Реферат: Професійна програма проект підвищення кваліфікації начальників, заступників начальників та провідних спеціалістів галузевих управлінь, начальників, заступників начальників таГоловне управління державної служби України

Національна академія державного управління

при Президентові України

Львівський регіональний інститут державного управління


Професійна програма

проект


підвищення кваліфікації начальників, заступників начальників та провідних спеціалістів галузевих управлінь, начальників, заступників начальників та

провідних спеціалістів профільних відділів галузевих управлінь місцевих органів

влади, членів робочих груп стратегічного планування окремих територій та громад, представників ділових кіл, громадських організацій та агентств розвитку територій


Сукупність норм та обов’язкового мінімуму змісту

підвищення кваліфікації


Львів – 2005


Зміст


1. Пояснювальна записка 4

2. Концептуальні аспекти структури та 6

змісту професійної програми 6

3. Структура професійної програми підвищення кваліфікації членів робочих проектних команд з впровадження операційних програм стратегії розвитку 7

3.1. Навчальний план 7

3.2. Навчальні цілі та зміст навчальних модулів нормативної частини 8

4. Оцінювання 21

4.1. Модуль 1. Вступ до стратегічного планування та 22

управління розвитком 22

4.2. Модуль 2. Методологія планування стратегічного розвитку 22

4.3. Модуль 3. Управління проектами та впровадження стратегії 22

4.4. Модуль 4. Управління бюджетом 22

4.5. Модуль 5. Комунікації влади з громадськістю 23

(навички спілкування А) 23

4.6. Модуль 6. Форми та методи зв’язків з громадськістю 23

(навички спілкування В) 23
^
1. Пояснювальна записка

Призначення програми. Професійна програма перепідготовки та підвищення кваліфікації (надалі – професійна програма) начальників галузевих управлінь, їх заступників та провідних спеціалістів, начальників профільних відділів галузевих управлінь, їх заступників та провідних спеціалістів місцевих органів влади (місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування), членів робочих груп стратегічного планування окремих територій та громад, представників ділових кіл, громадських організацій та агентств розвитку територій (надалі – слухачів) призначена для забезпечення освітніх потреб членів робочих проектних команд з впровадження операційних програм Стратегії розвитку Львівської області (надалі – Стратегія розвитку).

^ Основними завданнями професійної програми є вдосконалення підвищення кваліфікаційного рівня членів робочих проектних команд з впровадження операційних програм Стратегії розвитку з урахуванням вимог часу та соціально-економічного розвитку держави, дотримання чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів держави.

^ Особливість професійної програми полягає в тому, що вона розрахована на підвищення професійно-кваліфікаційного рівня слухачів, засвоєння ними теоретичних знань з питань управління розвитком території та практичних навичок стосовно системи планування та прогнозування розвитку територій, повноважень та завдань посадових осіб місцевих органів влади у цій сфері, що базується на сучасному вітчизняному та закордонному досвіді з цих питань для країн, що знаходяться в умовах становлення ринкових відносин.

Основні поняття та визначення, які використовуються в цій професійній програмі, наведені в термінологічному словнику.

^ Мета професійної програми: Стратегічне планування та менеджмент у державному управлінні та місцевому самоврядуванні є важливими елементами сучасного управління, яке забезпечує досягнення суспільно значущих цілей для соціально-економічного розвитку територій. Для реалізації цього необхідні висококваліфіковані кадри, які би мали спеціальні знання в цій сфері. Такими знаннями, зокрема, є поняття стратегії та тактики управління територіальним та регіональним розвитком, співпраці владних структур, громадськості та бізнесу, методології проектного менеджменту, бюджетної політики та навичок управління бюджетом, розвитку управлінського потенціалу, управління робочими взаємовідносинами та ряд дотичних до них.

