Реферат: 1. Назва модуля


1. Назва модуля: Фінансовий аналіз

2. Код модуля: ФІН_6001_С01

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: VII

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 162 год. (кредитів ЄКТС - 4,5)

                              аудиторні години - 48 (лекції - 32 , лабораторні - 16)

6. Лектор - к.е.н., доцент Хома І.Б.

7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: методи і прийоми аналізу фінансового стану та фінансових результатів діяльності підприємства.

уміти: аналізувати майно підприємства, аналізувати величину оборотних активів та джерел формування капіталу підприємства, аналізувати грошові потоки, які є в наявності у підприємства, проводити аналіз ліквідності, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства, аналізувати фінансову стійкість і ділову активність підприємства, проводити аналіз прибутковості та показників рентабельності підприємства, оцінювати інвестиційну діяльність для комплексної оцінки фінансового стану підприємства.

^ 8. Спосіб навчання: аудиторне

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: «Гроші та кредит», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Фінанси суб’єктів господарювання»

кореквізит: «Фінансовий менеджмент».

^ 10. Зміст модуля: Роль фінансового аналізу в сучасних умовах. Види фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Горизонтальний та трендовий аналіз бухгалтерського балансу. Вертикальний (структурний) аналіз бухгалтерського балансу. Характеристика порівняльного аналітичного балансу. Групи показників порівняльного аналітичного балансу. Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз основних напрямів оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз та оцінка загальної структури фінансового аналізу фірми. Оцінка фінансового стану підприємства. Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства. Прибутковість і рентабельність підприємства. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

^ 11. Рекомендована література:

Хома І.Б., Андрушко Н.І., Слюсарчик К.М. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. Львів: Вид-во НУ ЛП, 2009. – 344 с.

Хома І.Б., Турко В.В. Економіко-математичні методи аналізу діяльності підприємств: Нач. -метод. посібник. Львів: Вид-во НУ ЛП, 2008. – 230 с.

Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: учебник. – М.:КНОРУС, 2006. – 544 с.

12. Форми та методи навчання: форми – денна, заочна, екстернат

методи – лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

поточний контроль (20 %)

підсумковий контроль (80 %)

14. Мова навчання: українська
еще рефераты
Еще работы по разное