Реферат: За переліком дисциплін програми підготовки спеціалістів з економіки підприємства дисципліна "Фінансовий менеджмент" має код нп-01і викладається в обсязі 4 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу


Опис кредитного модуля (дисципліни)

НП-01 “Фінансовий менеджмент”


Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий

Лектор Хринюк Олексій Сергійович, доцент

Факультет менеджменту та маркетингу

Кафедра економіки і підприємництва


І. Загальні відомості

Згідно з навчальним планом підготовки спеціаліста зі спеціальності “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Фінансовий менеджмент” відноситься до циклу нормативних навчальних дисциплін, циклу професійної та практичної підготовки.

Предметом дисципліни “Фінансовий менеджмент” є сукупність фінансових відносин, господарських, економічних, правових у сфері управління активами підприємств в умовах ринкової трансформації економічної діяльності підприємств України.

Об’єктом дисципліни “Фінансовий менеджмент” є дослідження сучасної методології та інструментарію управління активами та їх джерелами на підприємствах, виявлення можливостей підвищення за рахунок цього ефективності їх діяльності.

Дисципліна “Фінансовий менеджмент” базується на таких фундаментальних та професійно-практичних дисциплінах як „Економіка підприємств”, „ Менеджмент”, „Планування і контроль на підприємстві”, „Аналіз діяльності підприємства”, «Фінанси під­приємств», «Страхування», «Економічна діагностика» та інші.

За переліком дисциплін програми підготовки спеціалістів з економіки підприємства дисципліна “Фінансовий менеджмент” має код НП-01і викладається в обсязі 4 кредитів ECTS.

ІІ. Розподіл навчального часу

Семестр

Код кредитного
модуля

Всього (кред./год)

Розподіл за видами занять

(всього год./год. у тижні)

СРС

Модульні контр. роб. (кількість)

Індивід. завдання

(вид)

Семестрова

атестація (вид)

Лекції

Практичні/
семінарські

Лабораторні/

комп’ютерний практикум

9

НП-01

4/144

36

18
90

1

РР

ЕкзаменІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни)

Головна мета вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” – допомогти студентам засвоїти теоретичні основи фінансового менеджменту, набути системних знань і навичок щодо забезпечення ефективного управління фінансовими активами та їх джерелами.

Основними завданнями дисципліни є:

розкриття основних понять в сфері фінансового менеджменту;

визначення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту;

управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового керування під­приємством, прибутком, інвестиціями, активами;

оволодіння методикою визначення вартості капіталу та з”ясування способів оптимізації його структури.

навчання студентів виявленню законів та закономірностей в процесі фінансового менеджменту, користуванню нормативно-правовими документами, інструментарієм фінансового менеджменту.


IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)


Розділ 1. Основи фінансового менеджменту та система його забезпечення


Тема 1.1.ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Сутність фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту та їх значення. Фінансовий менеджмент як сис­тема управління фінансами підприємства. Необхідність і умо­ви ефективності фінансового менеджменту та умови її досяг­нення.

Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансово­го менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його влас­ників.

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового мене­джменту.

Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового ме­неджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.


Тема 1.2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Методологічні основи побудови системи забезпечення фінан­сового менеджменту.

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Харак­теристика моделі фінансової інфраструктури підприємства. Сис­теми і методи внутрішнього фінансового контролю.

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінан­сова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації.


Розділ 2. Управління ресурсами та результатами підприємств


Тема 2.1. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Поняття грошового потоку. Значення грошових потоків у дія­льності підприємства. Оптимізація грошових потоків. Види гро­шових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошо­вими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів.

Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Управління грошо­вими потоками, пов'язаними з операційною діяльністю. Управ­ління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими опера­ціями.

Управління вихідними грошовими потоками. Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками. Управління грошо­вими потоками: оплата рахунків суб'єктів господарювання, пере­рахування коштів у бюджет і цільові державні фонди, погашення зобов'язань по кредитах та інших боргових зобов'язаннях, витра­ти на оплату праці.

Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування платіжного календаря.


Тема 2.2. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА її ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей.

