Реферат: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини внз вмуроЛ “Україна”


МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВНЗ ВМУРоЛ “Україна”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ”


„ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні кафедри

протокол №________

від_____ _________ _____р.


МИКОЛАЇВ – 2009
Зміст
1. Загальні положення ..................................

2. Зміст курсової роботи ..............................

3. Вимоги до оформлення курсових робіт

4.Тематика курсових робіт...........................


Загальні положення
У відповідності до навчального плану студенти виконують курсову роботу, метою якої є закріплення теоретичних знань щодо вирішення завдань стандартного харак­теру відповідно до професійного спрямування.

Спочатку студент самостійно підбирає і вивчає найбільш важливу літерату­ру з даної теми. Починати необхідно з підручників. Додаткова література підби­рається студентом за допомогою каталогів. В першу чергу підбирається література останніх років видання. Для полегшення вибору статей з журналів доцільно оз­найомитися зі змістом статей, що були опубліковані протягом року в останніх но­мерах фахових видань.

Згідно плану курсової роботи вибрану інформацію доцільно зазначати в зошиті чи картці, вказуючи прізвище та ініціали автора, назву видання (посібника, книжки), видавництво, місце та рік видання, кількість сторінок. Якщо джерелом є стаття журналу, то вказується прізвище та ініціали автора, назва статті, назва журналу, рік видання, номер журналу, сторінки, на яких ця стаття надрукована.

Конспектувати літературні першоджерела доцільно у відповідності щодо питань плану роботи. При вивченні літературних джерел бажано нотувати цікаві положення і факти своїми словами, або ж у вигляді цитат, вказуючи водночас пер­шоджерела і сторінки.

^ Зміст курсової роботи
У вступі студент повинен обґрунтувати вибір теми дослідження. Також корот­ко висвітлюється зміст роботи та актуальність обраної теми. Вказується кількість таблиць та графічного матеріалу в роботі, кількість сторінок тексту та кількість літе­ратурних джерел, які використовуються при написанні роботи.

У першому розділі роботи розкриваються теоретичні основи обраної теми, історичні етапи розвитку та сучасний стан з даної проблеми в інших краї­нах світу.

У другому розділі наводиться докладний аналіз ситуації з обраної теми в Україні.

У третьому розділі дається критична оцінка сучасного стану обраної про­блеми, розкриваються можливі шляхи розвитку. В цьому розділі наводиться влас­не ставлення до проблеми та пропозиції.

Висновки повинні бути конкретними, витікати зі змісту проекту. Висновки не повинні містити інформацію, яка відсутня у тексті роботи.

Обсяг курсової роботи становить 35 –45 сторінок рукописного тексту або 30-35 сторінок друкованого тексту.


Структура курсової роботи

Вступ - 1-2 сторінки
Розділ 1. Теоретична частина - 12-14 сторінок
Розділ 2. Аналітична частина - 12-14 сторінок
Розділ 3. Перспективи розвитку - 12-14 сторінок
Висновки - 1-2 сторінки


Список використаних джерел до 25 найменувань


Вимоги до оформлення курсових робіт

Робота виконується на одній стороні аркуша через два міжрядкових інтер­вали до тридцяти рядків на сторінці.

Розміри полів: лівий - 3 см., правий - 1 см., верхній та нижній - по 2 см.

Титульний лист курсової роботи:


ММІРЛ ВНЗ ВМУРоЛ "УКРАЇНА"


Кафедра обліку і оподаткування


Курсова робота з дисципліни "Економіка підприємств"

на тему:


Виконав


Перевірив к.е.н.,доц. В'юн Н.І.


Миколаїв – 20___

^ Для рукописного тексту:

Текст повинен бути чітким, щільність тексту однаковою. Заголовки структурних частин роботи "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", виконуються симетрично до тексту.

^ Для друкованого тексту:

Рекомендований шрифт – Тіmes New Roman. Розмір шрифту - 14, міжрядко­вий інтервал - 1,5.

Заголовки структурних частин роботи виконуються з вирівнюванням абзацу по центру, напівжирним шрифтом з розміром 14.

