Реферат: Анотація дисципліни


Анотація дисципліни


1.Основи викладання географії.


2.Жемеров Олександр Олегович, доцент.


3.Нормативний курс.


4.Третій і четвертий курси, 6-7 семестри.


5.Два кредити (108 годин), 3 академічні години на тиждень (1,5 години лекцій, 1,5 години практичних занять), решта – самостійна робота.

6. У навчальному плані підготовки фахівця – географа дисципліна “Основи викладання географії” займає одну з ключових позицій і спирається на знання, що набуті студентами під час вивчення циклу суспільних і загально- географічних дисциплін, а також “Психології” і “Педагогіки”. Це дозволяє глибше розкрити як зміст шкільної географії, так і психолого-педагогічні аспекти її викладання в різних класах.

7.“Основи викладання географії” – одна з найважливіших дисциплін у системі підготовки студентів – майбутніх педагогів. Основна мета цієї навчальної дисципліни – розкрити теоретичні основи методики викладання як науки про закономірності й особливості процесу навчання географії в школі, озброїти студентів знаннями і вміннями, необхідними для професійного становлення вчителя географії та подальшого зростання його методичної майстерності.

Курс складається із двох розділів – загальної методики викладання географії та окремих методик викладання предмета у 5-10 класах. Завдання першого розділу – дати студентам необхідний мінімум теоретичних знань (про особливості організації процесу навчання географії, форми організації навчального процесу, засоби і методи навчання, форми контролю знань тощо), другого розділу – закріпити ці знання і виробити вміння застосовувати їх на практиці, під час проведення уроків географії у школі.


8.Провідними методами викладання дисципліни є лекції і семінари, які за характером дедалі більше (у міру набуття студентами професійного досвіду) з інформаційних перетворюються на проблемні; імітаційні і ділові ігри, пов’язані з проведенням і обговоренням уроків географії; практикуми, під час яких студенти розробляють дидактичні завдання, у тому числі – творчого рівня, а також уроки різного типу, включаючи нетрадиційні за своєю формою. На заняттях широко застосовуються технічні засоби навчання, якими обладнана лаьораторія методики викладання географічних дисциплін, - комп’ютер, відеомагнітофон, кіно -, діа – і графопроектор, а також різноманітні наочні посібники зі шкільної географії.


9.Поточний контроль, тестування, підсумковий іспит (все - у письмовий формі); а також система оцінювання здійснюються згідно з модульно-рейтинговою системою.


10.Програма, підручники різних авторів, методичні вказівки з вивчення курсу (електронний і паперовий варіанти), пакет контрольних запитань (30 варіантів), тести для модульного контролю; шкільні програми, підручники, атласи.

11.Українська мова.


12.Список рекомендованої літератури:

^ Література основна
Методика викладання географії в школі : Навчальний посібник / За ред. С.Г.Коберніка. – К. : Стафед – 2, 2000. – 320 с.

Методика обучения географии в школе / Под ред. Л.М.Панчешниковой. – М.: Просвещение ; Кчебная литература, 1997. – 319 с.

Практикум по методике обучения географии / Под ред. Р.П.Мышинской. – М. : Просвещение, 1986. – 128 с.

Корнєєв В.П. Методика навчання географії в школі // Український географічний журнал. – 1997. - № 4. – с. 52-57.

Програми з географії для 6-10 кл. загальноосвітніх шкіл (діючі).Література додаткова

Винокур М.С., Скуратович О.Я. Листы опорных сигналов и структурно-логические схемы на уроках географии. – К. : Рад. шк., 1990. – 47 с.

Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии : Пособие для учителей и студентов. – М. : Московский лицей, 1996.-191 с.

Заставний Ф.Д. Географія України. – Львів : “Світ”, 1994. – 470 с.

Зеленська Л. та ін. Комп’ютерний навчальний посібник “Фізична географія України”. – Геогр. та основи економіки в шк. – 1997. - № 2. – с. 21-23.

Картель М.Н. Використання малюнка в навчанні географії. – К. : Рад. шк., 1990. – 96 с.

Крайно Б. Географічна освіта в середній школі. – Геогр. та основи економіки в шк. – 1997. – с. 3-6.

Масляк П.О., Шищенко П.Г. Хрестоматія з географії України. – Київ : “Генеза”, 1994. – 446 с.

Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є. Географія материків та океанів : Методичний посібник для вчителів.– К : Вирій, 2000.– 272с.

Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе. – М. : Просвещение, 1991. – 191 с.

Юрков П.М. Дидактический материал по физической географии. – М. : Просвещение, 1996. – 95 с.

Електронні атласи (на CD) з географії 6-10 кл. видавництва Інституту передових технологій 2003-2006 рр.
еще рефераты
Еще работы по разное