Реферат: Робоча навчальна програма з дисципліни


Робоча навчальна програма з дисципліни

Спецкурс з кримськотатарськой літератури


Уклав: доктор філологічних наук, професор В.І. Гуменюк


СПЕЦКУРС


Кримськотатарсько-українські літературні зв’язки


1. Мета та завдання курсу

Основною метою спецкурсу є вивчення крымськотатарсько-українських, літературних зв'язків, що розвиваються протягом багатьох століть у контексті взаємодії культур двох сусідніх народів, у контексті плідного діалогу культур Заходу і Сходу. Досягнення цієї мети можливо при ознайомленні студентів з історичними умовами розвитку кримськотатарської й української культур, з основними етапами цього розвитку, з характерними прикладами нашої літературної взаємодії і взаємозбагачення.

У результаті проходження курсу студенти повинні знати:

- історичні умови розвитку кримськотатарської й української культур і літератур,

- основні етапи розвитку української і кримськотатарської культур і літератур,

- характерні тенденції і явища в культурної і літературної співпраці двох сусідніх народів.

Студенти повинні вміти:

- орієнтуватися в тенденціях розвитку культур Заходу і Сходу,

- аналізувати явища культурної і літературної співпраці , зокрема відповідні літературні твори.


2. Міждисциплінарні зв'язки

Читання спецкурсу " Кримськотатарсько-українські літературні зв'язки" є істотним етапом у процесі навчання на кафедрі теорії та історії української літератури. Даний спецкурс дає студентам можливість одержати більш широке уявлення про процес становлення і розвитку як кримськотатарської, так і української літератури. Спецкурс безпосередньо зв'язаний з такими курсами як "Історія кримськотатарської літератури", "Історія української літератури", "Сучасна кримськотатарська література", "Сучасна українська література". Безсумнівний зв'язок спецкурсу і з такими дисциплінами як "Історія України", "Народознавство". Варто також звернути увагу на культурні взаємозв'язки українського і кримськотатарського народів.

3. Зміст спецкурсу

Вступ. Мета і завдання спецкурсу. Важливість і актуальність вивчення міжнаціональних культурних і літературних взаємозв'язків у контексті вивчення історичних коренів, розвитку і сучасного стану світової культури, у контексті вивчення проблем глобалізації сучасного суспільства і збереження творчої самобутності національних культур. Важливість і актуальність вивчення взаємозв'язків української і кримськотатарської культур і літератур. Основні джерела, література з теми вивчення міжнаціональних культурних і літературних взаємозв'язків, з питань взаємодії української та кримськотатарської літератур.

^ Тематичний план дисципліни

Теми курсу

кількість годин

^ Форми контролю

із них

лекцій

практ.

сам.роб

1

Мета та завдання курсу. Основні етапи кримськотатарсько-української культурної взаємодії.2


2

Тюрко-слов'янські, етапи кримськотатарсько-українські культурні і літературні зв'язки в давні часи4

Перевірка конспекту

3

Українсько-кримськотатарські літературні зв'язки в першій половині ХІХ століття
2

Перевірка конспекту

4Т.Г. Шевченко і кримськотатарська література


2
4

Реферат

5

Східні мотиви у творчості П.О. Куліша.
4

Перевірка конспекту

6

. Кримські та кримськотатарські мотиви в українській літературі другої половини ХІХ століття.


2
2

Перевірка конспекту

7

. І.Я Франко та кримськотатарська література.


2
2

Перевірка конспекту

8

Особливості розвитку української і кримськотатарської культур і літератур наприкінці ХІХ–початку ХХ ст.


2


9

Леся Українка і кримськотатарська культура.


2
4

Реферат

10

Крим у житті та творчості М.М. Коцюбинського
2

Перевірка конспекту

11

Агатангел Кримський та його роль у розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв’язків

2


12

Ізмаїл Гаспринський і питання розвитку кримськотатарсько-українських культурних і літературних зв'язків.


2
4

Реферат

13

Українсько-кримськотатарські культурні і літературні зв'язки в першій половині ХХ століття.


2


14

Павло Тичина і кримськотатарська література


2
2

Перевірка конспекту

15

Українсько-кримськотатарські культурні і літературні зв'язки в другій половині ХХ століття.