Нарахування простих і складних процентів.

Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтуван­ня та сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Ви­значення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Викорис­тання процентного фактора при розрахунках теперішньої варто­сті грошей.

Врахування фактора часу у розрахунках вартості облігацій та акцій.


Тема 2.3. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ

Зміст і завдання управління прибутком підприємства. Систем­ний підхід до управління прибутком. Інформаційна база управ­ління прибутком.

Управління прибутком від операційної діяльності. Фор­мування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впли­вають на формування прибутку. Зовнішні і внутрішні факто­ри. Управління формуванням собівартості. Розрахунок гра­ничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємст­ві. Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний ліверидж.

Управління формуванням прибутку від іншої операційної дія­льності. Формування прибутку від фінансових операцій.

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Факто­ри, що впливають на розподіл загального прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування підприємств.

Управління використанням чистого прибутку. Аналіз вико­ристання прибутку. Створення резервного фонду. Політика розвитку підприємства за використання прибутку. Дивідендна політика.


Тема 2.4. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управ­ління виробничими запасами. Управління дебіторською за­боргованістю. Визначення оптимальної структури дебіторсь­кої заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за ру­хом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Методи інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефі­нансування дебіторської заборгованості. Управління грошови­ми коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підпри­ємства.

Джерело формування оборотних активів підприємств та шля­хи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансу­вання оборотних активів: агресивна модель, консервативна мо­дель, компромісна модель.

Управління необоротними активами підприємства. Управлін­ня основними засобами, нематеріальними активами.


Тема 2.5. ВАРТІСТЬ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ

Сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Ви­значення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. Власний капітал та його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу.

Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборго­ваність. Управління позичковим капіталом. Управління креди­торською заборгованістю.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Ін­фляція та ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваже­ної вартості капіталу. Фінансовий ліверидж. Ефект фінансового лівериджу.

Структура капіталу. Фактори, що впливають на структуру ка­піталу. Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.

Тема 2.6. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання управлін­ня інвестиціями. Види інвестицій. Формування інвестиційної по­

Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Капітальні вкладення. Види інвестиційних проектів і вимоги до їх розробки. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Окупність капітальних вкладень та її розрахунок. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Порядок розробки бюджету капітальних вкладень.

Управління джерелами фінансування капітальних вкладень. Амортизаційна політика підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового фінансування інвестицій. Визна­чення оптимальної структури джерел фінансування капітало­вкладень. Прогнозування джерел.

Фінансова інвестиційна діяльність підприємства. Управлін­ня фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папе­ри. Розміщення коштів на депозитних рахунках. Портфель фі­нансових вкладень та принципи його формування. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. Дивер­сифікація інвестиційного портфеля. Ризикові інвестиції (вен­чурний капітал).


Тема 2.7. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ

Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.

Основні види фінансових ризиків: валютний, депозитний, процентний, інфляційний, інвестиційний, кредитний. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. Визначення рівня ризику та його впливу на фінансовий стан підприємства і його прибутковість.

Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозу­вання та нейтралізації в фінансовій діяльності підприємств.

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик і порядок її визначення.

Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. Використання механізмів диверсифікації.


Розділ 3. Система фінансового управління


Тема 3.1.АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Призначення і види фінансових звітів. Методи оцінки фінан­сових звітів. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) бухгалтерсь­кого обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.

Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансово­го стану підприємства. Аналіз динаміки і структури активів і па­сивів балансу.

Аналіз звіту про прибутки (збитки) підприємства. Аналіз звіту про рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовіль­ної структури балансу підприємств.

Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Аналіз економічного потенціалу підприємства. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства. Оцінка ліквідності балансу підприємства. Показники фінансової стій­кості і стабільності підприємства та їх оцінка. Показники ринко­вої ділової активності підприємства.

Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.


Тема 3.2ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ

Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту. Цілі та завдання внутрішньофірмового фінансово­го прогнозування та планування.

Методи фінансового прогнозування та планування.

Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних фінансо­вих показників бюджетів.

Оперативне фінансове планування як основа внутрішньофір­мового фінансового контролю.


