Реферат: Інститу т регіональних досліджень

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ


ЦЕНТР НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

Науково-навчальний комплекс «економосвіта»Інститут регіональних досліджень

НАН України

Fachhochschule der Deutschen Bundesbank

(м. Гахенбург, Федеративна Республіка Німеччина)


Інститут економіки і менеджменту

НУ «Львівська Політехніка»


Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

(м. Краків,Республіка Польща)

Тернопільський національний економічний університет


Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

(м. Вроцлав, Республіка Польща)

Луцький національний технічний Університет


УО “Полесский государственный университет”

(м. Пінськ, Республіка Білорусь)


Львівська комерційна академія

Latvijas Universitāte

(м. Рига, Республіка Латвія)VII Міжнародна науково-практична конференція
Шановні колеги !


20-22 червня 2012 року Університет банківської справи Національного банку України проводить ^ VІI Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір», яка проходитиме у м. Львові на базі Львівського інституту банківської справи УБС НБУ.


У сучасних умовах розвиток економіки України повинен ґрунтуватися на подальшому поглибленні інтеграційних процесів. Насамперед це стосується фінансової системи, яка зазнала суттєвих негативних впливів, спричинених світовою фінансовою кризою. Загальне скорочення обсягів фінансування реального сектора економіки та домогосподарств, подорожчання кредитних ресурсів і водночас погіршення якості кредитно-інвестиційного портфеля банків, дефіцит їх ліквідності та капіталізації вимагають пошуку нових шляхів для відновлення темпів розвитку фінансово-кредитного сектору, які, насамперед, повинні базуватися на довірі населення. Водночас, під впливом кризових явищ з’явилися нові можливості для фінансово-кредитних установ, особливо у сфері міжнародного бізнесу, які обов’язково потрібно враховувати.

Усе це відкриває широке поле для наукових дискусій та розробки нових теоретичних положень і практичних рекомендацій. Запрошуємо до участі у конференції науковців, освітян, представників органів державної влади, фахівців банків та фінансових установ, а також всіх бажаючих, які цікавляться проблемами інтеграції України у європейський та світовий фінансовий простір.


Тематичні напрями конференції


Розвиток інтеграційних процесів у фінансовій системі України

Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку банківської системи України

Проблеми та перспективи фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в аналізі, прогнозуванні та управлінні фінансово-економічними системами

Актуальні питання обліку, аналізу та аудиту фінансових потоків в умовах невизначеності ризиків

Інноваційні підходи до підготовки фахівців економічних спеціальностей

^ План роботи конференції


20 червня 2012 року


Приїзд та поселення учасників


21 червня 2012 року

9.00 – 10.00 - реєстрація учасників (5 корпус ЛІБС, актовий зал, вул. Жовківська, 53)

10.00 – 10.30 – відкриття конференції, привітання учасників

10.30 – 12.00 – пленарне засідання

12.00 – 12.15 – перерва на каву

12.15 – 13.30 – продовження пленарного засідання

13.30 – 14.30 – перерва на обід

14.30 – 18.00 – секційні засідання

18.30 – 19.30 – концерт

19.30 – 21.00 – фуршет


22 червня 2012 року

9.00 – 11.00 – секційні засідання

11.00 – 12.00 – підведення підсумків конференції

12.00 – 18.00 – екскурсія по замках Львівщини


23 червня 2012 року

Від’їзд учасників
^


Умови участі
До участі запрошуються вчені, науково-педагогічні працівники, фахівці Національного банку України, комерційних банків, представники органів державної влади, наукових та аналітичних установ.

Заявку на участь у конференції та текст статті (за наявності) просимо надсилати на адресу або електронну пошту оргкомітету до 6 квітня 2012 року. За рішенням редколегії кращі статті будуть опубліковані в збірнику наукових праць. Орієнтовна вартість публікації – 25 грн. за одну сторінку формату А4 надісланого автором варіанту. До 7 травня 2012 року організаційний комітет розсилає учасникам конференції підтвердження участі та рішення щодо можливості публікації статті, рахунок для оплати. Автор зобов’язується оплатити його в п’ятиденний термін з моменту отримання.


