Реферат: 1. Затвердити Правила відбору та прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (додаються)                                                          


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З25.02.2008 N 82

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2008 р.
за N 191/14882


Про затвердження Правил відбору та прийому
до вищих навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України


Відповідно до вимог Законів України "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), Положення про Міністерство
внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 2006 року N 1383 ( 1383-2006-п,
1138/2000 ), та Умов прийому до вищих навчальних закладів України
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
25.12.2007 N 1172 ( z1413-07 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27.12.2007 за N 1413/14680, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила відбору та прийому до вищих навчальних
закладів Міністерства внутрішніх справ України (додаються).

2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства, начальникам головних управлінь, управлінь МВС в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
на залізничному транспорті, ректорам (начальникам) вищих
навчальних закладів МВС:

2.1. Організувати роботу з відбору та прийому кандидатів на
навчання до вищих навчальних закладів МВС.

2.2. Довести Правила відбору та прийому до вищих навчальних
закладів Міністерства внутрішніх справ України до відома
кандидатів на навчання.

3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від
13.03.2006 N 239 ( z0359-06 ) "Про затвердження Правил відбору та
прийому до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ
України" (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 30.03.2006 за N 359/12233.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - начальника Головного штабу генерал-лейтенанта міліції
Вербенського М.Г. і Департамент освіти та науки
(Горбачевський В.Я.).

5. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство освіти
і науки України
Міністр І.О.Вакарчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25.02.2008 N 82

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 березня 2008 р.
за N 191/14882


ПРАВИЛА
відбору та прийому до вищих навчальних закладів
Міністерства внутрішніх справ України
1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають порядок відбору та прийому до
вищих навчальних закладів (далі - ВНЗ) МВС за державним
замовленням.

1.2. Правила розроблено відповідно до Конституції України
( 254к/96-ВР ), Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про
вищу освіту" ( ^ 2984-14 ), "Про мови в Українській РСР"
( 8312-11 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про внутрішні війська
Міністерства внутрішніх справ України" ( 2235-12 ), "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), Положення
про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів
внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114
( 114-91-п ) (зі змінами), Умов прийому до вищих навчальних
закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки
України від 25.12.2007 N 1172 ( z1413-07 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 27.12.2007 за N 1413/14680.

1.3. До ВНЗ МВС приймаються громадяни України на основі
повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційних
рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.

1.4. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється для підготовки фахівців
за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра,
спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста,
магістра.

1.5. До участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за
освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів, бакалаврів
допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну
загальну середню освіту.

1.6. ВНЗ МВС здійснюють ступеневу підготовку фахівців для
органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра
спеціаліста, магістра.

1.7. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
магістра у ВНЗ МВС здійснюється на основі освітньо-кваліфікаційних
рівнів бакалавра, спеціаліста.

1.8. Підготовка фахівців у ВНЗ МВС за державним замовленням
здійснюється на підставі укладених тристоронніх договорів про
підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства
внутрішніх справ України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 1 березня 2007 року N 313 ( 313-2007-п ),
Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних
з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства
внутрішніх справ" та наказу МВС від 14.05.2007 N 150 ( z0547-07 )
"Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у
вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за
N 547/13814.

1.9. Підготовка іноземців здійснюється згідно із Законом
України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
( 3929-12 ), постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого
1993 року N 136 ( 136-93-п ) "Про навчання іноземних громадян в
Україні" (зі змінами) та від 5 серпня 1998 року N 1238
( 1238-98-п ) "Про затвердження Положення про прийом іноземців та
осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів",
на підставі чинних міжурядових угод, а також угод МВС щодо
підготовки спеціалістів, укладених з відповідними відомствами
іноземних держав.

1.10. ВНЗ МВС не пізніше як за три місяці до початку прийому
документів розробляють власні правила прийому на навчання на
підставі Умов прийому до вищих навчальних закладів України,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
25.12.2007 N 1172 ( z1413-07 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 27.12.2007 за N 1413/14680, цих Правил і в
триденний термін примірник затверджених головою приймальної
комісії правил надсилають до МОН та МВС.

1.11. Правила прийому до Академії внутрішніх військ МВС та
факультету внутрішніх військ Навчально-наукового інституту
підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби
Київського національного університету внутрішніх військ
розробляються цими навчальними закладами та затверджуються
начальником Головного управління внутрішніх військ - командувачем
внутрішніх військ МВС за узгодженням з Департаментом освіти та
науки МВС.