Професійна програма передбачає багатоаспектність функцій та завдань, що регулюються органами місцевої влади у сферах стратегічного планування та менеджменту, виявляють необхідність отримання відповідної професійної підготовки та постійного оновлення знань членів робочих проектних команд з впровадження операційних програм Стратегії розвитку відповідно до потреб соціально-економічного розвитку країни, становлення громадянського суспільства. Метою професійної програми є залучення сучасних вітчизняних та іноземних досліджень у сфері стратегічного планування та менеджменту у державному управлінні та місцевому самоврядуванні й адаптація їх результатів до вирішення проблем управління регіональним розвитком.

^ Тривалість навчання за професійною програмою становить 385 академічних годин, з них 295 годин – аудиторні, а 90 годин для самостійного опрацювання матеріалу.

^ Форма навчання. В основу розробки професійної програми підвищення кваліфікації членів робочих проектних команд покладено системно-діяльнісний метод формування змісту навчань, який базується на узагальненій структурі їх діяльності при опрацюванні та впровадженні проекту розвитку Львівщини. Навчальний процес усіх модулів скерований на ознайомлення слухачів не лише з теоретичним матеріалом, але, в першу чергу, з практичними напрацюваннями та досвідом розвитку територій як в Україні, так і за її межами.

Засвоєння матеріалу відбувається під час лекцій при викладанні модулів, а також на практичних заняттях, котрі відбуваються із використанням наступним інтерактивних методів навчання дорослих:

проведення обговорень (круглих столів) із вирішення проблемних питань;

розгляд конкретних ситуацій (кейс-стаді);

проведення ділових ігор;

тренінгів;

підготовки та проведення презентацій;

самостійної роботи з літературними та інформаційними джерелами.

Використання вищеперелічених методів навчання на практичних заняттях надає можливість слухачам певною мірою застосувати свій практичний досвід роботи в місцевих органах влади, розвиває навички аналізу та оцінки наявного стану проблем, вміння бачити та планувати перспективу розвитку територій.

У процесі навчання слухачів заохочують до самостійної роботи щодо вивчення тем, винесених на самостійне вивчення (в основному, законодавчого поля України).
^ 2. Концептуальні аспекти структури та змісту професійної програми

Проблема компетентності та професіоналізму членів робочих проектних команд з впровадження операційних програм стратегії регіонального розвитку набуває дедалі більшого значення і перебуває під постійним контролем центральних та місцевих органів влади.

Створення вищеназваної професійної програми стимулюється новим геополітичним станом України, її векторністю в напрямі європейської інтеграції та започаткуванням і розвитком основ ринкової економіки.

На сьогодні стратегічне планування та менеджмент в державному управлінні та місцевому самоврядуванні є базовими інструментами ефективного розвитку соціально-економічних процесів у високорозвинених країнах світу. Однак рівень використання цих знань в органах державного управління всіх рівнів в Україні ще недостатній. Іншим, не менш важливим чинником, що формує цілі таких вишколів, є поступове просування нашої країни до громадянського суспільства, в якому головним пріоритетом є людина, особистість, широке запровадження політичного та соціального партнерства як засобу консолідації соціуму.

Накопичений власний досвід і аналіз міжнародного досвіду, зокрема країн ЄС, сприяє можливості на концептуально нових засадах розглянути питання змісту, форми та організації навчання слухачів, які базуються на застосуванні системно-діяльнісного методу навчань. Відповідно до вимог нормативних документів з розробки складових системи стандартів освіти головне місце відводиться саме структурі діяльності фахівця, що містить чотири складові:

мету діяльності (продукт);

предмет діяльності;

засоби;

процедури.

Вищеназвані компоненти можна зобразити у вигляді таблиці.


Структура діяльності членів робочих проектних команд

із впровадження операційних програм Стратегії розвитку


^ Складові діяльності

Зміст діяльності

Мета діяльності (продукт)

Формування системи знань та навичок щодо використання основних прийомів та методів розробки планів стратегічного розвитку території.

Предмет діяльності

Забезпечення реалізації завдань планування та прогнозування розвитку території.

Засоби

Правові інститути та організаційні засоби місцевих органів влади в політичній, економічній, соціальній та гуманітарній сферах життєдіяльності. Організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі дії на основі запровадження методів, засобів та інструментів планування стратегічного розвитку і проектного менеджменту.

