактори впливу на розмір основних та оборотних фондів в підприємствах туристичної індустрії.


Тема 3.5. Матеріальне стимулювання праці та управління трудовими ресурсами в підприємствах туристичної індустрії.

Принципи та форми сучасної державної політики в області регулювання заробітної плати туристичної індустрії.

Характеристика застосування тарифної системи в підприємствах туристичної індустрії. Досвід організації безтарифної системи оплати праці.

Преміальні системи та участь працівників у прибутках підприємств.

Колективні договори і угоди в готельному господарстві, туризмі, громадському харчуванні та інших підприємствах туристичної індустрії та додаткові форми організації матеріального стимулювання.

Фактори стабільності та підвищення продуктивності праці кадрового складу підприємств туристичної індустрії.


Тема 3.6. Управління доходами підприємств туристичної індустрії.

Валові доходи підприємств туристичної індустрії: економічна суть, задачі, особливості джерел формування в умовах видової та регіональної диверсифікації діяльності (особливості формування у готельному господарстві, громадському харчуванні, туристських підприємствах та інших).

Фактори, що виливають на обсяг і структуру валових доходів в підприємствах готельного господарства і туризму, громадського харчування, розваг, транспортування, тощо та їх шляхи.

Принципи, критерії управління, та шляхи збільшення валових доходів підприємств туристичної індустрії.


Тема 3.7. Управління поточними витратами та собівартістю послуг в підприємствах туристичної індустрії.

Економічна природа поточних витрат підприємств та особливості їх формування в підприємствах туристичної індустрії.

Класифікація витрат, що відносяться на собівартість послуг (товарів, продукції, робіт).

Характеристика змісту статей витрат в підприємствах готельного господарства, туризму, громадського харчування.

Шляхи зниження собівартості послуг туристичної індустрії в сучасних умовах за рахунок моніторингу: врахування факторів зовнішнього і внутрішнього середовища.


Тема 3.8. Управління прибутками і рентабельністю в підприємствах туристичної індустрії. Поняття маржі туристичного підприємства

Прибуток і прибутковість підприємств туристичної індустрії: поняття, економічна суть, показники вимірювання, методика розрахунків. Функції прибутку.

Види прибутку та джерела їх утворення в ринкових умовах господарювання. Суттєвість маржі туристичних підприємств.

Сучасний стан та тенденції зміни рентабельності підприємств туристичної індустрії (порівняльний аналіз).

Фактори зростання прибутку та рентабельності підприємств туристичної індустрії.


Тема 3.9. Податкова політика підприємств готельного господарства і туризму.

Історія розвитку системи оподаткування в Україні.

Система оподаткування в Україні та характеристика її застосування в підприємствах туристичної індустрії.

Принципи та порядок розробки податкової політики підприємств туристичної індустрії.

Характеристика системи податкових пільг підприємств туристичної індустрії.

Закордонний досвід оподаткування підприємств готельного господарства і туризму. Вплив державної політики оподаткування на конкурентоспроможність підприємств та розвиток туризму.


Тема 3.10. Ціна туристичного продукту та готельно-туристичних послуг.

Охарактеризувати склад ціни туристського продукту.

Назвати методи державного регулювання цін на послуги підприємств туристичної індустрії та їх підрозділів.

Дати характеристику структурних елементів ціни на товари і послуги туристичного попиту.

Назвати головні фактори відхилення ринкових цін від ринкової вартості товарів і послуг туристичного попиту на національному та міжнародному туристичному ринку.

Дати визначення мінімальної, максимальної та конкурентноспроможної ціни готельно-туристичних послуг.

Охарактеризувати відображення якості туристичного продукту.

Сформулювати особливості формування цін на послуги у готелях, мотелях, кемпінгах та інших засобах розміщення.

Сформулювати особливості формування ціни туристичної угоди.

Сформулювати особливості формування цін на продукцію і послуги підприємств громадського харчування.