1.12. На період вступних випробувань абітурієнти з числа
цивільних осіб не забезпечуються безкоштовним житлом, харчуванням
та проїздом.

1.13. Особи рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ і військовослужбовці строкової служби внутрішніх
військ на період вступних випробувань забезпечуються грошовим
утриманням згідно з установленими нормами та безкоштовним проїздом
за рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх
військ, які направляють їх на навчання.

1.14. Забезпечення курсантів і слухачів харчуванням, речовим
майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами,
затвердженими нормативно-правовими актами МВС.

1.15. Особи, які отримали вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра і
були направлені для подальшого проходження служби, можуть
продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня
спеціаліста, магістра за денною та заочною формами відповідно до
набутого фаху.

1.16. Персональний розподіл випускників ВНЗ МВС проводиться,
виходячи з інтересів служби і відповідно до набутої кваліфікації,
спеціальності та спеціалізації.

2. Умови прийому на навчання

2.1. Відповідно до освітньо-кваліфікаційного й освітнього
рівня, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для
органів внутрішніх справ на денну форму навчання приймаються:

2.1.1. Цивільні особи, які мають повну загальну середню
освіту віком від 17 до 25 років.

2.1.2. Цивільні особи, які мають вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, віком до
25 років.

2.1.3. Цивільні особи, які мають вищу освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, віком до 25 років.

2.1.4. Особи рядового та молодшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту,
віком до 25 років.

2.1.5. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, прослужили
в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття,
віком до 30 років.

2.1.6. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили
в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття,
віком до 35 років.

2.1.7. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу неюридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, прослужили в органах
внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття, віком до
35 років.

2.1.8. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, віком до
35 років.

2.1.9. Особи старшого начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника
структурного підрозділу апарату управління, міськрайліноргану, як
правило, не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на посаду
вищого рівня, віком до 38 років.

2.1.10. Призовники віком від 17 до 21 року, які мають повну
загальну середню освіту; військовослужбовці та
військовозобов'язані, які не мають військових звань офіцерського
складу, але мають повну загальну середню освіту, віком від 18 до
23 років (для Академії внутрішніх військ МВС та факультету
внутрішніх військ Навчально-наукового інституту підготовки кадрів
громадської безпеки та психологічної служби Київського
національного університету внутрішніх справ).

2.2. На заочну форму навчання приймаються:

2.2.1. Особи рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком
до 35 років.

2.2.2. Особи рядового та начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і зараховані
до резерву кадрів на висунення, віком до 35 років.

2.2.3. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, віком до
35 років.

2.2.4. Особи середнього та старшого начальницького складу
органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, прослужили
в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття і
перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до
35 років.

2.2.5. Особи старшого начальницького складу органів
внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, стаж керівника
структурного підрозділу апарату управління, міськрайліноргану, як
правило, не менше 3 років і перебувають у резерві кадрів на посаду
вищого рівня, віком до 40 років.

2.3. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на
31 грудня року вступу до ВНЗ МВС.

2.4. Терміни проведення конкурсу сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти, перелік та форми вступних
випробувань до ВНЗ МВС установлюються окремим наказом МВС.

2.5. Прийом до ВНЗ МВС на всі освітньо-професійні програми
підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за
конкурсом.

2.6. Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними
програмами бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків
державного бюджету визначаються щороку Міністерством внутрішніх
справ з урахуванням видатків державного бюджету та потреб
регіонів.

3. Порядок відбору кандидатів на навчання

3.1. Відбір кандидатів на навчання здійснюється підрозділами
кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та
внутрішніх військ спільно з постійно діючими комісіями з питань
профорієнтації кандидатів та відбірковими комісіями ВНЗ МВС
відповідно до вимог Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом
органів внутрішніх справ Української РСР, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 року N 114
( 114-91-п ) (зі змінами).

3.2. Кандидат на навчання має право вільно обирати навчальний
заклад, у якому він бажає навчатися.

3.3. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання, якість
проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі - ВЛК)
та психологічного обстеження, а також за правильність оформлення
особових справ є керівники підрозділів кадрового забезпечення та
відповідних підрозділів органів внутрішніх справ.

3.4. Особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ, які
виявили бажання навчатись у ВНЗ МВС, подають рапорт по команді, а
цивільні особи звертаються із письмовою заявою до органу
внутрішніх справ за місцем постійного проживання.

