Реферат: Міністерство фінансів україни державна навчально-наукова установа академія фінансовогоМІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ


ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА

«Академія фінансового управління»


науково-дослідний фінансовий інститу


П Р О Г Р А М А


вступнОГО іспитУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

08.00.01-економічна теорія ТА

ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ


Київ – 2011

передмова


Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки – досліджуються суспільно-економічні відносини в суспільному виробництві, економічні закони, категорії та закономірності становлення і функціонування економічних систем, макро- і мікроекономіки, а також проблеми економічної історії і економічної думки.

Вступник до аспірантури Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України повинен мати фундаментальні знання в області теоретичних та прикладних економічних та фінансових дисциплін, здібності до науково-дослідної роботи, володіти сучасними методами наукових досліджень, а також відповідати наступним вимогам з обраної спеціальності: мати знання загальних закономірностей розвитку економічних систем, а також їх специфіки в окремих країнах; розуміти сутність категорій і законів економічної теорії; розкривати зміст економічних відносин в різних економічних системах; знати теорію фінансів, грошей, грошового обігу і кредиту; розбиратися у теоретичних проблемах соціально-економічного розвитку України, включаючи розвиток вітчизняної фінансової системи; знати закономірності історичного розвитку господарств, світової та вітчизняної економічної думки.

Програма вступного іспиту зі спеціальності економічна теорія та історія економічної думки відображає загальне коло кваліфікаційних вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до аспірантури. На основі цієї програми складається перелік питань вступного іспиту і формуються екзаменаційні білети.

Вступний іспит зі спеціальності в аспірантуру Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України проводиться в усній формі.

Рівень знань вступників до аспірантури оцінюється на “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Критерії оцінки знань:

“відмінно” – вступник дає ґрунтовні, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, демонструє знання законів України, постанов Кабінету Міністрів, інструкцій, підручників, посібників, наводить узагальнення і висновки;

“добре” – вступник володіє знанням на рівні попереднього пункту, але ним допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою екзаменаторів він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;

“задовільно” - вступник неправильно відповідає на одне з питань або дає на всі питання малообгрунтовані неповні відповіді та тільки з допомогою екзаменаторів може виправити допущені помилки;

“незадовільно” – вступник дає неправильну відповідь на два-три запитання, допускається грубих помилок і не може їх виправити.

^ Розділ 1. Вступ до економічної теорії


Економічна теорія як система наук. Сучасні напрями і школи економічної теорії. Проблема предмету економічної теорії та еволюція його визначення різними науковими школами. Сучасне розуміння методології економічної теорії. Економічна думка в Україні. Сучасний стан розвитку вітчизняної економічної теорії.


^ Розділ 2. Загальні засади соціально-економічного розвитку суспільства


Суспільне виробництво: суть, фактори, структура. Види економічної діяльності. Проблема людського та інтелектуального капіталу в сучасній економіці. Результативні показники та ефективність суспільного виробництва.

Сутність і типи економічних систем. Основні типові моделі сучасної економіки. Соціальне ринкове господарство: теоретична модель та практика реалізації. Економічні аспекти сучасного постіндустріального суспільства.

Економічний зміст і право власності. Відносини власності у ринковій економіці. Трансформація форм власності в Україні при переході до ринкової економіки.


^ Розділ 3. Теоретичні основи ринкової економіки


Товарне виробництво як основа ринкової системи. Гроші в ринковій економіці. Грошова система і грошовий обіг. Інфляція: сутність, види і соціально-економічні наслідки. Особливості інфляційних процесів в Україні.

Ринок як економічна форма організації суспільного виробництва. Сутність, основні форми і методи економічної конкуренції. Природний монополізм та державне регулювання природних монополій. Теорія ринкових структур: ринок досконалої конкуренції, монопольний ринок, ринок монополістичної конкуренції, олігополістична структура ринку. Економічні наслідки діяльності монополій. Конкурентне (антимонопольне) законодавство. Олігополія як ринкова структура та форми поведінки олігопольної фірми. Економічна роль держави у ринковій економіці.

Теорія попиту і пропозиції та її практичне значення. Рівноважна ціна. Ринкова ціна та методи ціноутворення. Закон спадної граничної корисності та основні принципи максимізації корисності.

