Реферат: Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської радиДодаток 10

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 10 сесії міської ради VІ скликання

28.07.2011 №234ПОЛОЖЕHHЯ

про управління праці та соціального захисту населення

Чернівецької міської ради


1. ЗАГАЛЬHА ЧАСТИНА


1.1. Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради є виконавчим органом Чернівецької міської ради.

1.2. Управління праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради (далі – Управління) створене відповідно до пункту 1 статті 54 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення ХХІІ сесії міської ради ІІІ скликання від 30.08.2001 року № 423 ”Про хід підготовки до здійснення реформування пенсійного забезпечення в місті Чернівцях”.

1.3. Утворення Управління є виключною компетенцією Чернівецької міської ради.

1.4. Управління підконтрольне і підзвітне Чернівецькій міській раді, підпорядковане її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові, а з питань делегованих повноважень підконтрольне органам державної виконавчої влади.

1.5. Управління є юридичною особою, має круглу гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки встановлених зразків.

1.6. Положення розроблено із врахуванням вимог:

1.6.1) національного стандарту України ДСТУ 4163-2003 (Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 року № 55);

1.6.2) положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого указом Президента України від 06.04.2011 року № 389/2011;

1.6.3) типового положення про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської державної адміністрації, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації і типового положення про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у м.м. Києві та Севастополі міської державної адміністрації, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2007 року № 790;

1.6.4) рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 року № 55;

1.6.5) регламентів Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету.

1.6.6) інструкції з діловодства у Чернівецькій міській раді та її виконавчих органах;

1.6.7) довідника типових професійно-кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого наказом Головного управління державної служби України 29.12.2009 № 406.


1.7. Управління проводить в життя державну політику в сфері соціального захисту працюючих, громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та праці, репресованих, громадян, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, малозабезпечених сімей з дітьми, в першу чергу, багатодітних родин, сімей, в яких виховуються сироти, інваліди з дитинства, інших категорій соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку органів місцевого самоврядування.

1.8. Управління в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями обласної та Чернівецької міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Чернівецького міського голови, рішеннями виконавчого комітету Чернівецької міської ради, іншими нормативно-правовими актами, регламентами Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, а також цим Положенням.

1.9. Управління є правонаступником відділу соціального захисту населення Чернівецької міської ради.

1.10. Управлінню підпорядкований Чернівецький комунальний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) “Турбота” (далі – територіальний центр). Скорочене найменування територіального центру як одержувача бюджетних коштів третього рівня: Чернівецькій міський центр „Турбота”.

1.11. Положення, як організаційний документ, в обов’язковому порядку проходить процедуру затвердження Чернівецькою міською радою.

1.12. Датою Положення є дата його затвердження.

1.13. Місцезнаходження Управління: 58000, м. Чернівці, вул. Руська, 1.


^ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


2.1. Забезпечення разом з управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Чернівцях рад (далі – районні управління) на території міста реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, соціального захисту населення.

2.2. Розробка обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення соціального захисту верств населення, вказаних у пункті 1.7 цього Положення, підготовка цільових програм соціального захисту чернівчан та контроль за їх виконанням.


2.3. Впровадження в життя державної політики з соціального захисту малозабезпечених громадян, подолання бідності, організація роботи з надання найбільш соціально незахищеним верствам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

2.4. Координація роботи районних управлінь, співпраця з громадськими організаціями з питань, вказаних у пунктах 2.1 - 2.3 цього Положення.

2.5. Проведення роз’яснювальної роботи серед громадян міста з питань праці та соціального захисту.

2.6. Забезпечення доступу до публічної інформації та системного і оперативного оприлюднення інформації з питань, що належать до компетенції Управління на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради в мережі Інтернет.


^ 3. ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ


Власні повноваження:

3.1. Координація роботи районних управлінь з питань соціального захисту працюючих, надання найбільш соціально незахищеним верствам населення додаткових до встановлених законодавством допомог і пільг за рахунок можливостей місцевого самоврядування.

3.2. Вивчення спільно з районними управліннями стану матеріально-побутового забезпечення та потреби громадян, які потребують соціального захисту; прогноз обсягів та форм допомоги малозабезпеченим верствам населення за рахунок міського бюджету та бюджетів районних в місті рад і підготовка відповідних пропозицій.