Після розгляду рапортів (заяв) начальником органу
(підрозділу) внутрішніх справ або керівником підрозділу кадрового
забезпечення кандидат направляється для співбесіди до постійно
діючої комісії органу (підрозділу) внутрішніх справ з питань
профорієнтації, яка після оцінки його особистих якостей готує
обґрунтований висновок щодо доцільності його оформлення на
навчання, який долучається до особової (навчальної) справи.

3.5. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до ВНЗ
МВС з числа випускників юридичного ліцею Київського національного
університету внутрішніх справ оформляються через органи внутрішніх
справ, які направляли їх на навчання до юридичного ліцею, або
через органи внутрішніх справ, які їх працевлаштовують після
закінчення ВНЗ МВС.

3.6. Підрозділи кадрового забезпечення оформлюють на
кандидата:

3.6.1. На денну форму навчання - особову справу, до якої
долучаються:

рапорт (заява) кандидата про направлення на навчання із
зазначенням вищого навчального закладу, напряму підготовки
(спеціальності) та спеціалізації;

атестаційний лист - для осіб рядового та начальницького
складу;

характеристика-рекомендація педагогічної ради школи або
навчального закладу II рівня акредитації - для цивільних осіб, які
закінчили навчання в році вступу до вищого навчального закладу
МВС;

характеристика з останнього місця роботи, якщо особа має
трудовий стаж, або військової служби - для цивільних осіб;

висновок про направлення на навчання за підписом керівництва
органу внутрішніх справ (для працівників органів внутрішніх справ
(додаток 1), для цивільних осіб (додаток 2));

документ державного зразка про повну загальну середню освіту
(документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або
документ про базову загальну середню освіту) і додаток до нього,
за особистим вибором кандидата - оригінал або його завірена копія;

довідка з результатами готовності до навчання;

документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні;

картка медичного обстеження з висновками військово-лікарської
комісії та сертифікат наркологічного обстеження (для кандидатів з
числа цивільних осіб);

три фотокартки, завірені працівником підрозділу кадрового
забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром
3x4 см, без куточка, для осіб рядового і начальницького складу - у
повсякденній формі одягу);

довідка про надання допуску до державної таємниці за формою 2
або 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);

витяг з рішення Вченої ради (для випускників ВНЗ МВС, які
отримали дипломи з відзнакою, - при вступі до магістратури);

рекомендація на навчання за освітньо-професійними програмами
магістра (додаток 6).

3.6.2. На заочну форму навчання - навчальну справу, до якої
долучаються:

рапорт кандидата про направлення на навчання із зазначенням
навчального закладу МВС;

анкета;

документ про освіту (атестат, диплом) - за особистим вибором
кандидата - оригінал або його завірена копія;

атестаційний лист;

висновок про направлення на навчання за підписом керівництва
органу внутрішніх справ, де працює кандидат (додаток 1);

три фотокартки, завірені працівником підрозділу кадрового
забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром
3x4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);

довідка про надання допуску до державної таємниці за формою 2
або 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);

витяг з рішення Вченої ради (для випускників ВНЗ МВС, які
отримали дипломи з відзнакою, - при вступі до магістратури);

рекомендація на навчання за освітньо-професійними програмами
магістра (додаток 6).

3.7. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до
призовної дільниці), оригінал документа про освіту, оригінал
сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості
освіти, оригінал документа (документів), який підтверджує право на
пільги при зарахуванні (при поданні їх копій), кандидат пред'являє
приймальній комісії ВНЗ МВС особисто.

3.8. До особової справи долучається анкета кандидата на
навчання (додаток 3), власноручно заповнена ним і завірена
підрозділом кадрового забезпечення.

3.9. Матеріали на кандидатів на навчання обов'язково
погоджуються з підрозділами Служби внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС.

3.10. Документи на кандидатів на денну форму навчання
приймаються ВНЗ МВС до 20 червня, а на заочну форму навчання - не
пізніше ніж за 20 днів до початку вступних випробувань.

3.11. Матеріали кандидатів на навчання, що надійшли до ВНЗ з
ГУМВС, УМВС, УМВС на залізничному транспорті, попередньо
розглядаються відбірковими комісіями ВНЗ, які готують обґрунтовані
висновки щодо допуску кандидатів до конкурсу сертифікатів та
вступних випробувань, які, у свою чергу, доповідаються приймальній
комісії.

3.12. Організація прийому до ВНЗ МВС покладається на
приймальну комісію, яка діє згідно з положенням про приймальну
комісію ВНЗ, затвердженим його керівником.

