Реферат: "Розробка програмного забезпечення"

Спеціальність 5.05010301 "Розробка програмного забезпечення"

Галузь знань: 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»

Напрям підготовки: 050103 «Програмна інженерія»

Освітньо - кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Освітній рівень: неповна вища освіта

Кваліфікація: 3121 «Технік-програміст»

Предметна галузь діяльності: Програмне забезпечення інформаційних систем

Освіта на базі: неповної загальної середньої освіти

Термін підготовки: 3 роки

Форма навчання: денна


Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки «Діяльність у сфері інформатизації»:

Розроблення стандартного програмного забезпечення

Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення


Фахівець здатний виконувати зазначену роботу і може займати первинні посади: технік-програміст, технік І ,ІІ категорії.


Дисципліни спеціальності:

№ з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Фізичне виховання

378

7.9%

Фізичного виховання

2

Основи програмування та алгоритмічні мови

243

5.1%

Інформаційних технологій та програмування

3

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

216

4.5%

Іноземної філології

4

Об’єктно-орієнтоване програмування

216

4.5%

Інформаційних технологій та програмування

5

Дискретна математика

189

3.9%

Природничих наук та інформатики

6

Основи програмної інженерії

189

3.9%

Інформаційних технологій та програмування

7

Бази даних

162

3.4%

Інформаційних технологій та програмування

8

Фізика (електрика)

135

2.8%

Природничих наук та інформатики

9

Алгоритми та структури даних

135

2.8%

Інформаційних технологій та програмування

10

Операційні системи

135

2.8%

Інформаційних технологій та програмування

11

Організація комп’ютерних мереж

135

2.8%

Інформаційних технологій та програмування

12

Конструювання програмного забезпечення

135

2.8%

Інформаційних технологій та програмування

13

Економіка й організація виробництва

135

2.8%

Менеджменту організацій

14

Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій

135

2.8%

Інформаційних технологій та програмування

15

Лінійна алгебра та аналітична геометрія

108

2.2%

Вищої математики

16

Математичний аналіз

108

2.2%

Вищої математики

17

Теорія ймовірності і математична статистика

108

2.2%

Вищої математики

18

Інструментальні засоби візуального програмування

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

19

Архітектура комп’ютера

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

20

Офісне програмне забезпечення

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

21

Комп’ютерна схемотехніка

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

22

Розробка застосувань клієнт-серверної архітектури

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

23

Розробка веб-застосувань

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

24

Інженерна та комп'ютерна графіка

108

2.2%

Природничих наук та інформатики

25

Автоматизовані системи обробки інформації

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

26

Комп'ютерна бухгалтерія

108

2.2%

Інформаційних технологій та програмування

27

Диференціальні рівняння

81

1.7%

Вищої математики

28

Чисельні методи

81

1.7%

Вищої математики

29

Основи менеджменту та маркетингу

81

1.7%

Менеджменту організацій

30

Математична логіка

81

1.7%

Вищої математики

31

Українська мова (за професійним спрямуванням)

54

1.1%

Української мови та літератури

32

Основи філософських знань

54

1.1%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

33

Економічна теорія

54

1.1%

Загальноекономічних дисциплін

34

Соціологія

54

1.1%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

35

Культурологія

54

1.1%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

36

Основи правознавства

54

1.1%

Теорії та історії держави і права

37

Історія України

54

1.1%

Суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій

38

Основи екології

54

1.1%

Екології

39

Безпека життєдіяльності

54

1.1%

Соціальної безпеки

40

Людино-машинний інтерфейс

54

1.1%

Інформаційних технологій та програмування

41

Проектний практикум

54

1.1%

Інформаційних технологій та програмування

42

Охорона праці

54

1.1%

Соціальної безпеки
Всього

4 806

100%


Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння фахівця:

І. Проектувальна

1.1. Здатність розробляти специфікації вимог користувачів.

1.1.1. Під керівництвом менеджера проекту або галузевого експерта розробляти специфікації вимог користувачів , використовуючи державні й галузеві стандарти та інші нормативно-технічні документи.

