Реферат: Національний університет кораблебудування, м


УДК 334.012.64

Інна Леонідівна Дибач

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв


Аналіз розвитку невеликих підприємств в Україні


Інтеграція України до світової економічної спільноти як повноправного члена можливо лише за умови ефективного розвитку національної економіки. Однією із передумов цього є підвищення розвитку малого бізнесу, бо саме невеликі підприємства є основним джерелом соціально-економічного розвитку.

Проблемам розвитку невеликих підприємств присвячені праці багатьох вітчизняних та закордонних науковців: Варналія З., Дем’яненка C., Денеги О., Комарницького І., Парсяка В., Миланко О., П’ятницької Г., Рублевої О.

Проте, невирішеними раніше частинами загальної проблеми, є визначення стану невеликих підприємств в умовах глобальних економічних перетворень.

Саме тому ціллю доповіді є аналіз стану невеликих підприємств в економіці України та виявлення потенціалу їх розвитку.

Перше, на що треба звернути увагу при вирішенні поставлених задач це те, що в Україні з 1991 року виділяли лише малі та великі підприємства, а з прийняттям Господарського кодексу у 2003 році стали розрізняти ще и середні підприємства. Саме сукупність малих та середніх підприємств ми відносимо до категорії „невеликих”.

Отже, з невеликі підприємства в Україні, як такі, розпочали свій розвиток із переходом від командно-адміністративної до ринкової економіки у знов створеній державі. Із того часу зазнали значного росту: від 47084 невеликі підприємства у 1991 році до 288379 у 2006 році - їх чисельність збільшилися більше ніж у 6 разів.

Втім, хоч кількість підприємств і збільшувалась, проте динаміка їх розвитку зазнавала значних коливань. Так, у 1992 році кількість невеликих підприємств збільшилася на 43,84% (такий стрімкий ріст можна пояснити в першу чергу тим, що люди з вперше в житті отримали можливість самостійного ведення підприємницької діяльності, стрімко розвивалися торгівельно-посередницькі підприємства, крім того значна кількість невеликих підприємств була заснована великими державними підприємствами як дочірні), а у 1996 році їх приріст становив лише 0,26% (тоді гіперінфляція повністю знецінила заощадження населення, стрімко зросли податкові ставки та ставки за користування банківським кредитом). Починаючи з 1998 року кількість невеликих підприємств в Україні хоч і збільшується, але темпи їх створення з кожним роком уповільнюються. Пояснення цього криється у тому, що кількість сфер в яких створюються невеликі підприємства скорочується.

Негативна динаміка виявляється при аналізі основних показників діяльності невеликих підприємств. Так, у 2006 в порівнянні з 2003 році частка найманих працівників на таких підприємствах зменшилась на 10%, що свідчить про високий рівень монополізації економіки України. А їх частка у загальному обсязі виробленої продукції, робіт, послуг у 2006 році становила лише 4,8% (для порівняння, аналогічний показник у країнах ЄС дорівнює 52%), що свідчить про неспроможність досліджуваного сектору економіки України виробляти реальний товар та визначає залежність вітчизняного ринку від імпорту.

Однак, у 2006 Держкомстат України вперше надав статистичні дані про стан розвитку середніх підприємств. Виявилося, що частка невеликих підприємств у загальному обсяги реалізованої продукції підприємствами України становить 73%, в той час як на долю малих припадає лише 5%. І це при тому, що частка середніх підприємств у загальній кількості підприємств України становить 14,47%, а малих – 85,32%

Схожого вигляду має аналіз середньорічної кількості зайнятих працівників на невеликих підприємствах: 66% у середньорічній кількості найманих працівників припадають на сукупність малих та середніх підприємств. В той час як частка малих підприємств складала 20%, великих – 34%.

Таким чином, підсумовуючи вище наведене можна зробити висновок, що доцільним виглядає законодавче визнання статусу невеликих підприємств. Із якого витікає поширення на середні підприємства програм підтримки малого бізнесу, що, в свою чергу, посилить конкурентні позиції невеликих підприємств України на світових ринках.
еще рефераты
Еще работы по разное