Реферат: Р І шенн яЗміст проекту: проект рішення сесії Смілянської міської ради „Про затвердження Правил збирання, перевезення, перероблення та утилізації, відходів на території міста Сміла”

Адреса розробника: м.Сміла, вул. Севастопольська, 58, управління житлово-комунального господарства Смілянського міськвиконкому, 4-44-93.

Спосіб оприлюднення: опублікування на офіційному сайті міськвиконкому в мережі Інтернет, e-mail:city@smila.com та газеті „Сміла”.

Відповідальна особа за прийняття зауважень та пропозицій – Ананко Діана Дмитрівна

Контактний телефон – 4-13-86

Зауваження та пропозиції від громадян, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, надані в письмовій формі на адресу розробника, приймаються до розгляду впродовж місяця з дати першої публікації проекту регуляторного акту.

ПРОЕКТ


УКРАЇНА

Смілянська міська рада Черкаської області

____________сесія
^ Р І Ш Е Н Н Я
від ___________ № __________


Про затвердження Правил збирання, перевезення, перероблення та

утилізації, відходів на території міста Сміла

Відповідно до п.п. 44 п. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 року №280/97-ВР із змінами та доповненнями, Законів України „Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 року № 2807 –ІV, “Про відходи” від 05.03.1998 № 187/98 ВР, “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26.06.1991 року №1266–ХІІ, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.1994 N4004-XII, з урахуванням Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 07.06.2010 року № 176, з метою встановлення єдиної системи поводження з відходами, які утворюються на території міста, Смілянська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила збирання, зберігання, перевезення, утилізації, оброблення та захоронення відходів на території міста Сміла (далі – Правила) в новій редакції згідно з додатком.

^ Додаток

до рішення сесії міської ради

від _______ №__________


Правила з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів на території міста Сміла


Загальні положення

Правила розроблені відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” , від 21.05. 1997 року №280/97-ВР із змінами та доповненнями, „Про благоустрій населених пунктів” від 06.09.2005 року №2807–ІV, “Про відходи” від 05.03.1998 № 187/98 ВР, “Про охорону навколишнього природного середовища” від 26.06.1991 року №1266–ХІІ, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” від 24.02.1994 N4004-XII, з урахуванням Методичних рекомендацій з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства від 07.06.2010 року № 176.

Правила встановлюють єдині вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність по збиранню, зберіганню, перевезенню, утилізації, обробленню та захороненню відходів, в тому числі використаних пластмасових ПЕТ пляшок, як вторинної сировини, які утворюються на території міста.

Дія цих Правил поширюється на суб’єктів господарювання всіх форм власності, які діють на території міста, та фізичних осіб, які проживають на території міста.

Дані Правила регулюють відносини у сфері поводження з відходами, що утворюються в результаті господарсько – побутової та виробничої діяльності на території міста, в тому числі відходи:

побутові відходи (ПВ);

об’ємні, великогабаритні;

будівельні;

промислові нетоксичні;

побутові та промислові тверді, що містять токсичні речовини;

відходи як вторинна сировина ( метали, пластмаса, скло, поліетилен, папір, картон та інші).

Збирання, зберігання, утилізація, оброблення та захоронення інших відходів, в тому числі небезпечних відходів, регулюються даними правилами відповідно до вимог чинного законодавства України.


^ Визначення основних термінів

У цих Правилах наведені нижче основні терміни вживаються в
такому значенні:

відходи – будь які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбуватись шляхом утилізації чи видалення;

небезпечні відходи – відходи, що мають фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створювати значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров’я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;

виробник відходів – фізична або юридична особа , діяльність якої призводить до утворення відходів ;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

збирання відходів – діяльність, пов’язана з вилученням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення;

зберігання відходів – тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об’єктах (до їх утилізації чи видалення);

оброблення (перероблення) відходів – здійснення будь-яких технологічних операцій, пов’язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;

перевезення відходів – транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об’єктів оброблення, утилізації чи видалення;

видалення відходів – здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації;