^ V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Повноцінне оволодіння студентами тем навчальної дисципліни відбувається під час аудиторних занять, індивідуальної та самостійної роботи згідно з навчальним планом.

Важливе місце відводиться самостійній роботі студенті, яка в рамках Болонського процесу розглядається як один із найважливіших елементів нових освітніх технологій.

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочою навчальною програмою для засвоєння студентами під час самостійної роботи, виноситься на поточний та підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовується під час аудиторних навчальних занять.

Основна література з кредитного модуля Фінансовий менеджмент”
Назва видання

Місце знаходження

1

Ареф’єва О.В.Фінансовий менеджмент : Навч.-метод. посіб. / Європ. ун-т. — К., 2006.

НТБ

2

Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. В 2-х томах— К.: Ника-Центр, Єльга, 2004.


Національна парламентська бібліотека України

3

Бригхем Ю.Ф, Эрхард М.С. Финансовый менеджмент. [Пер. с англ. Е.А.Дорофеева] — 10-е изд. — Питер, 2005.

ЦНБ України ім. Вернадського

4

Воробйов Ю. М. Финансовий менеджмент: Навч. посібник. — Симферополь: Таврия, 2007.

ЦНБ України ім. Вернадського

5

Воробйова І.А., Погорєлова О.В.. Практикум з фінансового менеджменту :Навч. посібник — Миколаїв, 2004.

Національна парламентська бібліотека України

6

Герасимчук З.В., Вахович І.М. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. — Луцьк: Надстир’я, 2004.

Кафедра

7

Гончаров А.Б. Финансовый менеджмент : Учеб. пособие для самостоят. изучения дисциплины. — Х.: ИД «ИНЖЕК», 2004.

Національна парламентська бібліотека України

8

Єрмоленко М.М., Єрохін С.А., Стороженко О.А..Фінансовий менеджмент : (Курс лекцій) /. — К., 2004.

Кафедра

9

Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Князь О.В. Фінансовий менеджмент.Навч. посібник.— Львів, 2006.

Національна парламентська бібліотека України

10

Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент.Навч. посіб.— К.: Знання, 2005.


Національна парламентська бібліотека України

11

Краснова В.В., Жнякік Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства. Навч. посіб. — Донецьк: Альфа-прес, 2005.

Національна парламентська бібліотека України

12

Поляк Г.Б., Акодис И.А., Краева Т.А. и др.Финансовый менеджмент : Учебник. Под ред. Г.Б.Поляка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ, 2004

НТБ

13

Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент — [К.: Изд. дом «Максимум»], 2005

Кафедра

14

Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент : Навч. посібник. — Донецьк, 2005

Національна парламентська бібліотека України

15

Терещенко О.О.Фінансова діяльність суб”єктів господарювання: Навч.посібник._К:КНЕУ, 2003.

ЦНБ України ім. Вернадського

16

Фінансовий менеджмент. Підруч./ Л.О.Омелянович, О.В.Хістєва, О.В.Чайковська, О.М.Зєрова. - Донецьк, 2006.

Національна парламентська бібліотека України

17

Фінансовий менеджмент:Підручник /Кер.кол.ав. і наук. ред. проф.А.М.Поддєрьогін.- К.:КНЕУ, 2005.

Національна парламентська бібліотека України

18

Шелудько В.М.Фінансовий менеджмент : Підручник. — К.: Знання, 2006.

Національна парламентська бібліотека України

19

Шиян Д.В., Строченко Н.І.Фінансовий аналіз:Навч.посіб.-К.:А.С.К., 2005.-240 с.

НТБ


Викладач призначає щотижневі індивідуальні консультації для того, щоб студенти змоги з’ясувати всі проблемні питання стосовно даної дисципліни.


VI. Мова

Викладання кредитного модуля здійснюється українською мовою, для іноземних студентів – російською.