2
2

Перевірка конспекту

16

Особливості розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків наприкінці ХХ - початку ХХІ століття.


2
1

Реферат
Всього

24

-

33^ Зміст тем курсу

Тема 1. Мета та завдання курсу. Основні етапи кримськотатарсько-

української культурної взаємодії.


Питання глобалізації і проблема збереження і розвитку національних культур. Важливість вивчення міжнаціональних культурних і літературних зв'язків.

Роль художнього перекладу в розвитку національних культур, у зміцненні міжнаціональних культурних зв'язків.

Проблеми сучасного наукового вивчення міжнаціональних, зокрема українсько-кримськотатарських культурних і літературних зв'язків.

Основна література та інші джерела з вивчення теми спецкурсу.


Тема 8.

Особливості розвитку української і кримськотатарської культур і літератур наприкінці ХІХ– початку ХХ ст.

Історичні умови розвитку української і кримськотатарської культур наприкінці ХІХ - початку ХХ століть.

Зростання національної самосвідомості, виникнення просвітительських організацій, політичних партій, посилення ролі національної преси, спільність задач і взаємодія українців і кримських татар у революційних процесах початку ХХ століття.

Класичний реалізм і модернізм у європейській і східній художній культурі рубежу століть.

Провідні тенденції та явища української і кримськотатарської літератур у цей період.


Тема 11. Агатангел Кримський та його роль у розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв’язків.

Драматизм життєвого та творчого шляху письменника та вченого.

Зацікавленість орієнталістикою, навчання і викладання в Лазаревському інституті східних мов у Москві, робота в інших наукових установах. Наукове відрядження на Близький Схід.

Робота в Українському академії наук.

Багатогранність літературної і наукової спадщини А. Кримського, особливе місце в ньому орієнталістики.

Творча співпраця А.Кримського з діячами кримськотатарської культури та літератури. Дослідження вченого в галузі кримськотатарської культури.

Робота А.Кримського "Література кримських татар" та її значення в розвитку кримськотатарського й українського літературознавства.

А.Кримський та питання сучасної українсько-кримськотатарської культурної співпраці.


Тема 13. Українсько-кримськотатарські культурні і літературні зв'язки в першій половині ХХ століття.

Особливості розвитку української і кримськотатарської культур у першій половині ХХ століття.

Кримські та кримськотатарські мотиви у творах українських письменників цього періоду.

Українська тематика у творчості кримськотатарських письменників цього періоду. Значення художнього в перекладу у творчій взаємодії культур сусідніх народів.

Осман Акчокракли й українська культура.


Тема 16. Особливості розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків наприкінці ХХ - початку ХХІ століття.

Історичні умови розвитку української і кримськотатарської культур у цей період.

Значення сучасного розвитку міжнаціональних культурних і літературних зв'язків.

Питання розвитку українсько-кримськотатарських культурних і літературних зв'язків на сторінках сучасних періодичних видань.

Робота кримських та інших українських видавництв у галузі взаємозбагачення кримськотатарської й української культур.


Самостійна робота


Тема 2. Тюрко-слов'янські, етапи кримськотатарсько-українські культурні і літературні зв'язки в давні часи.

Драматизм історичних подій давнього часу.

Особливості розвитку кримськотатарсько-українських культурних і літературних зв'язків до кінця ХVІІІ століття, їхнє відображення у фольклорі та писемності.

Основні етапи розвитку української і кримськотатарської культур у давні часи. Основні явища культурної взаємодії двох сусідніх народів у часи середньовіччя, бароко, класицизму.

Зв'язані з Кримом героїчні, пригодницькі, чумацькі мотиви в українському фольклорі та літературі.

Українська і козацька тематика в кримськотатарській історичній прозі ХV-XVІІІ століть.

Кримська тематика в давній українській літературі - у поезії, козацьких літописах та ін.Тема 3. Українсько-кримськотатарські літературні зв'язки в першій половині ХІХ століття.

Історичні умови й особливості розвитку української і кримськотатарської культур і літератур у першій половині ХІХ століття.

Кримські мотиви у творчості перших класиків нової української літератури – І.Котляревского, Г.Квітки-Основ'яненка, П.Гулака-Артемовського, Є. Гребінки.

