Реферат: Зразок екзаменаційного білету вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності»


Зразок екзаменаційного білету

вступних випробувань

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр”

спеціальності «Менеджмент інноваційної діяльності»


І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:


1. Внутрішнє середовище організації та його змінні.

2. Фактори, що впливають на організацію інноваційної діяльності на підприємстві, їх класифікація.

2. Оберіть правильну відповідь:

№ 1. При якому типі кадрової політики керівництво організації не має вираженої програми дій відносно персоналу, а лише ліквідує негативні наслідки?

1) реактивна;

2) пасивна.

3) активна;

4) превентивна;

№ ^ 2. Які стилі керівництва згідно із базовими системами Р. Лайкерта використовують менеджери в своїй діяльності?

1) колективний, анархічний, одноосібний, автократичний, ліберальний;

2) підтримки, інструментальний, партисипативний, орієнтований на досягнення успіху;

3) анархічний, автократичний, демократичний, ліберальний, комбінований, інтегративний;

4) експлуататорсько-авторитарний, доброзичливо-авторитарний, консультативно-демократичний, на засадах участі працівників.

№ ^ 3. За змістом цілі організації поділяються на:

1) маркетингові, фінансові, персоналу, виробництва, інновацій;

2) створення, росту, зрілості, завершення;

3) цілі організації та цілі підрозділів;

4) економічні, соціальні, організаційні, наукові, технічні.

№ 4. Мотив – це:

1) внутрішньо усвідомлене спонукання до певних дій;

2) відчуття певного дискомфорту, нестача чого-небудь;

3) те, що людина вважає цінним для себе та отримує за затрачені зусилля, певну поведінку;

4) зовнішнє спонукання до формування певної поведінки, досягнення конкретних результатів.

№ ^ 5. Вибрати всі правильні види інновацій за типом:

1) базові, часткові, псевдоінновації;

2) організаційні, процесні, сировинні, продуктові, технологічні, інфраструктурні, збутові;

3) в існуючих галузях, в нових галузях;

4) мікро-, мезо-, макро-, мегаінновації.

№ ^ 6. Представниками якої школи управління були сформульовані 14 універсальних принципів управління?

1) математичної школи;

2) школи людських відносин;

3) наукового управління;

4) класичної (адміністративної) школи.

№ ^ 7. Що означає поняття «трудові ресурси» як економічна категорія?

1) особи непрацездатного віку, які зайняті в економіці;

2) всі працівники, які виконують виробничі та управлінські операції та зайняті переробкою предметів праці з використанням засобів праці;

3) населення працездатного віку – як зайняте, так і незайняте в суспільному виробництві;

4) населення, яке володіє фізичними та інтелектуальними здібностями виробляти матеріальні блага чи послуги.


№ 8. Проект — це:

1) план довгострокових фінансових вкладень;

2) бізнес-план;

3) програма дій по використанню фінансових ресурсів;

4) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для до­сягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

№ 9. Новинка – це:

1) результат застосування нових знань до практичного використання у певній сфері діяльності з метою підвищення її ефективності;

2) продукт людської праці для власного споживання;

3) продукт людської праці для задоволення суспільних потреб через обмін;

4) оформлений результат фундаментальних, прикладних досліджень, розробок, експериментальних робіт для використання у певній сфері діяльності з метою підвищення її ефективності.

№ ^ 10. Необхідність пізнання і використання у практиці управління персоналом об’єктивно діючих економічних законів передбачає принцип:

1) економічності;

2) ефективності;

3) перспективності і прогресивності;

4) науковості.


^ 3. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.
Вкажіть методологію якого виду матричного аналізу застосовано.

Визначте збалансованість порт­фелю бізнесів.

Яким квадрантам належать зазначені нижче стратегічні зони господарювання?

На основі наведеної інформації, використовуючи динамічний аналіз назвіть найбільш оптимальні стратегії для СЗГ4 та СЗГ8 згідно з

а)класичними рекомендаціями,

б) рекомендаціями Нейлора, Дея, Монієсона;

в) матриці Shell-DPM.


^ 4. Розв'яжіть задачу та обґрунтуйте відповідь.

Розрахувати по кожному інвестиційному проекту чистий наведений дохід, індекс дохідності, період окупності інвестицій і внутрішню ставку прибутковості. Визначити, який з проектів є більш ефективним.

Таблиця 1

Вихідні данні
Інвестиційний проект

А

Б

1. Обсяг інвестованих коштів, тис.грн.

12000

9000

2. Період експлуатації інвестиційного проекту, років

3

4

3. Сума чистого грошового потоку, тис.грн.1 рік

4000

2000

2 рік

5000

3000

3 рік

6000

4000

4 рік4000Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів .

Кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в 20 балів (2*20=40 бал).

Правильно виконане тестове завдання оцінюється в 2 бали (2*10=20 бал).

Правильно розв'язана задача № 3 оцінюється в 10 балів.

Правильно розв'язана задача № 4 оцінюється в 30 балів.
еще рефераты
Еще работы по разное