1.2. Аналіз вимог.

1.2.1. Під керівництвом менеджера проекту або галузевого експерта здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію , використовуючи державні та галузеві стандарти й інші нормативно-технічні документи.

1.2.2. Під керівництвом менеджера проекту або галузевого експерта моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення, використовуючи відповідні програмні засоби.

1.3. Проектування ПЗ.

1.3.1. Розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів.

1.3.2. Проектувати компоненти архітектурного рішення, використовуючи відповідні програмні засоби.

1.3.3. Самостійно проектувати людино-машинний інтерфейс, використовуючи засоби візуального програмування.

1.4. Конструювання ПЗ.

1.4.1. Володіти основами конструювання програмного забезпечення.

1.4.2. Володіти основами методів та технологій об'єктно-орієнтованого програмування.

1.4.3. Брати участь у проектуванні та реалізації баз даних, використовуючи системи управління базами даних.

1.4.4. Самостійно застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання, використовуючи відповідні програмні засоби.

1.4.5. Володіти основами методів та технологій візуального програмування.

1.4.6. Самостійно розв'язувати математичні, фізичні та економічні задачі шляхом створення відповідних застосувань.

1.4.7. Мати уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення.

ІІ. ТехнОЛОГічна

2.1. Застосування стандартного апаратного та програмного забезпечення.

2.1.1. Використовувати можливості апаратного забезпечення.

2.1.2. Використовувати можливості операційних систем.

2.1.3. Використовувати можливості офісних і мережевих програмних систем.

^ Компетенції випускників та система вмінь, що їх відображає:
Компетенції соціально – особистісні:

- розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);

- розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;

- здатність вчитися;

- здатність до критики й самокритики;

- креативність, здатність до системного мислення;

- адаптивність і комунікабельність;

- наполегливість у досягненні мети;

- турбота про якість виконуваної роботи;

- толерантність;

- екологічна грамотність;

- розуміння необхідності, дотримання правил та виконання вимог охорони праці та виробничої санітарії;

- розуміння необхідності та дотримання правил безпеки життєдіяльності.


^ Загальнонаукові компетенції:

- базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у професійній і соціальній діяльності;

- базові знання фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;

- базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; уміння працювати в Internet;

- базові знання фундаментальних наук в обсязі, необхідному для освоєння загальнопрофесійних дисциплін.


Інструментальні компетенції:

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;

- знання іншої мови(мов);

- дослідницькі навички.


^ Професійні компетенції:

- загальнопрофесійні:

- здатність розробляти специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення;

- сучасні уявлення про основи інженерії, вимоги до програмного забезпечення;

- здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію;

- базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення, типи моделей, основні концепції уніфікованої мови моделювання UML;

- здатність моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення;

- здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;

- сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення;

- здатність проектувати компоненти архітектури програмного продукту;

- базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодії, засоби розробки людино-машинного інтерфейсу;

- здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс;

- володіння основами конструювання програмного забезпечення;

- володіння основами методів та технологій об'єктно-орієнтованого програмування;

- сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи, реляційні та розподілені бази даних, мови запитів до баз даних;

- здатність брати участь у проектуванні та реалізації баз даних;

- здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання;

- володіння основами методів та технологій візуального програмування;

- здатність розв'язувати математичні, фізичні та економічні задачі шляхом створення відповідних застосувань;

- здатність використовувати можливості апаратного забезпечення;

- здатність використовувати можливості операційних систем;

- здатність використовувати можливості мережевих програмних систем.


- спеціалізовано професійні:

- здатність застосовувати професійно профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей;

- здатність застосовувати знання в галузі математичної статистики;

- здатність використовувати професійно профільовані знання й уміння в галузі практичного використання комп’ютерних технологій;

- здатність використовувати інтернет-ресурси для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;

- базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення;

- здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію.
еще рефераты
Еще работы по разное