Крим у творчості українських поетів-романтиків – Л. Боровиковского, А. Метлинського, М. Костомарова та ін.Тема 4. Т.Г. Шевченко і кримськотатарська література.

Життєвий і творчий шлях Т.Г. Шевченко, значення патріотичних і інтернаціональних, загальнолюдських мотивів у його художньому світі.

Крим у житті і літературній творчості Т.Г. Шевченко.

Крим у творчості Шевченка-художника.

Рецепція поезії Кобзаря в кримськотатарській літературі.

Переклади творів Т. Шевченко кримськотатарською мовою.


Тема 5. Східні мотиви у творчості П.О. Куліша.

Життєвий і творчий шлях письменника, багатогранність його культурної діяльності. Своєрідність філософських і суперечливість суспільно-політичних поглядів П. Куліша, важливість їхнього осягнення зокрема для з'ясування поглядів письменника на роль міжнаціональної культурної співпраці.

Романтизм і зацікавленість європейських письменників культурою Сходу (Д.Г. Байрон, А. Міцкевич та ін.)

Східні мотиви у творчості П. Куліша. Поеми "Магомет і Хадиза", "Маруся Богуславка", драматична трилогія..

. Кримськотатарські мотиви у творах П. Куліша.

Крим у житті та творчості П. Куліша.Тема 6. Кримські та кримськотатарські мотиви в українській літературі другої половини ХІХ століття.

Крим в історичній прозі українських письменників епохи класичного реалізму (Д.Мордовец, М.Старицький та ін.)

Крим у житті та творчості С. Руданського. Крим в українській поезії другої половини ХІХ століття (Я.Щоголев, І.Манжура й ін.)

Крим у драматургії І.Карпенка-Карого.

Крим і українська театральна культура в другій половині ХІХ століття.Тема 7. І.Я Франко та кримськотатарська література.

Життя і творчість І.Я. Франка, світове значення його художньої спадщини.

Східні мотиви у творчості письменника.

Крим у творчості І.Я. Франка.

Видатний кримськотатарський поет і державний діяч другої половини ХVІ століття Бора Гази Герай Хан Газаий, його життя і творчість у дослідженні І.Франка.

Рецепція творчості І.Франка в кримськотатарській літературі.Тема 9. Леся Українка і кримськотатарська культура.

Життя і творчість Лесі Українки (Л.П. Косач-Квітки).

Культурні традиції родин Драгоманових і Косачів та їхня роль у творчому становленні поетеси.

Діалектика національного й інтернаціонального, її особливе значення в художньому світі Лесі Українки.

Східні мотиви у творах письменниці. Крим у житті та творчості Лесі Українки.

Кримськотатарська тема в художній і епістолярній спадщині поетеси. Переклади творів поетеси кримськотатарською мовою, рецепція творчості Лесі Українки в кримськотатарській культурі та літературі.Тема 10. Крим у житті та творчості М.М. Коцюбинського.

М. Коцюбинський і питання розвитку художньої літератури в епоху раннього модернізму.

Життєвий і творчий шлях письменника.

Крим у життєвій долі М. Коцюбинського.

Оповідання кримського циклу, особливості осягнення в них кримськотатарських реалій. Кримські оповідання М. Коцюбинського в літературознавчих розвідках. Кримськотатарська тема в епістолярії М. Коцюбинського.

Творчість М.Коцюбинського і кримськотатарська література.


Тема 12. Ізмаїл Гаспринський і питання розвитку кримськотатарсько-українських культурних і літературних зв'язків.

Життєвий і творчий шлях І. Гаспринського, його роль у національно-культурному відродженні кримських татар, у розвитку кримськотатарської літератури.

І.Гаспринський і питання міжнаціональної та міжрегіональної культурної співпраці.

Журнал І.Гаспринського "Терджиман-Перекладач", його значення в розвитку кримськотатарської культури.

Українська тематика на сторінках журналу.

Творче співробітництво І. Гаспринского й А.Кримського.

Спільність творчих пошуків І.Гаспринського та представників української культури та літератури.

Питання сучасного вивчення творчої спадщини І. Гаспринського.


Тема 14. Павло Тичина і кримськотатарська література.

Драматизм життєвого та творчого шляху поета, основні етапи його творчості.