^ VII. Характеристика індивідуальних завдань

В процесі викладання кредитного модуля “Фінансовий менеджмент” передбачено виконання розрахункової роботи. Метою її виконання є поглиблене вивчення окремих тем курсу, набуття студентом практичних навичок з управління конкретним фінансовим активом. При виконанні розрахункової роботи студенти використовують матеріали, що були отримані під час проходження практики та в результаті виконання дипломної роботи бакалавра. Процес виконання роботи дає студенту можливість проявити вміння, знайти та відібрати необхідний матеріал з літературних та інших джерел, проаналізувати та систематизувати його. В ході виконання роботи необхідно враховувати сучасний стан підприємств, нові підходи в економіці та системах управління фінансами.


VIII. Методика оцінювання

^ 2. Рейтингова шкала з дисципліни (R) складає – 100 балів.

3. Рейтингова оцінка студента з дисципліни (RD) складається з балів, що він отримує за:

1) оцінку поточної успішності (Rc) :

а) відповіді на практичних заняттях;

б)контрольні завдання на практичних заняттях;

в) модульну контрольну роботу;

г) розрахунковуроботу;

допущені порушення (- Rsш);

виконання творчих завдань(+ Rsз);

відповідь на екзамені (Rе);


^ 4. Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання.

4.1.Оцінка поточної успішності (Rc) :

4.1.а. Відповіді на практичних заняттях.

Ваговий бал – 3. Кількість відповідей на практичних заняттях – три (за умови, що на одному занятті опитуються 6 студентів при максимальній чисельності групи 27 осіб – (9*6) / 27 = 2 відповіді). Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 6 балів - 2 х 3 = 6 балів.Рівні оцінювання складають:

за надану правильну відповідь – 2 бали;

за відповідь з незначними помилками – 1,5 бали;

за відповідь із значними помилками – 0,5 бали;

за відсутність відповіді – 0 балів.

4.1.б. Завдання на практичних заняттях.
^ Ваговий бал – 3. Кількість практичних занять – 9. Максимальна кількість балів на всі практичні завдання дорівнює 3 бали х 9 = 27 балів.
Рівні оцінювання складають:

за самостійне виконання завдання на практичному занятті без помилок – 3 бали;

за виконання завдання без помилок при методичній допомозі – 2 бали;

за виконання завдання з помилками при методичній допомозі – 1 бал;

за невиконання завдання – 0 балів.

4.1.в. Модульна контрольна робота (МКР).

Кожна МКР поділяється на дві контрольні роботи тривалістю по одній академічній годині. Ваговий бал контрольної роботи – 5. Максимальна кількість балів за всі контрольні роботи 5 балів х 2 = 10 балів.

Контрольна робота проводиться у вигляді тестових завдань, кожне складається з десяти запитань, за кожну правильну відповідь нараховується по 0,5 бали.

4.1.г. Розрахункова робота

Ваговий бал - 12.

Варіант1. Аналіз фінансових звітів. Рівні оцінювання складають:

за виконання повного аналізу фінансових звітів підприємства у повному обсязі (балансу, фінансового звіту, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал) з правильними висновками – 12 балів.

за виконання аналізу фінансових звітів підприємства з правильними висновками у неповному обсязі сума балів зменшується на 3 бали за один непроаналізований звіт.

за допущені в роботі несуттєві помилки знімається 1 бал, а за суттєві –2 бали.

Варіант 2. Тематична РГР. Рівні оцінювання складають:

за виконання теоретичної, аналітичної та графічної частини роботи у повному обсязі з несуттєвими неточностями за заданою темою- 11...12 балів;

за виконання теоретичної, аналітичної та графічної частини роботи у неповному обсязі – 8...10 балів;

за невиконання хоча б однієї із частин роботи – 4...7 балів;

за невиконання роботи - 0 балів.Оцінка допущених порушень(- Rsш) .

За допущені порушення учбової дисципліни студенту нараховуються штрафні бали, які відраховуються від його рейтингових оцінок. Штрафні бали (- Rsш) встановлено за:

відсутність на лекціях чи на практичних заняттях без поважних причин – мінус 1 бал;

несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) представлення контрольного завдання - мінус 3 бали;

несвоєчасне (пізніше ніж на тиждень) представлення РГР- мінус 5 балів;

порушення дисципліни на занятті - мінус 1 бал;

^ 4.3. Оцінка виконання творчих завдань(+ Rsз).