3.13. Конкурсний відбір вступників з предметів, визначених
МВС за погодженням з Міністерством освіти і науки України,
здійснюється приймальними комісіями за сертифікатами Українського
центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в
поточному році.

3.14. Для проведення вступних випробувань окремих категорій
вступників, визначених цими Правилами, створюються предметні
екзаменаційні комісії вищого навчального закладу.

3.15. Для проведення вступних випробувань на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та
магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
створюються атестаційні комісії.

3.16. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій
затверджується керівником ВНЗ.

3.17. Повноваження приймальної комісії, предметних
екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів
ВНЗ з питань організації прийому до ВНЗ визначаються його
керівником відповідно до положення про приймальну комісію.

3.18. Не підлягають направленню до ВНЗ МВС для складання
вступних випробувань особи, які за результатами психологічного
обстеження віднесені до групи "В".

3.19. Приймальна комісія ВНЗ розглядає матеріали на
кандидатів на навчання та остаточно вирішує питання про їх допуск
до конкурсу сертифікатів та складання вступних випробувань, про що
сповіщає абітурієнтів та підрозділи кадрового забезпечення органів
внутрішніх справ не пізніше ніж за 2 тижні до початку вступних
випробувань.

3.20. Особи, які вступають до ВНЗ МВС, проходять медичний
огляд, який здійснюється штатними військово-лікарськими комісіями.
При виникненні сумнівів стосовно правильності оцінки придатності
до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії
кандидат направляється на додаткове обстеження до ВЛК за місцем
дислокації ВНЗ або до тимчасово створених ВЛК ВНЗ МВС.

3.21. Особові справи кандидатів на навчання дозволяється
оформлювати підрозділам кадрового забезпечення ВНЗ та
науково-дослідних установ МВС у порядку, визначеному цими
Правилами.

3.22. Підрозділам кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС, УМВС на
залізничному транспорті забороняється проводити в будь-яких формах
попередні перевірки рівня підготовки кандидатів на навчання.

4. Організація конкурсного відбору

4.1. Для конкурсного відбору вступників зараховуються
результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості
освіти з відповідних предметів з результатами оцінювання знань у
поточному році (за шкалами оцінювання від 1 до 12 балів та від
100 до 200 балів). Сертифікати нижче встановленого рівня (4 бали
за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 бали за 100-бальною шкалою
оцінювання) ВНЗ не приймаються.

4.2. При вступі на навчання за освітньо-професійними
програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної
загальної середньої освіти) та бакалавра подання сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти з результатами
проходження в поточному році незалежного оцінювання є
обов'язковим.

4.3. Перелік сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти визначається Міністерством внутрішніх справ (не
більше трьох разом із сертифікатом з української мови і
літератури) з числа предметів, з яких Український центр оцінювання
якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти.

4.4. Конкурсний відбір кандидатів на навчання до ВНЗ МВС
здійснюється за результатами зовнішнього незалежного тестування,
підтвердженого сертифікатами Українського центру оцінювання якості
освіти, а також психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної
підготовки вступників до ВНЗ та співбесіди щодо готовності до
проходження служби в органах внутрішніх справ.

4.5. Категорії вступників з числа осіб рядового та
начальницького складу органів внутрішніх справ,
військовослужбовців внутрішніх військ, які не мають юридичної
освіти, військовослужбовців, звільнених з військової служби в рік
вступу до ВНЗ, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на
навчання на власний вибір - з оцінками (кількістю балів)
сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з
оцінками (кількістю балів) вступних випробувань з предметів,
визначених правилами прийому вищого навчального закладу.

4.6. Організація конкурсного відбору, порядок, форма
проведення та послідовність вступних випробувань визначаються
приймальною комісією ВНЗ МВС.

4.7. Для вступу на навчання за освітньо-професійними
програмами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра вступники,
які атестовані з української мови, подають сертифікат Українського
центру оцінювання якості освіти з цього предмета з результатами
оцінювання знань у поточному році.

Для осіб, які не вивчали (не атестовані) української мови,
приймальна комісія з урахуванням наявності педагогічних і
науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступне
випробування з тієї мови, оцінки з якої виставлені в документі про
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

4.8. Випускники денної форми навчання ВНЗ МВС, допущені до
вступних випробувань до магістратури, до їх початку направляються
в розпорядження органу внутрішніх справ. При отриманні виклику
вступники відряджаються органами та підрозділами внутрішніх справ
до ВНЗ для складання вступних випробувань.