Особливості поетики творів П. Тичини, творче засвоєння традицій поезії Сходу.

Науково-дослідна робота П. Тичини в галузі орієнталістики.

Творчі зв'язки поета з представниками кримськотатарської літератури

Переклади творів П.Тичини кримськотатарською мовою.


Тема 15. Українсько-кримськотатарські культурні і літературні зв'язки в другій половині ХХ століття.

Історичні умови розвитку кримськотатарської й української культур у другій половині ХХ століття.

Спільність задач українського і кримськотатарського національно-визвольного руху цього періоду.

Кримськотатарська тема в публіцистиці українських правозахисників.

Кримськотатарська тема в українській літературі другої половини ХХ століття.Тема 16. Особливості розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків наприкінці ХХ - початку ХХІ століття.

Творча діяльність кримськотатарських письменників (Шакір Селімо, Риза Фазил, Нузет Умеров, Аблязіз Велієв, Юнус Кандим та ін.) та питання розвитку крымськотатарсько-українських культурних і літературних зв'язків.

Творча діяльність українських письменників (О.Губар, М.Мірошниченко, М.Тарнавський, О.Корсовецький, С.Кочерга, М.Новікова, О.Тимохіна, В.Басиров та ін.) і питання розвитку українсько-кримськотатарських культурних і літературних зв'язків.


Литература


Гаркавець О.М. Кримськотатарська література // Українська літературна енциклопедія. – Т. 3. – К.: «Укр. енциклопедія» ім. М. Бажана, 1995. – 496 с. – С. 60–61.

Крымские татары: Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре / Араджиони М.А., Герцен А.Г. – Симферополь: Доля, 2005. – 576 с.

Шерфединов Я. Звучит кайтарма – Янърай къайтарма. – Ташкент: Издательство лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1979. – 232 с.

Къырымтатар халкъ йырлары / Топлагъан ве тертип эткендер Бахшыш Ил., Налбандов Э. – Акъмесджит: Таврия, 1996. – 448 с.

Антология крымской народной музыки – Къырым халкъ музыкасынынъ антологиясы / Алиев Ф. – Симферополь: Крымское учебно-педагогическое государственное издательство, 2001. – 600 с.

Гайдай М.М. Фольклор кримських татар // Під одним небом: Фольклор етносів України / Упор. Вахніна Л.К. та ін. – К.: Гол. спеціаліз. ред. літератури мовами етносів України, 1996. – 256 с. – С. 98–103.

Гуменюк О.М. Особливості поетики кримськотатарської народної епічної оповіді «Чора-батир» // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2005. – Т. 18 (57). – № 3: Филология. – 291 с. – С. 206–209.

Гуменюк О.М. Чистих вод прозорий плин [Про кримськотатарську народну пісню] // Кримський діалог. – 2006. – № 37 (4 лист.) – 4 с. – С. 3.

Кочубей Ю. Українсько-турецько-кримськотатарські відносини у творах українських письменників // Східний світ. – 1993. – № 1. – С. 103-107.

Юнусова Л.С. Крымскотатарская литература: Сборник произведений фольклора и литературы VІІІ–ХХ вв. – Симферополь: Доля, 2002. – 344 с.

Мельничук Б., Мельничук Я. Література народів України: Матеріали до навчального курсу. – Чернівці: Рута, 2003. – 90 с.

Кандим Ю. Джерела духовного єднання: До питання історії і сучасного стану українсько-кримськотатарських літературних зв’язків // Кримька світлиця . – 2003. – 26 вересня, 3 жовтня. – С. 13. См. также: Літературна Україна. – 2003. – 13 лист. – С. 3.

Кандым Ю. К вопросу истории и современного состояния украинско-крымскотатарских литературных связей // Голос Крыма. – 2003. – 12 декабря.

Гуменюк В.И. Украинско-крымскотатарские литературные связи. – Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – 2005. – Т. 18 (53). – № 3: Серия «Филология». – 291 с. – С. 162–170.

Гуменюк В.І. Кримські мотиви в новій українській літературі (ХІХ ст.) – Сімферополь: Таврія, 2006. – 320 с.