Учасники конференції при реєстрації сплачують організаційний внесок – 210 гривень. (сума орієнтовна і включає транспортні витрати, матеріали конференції, фуршет, оренду технічних засобів). Працівники Національного банку України та його навчальних закладів, установ науково-навчального комплексу «Економосвіта», організаційний внесок не сплачують.

За бажанням учасників оргкомітет може, за наявності вільних місць, забронювати поселення у гуртожитку інституту (вартість – 60 гривень за добу з особи, оплата при поселенні) або готелі, поруч з місцем проведення конференції. Працівники Національного банку України та його навчальних закладів можуть проживати у гуртожитку ЛІБС УБС НБУ безкоштовно.

^ Робочі мови конференції
Українська, англійська, польська, російська


Вимоги до оформлення статей

Рукопис надсилається в друкованому вигляді (два примірники) та на дискеті, обсяг – 8-10 сторінок формату А4. Електронний варіант матеріалів складає два файли з розширенням *.doc, названі прізвищем автора латиною, наприклад, duma.doc, duma-zajavka.doc.

Структура статті повинна відповідати вимогам до фахових наукових публікацій в Україні. Перший рядок – великими літерами індекс УДК (шрифт вирівняний з лівого боку), через інтервал другий рядок - ініціали та прізвище автора (шрифт курсив, вирівняний по центру), третій рядок – великими літерами назва доповіді (шрифт жирний, вирівняний по центру). Через інтервал подається анотація та ключові слова українською мовою. У кінці тексту подають список використаних джерел в порядку посилання, анотації російською та англійською мовами та дані про автора (вчений ступінь, вчене звання, посада, установа). Автор зобов’язаний вичитати рукопис статті і на останній сторінці поставити свій підпис (підписи співавторів) і дату. Статті, що не відповідають вимогам не публікуються.

Текст слід підготувати в редакторі Word, шрифтом Times New Roman, розміру – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля: – 20 мм.


Зразок оформлення статті


УДК 336. 741. 242

А. В. Дума


^ СТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШЕЙ І ЕВОЛЮЦІЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНИХ СИСТЕМ


Проаналізовано зв’язок між складовими стабільності грошової одиниці...

Ключові слова: грошово-кредитна система, стабільність грошей, механізми забезпечення внутрішньої стабільності, валютний курс.


^ Постановка проблеми. Досягнення стабільності грошової одиниці є метою діяльності усіх центральних банків...

Список використаних джерел

1. Марцин В.С. Правові аспекти інвестиційної діяльності України в сучасних умовах господарювання / В.С. Марцин // Регіональна економіка. – 2011. – № 2. – С. 78-88


Дума А.В. Стабильность денег и эволюция денежно-кредитных систем

Проанализирована связь между факторами стабильности…

^ Ключевые слова: денежно-кредитная система, стабильность денег, механизмы обеспечения внутренней стабильности, валютный курс.

Duma A.V. Development of money stability with evolution of the monetary systems

The author traces the connection between the constituents…

Keywords: monetary systems money stability, mechanism of provide internal stability, exchange rate.


Дума Андрій Вікторович – кандидат економічних наук, економіст Центру перспективних досліджень.


^ Заявка


на участь у VІI Міжнародній науково–практичній конференції


«Інтеграція України у європейський та світовий

фінансовий простір»


Прізвище, ім’я, по батькові …………………………………………………

Посада, науковий ступінь, вчене звання ………………………………..

Місце роботи ……………………………………………………………….…….

Поштова адреса …………………………………………………………………

Контактний телефон, e-mail …………………………………………………

Планується:

участь в роботі конференціїпублікація статті у збірнику наукових праць
проживання у:

готелі (дати)

гуртожитку (дати)

Назва доповіді………………………………………………

Підпис ______________________


Адреса оргкомітету


пр. Шевченка, 9, м. Львів 79005

Науковий відділ ЛІБС УБС НБУ


Телефони для довідок


Заступник голови оргкомітету

к.е.н., доцент Другов Олексій Олександрович (032) 297-72-38


Відповідальний за організаційні питання

к.іст.н. Миська Роман Григорович (032) 297-72-26


e-mail: conf.libs@ukr.net
еще рефераты
Еще работы по разное