Реферат: Яка відбудеться 20 жовтня 2012 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Мистецько-педагогічний факультет


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ – ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи», яка відбудеться 20 жовтня 2012 року в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

На конференцію запрошуються вчені відповідних галузей освіти, викладачі вищих навчальних закладів, учителі, аспіранти.

Тематичні напрями конференції

Філософський аспект мистецької освіти.

Гуманізація мистецької освіти.

Формування морально-естетичних цінностей засобами мистецтва.

Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисциплін мистецького циклу.

Інтеграція в системі мистецької освіти.

Виховний і розвиваючий потенціал художньої діяльності.

Підготовка майбутніх учителів мистецьких дисциплін у контексті сучасних освітніх технологій.

Організаційний комітет планує видати матеріали конференції: тези або статті у збірнику наукових праць, що затверджений постановою Президії ВАК України 9 лютого 2000 р. №2-02/2 перелік 4 (Бюлетень ВАК №2, 2000 р.) як наукове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі педагогічних наук.

Робоча мова: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення тез

До редакції приймаються матеріали у вигляді електронної версії. Загальний обсяг: 3-4 сторінки друкованого тексту формату А–4.

Стандарти: шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; всі поля – 2 см; редактор Word; тип файлу Документ Microsoft Office Word.

Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

Таблиці розміщуються безпосередньо у тексті статті. До кожної таблиці слід додати заголовок.

На першій сторінці вказати прізвище та ініціали у правому верхньому куті, нижче – науковий ступінь (якщо є), посада та місце роботи (без скорочень). Назва доповіді – великими літерами у центрі.

Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела та сторінки. Наприклад [2, с. 123].

За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на літературні джерела та інші відомості відповідають автори публікацій.


Зразок оформлення тез

^ Андрощук Л. М.

кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри хореографії

та музінструмента Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


^ КЛАСИФІКАЦІЯ СТИЛІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА


Стиль діяльності вчителя відіграє непересічну роль у вихованні учнів…

…На його думку, музикальність та художній смак педагога мають велике значення у вихованні учнів 2, с. 4…


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕЛ:

Побірченко Н. С. Розвиток творчої індивідуальності студентів у процесі підготовки до педагогічної діяльності / Н. С. Побірченко // Педагогіка і психологія. – 2002. – № 4. – С. 81–88.

Вартість публікації однієї сторінки тез – 20 гр., оргвнесок – 50 гр.

Заявку на участь в роботі конференції, тези доповідей в електронному варіанті подати до 1 жовтня 2012 р. Заявку на участь у конференції, тези доповідей (електронний варіант), копію квитанції про грошовий переказ (відсканований варіант) надсилати за електронною адресою: veravera@meta.ua, з поміткою Аспекти мистецької освіти. Грошові перекази здійснювати поштовим переказом за адресою: Калабській Вірі Степанівні, вул. Леніна, 51 кв.77, м. Умань, 20300.

Довідки за телефоном – 0(4744) – 5-24-67 – кафедра хореографії та музінструменту; 063-790-22-29 – Калабська Віра Степанівна.


Вимоги до оформлення статті

Статті до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Формування мети статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список використаних джерел (складений відповідно до нових вимог ВАК (Бюлетень ВАК №3, 2008 р.).

Приклади оформлення бібліографічного опису і вимоги до анотування наукового тексту та зразки анотацій детальніше можна переглянути на http://udpu.org.ua/viewpage.php?page_id=143

Загальний обсяг: 8–10 сторінок друкованого тексту формату А-4

Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, редактор Word, тип файлу RTF.

Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути вміщені одним об’єктом або згруповані. Скановані малюнки виконувати з роздільною здатністю не менше 300 dpi.

На першій сторінці вказати шифр УДК в першому рядку зліва, прізвище та ініціали вказати у правому верхньому куті, нижче – науковий ступінь (якщо є), посада та місце роботи (без скорочень). Назва статті – великими літерами у центрі.

Обов’язковою умовою опублікування наукових матеріалів є представлення після назви статті ПІП автора(ів), назви статті, анотацій та ключових слів трьома мовами (українською, російською та англійською) (інтервалом 1).

Автори, які не мають наукового ступеня, додають до статті рецензію наукового керівника або іншого фахівця з науковим ступенем.

Стаття та довідка про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, повна назва місця роботи, посада, науковий ступінь та звання, адреса для надсилання матеріалів (обов’язково вказати поштовий індекс, область), контактні телефони, E-mail) подаються у роздрукованому вигляді та на електронних носіях.

Орієнтовна вартість 1 сторінки друкованого тексту – 20 грн.

Матеріали та грошові перекази за статті просимо надсилати до 1 жовтня 2012 р. за адресою:

20308, м. Умань-8, а/с 808 Руденко Вікторії Миколаївні, з поміткою: до Збірника наукових праць УДПУ або матеріали можна надіслати на електронну адресу: red_viddil@mail.ru з аналогічною поміткою та зі сканованою квитанцією про оплату. Тел.: (04744) 5-20-92


Оплата відрядження, проживання, харчування, проїзд – за рахунок організації відрядника чи за власний кошт.

Реєстрація учасників конференції 20.10.2011 р. з 8.30. Навчальний корпус №3, (м. Умань, вул.Садова, 28).


ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи»

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По-батькові учасника ______________________________________________

Місце навчання або роботи _________________________________________

Посада ___________________________________________________________

Наукова ступінь __________________________________________________

Вчене звання _____________________________________________________

Адреса __________________________________________________________

Телефон _________________________________________________________

Е-mail: ___________________________________________________________

Форма участі (доповідь, повідомлення, слухач) ________________________

Напрям конференції ______________________________________________

Назва доповіді ___________________________________________________

Потреба в готелі ___________________________________________________

День і час приїзду _________________________________________________

День і час від’їзду _________________________________________________

Дата _________ Підпис_______
еще рефераты
Еще работы по разное