Окрушина сонця – Кунештен бир парча: Антологія кримськотатарської поезії ХІІІ–ХХ століть – Къырымтатар шиириети антологиясы ХІІІ–ХХ асырлар / Упор. Мірошниченко М., Кандим Ю. – К.: Головна спеціал. редакція літератур мовами нац. меншин України, 2000. – 792 с.

Молитва ластівок – Къарылгъачлар дуасы: Антологія кримськотатарської прози ХІV–ХХ століть – Къырымтатар несирининъ антологиясы ХIV–ХХ асырлар / Упор. Мірошниченко М., Кандим Ю. – Кн. 1 – 1 китап. – К.: Етнос, 2005. – 600 с.

Узакъ ве якъын – Далекий і близький – Шевченко. – Сімферополь: Доля, 1999. – 224 с.

Бєляєв В. Подія в культурному житті: Далекий і близький Шевченко… // Слово і час. – 2001. – № 3. – С. 85–86.

Тарас Шевченко і Крим: Енциклопедичний довідник / Упор. Рудницький Г.А. – Сімферополь: Таврія, 2001. – 288 с.

Керимов И. Сила Тараса Шевченко – в сближении народов // Голос Крыма. – 2000. – 5 мая. – С. 6.

Куліш П. Твори: У 2 т. – К.: Дніпро, 1989.

Куліш П. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1994.

Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. – К.: Т-во «Знання», 1989. – 48 с.

Мордовець Д. Твори: У 2 т. – К.: Держ. в-во худ. л-ри, 1958.

Франко І. Кримський хан Газі-Гірей (1588–1607) і дещо з його віршів // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – Т. 13. – К.: Наукова думка, 1978. – 664 с. – С. 609–613.

Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка, 1975–1979. – Т. 1, 4, 7, 10.

Українка Леся. Кримські спогади: Вірші, поеми, проза, листи / Упор. і автор вст. Статті Іваненко В.Г. – Сімферополь: Таврія, 1986. – 304 с.

Українка Леся. Квітка на долоні вічності: Вибрані твори. – Украинка Леся. Бакъийлик авучындаки чечек: Сайлама эсерлер. – Сімферополь: Доля, 2001. – 224 с.

Українка Леся. Лісова пісня: Драма-феєрія в 3-х діях. – Украинка Леся. Орман тюкуси: Учь пердели драма-феерия. – Сімферополь: Доля, 2001. – 232 с.

Бабышкин О. Леся Украинка в Крыму. – Симферополь: Крымиздат, 1956. – 108 с.

Павличко Д. Крим у творчості Лесі Українки // Українка Леся. Кримські відгуки: Вірші, оповідання.– Сімферополь: Таврія, 1981. – 136 с. – С. 5–11.

Гуменюк В. Над сторінками Лесі Українки: Статті, дослідження. – Сімферополь: Бізнес-Інформ, 1999. – 64 с.

Гуменюк В. Шлях до «Одержимої»: Творче становлення Лесі Українки – драматурга. – Сімферополь: Таврія, 2002. – 232 с.

Гуменюк В. Леся Украинканынъ иджадында кърымтатар нагъмелери // Йылдыз. – 2003. – № 3. – С. 114–118.

Гуменюк В. Крымскотатарские мотивы в сборнике Леси Украинки «На крыльях песен» // У Лукоморья: Научно-педагогический филологический журнал. – 2003. – № 1. – С. 6–7.

Гуменюк В. Къырымтатар санасында Леся Украинканынъ «Орман тюркусы» // Йылдыз. – 2004. – № 4. – С. 130–135.

Гуменюк В. «Лісова пісня» в постановці кримськотатарських митців // Слово і час. – 2005. – № 3. – С. 79–82.

Гуменюк В. Вистава ярка, концептуальна [«Лісова пісня» на кримськотатарській сцені] // Український театр. – 2005. – № 4. – С. 9–11.

«Орман тюркуси» або «Лісова пісня» // Кримська світлиця. – 2002. – 3 травня. – С. 20.

Кочерга Св. Ґенеза драматичного діалогу Лесі Українки «Айша та Мохаммед» // Художній світ Лесі Українки – драматурга: Збірник наукових праць / Відп. ред. Гуменюк В. – Сімферополь: Таврія, 2004. – 106 с. – С. 54–61.

Кочерга Св. Іфігенія в Тавріді: Сторінки кримського літопису Лесі Українки. – Сімферополь: Кримнавчпеддержвидав, 1998. – 112 с.