Процедури

Підготовка та розробка стратегічних планів розвитку територій, розробка програм моніторингу реалізації стратегічних планів.^ 3. Структура професійної програми підвищення кваліфікації членів робочих проектних команд з впровадження операційних програм стратегії розвитку 3.1. Навчальний план№ з/п

Назва модуля (розділ)

Форми на­вчання*, год.

^ Разом, год.

Вид контролю

Л.

Пр.

С.

1

2

3

4

5

6

7

1.


1.1.

1.2.


1.3.

1.4.

Вступ до стратегічного планування та управління розвитком

Визначення та цілі

Відмінності стратегічного планування від традиційних систем планування

Добра влада

Опрацювання стратегії як інструменту для залучення інвестицій і отримання позик на розвиток інфраструктури

24


4

7


6

7

16


1

5


2

8

36


6

10


10

10

76

комплексне тестування

2.

Методологія планування стратегічного розвитку

24

36

4

64

- загальне оцінювання вико­нання не менше 6 групових завдань

- оцінювання виконання не менше 2 презентацій

- побудова логіко-структурної схеми (ЛСС)

3.

Управління проектами та впровадження стратегії

26

32

34

92

- цінювання виконання поточних завдань на реальних матеріалах

- оцінювання презентації проектів

4.

Управління бюджетом

6

30

4

40

- оцінювання індивідуальної та командної роботи (7 оці-нювань виконання 2 ситуа-ційних вправ)

- бліц-тест

5.

Комунікації влади з громадськістю (навички спілкування А)

22

37

7

66

- оцінювання роботи під час рольових ігор

- оцінювання виконання ситуаційних вправ

- оцінювання шляхом фотографії “робочого дня” (проведення нарад, ведення переговорів, делегування повноважень, взаємодія із зовнішнім клієнтом)

- порівняльний аналіз резуль-тативності слухачів до і після тренінгу

6.

Форми та методи зв’язків з громадськістю (навички спілкування В)

13

29

5

47

- результати спостереження за виконанням завдань при роботі у малих групах, ситуативних та рольових вправ, індивідуальної та командної презентації

- вихідне тестування
Разом

115

180

90

385


^


3.2. Навчальні цілі та зміст навчальних модулів нормативної частини


Модуль 1. ВСТУП ДО СТРАТЕГІЧНОГО планування

та УПРАВЛІННЯ розвитком


^ Мета модуля:

започаткувати систематизоване навчання в навчальному курсі «Стратегічне планування та менеджмент у державному управлінні та місцевому самоврядуванні» в рамках проекту Розвитку Львівщини;

надати слухачам початкових теоретичних знань з питань управління розвитком території, що базуються на сучасному вітчизняному та закордонному досвіді в галузі теорії й практики планування та прогнозування сталого розвитку території в умовах становлення ринкових відносин;

сформувати у слухачів базові систематизовані знання та практичні навики стосовно системи планування й прогнозування розвитку території, діяльності посадових осіб та місцевих органів влади, їх повноваження й завдання у сфері розвитку та планування;

отримання базових знань в засадах визначення чинників та ресурсів системи управління розвитком, налагодження партнерства в процесі стратегічного управлінні розвитком територій;

формування вмінь підготовки реальних інвестиційних та кредитних заявок з метою отримання коштів для розвитку стратегічно важливих об’єктів інфраструктури території, вміння опрацьовувати та застосовувати інструменти промоції території;

формування системного бачення проблем стратегічного управління;

сформувати у слухачів розуміння доброї влади та європейських принципів державного управління та місцевого самоврядування;

надати слухачам знання про форми та методи співпраці влади, громадськості та приватного сектору.