Сформулювати особливості обгрунтування цін в туристсько-екскурсійному обслуговуванні, на транспортні, побутові та інші послуги підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати можливості здійснення цінової політики підприємств туристичної індустрії на національному та міжнародному туристичному ринку.


Тема 3.11. Управління обіговими активами в підприємствах готельного господарства і туризму.

Характеристика сутності складу та структури обігових активів в підприємствах туристичної індустрії.

Порядок формування і використання валютних активів в підприємствах туристичної індустрії в сучасному господарському механізму.

Принципи та критерії управління обіговими активами підприємств.

Фактори підвищення ефективності управління обіговими коштами в підприємствах туристичної індустрії.

Форми рефінансування дебіторської заборгованості на сучасному фінансовому ринку України.


Тема 3.12. Управління власними та позиковими фінансовими ресурсами в підприємствах туристичної індустрії.

Поняття і склад власних фінансових ресурсів підприємства. Порядок і джерела їх формування в сучасних умовах господарювання.

Поняття і склад кредитних ресурсів підприємств, їх класифікація.

Порядок і умови залучення кредитних ресурсів в сучасних умовах.

Характеристика основних форм залучення кредитних ресурсів на підприємствах туристичної індустрії.

Політика формування кредитної політики підприємств.


Тема 3.13. Інвестиційна політика підприємств туристичної індустрії.

Інвестиційна діяльність підприємств готельного господарства і туризму: поняття, види, джерела формування інвестиційних ресурсів, форми і напрямки інвестицій.

Державна інвестиційна політика в сфері готельного господарства і туризму.

Стан та розвиток приватизації в сфері готельного господарства і туризму в Україні. Форми і методи приватизації. Методи і методики оцінки вартості майна в процесі приватизації об’єктів.

Інноваційна діяльність в готельному господарстві і туризмі: зміст, форми, планування.

Характеристика основних форм грошових інвестицій.

Програма реальних інвестицій та показники оцінки ефективності її реалізації.


Тема 3.14. Планування фінансів на підприємствах готельного господарствах готельного господарства і туризму.

Роль фінансового планування в процесі управління фінансово-господарською діяльністю підприємств. Його зміст і задачі.

Характеристика окремих розділів фінансового плану підприємств. Їх взаємозв’язок і взаємозалежність з іншими планами фінансово-господарської діяльності підприємств.

Шляхи забезпечення фінансової стійкості та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності в плановому періоді.


Тема 3.15. Управління ризиком в підприємницькій діяльності та шляхи запобігання банкрутства підприємств туристичної індустрії.

Сформулювати суть та назвати головні види господарського ризику в діяльності підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати методи оцінки розміру господарського ризику і можливих фінансових втрат підприємств туристичної індустрії.

Назвати форми внутрішнього та зовнішнього страхування господарського ризику, види обов’язкового та добровільного страхування.

Сформулювати сутність банкрутства та головні причини, що призводять до банкрутства підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати показники ефективності страхування господарського ризику та методи її розрахунку.

Дати визначення санації підприємств туристичної індустрії, охарактеризувати форми та умови її проведення.

Тема 3.16. Бізнес-план стратегічного розвитку та реальних інвестицій проектів підприємств туристичної індустрії.

Сформулювати цілі та завдання бізнес-плану розвитку послуг підприємств туристичної індустрії.

Охарактеризувати структуру бізнес-плану розвитку послуг підприємств туристичної індустрії та його окремих розділів.

Сформулювати вимоги до розробки бізнес-планів будівництва нових підприємств туристичної індустрії.

Сформулювати особливості розробки бізнес-планів реконструкції діючих підприємств туристичної індустрії.

Сформулювати особливості розробки бізнес-планів реальних інвестиційних проектів.

Охарактеризувати методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів та інвестиційної привабливості суб’єктів туристичної індустрії.Керівник курсу к.е.н., доц..Корж Н.В.
еще рефераты
Еще работы по разное