Кочерга Св. Лесина домівка в Ялті // Кримська світлиця. – 2001. – 23 лют. – С. 21.

Коцюбинський М. Твори: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1988.

Коцюбинський М. Кримські оповідання. – Сімферополь: Крим, 1964. – 128 с.

Шева О. М.М. Коцюбинський і Крим // Коцюбинський М. Кримські оповідання. – Сімферополь: Крим, 1964.

Коцюбинський М. На камені: Кримські оповідання та листи. – Сімферополь: Таврія, 1972. – 120 с.

Коцюбинська-Єфіменко З. Крим в житті і творчості М.М. Коцюбинського // Коцюбинський М. На камені: Кримські оповідання та листи. – Сімферополь: Таврія, 1972. – С. 3–10.

Кримський А. Література кримських татар // Кримські студії: Інформаційний бюлетень. – 2001. – № 2–3 (8–9). – 232 с. – С. 67–92.

Курас І. А.Ю. Кримський – видатний український учений-гуманіст // Кримські студії: Інформаційний бюлетень. – 2001. – № 2–3 (8–9). – С. 58–66.

Кримський А. Література кримських татар. – Крымский А. Къырымтатарларнынъ эдебияты. – Крымский А. Литература крымских татар. – Сімферополь: Доля, 2003. – 200 с.

Губар О. Трагедія вченого з світовим ім’ям // Кримський А. Література кримських татар… – Сімферополь: Доля, 2003. – С. 4–21.

Губарь А. Академик А. Крымский. Трагедия ученого с мировым именем // Репрессированное поколение крымскотатарских общественно-политических деятелей, подвижников науки и куьтуры. – Симферополь: Крымучпедгиз, 2001. – 298 с. – С. 161–174.

Губарь А. Эпохальная деятельность: Исмаил Гаспринский в научном осмыслении Агатангела Крымского // Голос Крыма. – 2002. – 25 янв. – С. 5.

Агатангел Кримський – творець та інтерпретатор літератури: Збірник наукових праць / Відп. ред. Гуменюк В. – Сімферополь: Таврія, 2002. – 80 с.

Гуменюк В. Владимир Винниченко иджакий такъдирининъ фаджиасы // Йылдыз. – 2001. – № 4. – С. 142–146.

Гуменюк В. Владимир Винниченконынъ «Эки къувет арасында» пьесасы акъакъында // Йылдыз. – 2001. – № 5.

Гуменюк В. Єдине сяйво Заходу і Сходу: Про поему Абібулли Одабаша «Алтынъ ярыкъ» // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка: Т. 5. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. – 604 с. – С. 557–562.

Деятели крымскотатарской культуры (1921–1944 гг.): Биобиблиографический словарь / Гл. редактор и сост. Урсу Д.П. – Симферополь: Доля, 1999. – 240 с.

Велієв А. Поет-казкар: До 75-річчя поета і прозаїка Нузета Умерова // Кримський діалог. – 2006. – 11 лист. – С. 3.

Къандым Ю. Сары ань: Шиилер – Жовта мить: Вірші / Переклад, передмова Мірошниченка М. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. Мовами нац. Меншин України, 1997. – 157 с.

Къандым Ю. Умют йипи: Шиилер ве дестанлар. – Симферополь: Доля, 2001. – 272 с.

Кандим Ю. Чому ж мовчиш? Буря. Жаль. Перекрути [Вірші] / Переклав В. Гуменюк // Доля. – 2000. – № 1 (12). – С. 12.

Къандым Ю. Куреш мейданыны от басмаз… Номан Челебиджихан (1885–1918). – Симферополь: Къырым девлет окъув-педагогика нешрияты, 2002. – 256 с.

Антонишин Св. Голос звогченої миті [О поэтической книге Ю. Кандыма « Сары ань – Жовта мить» (К., 1997)] // Кримська світлиця. – 1998. – 30 жовтня. – С. 12.

Мірошниченко М. «Не мліє в поклонах на вітрі душа…» [О поэзии Ю. Кандыма] // Кримська світлиця. – 1999. – 8 жовтня. – С. 12. См. также: Доля. – 1999. – № 3. – С. 3–5.