за результатами навчання слухачі повинні:

1.Знати :

основні поняття стратегічного планування та менеджменту у державному управлінні та місцевому самоврядуванні;

зміст, сутність та завдання системи планування розвитком територій;

повноваження центральних та місцевих органів влади в сфері управління перспективного розвитку території;

нормативно – правові засади стратегічного управління розвитку території;

види основних планових документів, у відповідності з якими відбувається розвиток міст і регіонів;

загальні засади застосовування принципів, форм та методів стратегічного планування;

методику підготовки інвестиційних проектів та оформлення кредитів;

основні маркетингові інструменти проведення промоційної кампанії території з метою залучення фінансових ресурсів для її розвитку;

зміст та складові ефективності діяльності місцевих органів влади;

форми та методи залучення громадян до співпраці із владою.


2. Отримати навички:

задовільного рівня компетентності щодо загальних принципів та підходів стратегічного планування та управління розвитком територій;

практичного вміння застосовувати нормативно – правові засади планування та стратегічного управління розвитку території;

практичного вміння використовувати положення стратегії для підготовки інвестиційних проектів та залучення кредитів та позик;

практичного вміння готувати маркетингові інструменти проведення промоційної кампанії території з метою залучення фінансових ресурсів для її розвитку;


^ 3. Отримати розуміння:

змісту, сутності та завдань системи управління та планування розвитку територій;

змісту та сутності понять менеджменту та управління, стратегічного плану, стратегії та стратегічного управління;

процесу стратегічного управління та планування розвитку території;

основних засад партнерської співпраці, вміти застосовувати їх на практиці;

системного стратегічного управління територією Львівщини;

сутності та змісту доброї влади.Зміст модуля:

Назва розділу, теми
Зміст та навчальні елементи розділу, теми^ Розділ І. Визначення та цілі
1.Основні поняття стратегічного управління

Необхідність формування стратегічного мислення в управлінні суспільними процесами на державному, регіональному та місцевому рівнях. Основні поняття стратегічного управління та планування. Процес управління та його складові. Менеджмент та управління. Поняття стратегії та стратегічного управління. Стратегічний план.

2.Особливості розвитку регіонів в сучасних умовах

Розвиток процесів глобалізації, урбанізації та регіоналізації як передумова зміни завдань та формування нових підходів до суспільного управління в регіоні. Місце регіону в системі територіального розміщення продуктивних сил держави. Моделі спеціалізації комплексного розвитку регіонів.

Галузева та функціональна структура регіонів.

3.Основні поняття управління розвитком регіонів

Зміст, цілі та завдання регіональної соціально-економічної політики, пріоритетні напрямки цієї політики. Механізми реалізації регіональної соціально-економічної політики. Народногосподарський комплекс регіону, природно-ресурсний потенціал, їх склад та структура

Основи організації управління соціально-економічними процесами в регіонах.

^ Розділ ІІ. Відмінності стратегічного планування

від традиційних систем планування

1. Просторове планування та містобудівельна стратегія

Основні напрями містобудівної діяльності. Нормативно – законодавча база. Генеральні плани. Зонінг. Плани земельно-господарського устрою. Комплексні та галузеві схеми розвитку. Система кадастрів. Державне регулювання у сфері містобудування. Дотримання державних стандартів, норм і правил у сфері містобудування. Визначення територій та вибір земель для містобудівних потреб.

2.Поточне планування та опрацювання бюджетів

Система прогнозів й програм економічного і соціального розвитку регіонів. Нормативно – законодавча база. Порядок опрацювання прогнозів та бюджетів. Компетенція місцевих органів влади та вітчизняний й закордонний досвід розроблення прогнозів, бюджетів і програм соціально-економічного розвитку регіонів

3.Програмно-цільовий підхід у плануванні комплексного розвитку регіону..

Програмно-цільовий підхід у плануванні комплексного розвитку регіону. Нормативно – законодавча база. Порядок опрацювання цільових програм. Компетенція місцевих органів влади та вітчизняний й закордонний досвід цільових програм розвитку регіонів

4.Стратегічне управління та планування розвитку території

Стратегічне планування як регулятор ринкових відносин. Категорійний апарат стратегічного планування. Мета та принципи стратегічного планування. Класифікація цілей та завдань. Стратегічні проекти та програми. Система та послідовність опрацювання та реалізації стратегії. Вітчизняний та зарубіжний досвід опрацювання й впровадження стратегії. Участь громадськості у процесі планування та реалізації стратегій.