4.9. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні
випробування в зазначений за розкладом час, а також ті, знання
яких було оцінено балами нижче встановленого рівня (4 бали за
12-бальною шкалою оцінювання або 124 бали за 100-бальною шкалою
оцінювання знань), та ті, які забрали документи після дати
закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних
випробуваннях і в конкурсі не допускаються.

У разі наявності поважних причин, які підтверджені
документально, вступники за рішенням приймальної комісії можуть
бути допущені до складання пропущених вступних випробувань лише в
межах установлених строків їх проведення.

5. Організація конкурсу та зарахування на навчання

5.1. Прийом до ВНЗ МВС здійснюється за конкурсом на підставі
конкурсу сертифікатів та результатів вступних випробувань, що
проводяться з метою визначення можливості вступників засвоювати
відповідні фахові навчальні програми.

5.2. Організація конкурсу щодо вступу для здобуття вищої
освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на базі раніше
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
(за умови вступу на відповідний напрям підготовки), а також
спеціаліста, магістра (повна вища освіта) здійснюється на основі
конкурсного відбору, показники якого визначаються вищим навчальним
закладом.

5.3. Зарахування до ВНЗ МВС здійснюється за загальним
конкурсом. Окремий конкурс на 25% місць проводиться серед
кандидатів на навчання, які до вступу останні 2 роки проживали на
території сільських та селищних рад і отримали повну загальну
середню освіту в сільській школі III ступеня або, за її
відсутності, у районній школі.

Особи, які проживають у сільській місцевості і закінчили
районну школу, разом з атестатом про повну загальну середню освіту
подають до приймальної комісії й атестат про базову загальну
середню освіту.

5.4. Зараховуються до ВНЗ МВС за умови подання в установлені
терміни до приймальної комісії сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти з оцінками (кількістю балів) не нижче
4 балів за 12-бальною шкалою оцінювання або 124 балів за
100-бальною шкалою оцінювання та позитивної оцінки рівня фізичної
підготовки учасники міжнародних олімпіад, призери (особи,
нагороджені дипломами I-III ступенів) IV етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони
вступають на навчання за напрямами підготовки (спеціальності), для
яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони
були учасниками вищезгаданих олімпіад.

5.5. Дія пункту 5.4 цих Правил поширюється тільки на
учасників призерів та переможців олімпіад, що проводилися
Міністерством освіти і науки України, які під час проведення
олімпіад (конкурсів) навчалися в поточному навчальному році в
11 (12) класі старшої школи та на випускних курсах
професійно-технічних навчальних закладів при вступі до ВНЗ МВС на
базі повної загальної середньої освіти.

5.6. Зараховуються на навчання за наслідками співбесіди щодо
готовності до проходження служби в органах внутрішніх справ та
результатами оцінки рівня фізичної підготовки при поданні в
установлені терміни до приймальної комісії сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на
вступних випробуваннях) не нижче встановленого рівня:

діти, батьки яких - працівники органів внутрішніх справ -
загинули чи стали інвалідами І групи при виконанні службових
обов'язків, пов'язаних з безпосередньою участю в охороні
громадського порядку і громадської безпеки, боротьбі зі
злочинністю, або померли в результаті отриманих поранень чи травм,
пов'язаних з безпосередньою участю в охороні громадського порядку
і громадської безпеки, боротьбі зі злочинністю, ліквідації пожежі
чи в результаті виконання службових обов'язків у зоні стихійного
лиха, а також стали інвалідами І групи внаслідок захворювань чи
каліцтва, отриманих при виконанні службових обов'язків;

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків,
із сімей працівників органів внутрішніх справ.

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної комісії.

5.7. Зараховуються на навчання після рекомендації приймальною
комісією ВНЗ незалежно від конкурсу за результатами оцінки рівня
фізичної підготовки та за наслідками співбесіди щодо готовності до
проходження служби в органах внутрішніх справ при поданні в
установлені терміни сертифікатів Українського центру оцінювання
якості освіти (одержанні оцінок на вступних випробуваннях) не
нижче встановленого рівня особи, які досягли високих успіхів у
фаховому навчанні:

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта),
нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники старшої школи, нагороджені похвальною грамотою
"За особливі досягнення у вивченні окремих предметів", якщо вони
вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких
профільними є вступні випробування з цих предметів;

випускники ВНЗ I-II рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів (загальна середня
освіта), які отримали дипломи з відзнакою;

призери III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із
базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт
учнів - членів Малої академії наук з базових предметів і
спеціальних дисциплін та призери III етапу Всеукраїнських
конкурсів фахової майстерності учнів випускних курсів
професійно-технічних навчальних закладів;

випускники системи довузівської підготовки ВНЗ, а також
випускники коледжів, технікумів, училищ, професійних
навчально-виховних закладів, гімназій, ліцеїв, класів
загальноосвітніх шкіл, що входять до навчальних комплексів на базі
цих ВНЗ МВС або мають з ними відповідні угоди.

