Реферат: Освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з напряму підготовки "Комп’ютерні науки" на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Володимира Даля

Міжнародний факультет

Кафедра комп'ютерних наук


Затверджую


Ректор _____ О.Л. Голубенко

«_____» ___________ 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового випробування для осіб,
які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання
освітньо-професійної програми підготовки БАКАЛАВРІВ

з напряму підготовки "Комп’ютерні науки"

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


Пояснювальна записка складається з:

Програми фахових вступних випробувань;

Вимог до рівня підготовки вступників;

Переліку рекомендованої літератури;

Критеріїв оцінювання;

Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012

1. Програма фахового вступного випробування

Фахові вступні випробування включають перевірку знань, набутих у середньому спеціальному навчальному закладі з наступних дисциплін.


^ Основи програмування і алгоритмічні мови

Масиви у мові програмування С++. Змінні і константи у мові програмування С++. Способи їх завдання. Оператори умовного переходу у мові програмування С++.


^ Системне програмування та операційні системи

Поняття процесу. Граф існування процесу. Типові функції операційних систем. Управляння пристроями вводу-виводу.


^ Комп’ютерна графіка

Класифікація комп'ютерної графіки за способом отримання зображення. Основні колірні моделі. RGB, CMYK, HSB. Сфери вживання растрової графіки. Достоїнства і недоліки растрової графіки.


^ Моделювання систем

Валідация, верифікація, акредитація моделей систем. Мережі Петрі. Загальні відомості. Прості мережі Петрі. Поняття системи. Відкриті і закриті системи. Показники ефективності систем масового обслуговування.


^ Об’єктно орієнтоване програмування

Класи і об’єкти мови С++. Співвідношення цих понять. Навести приклади об’яв класів і об’єктів. Об’єктно-орієнтоване представлення даних: поняття об’єкта; внутрішня структура, стан, властивості і поведінка об’єкта; принцип заховання реалізації. Абстрактні типи даних. Поняття класа. Інкапсуляція. Об’ява класа. Поля і методи. Заховання членів класа: секції public і private. Опис класа. Класи і структури. Приклад розробки класу. Абстрактні методи і класи у мові С++. Поняття, правила і обмеження. Приклади абстрактних класів.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Вступник повинен

знати:

граматику і синтаксис мов програмування С++ і Java;

принципи структурного та об’єктно-орієнтованого програмування;

принципи створення і використання алгоритмів;

різноманітні алгоритми сортування, пошуку на графах;

що таке операційна система комп’ютера, для чого вона призначена;

функції та структуру операційних систем;

класифікацію операційних систем;

особливості різних операційних систем;

інтерфейси прикладного програмування операційної системи Windows Win32 та Win64;

принцип побудови растрових, векторних, фрактальних та тривимірних графічних зображень;

принципи моделювання, класифікацію способів представлення моделей систем;

прийоми, методи, способи формалізації об'єктів, процесів, явищ і реалізації їх на комп'ютері;

переваги та недоліки різних способів представлення моделей систем;

алгоритми фіксації та обробки результатів моделювання систем;

способи планування машинних експериментів з моделями;

основні інструменти об’єктно-орієнтованого програмування;

конструкції класів у мові С++;

особливості використання механізму виключень для створення стійких застосувань;

основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування: абстракція, поліморфізм, інкапсуляція, поліморфізм;

концепції ООП;

створення ефективних ієрархій класів;

основні засоби організації даних;

основні методи проектування об’єктно-орієнтованих програм за допомогою мови UML;

уміти:

працювати з компіляторами та інтерпретаторами мов програмування;

писати та відлагоджувати програми на мовах високого рівня;

використовувати стандартні бібліотеки програмного забезпечення;

створювати програмне забезпечення з використанням інтерфейсів прикладного програмування операційної системи Windows: Win32 та Win64;

вміти застосовувати засоби комп'ютерної графіки в професійній діяльності;

вміти проектувати людино-машинний інтерфейс інформаційних систем;

вміти вибрати графічний засіб на основі знання його основних параметрів для створення конкурентоспроможного продукту;

створювати та досліджувати математичні та програмні моделі обчислювальних та інформаційних процесів, пов’язаних з функціонуванням об’єктів професійної діяльності;

аналізувати та вибирати обчислювальні методи розв’язання задач проектування ІС за критеріями мінімізації обчислювальних витрат, стійкості, складності, тощо;

проектувати та моделювати бізнес-процеси, процеси, що протікають в інформаційних системах та мережах;

програмування на мові C++ з використанням классів;

використання і застосування компилятору C++ для створення об’єктно-орієнтованого кода. Використовувати систему програмування Visual C++ для створення об’єктно-орієнтованих програм;

використання механізму виключень для створення стійких застосувань;

використання механізму віртуальних функцій;

створення власних шаблонів і використання шаблонів, що постачаються стандартною бібліотекою, складних структур даних;

створення діаграм об’єктів системи UML;

ЛІТЕРАТУРА

Маликов ВТ., Квотный Р.Н. Вычислительные методы и применение ЭВМ. - К.: Вища школа. 1989. - 213с.

Ашарина И. В.Основы программирования на языках С и С++. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 207 с.

Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии .- .- Спб. Изд. «Питер»,  2002 .- 304 с.

Бэйн С. Эффектавная работа: CorelDRAW 10. - СПб.: Питер. 2002. -784 с.

В. Н. Пильщиков Сборник упражнений по языку Паскаль: Учеб. Пособие для ВУЗов. – М.: Наука. Гл. Ред. Физ.-мат. Лит., 1989. – 160

Ганзбург А. Периферийные устройства. - СПб.: Питер. 2001. – 448 с.