^ Розділ ІІІ. Добра влада

1. Добра влада: основні поняття та принципи

Визначення змісту та сутності доброї влади. Відповідальність та ефективність.

Європейські принципи державного управління та місцевого самоврядування (надійність та передбачуваність, відкритість та прозорість, звітність, ефективність та результативність, субсидіарність, децентралізація та деконцентрація). Європейські принципи організації державної служби (відокремлення державної сфери від приватної, відокремлення політики від управління, особиста звітність та відповідальність, чіткість прав та обов’язків, підбір та просування по службі залежно від професійних якостей).

2.Ефективність діяльності влади

Показники ефективності (стабільність владних структур, швидкість прийняття бюджету, статистичні та інформаційні служби, нормативно-правова інновація, політика економічного розвитку, витрати на охорону здоров’я, витрати на сільське господарство, розвиток житлового будівництва, увага влади до потреб громадян). Оцінка ефективності влади громадянами. Взаємозв’язок ефективності влади та громадської активності. Ефективність влади та корупція.

3.Громадська активність та співпраця влади з громадськістю

Інформування громадян та форми такого інформування. Залучення громадян до прийняття управлінських рішень. Форми участі громадян в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. Небезпеки та переваги залучення громадян до співпраці з органами влади.

^ Розділ IV. Опрацювання стратегії як інструменту для залучення інвестицій

та отримання позик на розвиток інфраструктури

1.Місце інноваційних та інвестиційних проектів в стратегії

Основні поняття інноваційних та інвестиційних проектів. Нормативно – законодавча база інновацій та інвестицій. Основні поняття інвестиційної діяльності. Управління інвестиційною діяльністю.

2.Підготовка інвестиційних проектів

Загальні відомості про інвестиційний проект. Попередня оцінка ефективності інвестиційного проекту. Детальна оцінка ефективності інвестиційного проекту. Інвестиційний бізнес – план, ризики й ефективність інвестицій та позик.

3.Інструментарій та засоби представлення інвестиційної привабливості регіону

Інвестиційна заявка та інвестиційний проект. Засоби представлення проектів та їх промоції : буклети, каталоги, інвестиційний ярмарок, представлення проектів в Інтернеті. Підготовка пакету документів для отримання позики й залучення інвестицій.

4.Стратегія та система залучення інвестицій та позик

Внутрішні інвестиції. Іноземні інвестиції в Україні та регіоні. Стратегія залучення інвестицій. Система стимулювання інвесторів. Система державного стимулювання інвестиційних процесів.^ Модуль 2. МЕТОДОЛОГІЯ ПЛАНУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ


Мета модуля: сформувати систему знань та навичок щодо використання основних прийомів та методів розробки планів стратегічного розвитку .


Навчальні цілі:

ознайомити слухачів з методологією планування стратегічного розвитку;

опрацювати практичні методи аналізу та ідентифікації проблеми, оцінки зацікавлених сторін та можливостей їх залучення до розробки стратегічних планів, СВОТ – аналізу;

розвинути у слухачів навички формулювання бачення, пріоритетів та стратегічних цілей розвитку;

систематизувати кроки розробки операційних програм та постановки завдань;

надати розуміння сутності моніторингу та зрозуміти важливість його застосування при реалізації стратегічних планів.


за результатами навчання слухачі повинні:

1.Знати :

основні етапи розробки стратегічних планів;

суть СВОТ-аналізу;

компоненти аналізу проблем;

методи визначення місії та цілей;

критерії формулювання цілей та завдань;

логічні взаємозв’язки логіко-структурної схеми;

основні нормативно-законодавчі вимоги до розробки програм;

основні етапи моніторингу.


2. Вміти:

проводити діагноз проблеми;

визначати зацікавлені сторони та залучати їх до розробки стратегічних планів;

проводити СВОТ-аналіз;

формулювати бачення;

визначати пріоритети та формулювати стратегічні цілі;

демонструвати навички розробки операційних програм;

демонструвати навички розробки програм моніторингу реалізації стратегічних планів.