утилізація відходів – використання відходів, як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

знешкодження відходів – зменшення чи усунення небезпечності відходів шляхом механічного, фізико-хімічного чи біологічного оброблення;

захоронення відходів – остаточне розміщення відходів при їх видаленні у спеціально відведених місцях чи на об’єктах таким чином, щоб довгостроковий шкідливий вплив відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини не перевищував установлених нормативів;

об’єкти поводження з відходами – місця чи об’єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення;

спеціально відведенні місця чи об’єкти – місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів та видалення відходів чи здійснення чи здійснення інших операцій з відходами;

спеціалізований транспорт – транспорт, спеціально призначений та виготовлений для перевезення ТПВ, рідких і інших відходів;

операції поводження з відходами – збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

розміщення відходів – зберігання та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях та об’єктах ;

відходи як вторинна сировина – відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і\або економічні передумови;

збирання і заготівля відходів як вторинної сировини – діяльність, пов’язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері;

спеціально уповноважений суб’єкт господарювання – фізичні та юридичні особи – суб’єкти господарської діяльності, уповноважені міською радою здійснювати перевезення, оброблення та захоронення ПВ.


Обов’язки суб’єктів сфери поводження з відходами та збирання відходів

Фізичні особи у сфері поводження з відходами зобов’язані:

Виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами, правил благоустрою і утримання території м. Сміла у частині поводження з відходами, а також цих Правил.

В установленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій, які здійснюють збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення відходів.

Забезпечити чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, оренді (суборенді), а також закріплених згідно з договором інших територій.

Виконувати інші зобов’язання, передбачені законодавством України та рішеннями Смілянської міської ради, щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами.

Суб’єкти господарювання всіх форм власності у сфері поводження з відходами зобов’язані:

Виконувати вимоги законодавства України у сфері поводження з відходами, правил благоустрою і утримання території Смілянської міської ради у частині поводження з відходами, а також цих Правил.

У встановленому порядку укладати угоди, проводити оплату за користування послугами підприємств та організацій відповідно до норм накопичення встановлених для суб’єктів господарювання по місту, які здійснюють збирання, зберігання, перевезення, утилізацію, оброблення та захоронення відходів.

Забезпечити чистоту земельних ділянок, які знаходяться у власності або користуванні, оренді (суборенді), а також закріплених згідно з договором інших територій.

У місті збирання твердих, ремонтних і великогабаритних відходів необхідно здійснювати за контейнерною та безконтейнерною схемами.

За контейнерною схемою тверді, великогабаритні і ремонтні відходи збирають окремо у контейнери різної місткості, розміщені на контейнерному майданчику.

Контейнерні майданчики повинні мати водонепроникне покриття, з облаштуванням його навісом та сітчастою огорожею для обмеження доступу тварин до цих об’єктів та за можливості огородженим зеленими насадженнями.

Майданчики для контейнерів на коліщатах необхідно обладнувати пандусом від проїзної частини та огородженням (бордюром) висотою 7-10 см, що унеможливлює скочування контейнерів убік.

У тих районах індивідуального житлового будівництва, де існуючі умови вулично-дорожньої мережі ускладнюють можливість розміщення контейнерних майданчиків, тверді відходи, що утворюються в одноквартирних житлових будинках, та їх окремі компоненти рекомендується збирати в контейнери ємністю до 0,24 м3, розміщені на присадибній ділянці одноквартирного житлового будинку.

На присадибній ділянці одноквартирного житлового будинку місця розташування контейнерів визначають самі власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок. Мінімальна відстань від місць розміщення контейнерів до огорожі присадибної ділянки іншого одноквартирного житлового будинку повинна складати не менше ніж 6 м – 8 м згідно з вимогами санітарних правил і норм.