Теорія фірми. Особливості розвитку підприємництва в Україні. Концепція витрат виробництва і прибутку та її сучасне трактування. Прийняття рішень в ситуаціях з ризиком. Невизначеність та економічний ризик. Амортизація як фактор і форма функціонування і відтворення основного капіталу.

Сучасні проблеми ринку праці. Зайнятість і безробіття в Україні.

Ринок грошей. Проблеми рівноваги на грошовому ринку. Валютний ринок. Проблеми рівноваги на валютному ринку. Сучасні проблеми ринку капіталу. Фінансовий ринок в Україні. Первісне нагромадження капіталу та його особливості в умовах трансформаційних перетворень. Сучасні проблеми розвитку фондового ринку. Роль фіктивного капіталу у становленні ринку капіталів.

Сучасні проблеми розвитку аграрних відносин. Агропромисловий комплекс України.

Сутність доходу як економічної категорії. Види, джерела та рівень доходів. Проблеми оплати праці в ринковій економіці. Заробітна плата, її сутність, форми і рівень. Основні положення реформування пенсійної системи в Україні. Доходи та їх розподіл. Крива Лоренца.


^ Розділ 4. Національне відтворення та економічне зростання


Концептуальні засади системи національних рахунків (СНР). Валовий внутрішній продукт: його структура та методологія обчислення. Структурні чинники розвитку економіки. Проблеми вдосконалення структури економіки України. Споживання та заощадження, їх взаємозв’язок. Нагромадження та інвестиції. Основні риси сучасної інвестиційної політики в Україні.

Проблема економічних циклів і криз. Особливості економічної кризи

90-х рр. ХХ ст. в Україні. Теорії та моделі економічного зростання. Концепції відновлювального і випереджаючого економічного зростання. Стратегія економічного зростання в Україні. Проблема тіньової економіки. Тіньова економічна діяльність в Україні.


^ Розділ 5. Теоретичні засади фінансів та фінансової політики


Необхідність, зміст та функції фінансів. Гроші і фінанси. Фінансова система. Державні і корпоративні фінанси. Особливості нової редакції Бюджетного кодексу України. Бюджет держави. Основні джерела доходів держави. Проблема бюджетного дефіциту. Державний борг та його наслідки. Державний борг та ефект витіснення. Управління державним боргом. Теорія оподаткування. Податки та їх функції. Крива Лаффера. Податкова система. Податковий кодекс України. Сутність, генезис і сучасний стан розвитку позикового капіталу. Необхідність, зміст, принципи і форми кредиту. Зміст та природа державного кредиту.

Функції та операції центрального банку. Грошова база і грошова маса. Показники грошової маси – грошові агрегати МО, М1, М2, М3. Сутність монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку. Банківська система. Роль банків в розвитку економіки. НБУ та грошово-кредитна політика в Україні.

Фіскальна і бюджетна політика. Проблема дискреційності та недискреційності фіскальної політики. Проблема узгодження монетарної та фіскальної політики. Дефляційна політика держави та її роль у стабілізації економіки. Крива Філіпса та її сучасне трактування.


^ Розділ 6. Економічна теорія та державне

регулювання економіки


Держава як суб’єкт економічної системи. Проблема міждержавного регулювання економіки. Основні моделі державного регулювання економіки (кейнсіанська, неокласична) та умови їх використання. Суспільні блага і теорія суспільного вибору. Забезпечення суспільними благами і фінанси держави.


^ Розділ 7. Закономірності розвитку всесвітнього

господарства і глобалізація


Теорії глобалізації всесвітнього господарства. Макроекономічна політика у відкритій економіці. Аналіз відкритої моделі економіки України. Сутність, форми і суперечливості розвитку всесвітнього господарства і міжнародних економічних відносин. Сучасні тенденції розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин. МВФ і Світовий банк. Міжнародна економічна інтеграція. Необхідність і шляхи європейської інтеграції України.

^ Розділ 8. Історія економіки та економічної думки

Історичний генезис економічних систем. Методологія історичного аналізу економічних процесів.