3.3. Проведення спільно з районними управліннями роботи з надання додаткових до встановлених законодавством соціальних допомог і пільг громадянам, вказаним в пункті 1.7 цього Положення, за рахунок коштів загального та спеціального фондів міського бюджету і бюджетів районних в місті рад, благодійних спонсорських надходжень на міську благодійну акцію “Милосердя“.

3.4. Організація проведення міської благодійної акції ”Милосердя”, надання благодійної допомоги соціально незахищеним громадянам.

3.5. Подання Чернівецькій міській раді при формуванні міського бюджету запитів щодо фінансування місцевих програм соціального захисту населення, зокрема видатків по кодах функціональної класифікації: 090412 „Інші видатки на соціальний захист населення”, 091204 „Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому”, 091209 „Фінансова підтримка громадських організацій”.

3.6. Подання пропозицій Чернівецькій міській раді, її виконавчому комітету, Чернівецькому міському голові щодо діяльності закладів соціального захисту населення, зміцнення їх матеріально-технічної бази, надання ними соціальних послуг.

3.7. Формування бази даних громадян, яким надана соціальна підтримка, вид і розмір наданої їм допомоги.

3.8. Організація вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впровадження прогресивних методів роботи в діяльності міського та районних управлінь, територіального центру ”Турбота”. Надання практичної та організаційно-методичної допомоги з питань праці та соціального захисту населення відповідним виконавчим органам Чернівецької міської ради.

3.9. Організація через засоби масової інформації роз’яснення населенню міста нормативно-правових актів і рішень органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту населення, питань праці. Забезпечення розміщення інформації з питань, що належать до компетенції Управління, на веб-сторінках Чернівецької міської ради.

3.10. Сприяння громадським і релігійним організаціям, товариствам, благодійним фондам, окремим підприємствам, установам та організаціям у наданні допомоги малозабезпеченим непрацездатним громадянам, сім’ям з дітьми, громадянам, що опинилися в складних життєвих обставинах.

3.11. Відшкодування за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг по похованню одиноких громадян міста Чернівців, осіб без певного місця проживання, невідомих.

3.12. Здійснення підготовки до здачі в архівний відділ Чернівецької міської ради документів, що належать до компетенції Управління.


Делеговані повноваження:

3.13. Здійснення моніторингу у сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, аналізу та прогнозування розвитку процесів у соціально-трудовій сфері міста.

3.14. Організація на засадах соціального партнерства проведення переговорів і укладення угоди між місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями роботодавців та профспілок, іншими уповноваженими представниками працівників.

3.15. Аналіз стану укладення колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях, надання сторонам переговорного процесу організаційно-методичної допомоги; забезпечення в межах своїх повноважень додержання законодавства з питань розв'язання колективних трудових спорів (конфліктів).

3.16. Внесення пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста; участь у розробці та здійсненні заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо соціального захисту населення; організація розробки та подання на розгляд міської ради цільових (комплексних) перспективних і поточних програм з питань, що належать до його компетенції.

3.17. Участь спільно з іншими виконавчими органами міської ради у розробці та реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

3.18. Вивчення спільно з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради, міським центром зайнятості, виконавчими комітетами районних у місті Чернівцях рад стану справ з використання трудових ресурсів, аналіз розвитку процесів, які відбуваються на ринку праці та у сфері професійного навчання; участь у розробці пропозицій щодо розвитку виробництва і створення робочих місць.

3.19. Здійснення контролю за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, додержанням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами - підприємцями законодавства з питань зайнятості та соціального захисту населення.

3.20. Участь у підготовці пропозицій щодо укладення (розірвання) і визначення умов контрактів з керівниками комунальних підприємств.

3.21. Вжиття заходів для надання послуг соціально незахищеним громадянам, у тому числі інвалідам, організація роботи зі створення в регіоні
мережі установ і закладів з надання соціальних послуг; координація роботи з цих питань територіального центру “Турбота”, центрів ресоціалізації для осіб без постійного місця проживання та обліку бездомних громадян.

3.22. Сприяння інтеграції інвалідів у суспільство, їх працевла-штуванню, створенню для них робочих місць, безперешкодному їх доступу до об'єктів соціальної інфраструктури.