Для збирання твердих, великогабаритних, ремонтних відходів, а також окремих компонентів твердих відходів рекомендується застосовувати типові заводського виготовлення металеві або пластмасові контейнери, які дозволені для використання в Україні. Доцільно використовувати контейнери обладнані кришками та з пристроєм для відкривання кришки за допомогою ніг. Вимоги до розміщення контейнерів, контейнерних майданчиків та їх розмірів регламентуються санітарними правилами і нормами.

Для збирання окремих компонентів твердих відходів рекомендується використовувати контейнери із спеціальними отворами з кришкою, що замикається, або контейнери закритого типу.

Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів з урахуванням вимог статті 34 Закону України «Про відходи», а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Великогабаритні та ремонтні відходи у складі ПВ мають збиратися окремо від інших видів ПВ.

На контейнери для збирання твердих, великогабаритних, ремонтних, небезпечних відходів та окремих компонентів твердих відходів рекомендується наносити інформацію способом, що забезпечує її наочність, механічну стійкість, стійкість до різних погодних умов, про:

назву організації, у власності якої знаходиться контейнер, - у лівому верхньому куті фронтальної стінки контейнера.

вид ПВ – в середині на фронтальній стінці контейнера:

на контейнері для збирання скла – «Скло»;

на контейнері для збирання різних видів паперу – «Папір»;

на контейнері для збирання різних видів пластмас – «Полімери»;

на контейнері для збирання органічної речовини, що є у складі твердих відходів – «Харчові відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання небезпечних відходів у складі побутових відходів – «Небезпечні відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання твердих відходів (якщо не впроваджено роздільне збирання) – «Змішані відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання великогабаритних відходів – «Великогабаритні відходи» (у два рядки);

на контейнері для збирання ремонтних відходів – «Ремонтні відходи» (у два рядки);

у разі збирання компонентів твердих відходів (паперу, скла, полімерів) у одному контейнері – «Вторинна сировина» (у два рядки).

Рекомендований колір контейнерів:

сірий - для збирання твердих відходів (якщо не впроваджено роздільне збирання);

помаранчевий - для збирання великогабаритних відходів;

білий – для збирання ремонтних відходів;

жовтий - для збирання полімерних відходів;

зелений – для збирання скла;

синій – для збирання паперу;

коричневий – для збирання органічної речовини, що є у складі побутових відходів;

червоний – для збирання небезпечних відходів, що є у складі побутових відходів;

блакитний – у разі збирання окремих компонентів твердих відходів (паперу, скла, пластмаси) у одному контейнері.

Стінки і кришки металевих контейнерів для збирання ПВ та їх компонентів рекомендується фарбувати стійкими барвниками. Фарбування контейнерів рекомендується виконувати не рідше двох разів на рік - навесні і восени.

Миття та дезінфекцію контейнерів та бункерів – накопичувачів проводять відповідно до вимог санітарних правил та норм.

Не дозволяється спалювати ПВ у контейнерах та на контейнерних майданчиках у зв’язку з екологічною та санітарно-гігієнічною небезпекою.

З метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя не дозволяється допускати попадання відходів тваринного і рослинного походження у контейнери для збирання побутових відходів, особливо – у районах індивідуального житлового будівництва. Вимоги щодо поводження з відходами тваринного походження визначено статтею 35-2 Закону України «Про відходи».

Для визначення необхідної кількості контейнерів для збирання твердих, великогабаритних та ремонтних відходів слід виходити з чисельності населення, що користується контейнерами, норм надання послуг з вивезення побутових відходів, графіків роботи транспортних засобів. Сумарний об'єм контейнерів для збирання твердих побутових відходів має перевищувати фактичний об’єм утворення твердих побутових відходів на 25 відсотків.

Безконтейнеpну схему необхідно застосовувати у районах індивідуального житлового будівництва, де обмежена можливість проїзду спеціально обладнаних транспортних засобів, їх маневрування.

Збирання твердих відходів за безконтейнерною схемою необхідно здійснювати такими способом:

власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок виносять тверді відходи у власних сміттєзбірниках у певну годину доби за раніше встановленим графіком обслуговуючого підприємства, працівники підприємства в свою чергу самостійно завантажують їх безпосередньо у спеціально обладнаний транспортний засіб;

Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок можуть купувати пластикові пакети (мішки) для збирання ПВ самостійно через торгівельну мережу або придбавати їх у виконавця послуг з вивезення побутових відходів.