Зміст модуля:


^ Назва теми

Зміст та навчальні елементи теми

1. Вступ до стратегічного планування.

Опис та діагноз ситуації

Поняття стратегії, стратегічного планування та стратегічного управління. Етапи стратегічного планування.

Діагноз ситуації як перший етап стратегічного планування. Основні етапи діагнозу розвитку території. Основні складові економічної , соціально-політичної, екологічної сфер.

Вимоги до підготовки звітів за результатами діагнозу ситуації.

Визначення пріоритетів розвитку території.2. Сучасні нелінійні (синергетичні) підходи до управління розвитком територіїУявлення про організми та межі їх існування: „організм”, „спонтанна самоорганізація”, „емерджентні властивості системи”, „простір екзистентності” .

Механізми самозбереження організмів: „катастрофа”, механізми гомеостатичного регулювання (адекватного реагування), „зона комфорту” і „зона дискомфорту”.

Стійкий розвиток: стан нестійкої динамічної рівноваги (стохастичної рівноваги), негативний та позитивний зворотний зв’язок в контексті зміни організму, стійкий розвиток.

Креод (атрактор) і креодогенний (атракторний) ландшафт: дрейф”, „суперпозиція сил”, „ландшафт сил”, „креодогенний (атракторний) ландшафт”, „управління формою креоду (атрактора)”, „управління у точках біфуркації”.

„Керуючі параметри” і „параметри порядку”. Принципи синергетики Германа Хакена, зокрема „принцип підпорядкування”. Етапи здійснення контролю над системами.

Стратегічне управління і планування з точки зору науково-теоретичних і прикладних розробок синергетики: (бачення ландшафту, здійснення вибору бажаного сценарію розвитку подій, визначення пріоритетів, вибір траєкторії розв’язання проблем або реалізації можливостей, формування стратегічного плану).

3. Аналіз проблем

Визначення проблеми. Теорія аналізу та ідентифікації проблем. Типові помилки при ідентифікації проблем. Система причинно-наслідкових звязків при ідентифікації проблем. Критерії вирішення проблем.

Ідентифікація стратегічних проблем та можливостей розвитку.


4. СВОТ-аналіз

Визначення внутрішнього та зовнішнього середовища. Складові фактори внутрішнього та зовнішнього середовища. Суть СВОТ –аналізу . Роль СВОТ –аналізу у стратегічному плануванні.


5. Аналіз поля сил

Метод аналізу поля сил Курта Левіна. Поняття „рушійні сили” та „гальмівні сили”. Критерії оцінки впливу сил .


6. Аналіз зацікавлених сторін

Визначення зацікавлених сторін. Визначення поняття „стейкхолдери”. Важливість залучення зацікавлених сторін до розробки стратегічних планів, оперативних планів, проектів. Критерії аналізу зацікавлених сторін.

Формування коаліції зацікавлених сторін.

7. Бачення, стратегічні цілі

Визначення бачення та цілей.

Вимоги до формулювання цілей – критерії SMART. Відмінність між стратегічними , операційними цілями та завданнями.

Формулювання цілей та вибір траєкторій їх досягнення. Критеії оцінки траєкторій.

8. Операційні програми та завдання

Логіко-стуктурна схема (ЛСС) у постановці цілей різних рівнів. Постановка цілей операційних програм. Основні етапи розробки операційних програм. Вимоги законодавства щодо розробки програм економічного та соціального розвитку.

Основи календарного планування.

9. Моніторинг та його основні етапи

Визначення моніторингу. Основні етапи проведення моніторингу. Поняття індикаторів та вимоги до їх визначення. Принципи реалізації моніторингу.

Показники ефективності та результативності реалізації програм.


^ Модуль 3. Управління проектами та впровадження стратегії


Мета модуля: підготовка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері управління проектами в контексті реалізації стратегічного плану регіону.


Навчальні цілі:

подати слухачам систему знань у сфері управління проектами для реалізації стратегічного плану розвитку регіону;

навчити слухачів методиці розробки та реалізації проектів;

виробити навики управління проектами;

сформувати у слухачів розуміння управлінських процесів при цільовому управлінні.