Глушаков С.В., Клевцов А.Л. Программирование в среде Delphi 7. – Харьков: Фолио, 2003. – 528 с.

Гордеев А.В. Операционные системы. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.

Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – СПб.: Питер, 2002. – 736 с.

Джамса К. Учимся программироватьт на языке C++ .-М.: Мир, 1997.- 319 с.

Е. Бенькович, Ю.Колесов, Ю.Сениченков. Практическое моделирование динамических систем (+СD-ROM): Пособие. – СПб : БХВ-Петербург, 2002. – 464с.

Епанешников А., Епанешников В. Программирование в среде Turbo Pascal 7.0. – М.: «ДИАЛОГ-МИФИ», 1998. – 367 с.

Иртегов Д.В. Введение в операционные системы. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 624 с.

Ким Ли. 3D Studio MAX 4/5. Для дизайнера. Искусство трехмерной анимации. - Киев: ООО «ТИД «ДС». 2002. - 848 с.

Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ, т. 1, Основные алгоритмы. – М.: «Мир», 1976. – 730 с.

Л.К.Гліненко, О.Г.Сухоносов. Основи моделювання технічних систем: Навч. посібник. – Львів : Бескид Біт, 2003. – 176с.

Лаптев В.В, Морозов А.В., Бокова А.В. С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и упражнения. — СПб.: Питер, 2007. — 288 с.

Лаптев В.В. и др. С++. Объектно-ориентированное программирование. Задачи и упражнения. СПб. «Питер», 2007 .- 288 с.

Либерти Д. Освой самостоятельно C++ за 21 день .- .- М.: Издательский дом «Вильяме», 2000 - 819 с.

Либерти Д., Джонс Б. Освой самостоятельно С++ за 21 день. Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007. – 784.

Лисицын Б.М., Антоненко В.М. и др. Решение инженерных и экономических задач на ЭВМ. - К.: Вища школа. 1984.-248с.

Любош Бруга. Java по быстрому. Практический экспресс-курс. – СПб.: Наука и Техника, 2006. – 384 с.

О.С. Петров, А.Г. Корольов, О.І. Рязанцев, О.Ю. Арлінський. Моделювання систем на мові GPSS WORLD. Практичний підхід в прикладах і завданнях: М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – 167 с

Объектно-ориентированное программирование: Учеб. для вузов/ Под ред. Г.С. Ивановой. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. - 320 с,

Олифер В.Г., Олифер Н.А. Сетевые операционные системы. – СПб.: Питер, 2001. – 544 с.

Павловская Т. А., Щупак Ю. А.  C++. Объектно-ориентированное программирование: Практикум. — СПб.: Питер, 2006. — 265 с.

Павловская Т. А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня . — СПб.: Питер, 2003. —461 с.

Панкратова Т. FreeHand 9: Учебный курс- СПб.: Питер. 2001. -448 с.

Партыка Т.Л., Попов И.И. Операционные системы, среды и оболочки. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 528 с.

Петров М. Н., Молочков В. П. Компьютерная графика: Учебник для вузов. - СПб. Питер. 2003.-736 с.

Пономаренко С. И. Adobe Illustrator 10. - СПб.: БХВ-Петербург. 2003. - 688 с.

Пономаренко С. И. Пиксел и вектор. Принципы цифровой графики. - СПб.: БХВ-Петербург. 2002. - 496 с.

Прата С. Язык программирования С++. Лекции и упраж. Platinum edition: пер. с англ./ Стивен Прата – М.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. – 1104 с.

Реймонд С. Искусство программирования для UNIX. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 544 с.

С.В. Поршнев. Компьютерное моделирование физических процессов с использованием пакета MathCAD. Учебное пособие – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. – 252 с.

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. – М.: Наука, Физматлит, 1997, 320 с.

Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Пер. с англ. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

Скляров В.А. Язык C++и объекто-ориентированное программирование.- Миснк, "Вышэйшая школа" 1997.- 481 с.

Тайц А. М.. Тайц А. А. Самоучитель Adobe Photoshop 7. - СПб.: БХВ-Петербург. 2002.-688 с.

Терещенко Т.М., Сафронов К.М., Ващенко В.Ю. Комп’ютерна графіка: навчальний посібник – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 202 с.

Харт Д.М. Системное программирование в среде Windows, 3-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с.

Холзнер С. Visual C++. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2007. — 570 с.

Шеферд Дж. Программирование на Microsoft Visual C++.NET/ Пер с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2003. – 928 с.

Шушан Р.. Райт Д.. Льюис Л. Дизайн и компьютер. - М.: Издательский отдел «Русская Редакция» ТОО «Channel Trading Ltd.». 1997. - 544 с.

Яцюк О. Г. Романьгчева Э. Т. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. - СПб.: БХВ-Петербург. 2001. - 432 с.

Критерії оцінювання

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

Правильність відповіді;

Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення тестування фаховою атестаційною комісією попередньо готуються тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами наочної інформації на Web-сайті СНУ ім. В.Даля (http://www.snu.edu.ua) та інформаційних стендах кафедри комп'ютерних наук.

Фахове вступне випробування проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує „Лист тестового завдання”, який містить 12 питань з варіантами відповіді, за дисциплінами, зазначеними у програмі фахових випробувань, і відповідає на них впродовж 30 хвилин. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Листі тестового завдання». Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів фахової комісії. Відомість оформляється одночасно з «Екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Голова фахової

атестаційної комісії доц. Харченко Є.І.


Завідувач кафедри

проф. Дядичев В.В.еще рефераты
Еще работы по разное