У разі, якщо умовами договору визначено, що власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок збирають побутові відходи виключно у пластикові пакети (мішки), які придбані у виконавця послуг з вивезення побутових відходів, то:

на пакет (мішок) наносяться логотип та реквізити цього виконавця послуг з вивезення побутових відходів;

виконавець послуг з вивезення побутових відходів може відмовитися завантажувати у спеціально обладнані транспортні засоби пакети (мішки), на яких відсутній його логотип та реквізити.

Для збирання твердих відходів необхідно використовувати пластикові пакети (мішки), виготовлені з поліетилену підвищеної міцності та споряджені одноразовим замком - зав'язкою, що виключає повторне розкриття пакету.

Пластикові пакети (мішки) з твердими відходами обов’язково треба зав’язувати.

Ремонтні відходи, за можливості, необхідно пакувати у спеціальні поліетиленові пакети (мішки) з метою унеможливлення виділення пилу.

У районах індивідуального житлового будівництва за відсутності централізованого водопостачання та каналізації для збирання рідких відходів застосовують, як правило, вигрібні ями з періодичним видаленням накопичених рідких відходів, та локальні очисні споруди, де рідкі відходи знешкоджують шляхом відстоювання та біологічного очищення.

В залежності від конкретних умов можливі різні варіанти збирання рідких відходів з використанням як вигрібних ям, так і локальних очисних споруд. Вибір варіантів збирання рідких відходів регламентується санітарними нормами і правилами та залежить від гідрогеологічних умов території, де розташований одноквартирний будинок, природно кліматичних умов, містобудівних вимог, потреби у добривах, наявності присадибної ділянки достатньої площі тощо.

Об'єм рідких відходів залежить від наявності або відсутності водопостачання, а також санітарно-технічного обладнання одноквартирного житлового будинку.

Вигрібні ями доцільно створювати у таких одноквартирних житлових будинках, де об'єм рідких відходів, що утворюються, не перевищує 1м3/добу та є можливість їх перероблення у межах присадибної ділянки.

Заборонено використання вигрібних ям без дна з фільтрацією у ґрунт неочищених стоків.

Заборонено використання вигрібних ям у районах індивідуального житлового будівництва, де є централізоване водопостачання та каналізація.

Рекомендується на заміну вигрібних ям використовувати септики – споруди для очищення невеликих об’ємів стічних вод (до 25 м3/добу). Проектування септиків виконують згідно з СНіП 2.04.03-85. Відстань від будинку до септика може дорівнювати від 5 м до 20 м. Відстань від септика до дворового (питного) колодязя не повинна бути меншою ніж 20 м.
^ 4. Перевезення відходів
Перевезення побутових відходів здійснюється спеціально
обладнаними транспортними засобами.

Кількість транспортних засобів необхідно визначати шляхом розрахунку, в залежності від об’єму кожного виду ПВ, що перевозяться, періодичності перевезення та продуктивності транспортного засобу.

Під час визначення потрібної кількості транспортних засобів необхідно враховувати: інформацію про фактичний розвиток житлового фонду та підприємств, установ, організацій, технічну готовність транспортних засобів, відстань до об’єктів поводження з ПВ та інші місцеві умови.

Тверді, великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, а також окремі компоненти твердих відходів, отримані під час їх роздільного збирання, необхідно перевозити за планово-регулярною або заявочною системами.

За планово-pегуляpною системою необхідно передбачити регулярне перевезення кожного виду ПВ з території обслуговування з встановленою періодичністю та маршрутним графіком.

Для правильної організації роботи з перевезення кожного виду ПВ необхідно проводити обстеження об’єктів обслуговування.

