Реферат: Автоматизовані підсистеми проектування технологічних процесів


УДК 621.0

Клендій О.М.- ст.гр. МТ-22

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя


АВТОМАТИЗОВАНІ ПІДСИСТЕМИ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ


Науковий керівник: к.т.н., доц. Паньків М.Р.


При автоматизованому проектуванні технологічних процесів використовуються наступні підсистеми: інформаційно-пошукові, варіантні та пошукові.

Перша група - інформаційно-пошукові підсистеми, які складаються з вхідних і вихідних даних та із способу проектування.

Друга група представляє собою типове варіантне проектування, при якому створюється узагальнена структура, а потім з неї синтезується конкретна структура.

Третя група – це сукупність творчих дій. Вони спрямовані на невідомі властивості об’єкта, при цьому застосовують евристичне програмування.

Інформаційно-пошукові підсистеми базуються на методі адресації із прототипом.

Проектування із прототипом дозволяє максимально використати накопичений підприємством досвід, але цей метод проектування має певні особливості:

обрані прототипи не містять усього складу елементів технологічного процесу, які необхідно включати при виготовленні виробу;

синтезувати структуру ТП повинен технолог-проектувальник у діалоговому режимі з ЕОМ;

база даних повинна мати відомості не тільки про типові й групові ТП, але й про одиничні.

Проектування включає розробку технологічного маршруту, операції й переходу.

При технологічному проектуванні одержав поширення метод структурного синтезу, заснований на використанні типових рішень і який відноситься до методів виділення варіанту з узагальненої структури.

Робота з типізації ТП є базою побудови алгоритмів. Як основу використовують типові рішення в сполученні з індивідуальними, враховуючими особливості підприємств й окремих галузей у машинобудуванні. Встановлюють так званий узагальнений маршрут обробки, характерний для певного класу, підкласу або групи деталей. Цей перелік є впорядкованим й являє собою множину існуючих одиничних маршрутів, які мають типові послідовність і зміст, причому на рівні підприємства або галузі із застосуванням передового виробничого досвіду та прогресивних технологій.

Необхідна умова включення одиничних маршрутів в узагальнений— наявність області перетинання операцій.

Важливою характеристикою (критерієм оптимальності) формування узагальненого маршруту є кількість перетинання множин операцій індивідуальних маршрутів.

Кожній операції узагальненого маршруту відповідає логічна функція. Вона залежить від умов, що враховують геометричні особливості поверхонь, вид заготівки, необхідну точність обробки, якість поверхневого шару деталі, розмір партії, габарити деталей.

Синтез індивідуальних технологічних маршрутів здійснюється шляхом їхнього виділення з узагальненого маршруту. Вихідними даними для такого виділення є умови, характерні для конкретної деталі класу (групи).

Схема алгоритму рішення даної задачі складається з послідовності блоків: першого, який викликає узагальнений маршрут обробки деталей з кодами операцій і логічними функціями, другий - здійснює виклик умов, характерних для даної деталі, третій - робить виклик наступної операції узагальненого маршруту з логічною функцією.
еще рефераты
Еще работы по разное