3.23. Координація та організаційно-методичне забезпечення роботи територіального центру, внесення пропозицій щодо удосконалення його діяльності. Організація роботи щодо взяття на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділеннями соціальної допомоги вдома територіального центру “Турбота” громадян похилого віку та інвалідів.

3.24. Реалізація державної програми щодо компенсаційних виплат підприємствам перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян у транспорті міського та приміського сполучення.

3.25. Організація роботи опікунської ради при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. За наслідками засідань опікунської ради підготовка на розгляд виконавчого комітету Чернівецької міської ради проектів рішень про надання суду висновків органу опіки та піклування щодо доцільності призначення опікунів (піклувальників) над недієздатними (обмежено дієздатними) особами.

3.26. Сприяння інтеграції в суспільство бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, їх соціальній адаптації.

3.27. Сприяння волонтерським організаціям та окремим волонтерам у
наданні допомоги соціально незахищеним громадянам.

3.28. Організація відповідно до законодавства впровадження нових соціальних послуг, у тому числі платних, узагальнення інформації про потребу в наданні соціальних послуг відповідними установами, закладами та фізичними особами, подання міській раді пропозицій щодо створення ефективної системи надання соціальних послуг.

3.29. Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян, вжиття заходів щодо усунення причин виникнення скарг; проведення прийому громадян.


Власні, делеговані повноваження:

3.30. Контроль за наданням установлених пільг інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, дітям-сиротам, сім’ям з дітьми, іншим категоріям громадян, які потребують соціального захисту, роботи з цих питань підприємств, установ та організацій, розробка та внесення відповідних пропозицій.


^ 4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Управління має права та обов’язки:

4.1. Здійснювати контроль за наданням установлених пільг працюючим громадянам, інвалідам, ветеранам війни і праці, громадянам, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми та іншим громадянам міста.

4.2. Подавати Чернівецькому міському голові пропозиції щодо розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності міста, у разі систематичного порушення законодавства у сфері праці, зайнятості, соціального захисту.

4.3. Подавати пропозиції Чернівецькій міській раді, виконавчому комітету міської ради, Чернівецькому міському голові щодо поліпшення ситуації в місті у сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення.

4.4. Залучати до розгляду питань та підготовки пропозицій інші виконавчі органи Чернівецької міської та районних в місті Чернівцях рад, підприємства, установи, організації та об'єднання громадян (за погодженням з їх керівниками).

4.5. Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів Чернівецької міської та районних в місті Чернівцях рад, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.6. Проводити в установленому порядку семінари, наради та конференції з питань, що належать до його компетенції.


^ 5. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Чернівецьким міським головою в установленому чинним законодавством порядку.

5.2. Начальник має двох заступників, один з яких здійснює координацію та організаційно-методичне забезпечення діяльності територіального центру “Турбота”.

5.2.1. Заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Чернівецьким міським головою за поданням начальника управління.

5.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права начальника Управління визначаються цим Положенням, заступників начальника Управління – посадовою інструкцією.

5.4. До складу Управління входять два відділи.

5.5. Чисельність працівників Управління, штатний розпис та кошторис на його утримання затверджуються Чернівецьким міським головою.

5.6. Працівники Управління є посадовими особами місцевого само-врядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок міського бюджету, несуть персональну відповідальність за виконання посадових інструкцій.

5.7. Працівники призначаються на посади Чернівецьким міським головою за поданням начальника Управління та погодженням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.8. Начальник Управління відповідно до покладених на нього обов’язків:

5.8.1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Управління завдань, визначає ступінь відповідальності своїх заступників, працівників структурних підрозділів Управління;

5.8.2) затверджує положення про його структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Управління;

5.8.3) вносить в установленому порядку пропозиції про призначення на посади й звільнення працівників Управління з посад;

5.8.4) формує плани роботи Управління, організовує й контролює процес їх виконання;

5.8.5) організовує підготовку проектів рішень Чернівецької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського голови з питань, віднесених до компетенції Управління;

5.8.6) розпоряджається коштами у межах затверджених кошторисів Управління;

5.8.7) видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

5.8.8) приймає, здійснює та контролює виконання коригуючих і попереджувальних заходів в управлінні в ході роботи.