В залежності від об’єму кожного виду ПВ, що утворюються на дільниці обслуговування та схеми збирання кожного виду ПВ (контейнерної або безконтейнеpної), необхідно встановлювати графіки роботи транспортних засобів.

У районах індивідуального житлового будівництва, де збирання виконується за безконтейнерною схемою, графіки роботи транспортних засобів необхідно складати, враховуючи ранкові та вечірні години для зручності власників або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів одноквартирних житлових будинків, земельних ділянок.

У разі збирання ПВ за безконтейнерною схемою суб'єктам господарювання, що надають послуги з вивезення побутових відходів, необхідно оприлюднювати через засоби масової інформації графіки здійснення перевезення кожного виду ПВ з території районів індивідуального житлового будівництва. У разі зміни графіків здійснення перевезення побутових відходів з території районів індивідуального житлового будівництва необхідно у 10-денний термін оприлюднювати внесені зміни у засобах масової інформації.

Маршрутом слід вважати послідовний порядок руху від одного до іншого об’єкта обслуговування в межах одного виробничого циклу, тобто до повного завантаження транспортного засобу, який необхідно розробляти за узгодженням із замовником для кожного сміттєвоза.

Під час розробки маршрутів руху транспортних засобів необхідно враховувати:

докладну характеристику об’єктів, що підлягають обслуговуванню;

об’єми утворення кожного виду ПВ на кожному об’єкті;

кількість і місткість контейнерів, місця їх розташування;

стан під’їздів і освітленості;

докладну характеристику району обслуговування, інтенсивність руху по вулицях, планування кварталів і дворових територій.

Великогабаритні відходи, навантаження яких є небезпечним чи може призвести до ушкодження спеціально обладнаного транспортного засобу для перевезення побутових відходів, необхідно вивозити спеціальним автотранспортом.

Перевезення рідких відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаним транспортним засобом - вакуумною асенізаційною машиною згідно з санітарними правилами і нормами не пізніше ніж через дві доби після прийняття замовлення від власника або наймача, користувача, у тому числі орендаря одноквартирного житлового будинку, земельної ділянки.

З метою унеможливлення забруднення транспортних засобів та ґрунту, інфікування обслуговуючого персоналу під час вивантажування вигрібних ям і перевезення рідких відходів, асенізаційний транспорт має легко завантажуватися, розвантажуватися й очищатися. Найраціональнішим видом транспорту є пневматичні асенізаційні автоцистерни, які засмоктують нечистоти через шланг, опущений у вигрібну яму. Під час роботи необхідно користуватися спецодягом.

Використання асенізаційного транспорту для інших цілей та його промивання у тих місцях, де промивають транспортні засоби іншого призначення, заборонено.


^ 5. Перероблення відходів

Основними факторами, які обумовлюють вибір методів перероблення ПВ, можуть бути:

склад, властивості, кількість ПВ, методи їх збирання;

місцеві умови - наявність місцевих підприємств, які можуть переробляти окремі компоненти ПВ;

можливість використання корисних властивостей компонентів ПВ;

капітальні та інші початкові витрати на впровадження та перероблення ПВ;

експлуатаційні витрати на перероблення ПВ з урахуванням повеpнених сум вартості продуктів пеpеpоблення.

Під час оброблення ПВ необхідно підготувати ПВ до подальшого використання чи поводження, шляхом брикетування, магнітної сепарації, дроблення і подрібнення тощо.

Під час сортування ПВ необхідно проводити механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки ПВ для їх перероблення, утилізації чи захоронення.

Сортування доцільно здійснювати на сортувальних комплексах із подальшим переробленням.