за результатами навчання слухачі повинні:

1. Знати:

основні терміни з управління проектами;

сферу застосування проектного управління при реалізації стратегій;

методику складання проектів.


2. Вміти:

застосовувати методи, засоби та інструменти проектного менеджменту для реалізації конкретних завдань державного управління;

аналізувати середовище проектного менеджменту;

складати проекти відповідно до стратегії розвитку регіону;

управляти проектами;

управляти часом;

складати бюджет проекту;

управляти трудовими ресурсами проекту;

управляти ризиками, закупівлями та інформаційними потоками;

управляти якістю проекту;

оцінювати результати реалізації проектів.


3. Розуміти:

предметні галузі застосування знань проектного менеджменту;

процеси управління проектами;

соціально-економічні наслідки реалізації стратегій;

зміст моніторингу проекту;

основні засади роботи команди проекту.Зміст модуля:


Назва теми

Зміст та навчальні елементи теми

1. Предметна галузь проектного менеджменту

Вступ. Мета проекту. Проект як об’єкт управління: специфічні особливості. Середовище проектного менеджменту: фази проекту та його життєвий цикл; зацікавлені сторони проекту; управлінські навики; соціально-економічний вплив.

2. Організація для впровадження стратегії

Організаційні системи. Організаційні структури: функціональна, матрична, проектна. Організаційна культура і стиль. Управлінські навички. Лідерство, комунікація. Ведення переговорів і розв’язання конфліктів.

3 Процеси управління проектами

Групи процесів: процес ініціалізації; процес планування; процес виконання; процес контролю; процес закриття. Взаємодія між процесами.

4. Планування проектів

Класифікація планів. Плани виконання робіт проекту. Плани управління роботами проекту. Плани управління змінами. Методологія планування проектів. Структура проекту і структура управління. Алгоритм розробки проекту.

5. Управління часом у проекті

Визначення діяльності. Задання послідовності робіт. Оцінка тривалості робіт. Розробка календарного плану: методи та засоби. Організація контролю за дотриманням календарного плану.

6. Управління вартістю проекту

Планування ресурсів. Оцінка вартості. Визначення бюджету. Контроль вартості.

7.Управління якістю проекту

Планування якості: стандарти якості. Методи та засоби забезпечення якості. Контроль якості: методи, засоби, результати.

8. Управління трудовими ресурсами проекту

Організаційне планування: вихідні дані, методи, засоби, результати. Розподіл обов’язків та відповідальності. План управління персоналом. Комплектування штату: методи та засоби. Робота з командою.

9. Управління інформаційними зв’язками

Планування інформаційного зв’язку. Поширення інформації. Звітування про виконання проекту.

10. Управління ризиком у проекті

Ідентифікація ризику. Кількісна оцінка ризику. Розвинення реакції на ризик.

11. Управління закупівлями у проекті

Нормативна база. Планування закупівель. Планування клопотань. Вибір джерел. Адміністрування контракту.

12. Моніторинг проекту

Формування показників і критерії оцінки проекту. Суть моніторингу. Планування моніторингу і представлення його результатів.^ Модуль 4. УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТОМ

Мета модуля: поглиблення розуміння ідей бюджетної політики та її пріоритетів; освоєння бюджетного законодавства щодо формування та виконання місцевих бюджетів; оптимізація використання коштів бюджету розвитку із залученням методики оцінки інвестиційних проектів; актуалізація запровадження програмно-цільового методу формування бюджету в контексті реалізації Стратегії розвитку Львівщини.

^ Навчальні цілі:

розглянути фахові та політичні аспекти процесу формування місцевих
бюджетів;

усвідомити необхідність і доцільність переходу до складання бюджету за програмно-цільовим методом в контексті ув'язки бюджетного процесу із цілями та завданнями Стратегії розвитку;

розвинути методичні навики формування та аналізу виконання бюджету із залученням та впровадженням нових методів (аналіз вигід і витрат в контексті формування бюджету розвитку);

опрацювати та закріпити практичними навиками форми, процедури та інструкції до складання бюджету;

зрозуміти необхідність залучення громадськості до формування бюджету як невід'ємного аспекту прозорості та підзвітності влади.