Нумерація сторінок - зверху праворуч

Заголовки підрозділів надаються з абзацного відступу

Крапки в кінці заголовка не ставлять.

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крап­кою. В кінці заголовка ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом по­винна дорівнювати 3-4 інтервали. Кожну структурну частину роботи необхідно починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таб­лиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загаль­ної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. При цьому зміст, вступ, висновки, список джерел не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ". Після номера крапку не про­ставляють, потім з нового рядка дають заголовок розділу.

Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, номер підрозділу скла­дається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка, як і в кінці номера підрозділу, наприклад "1.3" (третій підрозділ першого розділу). У цьому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими, як і в кінці проставля­ють крапки (1.3.2. - другий пункт третього підрозділу першого розділу), у тому ж рядку йде заголовок пункту. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за таки­ми ж правилами, як пункти.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначаються сло­вами "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складаєть­ся з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими проставляється крапка. Таблиці нумеруються так, як і ілюстрації, після слова "Таблиця", яке розм­іщують у правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці, наприклад, "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу).

Нумерація формул така ж, як таблиць і ілюстрацій. Номери формул пи­шуться біля правого берега аркуша на рівні формули в круглих дужках, наприклад (3.1) (перша формула третього розділу). Значення символів подаються з нового рядка, перший позначається зі слова: "де".

Таблиці повинні мати назву, яку розміщують над таблицею по центру. На­зву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речення із за­головком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Посилання на джерела з великою кількістю сторінок зазначається порядко­вим номером за переліком джерел і номером сторінок. Посилання на джерела ви­діляють двома квадратними дужками.

Додатки розміщують у порядку посилань у тексті роботи. Кожний додаток починається з нової сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої пишеться слово "Додаток" і вказується велика літера, що позна­чає додаток. Сторінки додатків нумеруються окремо своїми порядковими номера­ми.
^ Теми курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємств"
1 Правові основи та напрямки діяльності підприємства в ринкових умовах господарювання

2 Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій

3 Договірні взаємовідносини і партнерські зв'язки у підприємницькій діяльності

4 Міжнародна підприємницька діяльність

5 Методи управління діяльністю підприємств у ринкових умовах

6 Система управління персоналом підприємства

7 Методи оцінки і відбору працівників фірми

8 Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства

9 Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

10 Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування та ефективність використання

11 Нормування оборотних коштів підприємства

12 Ефективність використання оборотних коштів підприємства

13 Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій

14 Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів)

15 Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій за ринкових умов господарювання

16 Особливості показників визначення ефективності фінансових інвестицій

17 Загальні та пріоритетні напрямки технічних інвестицій

18 Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і фінансових інвестицій

19 Основні тенденції організаційного прогресу на сучасному етапі розвитку підприємства

20 Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень

21 Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства

22 Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства

23 Формування і використання виробничої потужності підприємства

24 Організаційні типи виробництва

25 Методи організації виробництва

26 Об'єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва

27 Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання

28 Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства

29 Державно-економічне регулювання виробничо-господарської діяльності підприємства

30 Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах господарювання

31 Організація оперативного планування діяльності підприємства

32 Вимірювання і забезпечення підвищення рівня якості і конкурентоспроможності продукції

33 Організаційно-економічний механізм сертифікації промислової продукції

34 Продуктивність праці персоналу підприємства вимірювання, чинники і резерви підвищення

35 Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту

36 Форми і системи оплати праці

37 Кошторис виробництва та собівартість продукції

38 Калькулювання собівартості окремих виробів продукції

39 Стратегія і шляхи зниження поточних витрат

40 Ціни на промислову продукцію загальна характеристика, методи встановлення і регулювання

41 Прибутковість підприємства та шляхи й підвищення

42 Діагностика фінансово-економічного становища підприємства

43 Ефективність виробництва вимірювання і чинники підвищення

44 Економічна безпека підприємства і шляхи запобігання внутрішнім І зовнішнім загрозам

45 Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб'єктів господарювання

46 Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб'єктів
Банкрутство підприємства механізм визначення і шляхи подолання
еще рефераты
Еще работы по разное