Способи механізованого сортування ПВ:

Чорний метал

Електромагнітна сепарація

Кольоровий метал

Вилучення за допомогою змінного магнітного поля; електродинамічна обробка;

Папір

Пневматичний поділ фракцій за швидкістю витання у потоці повітря; гідропульпування та осадження тонковолокнистих фракцій;

Текстиль

«Сухе» вилучення на циліндричних грохотах /вилкові установки/; сепарація з використанням збереження міцності /на відміну від паперу/ під час змочування та перетирання;

Синтетична плівка

Пневматичний поділ за швидкістю витання у потоці повітря; сепарація з використанням збереження міцності під час змочування та перетирання; електростатична сепарація;

Скло

Мокра сепарація у циклонах; сепарація у метальних пpистpоях з плитою відбиття за пружністю та балістичними властивостями;

Впровадження сортувальних комплексів доцільно здійснювати паралельно із впровадженням роздільного збирання, враховуючи необхідність підвищення якості та вартості прийняття на перероблення окремих компонентів ПВ.

Під час біологічного перероблення ПВ необхідно передбачити перероблення органічної речовини, що є у складі побутових відходів і здатна біологічно розкладатися, за умови контролювання процесу і використання мікроорганізмів, у результаті якого утворюються стабільні органічні відходи, а також, метан - в умовах відсутності кисню (анаеробне розкладання). До біологічного перероблення ПВ необхідно включати компостування, анаеробне розкладання органічного матеріалу з утворенням біогазу або будь-який інший процес оброблення відходів, що біологічно розкладаються.

Компостуванням необхідно вважати природний аеробний процес розкладання органічних речовин різними видами бактерій та грибків, в результаті чого органічні відходи, такі як харчові та садові відходи, перетворюються на ґрунтоподібний матеріал, який називається компост. Компостування ПВ може проводитись шляхом польового компостування або компостування у біобаpабанах та камерах за умов контрольованого внутрішнього середовища, механічного перемішування та аерації.

Компостування ПВ ефективне якщо вміст у ПВ органічних речовин більше ніж 25%, які легко розкладаються, та гарантованих споживачів компосту.

Для компостування придатні такі складові побутових відходів:

тверді відходи - харчові відходи, господарчий папір, не забруднений небезпечними речовинами; натуральні волокна (хлопок, льон, шерсть); дерев'яна стружка, тирса, не оброблена антисептиком деревина, кора, щепа, торф; садові та городні відходи, опале листя;

рідкі відходи, рідини, пов’язані з приготуванням їжі; відходи від домашніх тварин (корів, свиней, кіз, коней, птахів та інших тварин);

для компостування не придатні такі складові побутових відходів:

тверді відходи - пластик, скло, метал, відходи виробів з синтетичних волокон, шкіри та гуми; попіл, зола, шлак; змет з присадибної ділянки, недопалки тощо

небезпечні відходи – мастило, бензин, фарби, пестициди, дезінфікуючі засоби тощо.

Компостування доцільно здійснювати після попереднього сортування ПВ з вилученням металів, скла, полімерних матеріалів, каміння тощо.

Компост з ПВ може знайти застосування у зеленому та тепличному господарствах як біопаливо.

Анаеробним розкладанням органічного матеріалу з утворенням біогазу рекомендується вважати складний мікробіологічний процес мінералізації, в ході якого органічна речовина без доступу повітря трансформується в газоподібний метан (СН4) та діоксид вуглецю (СО2). Цей процес умовно можна поділити на три основні стадії: гідроліз, утворення кислот (кислотогенна стадія), і утворення метану (метаногенна стадія). Продукти метаболізму кожної стадії є субстратом для наступної стадії.

Основними спорудами анаеробного розкладання доцільно вважати метантенки. Метантенками рекомендується вважати ємнісні споруди, які називаються реакторами або резервуарами метантенків, для зброджування органічної речовини, в яких процеси інтенсифікуються підігрівом і перемішуванням завантаженого субстрату із зрілим збродженим субстратом.

Біогаз може використовуватися безпосередньо на місці одержування, сприяючи тим самим компенсації витрат на електроенергію та паливо з інших джерел.

Не дозволяється приймати на перероблення ПВ, що вміщують відходи, небезпечні у санітарному відношенні (ветеринарні відходи 1-го класу небезпеки; відходи лікувально-профілактичних установ; ветеринарні конфіскати; відходи перукарень).


^ 6. Платежі в сфері поводження з відходами.