Закономірності наукового відображення розвитку суспільного виробництва в економічній думці. Економічні концепції головних шкіл і напрямів економічної думки. Меркантилізм. Фізіократи. Класична школа політичної економії. Марксистська економічна теорія. Маржиналізм. Теорія Дж.Кейнса. Неокласична традиція в економічній теорії. Неолібералізм. Інституціоналізм. Розвиток української економічної думки.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика. – М.: Дело, 2002.

2. Воробьев Е.М. Экономическая теория в вопросах и ответах. – Х.: Р. И. Ф., 2002.

3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика. – СПб.: Экономическая школа, 2004.

4. Гальчинський А. Теорія грошей. Навч. посібник. – К.: “Основи”, 2001, с.411.

5. Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка. Тести, ситуації, задачі. – К.: “Ельга” Нікоцентр, 2003, с.368.

6. Довбенко М.В. Сучасна економічна теорія. (Економічна нобелелогія). – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005.

7. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій. Навчальний посібник. –К.: ТОВ “Знання” КОО, 2003, с.211.

8. Економічна теорія: Політекономія. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання-Прес, 2004.

9. Экономическая теория на пороге ХХІ века. – М.: Юристъ, 2003.

10. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). – К.: Світ знань, 2002.

11. Ефимова Е.Г. Экономическая теория в схемах, таблицах, графиках и формулах. – М.: Флинта, 2003.

12. Історія економічних учень. / За ред. Л.Я. Корнійчук. – К.: КНЕУ, 2002.

13. Історія економічних учень. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004.

14. Климко Г.Н. Основи економічної теорії. Політичні аспекти. Підручник. – К.: “Знання-Прес”, 2004, с.615.

15. Кочура Е.В.,. Косарів В.М. Моделювання макроекономічної динаміки. Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2003, с.236.

16. Лановий Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія. Курс лекцій. – К.: “Вікар”, 2000, с. 300.

17. Левченко П.М., Юхименко П.І. Економічна історія. Навч. посібник. – К.: “Знання-Прес”, 2004, с.499.

18. Майєр Дж. М., Раух Дж. Е., Філіпенко А. Основні проблеми економіки розвитку. – К.: Либідь, 2003.

19. Макроекономіка. / За ред. В.Д. Базилевича. – К.: Атіка, 2002.

20. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. – СПб.: Питер, 2003.

21. Мікроекономіка і макроекономіка. / За ред. С.М. Будаговської. – К.: Основи, 2003.

22. Мочерний С.В. Політична економія – К.: Знання- Прес, 2002.

23. Мочерний С.В., Довбенко М.В. Економічна теорія. – К.: Знання, 2004.

24. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль. – М.: Дело, 2003.

25.Небава М.І. Теорія макроекономіки. – К.: Слово, 2003.

26. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: / За ред.

Г. Н. Климка. – К.: Знання-Прес, 2004.

27. Панорама экономической мысли конца ХХ столетия. В 2-х т. – СПб.: Экономическая школа, 2002.

28. Панчишин С.М. Макроекономіка. – К.: Либідь, 2002.

29. Перехідна економіка. / За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

30. Пиндайк Р.Л., Рубинфельд Д.Н. Микроэкономика. – СПб.: Питер, 2002.

31. Політична економія. / За ред. В.Г. Бодрова. –К.: Академвидав, 2004.

32. Політична економія. / За ред. Г.І. Башнянина. – Львів: Новий світ, 2004.

33. Політична економія. / За ред. Ю.В. Ніколенко. –К.: ЦУЛ, 2003.

34. Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика. – К.: Таксон, 2004.

35. Самуэльсон П. Основания экономического анализа. – СПб.: Экономическая школа, 2002.

36. Сломан Дж. Экономикс. – СПб.: Питер, 2005.

37. Ушакова Н.Г., Помінова І.І. Соціально-економічні типи країн. Навч. посібник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004, с.304.

38. Юхименко П. І., Леоненко П.М. Історія економічних учень.Навчальний посібник / К.: Знання-Прес, 2005.- 583 c.

39. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 2002.

40. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000.

41. Харвей Дж. Современная экономическая теория. – М.: Юнити-Дана, 2003.

42. Чепінога В.Г. Основи економічної теорії. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

еще рефераты
Еще работы по разное