І Научно-практическая конференция, посвященная памяти крымскотатарского поэта и переводчитка Юнуса Кандыма: Вопросы искусства, истории и литературы Крыма. – Симферополь: Республиканский крымскотатарский музей искусств, 2005. – 87 с.

Памяти Юнуса Кандыма: Из научно-практической конференции 27 октября 2005 г. – Симферополь: Доля, 2007. – 64 с.Тематика контрольних робіт

1. Кримськотатарсько-українські культурні та літературні зв'язки в давні часи (ХІV-XVІІІ століття).

2. Кримська тематика в козацьких літописах початку ХVІІІ століття.

3. Тарас Шевченко і кримськотатарська література.

4. Кримські мотиви у творчості Т.Г. Шевченко - поета і художника.

5. Східні мотиви у творчості Пантелеймона Куліша.

6. Крим у творчості Пантелеймона Куліша.

7. Філософські погляди Пантелеймона Куліша і їхній художній прояв у поемі "Маруся Богуславка".

8. Кримські сторінки прози Данила Мордовця (повість "Кримська неволя", роман "Сагайдачний").

9. Крим у житті і творчості Степана Руданського.

10. Бора Гази Герай Хан Газаїй, його життя і творчість у дослідженні Івана Франко.

11. Крим у житті та творчості Лесі Українки.

12. Бахчисарай у поезії Лесі Українки.

13. Порівняльний аналіз поеми П. Куліша "Магомет і Хадиза" і драми Лесі Українки "Айша та Мохаммед".

14. Кримські сторінки прози Лесі Українки (оповідання "Над морем").

15. Леся Українка і кримськотатарська література.

16. Крим у житті та творчості Михайла Коцюбинського.

17. Особливості поетики оповідань М. Коцюбинського кримського циклу.

18. Питання розвитку кримськотатарської культури в прозі М. Коцюбинського.

19. Агатангел Кримський і його роль у розвитку українсько-кримськотатарських культурних зв'язків.

20. Агатангел Кримський і Исмаил Гаспринський, шляхи творчої співпраці

21. Східні мотиви в поезії Агатангела Кримського.

22. Дослідження А. Кримського "Література кримських татар" і його значення в розвитку кримськотатарського й українського літературознавства.

23. Проза В. Винниченка в кримськотатарських перекладах.

24. Павло Тичина і кримськотатарська література.

25. Осман Акчокракли і його роль у розвитку крымськотатарсько-українських літературних зв'язків.

26. Кримськотатарська тема у творчості Романа Іваничука (роман "Мальви").

27. Особливості розвитку українсько-кримськотатарських культурних зв'язків наприкінці ХХ - початку ХХІ ст.

28. Питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків на сторінках газети "Кримська світлиця".

29. Питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків на сторінках газети "Крымские известия ".

30. Питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків на сторінках газети "Голос Криму".

31. Питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків на сторінках газети "Янъы дунья".

32. Питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків на сторінках журналу "Йылдыз".

33. Питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків на сторінках журналу "Східний світ".

34. Українська поезія в перекладах Шакира Селіма.

35. Творчість Аблязіза Велієва і питання розвитку кримськотатарсько-українських літературних зв'язків.

36. Творчість Нузета Умерова і розвиток кримськотатарсько-українських літературних зв'язків.

37. Поезія Тараса Шевченко в інтерпретації Юнуса Кандима.

38. Лірика Лесі Українки в перекладах Юнуса Кандима.

39. Питання розвитку українсько-кримськотатарських культурних і літературних зв'язків у науковій і публіцистичній спадщині Юнуса Кандима.

40. Драма-феєрія Лесі Українки "Лісова пісня" і її постановка на кримськотатарській сцені.

41. Питання розвитку кримськотатарсько-українських літературних зв'язків у сучасному літературознавстві.

42. Видавнича діяльність Валерія Басирова і її роль у розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків.

43. Микола Мірошниченко - інтерпретатор творчості кримськотатарських поетів.

44. Кримськотатарська поезія в перекладах Ольги Тимохіної.

45. Питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків у працях Олександра Губаря.

46. Творчість Світлани Кочерги і питання розвитку українсько-кримськотатарських літературних зв'язків.
еще рефераты
Еще работы по разное