Оплату послуг зі збирання, вивезення і захоронення ПВ квартиронаймачами включається в плату за утримання будинку, споруди та прибудинкової території (квартирну плату), розраховану відповідно до порядку, встановленого центральними органами виконавчої влади.

Власники приватних будинків проводять оплату за послуги зі збирання, вивезення і захоронення твердих побутових відходів спеціально уповноваженим суб’єктам господарювання, відповідно до затвердженого порядку.

Фізичні та юридичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю, що призводить до утворення відходів, здійснюють оплату:

При наявності своїх обладнаних спеціальних майданчиків зі встановленими на них ємкостями для збирання та тимчасового зберігання відходів - за перевезення та захоронення відходів відповідно до укладених договорів із спеціально уповноваженими суб’єктами господарювання за фактично вивезені обсяги відходів;

При відсутності своїх обладнаних спеціальних майданчиків зі встановленими на них ємкостями для збирання та тимчасового зберігання відходів - за збирання, перевезення та захоронення відходів відповідно до укладених договорів із спеціально уповноваженими суб’єктами господарювання за фактично зібрані та вивезені обсяги відходів.

Підприємства та організації, які надають послуги з утримання будинків та при будинкових територій, здійснюють оплату за перевезення та захоронення відходів відповідно до укладених договорів із спеціально уповноваженими суб’єктами господарювання виходячи із норм накопичення відходів.

Оплата послуг за вивезення та знешкодження не загальнопоширених Специфічних (великогабаритних, з наявністю токсичних речовин, будівельних відходів у великій кількості)відходів здійснюється їх виробниками на основі відповідних договорів, що укладаються між виробниками цих відходів та спеціально уповноваженими суб’єктами господарювання за фактично вивезені обсяги не загальнопоширених специфічних відходів.

Послуги полігону ПВ та інших об’єктів з утилізації, знешкодження та захоронення відходів надаються зацікавленим фізичним особам безоплатно. Підприємства, установи, організації проводять оплату на основі відповідних договорів з урахуванням затверджених у встановленому порядку тарифів.


^ 7. Контроль за дотриманням даних правил, відповідальність за порушення в сфері поводження з відходами

Контроль за дотриманням даних Правил здійснюють у межах їх компетенції:

виконавчий комітет міської ради;

санітарно-епідеміологічна служба;

спеціально уповноважені органи відповідно до вимог чинного законодавства;

. У порядку, визначеному законодавством України, винні особи несуть встановлену законом адміністративну та кримінальну відповідальність за:

порушення законодавства, що регулює питання складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання промислових та побутових відходів;

порушення правил благоустрою території міст та інших населених пунктів у частині поводження з відходами;

порушення природоохоронного законодавства.

У випадках, визначених законодавством, винні особи можуть нести і інші види відповідальності, що встановлені законом.

Суперечності, що виникають в сфері поводження з відходами, вирішуються у порядку, встановленому законом.


^ 8. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з відходами.

Виконавчий комітет у сфері поводження з відходами забезпечує:

виконання вимог законодавства про відходи;

розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів;

створення полігонів для захоронення відходів та організацію роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

координацію діяльності суб’єктів підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами в межах компетенції;

здійснення контролю за раціональним використанням та безпечним поводженням з відходами на своїй території;

ліквідація несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів;

сприяння роз’ясненню законодавства про відходи серед населення, створення необхідних умов для стимулювання залучення населення до збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини;

надання дозволу на відведення на території міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів.


^ АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

щодо проекту рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради „Про затвердження Правил збирання, перевезення, перероблення та утилізації, відходів на території міста Сміла”

^ 1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Потреба в проекті рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради „Про затвердження Правил збирання, перевезення, перероблення та утилізації, відходів на території міста Сміла” виникла через втрату чинності рішення Смілянської міської ради від 23.04.2009 № 37-37/V „Про затвердження Правил збирання, перевезення, перероблення та утилізації, відходів на території мі
еще рефераты
Еще работы по разное