за результатами навчання слухачі повинні:


отримати розуміння необхідності і процесу формування бюджетної політики на
місцевому рівні;

засвоїти основні стадії та механізми організації бюджетного процесу на рівні
бюджетів місцевого самоврядування;

навчитися готувати бюджетні запити з урахуванням основних вимог до їх
розробки;

отримати розуміння процесу розгляду, затвердження і виконання місцевих
бюджетів, а також повноважень виконавчих і представницьких органів місцевої влади у даному процесі, ролі інституту громадських слухань у цьому процесі;

засвоїти головні принципи використання програмно-цільового методу
бюджетування в контексті реалізації Стратегії розвитку;

опанувати основні методи аналізу вигід і витрат в контексті оптимізації
використання коштів бюджету розвитку.


Зміст модуля:


Назва теми
^ Зміст та навчальні елементи теми
1. Бюджетний процес,

бюджетна політика та пріоритети на державному та місцевому рівнях


Бюджетний процес на рівні бюджетів місцевого самоврядування (загальний процес управління бюджетом). Основні завдання бюджетного процесу. Шляхи покращення якості бюджетного процесу. Процес формування бюджетної політики на наступний рік. Програма економічного і соціального розвитку.

2. Бюджетний календар. Порядок складання,

розгляду та затвердження місцевих бюджетів.Бюджетний календар (загальний бюджетний календар, бюджетний календар для бюджетів місцевого самоврядування).

Складання (Попередні вимоги та вхідні матеріали до бюджету. Процес складання бюджету. Бюджетні запити, Розробка пропозицій проекту бюджету). Розгляд (Форма рішення та матеріали для розгляду проекту бюджету. Заходи з приведення видаткових потреб до граничного обсягу бюджетних ресурсів. Перелік неузгодження питань щодо обсягів видатків. Оприлюднення й представлення бюджету. Залучення громадськості до формування та розгляду бюджету. Розгляд та обговорення проекту бюджету. Доопрацювання пропозицій до проекту бюджету).

Затвердження (Бюджетні повноваження виконавчої та представницької гілок влади. Прийняття бюджетних рішень. Встановлення бюджетних лімітів. Бюджетні призначення у разі несвоєчасного прийняття бюджету. Оприлюднення інформації про бюджет)
3. Особливості

міжбюджетних відносин між державним і місцевими бюджетами.


Реформа системи міжбюджетних відносин (основні питання реформи). Основні вимоги до побудови системи міжбюджетних трансфертів (вимоги Мак-Мастера). Розмежування видів видатків та доходів за видами бюджетів. Критерії розмежування видів видатків. Бюджетна децентралізація і закріплення джерел доходів. Основні принципи розмежування доходів. Формульний підхід до визначення трансфертів. Групи міжбюджетних трансфертів. Індекс відносної податкоспроможності. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості; Коефіцієнт вирівнювання. Міжбюджетна реформа на рівні місцевих бюджетів районів (загальний огляд).

4. Бюджетний запит. Складання та аналіз бюджетних запитів

Основні вимоги до інформації, що надається при складанні бюджетних запитів (позиції запиту, які вимагають особливої уваги). Аналіз бюджетного запиту.

5. Методи аналізу вигід і витрат у контексті оптимізації використання коштів бюджету розвиткуДжерела формування та напрямки використання бюджету розвитку місцевих бюджетів. Бюджетні пропозиції щодо капітальних видатків. Основні складові питання аналізу вигід та витрат. Побудова довготермінової моделі вигід і витрат. Аналіз вигід та витрат із урахуванням часового компоненту (коефіцієнт дисконтування, теперішня вар-тість потоку доходів, прості міри вартості проекту, дисконтні міри вартості інвестпроекту); чиста теперішня вартість і прийняття рішень на її основі; внутрішня норма ре
еще рефераты
Еще работы по разное