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної комісії.

Кількість місць для цих осіб установлюється приймальною
комісією ВНЗ МВС і не повинна перевищувати 40% від загального
обсягу державного замовлення, доведеного вищому навчальному
закладу.

5.8. Зараховуються на навчання поза конкурсом за наслідками
співбесіди щодо готовності до проходження служби в органах
внутрішніх справ та результатами оцінки рівня фізичної підготовки
при поданні в установлені терміни сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти (одержанні оцінок на вступних
випробуваннях) не нижче встановленого рівня:

особи рядового і молодшого начальницького складу органів
внутрішніх справ у разі їх вступу на денну форму навчання;

випускники училищ професійної підготовки системи МВС, які
закінчили навчання з відзнакою;

військовослужбовці, звільнені в запас;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули,
померли чи стали інвалідами при виконанні службових обов'язків, (у
тому числі інвалідність яких пов'язана з участю в ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС), яким надане таке право відповідно до
Указу Президента України від 17 березня 1998 року N 197/98
( 197/98 ) "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з
неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які
загинули під час виконання службових обов'язків";

діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) надане таке право;

особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ) надане таке право;

члени сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників, яким
таке право надано постановою Кабінету Міністрів України від
9 січня 2008 року N 6 ( 6-2008-п ) "Деякі питання соціального
захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників".

Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб
затверджує голова приймальної комісії.

5.9. За однакової кількості набраних балів перевага при
зарахуванні до навчального закладу надається в такій
послідовності:

дітям працівників органів внутрішніх справ, які загинули,
померли чи стали інвалідами за обставин, не пов'язаних з
виконанням службових обов'язків;

випускникам системи довузівської підготовки, випускникам
коледжів, технікумів, училищ, професійних навчально-виховних
закладів, гімназій, ліцеїв і загальноосвітніх шкіл, що входять до
навчальних комплексів на базі ВНЗ МВС або мають з ними відповідні
угоди;

особам, які отримали вищий бал у сертифікаті або вступному
випробуванні з профільної дисципліни;

особам, які мають вищий середній бал у документі про освіту;

дітям працівників органів внутрішніх справ;

особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ у разі їх вступу на заочну форму навчання.

5.10. Усі питання, пов'язані з прийомом до ВНЗ МВС,
вирішуються приймальною комісією. Інформація про правила прийому,
а також рішення приймальної комісії повинні своєчасно доводитися
до відома вступників.

5.11. Порядок надання сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти, проведення перевірки та зберігання робіт
вступників, які складали вступні випробування, визначається
положенням про приймальну комісію. Письмові екзаменаційні роботи,
листки співбесід, тести та сертифікати осіб, зарахованих до ВНЗ
МВС, зберігаються в їх особових (навчальних) справах протягом
усього періоду навчання, а осіб, не зарахованих до ВНЗ, знищуються
з обов'язковим складанням акта через один рік після закінчення
вступних випробувань.

5.12. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

5.13. Апеляції щодо результатів вступних випробувань, які
проводилися в ВНЗ, розглядає апеляційна комісія ВНЗ МВС, склад та
порядок роботи якої затверджується наказом ректора (начальника).

Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома
вступників перед початком вступних випробувань.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не
допускається.

5.14. Приймальна комісія здійснює комплектування ВНЗ МВС
тільки в межах штатної чисельності перемінного складу та
ліцензованого обсягу прийому. Рішення про зарахування на навчання
приймається приймальною комісією та оформлюється протоколом
з
В И Р І Ш И Л А:

------------------------------------------------------------------

|N з/п|Найменування органу внутрішніх справ,|Рішення комісії щодо|

| | прізвище, ім'я та по батькові |прийому на навчання |

| | абітурієнта, рік його народження, | |

| | освіта та кількість набраних балів | |

|-----+-------------------------------------+--------------------|
еще рефераты
Еще работы по разное