5.8.9) забезпечує взаємодію Управління з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради, районними управліннями, Головним управлінням праці та соціального захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації (далі – Головне управління);

5.8.10) вносить в установленому порядку пропозиції Чернівецькому міському голові про застосування заохочень або стягнень до працівників Управління;

5.8.11) організує розгляд звернень, скарг, запитів і пропозицій громадян та юридичних осіб, що надходять безпосередньо в Управління;

5.8.12) контролює дотримання особовим складом Управління вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, „Про доступ до публічної інформації” та інших нормативно-правових актів України;

5.8.13) забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, раціональний розподіл обов’язків між ними, вживає заходів щодо підвищення фахової кваліфікації працівників Управління;

5.8.14) визначає потребу і розподіляє надані Управлінню комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно, необхідні для функціонування Управління, контролює правильність їх утримання та списання;

5.8.15) забезпечує належні умови працівникам Управління для виконання функціональних обов’язків та здійснює контроль за дотриманням режиму роботи, додержанням порядку в службових приміщеннях;

5.8.16) здійснює керівництво за організацією роботи із забезпечення безпеки праці, навчання з охорони праці, дотримання чинного законодавства про охорону праці;

5.8.17) формує кадровий резерв для служби в Чернівецькій міській раді та подає його Чернівецькому міському голові на затвердження;

5.8.18) виконує інші завдання, визначені керівництвом Чернівецької міської ради;

5.8.19) забезпечує збереження інформації в паперовому та електронному вигляді, створеної в процесі діяльності управління, організовує приймання-передавання її при зміні (звільненні, переведенні тощо) працівників.

5.9. Начальник Управління повинен знати законодавство України з питань, що стосуються діяльності Управління, служби в органах місцевого самоврядування; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби; ділову мову, державну мову.

5.10. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Управління: вища освіта професійного спрямування – „соціальний захист населення”, „економіка і підприємництво”, „менеджмент”, „право” за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого самоврядування на керівних посадах чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 5 років.

5.11. Начальник Управління відповідає за:

5.11.1) виконання покладених на Управління завдань і здійснення ним своїх функціональних обов’язків відповідно до цього Положення;

5.11.2) відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства;

5.11.3) виконання рішень Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, доручень та розпоряджень Чернівецького міського голови;

5.11.4) своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Управління, стан діловодства;

5.11.5) розгляд запитів на інформацію, що надійшли усно, електронною поштою, факсом, телефоном або поштою, якщо у такій кореспонденції зазначено, що це запит на інформацію відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

5.11.6) організацію роботи Управління, стан службової та виконавської дисципліни, дотримання законності в службовій діяльності працівників Управління;

5.12. За відсутності начальника Управління його обов’язки виконує один із заступників.


^ 6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗОК


6.1. Управління при виконанні покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з іншими виконавчими органами Чернівецької міської ради, Головним управлінням та районними управліннями, громадськими благодійними організаціями, співпрацює з постійною комісією Чернівецької міської ради з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення в порядку, який визначається цим Положенням та Положеннями інших виконавчих органів Чернівецької міської ради.


^ 7. МАЙНО І КОШТИ


7.1. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

7.2. Оплата праці співробітників Управління здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.3. Управління є головним розпорядником бюджетних коштів.

7.4. Управління має відповідні рахунки в територіальному відділенні Державного казначейства. Скорочене найменування Управління як розпорядника бюджетних коштів: Управління праці та СЗ Чернівецької МР.

7.5. За сприяння Чернівецького міського голови відповідні виконавчі органи Чернівецької міської ради створюють умови для нормальної роботи Управління, забезпечують його приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, а також законодавчими та іншими нормативними актами з питань служби в органах місцевого самоврядування.


8. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА


8.1. Покладання на Управління обов’язків, не передбачених цим Положенням і таких, що не стосуються питань соціального захисту населення та праці, не допускається.

8.2. Ліквідація і реорганізація Управління проводиться Чернівецькою міською радою в порядку, визначеному чинним законодавством України.


Секретар Чернівецької міської ради В.Михайлішин

еще рефераты
Еще работы по разное