За виконання творчих завдань з дисципліни встановлено заохочувальні бали:

предствлення огляду наукових праць по тематиці дисципліни:

0,2 бали за одні тези доповіді;

0,5 бали за одну статтю;

виконання завдань з удосконалення дидактичних матеріалів на практичне заняття з дисципліни - 2 бали;

виконання завдань з удосконалення МКР із дисципліни - 3 бали;

виступ на науковому гуртку із доповіддю з тематики даної дисципліни – 0,75 бала;

виступ на олімпіаді чи конференції із доповіддю з тематики даної дисципліни – 1 бал;

підготовка та опублікування тез доповіді за тематикою дисципліни – 2 бали;

підготовка та опублікування статті за тематикою дисципліни – 5,5 балів.
Оцінка відповіді на екзамені (Rе).

Відповідь на екзамені складає 45% від рейтингової шкали оцінок. Максимальна кількість балів дорівнює 100 * 0,4=45 балів.
^ При оцінюванні студента використовуються такі критерії:
правильна відповідь на одне запитання 15 балів;

несутєва неточність у відповіді на запитання – мінус 2 бали;

суттєва неточність у відповіді на запитання – мінус 5 балів;

неповна відповідь – мінус 10 балів;

відсутність відповіді – мінус 15 балів.


Виходячи з розміру шкалиRе = 45 балів критерії екзаменаційного оцінювання з визначенням рівнів такі:

дано повні відповіді на всі питання або є окремі несуттєві неточності – 39...45 балів (відмінно);

дано відповіді, але присутні суттєві неточності – 30...38 балів (добре);

неповні відповіді на запитання – 16...29 балів (задовільно);

відсутність відповіді хоча б на два запитання - 15 балів і нижче (незадовільно).


^ 5. Розрахунок рейтингів та рейтингової оцінки RD.

5.1.Сума вагових балів контрольних заходів поточної успішності протягом семестру (Rc) складає стартовий рейтинг:

Rc = 6+27+ 10 + 12 = 55 балів.


5.2. Сума штрафних балів (- Rsш) не має перевищувати 0,1 Rc, тобто максимально складе 0,1 * 55= 5,5 бала.

5.3. Сума заохочувальних балів (+ Rsз) не має перевищувати 0,1 Rc, тобто максимально складе 0,1 * 55= 5,5 бала.

5.4.Екзаменаційна складова шкали (Rе) дорівнює 45% від R і буде дорівнювати:

Rе= Rc ( 0,45 / ( 1 – 0,45)) =45 балів.


5.5. Рейтингова шкала з дисципліни складає:


R= Rc + Rе=55 + 45 = 100 балів.


5.6. Рейтингова оцінка студента з кредитного модуля формується із суми балів поточної успішності (Rc), отриманих штрафних балів (- Rsш), отриманих заохочувальних балів (+ Rsз), відповіді на екзамені (Rе):


R= Rc - Rsш + Rsз + Rе .


^ 6. Умови проміжної атестації та допуску до екзамену.

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації студент повинен мати не менше ніж 9,5 бала ( при максимальній оцінці 19 балів).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації студент повинен мати не менше ніж 18 балів ( при максимальній оцінці 36 балів).

Необхідною умовою допуску до екзамену є зарахування всіх практичних завдань та контрольних робіт, а також стартовий рейтинг (rc) не менше 50% від Rc, тобто 55 * 0,5= 27,5 бала.


^ 7.Заключна оцінка студента.


Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею:


RD = Rc + Re

Оцінка ECTS

Традиційна

95...100

А

Відмінно

85 ...94

B

Добре

75 ...84

C

65 ...74

D

Задовільно

60..64

E

RD≤ 60

Fx

Незадовільно

rc<27,5 бала або не виконані інші умови допуску до екзамену

F

Не допущенийIX. Організація

Оскільки курс «Фінансовий менеджмент» відносяться до нормативних дисциплін організація навчання проходить у групах, визначених деканатом у відповідності до розкладу занять.

Семестрова атестація проводиться на основі відомостей, підготовлених деканатом.

еще рефераты
Еще работы по разное