Реферат: Аналіз впливу регуляторного акта до проекту наказу Міністерства фінансів України


АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

до проекту наказу Міністерства фінансів України

„Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів”

 

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Розробка проекту наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів” (далі – Проект) обумовлена необхідністю поліпшення обслуговування платників податків та зменшення строків надання органами державної податкової служби адміністративних послуг, зокрема видачі окремих повідомлень (довідок).

 

^ 2. Цілі державного регулювання

 

Основною ціллю Проекту є поліпшення обслуговування платників податків та встановлення строків надання повідомлень (довідок), термін надання яких нормативно-правовим актом не визначено.

Проектом встановлюється, що видача повідомлення про зміну місця обліку платника податків за ф.№15-ОПП та довідки про зняття з обліку платника податків за ф.№12-ОПП здійснюється протягом 5 робочих днів.

 

^ 3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги

обраного способу

Порядок та строки видачі повідомлень (довідок) з питань обліку платників податків в органах державної податкової служби визначені Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300 (далі – Порядок обліку), який розроблений відповідно до пунктів 63.3, 63.6, 63.9, 63.10 статті 63, пункту 64.7 статті 64, пунктів 66.2 – 66.4 статті 66, пункту 67.3 статті 67 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Забезпечення зазначених цілей державного регулювання можливо досягти лише внесенням змін до Порядку обліку.

Нормативно-правовий акт у разі прийняття відповідатиме нормам Кодексу та Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

 

^ 4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Проектом вносяться зміни до розділу Х Порядку обліку та встановлюється, що повідомлення про зміну місця обліку платника податків за ф.№15-ОПП направляється органом державної податкової служби:

платнику податків – протягом 5 робочих днів після прийняття центральним органом державної податкової служби рішення про зміну основного місця обліку платника податків;

до фінансових установ, у яких відкриті рахунки платника податків, – протягом 5 робочих днів після взяття на облік за новим місцем обліку платника податків.

Проектом вносяться зміни до розділу ХІ Порядку обліку та встановлюється, що довідка про зняття з обліку платника податків за ф.№12-ОПП видається (направляється) протягом 5 робочих днів після зняття з обліку платника податків.

Також положення Порядку обліку приводяться у відповідність до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та встановлюється, що у довідці про взяття на облік платника податків за ф.№4-ОПП у рядку „Керівник” замість голови ліквідаційної комісії зазначається голова комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), якщо юридична особа перебуває у процесі припинення.

 

^ 5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Прийняття регуляторного акта забезпечить досягнення поставленої мети, оскільки Проект розроблено виходячи із положень, визначених Кодексом, та спрямовано на поліпшення обслуговування платників податків.

Негативними обставинами, які можуть впливати на виконання вимог акта, може бути ухилення посадових осіб органів державної податкової служби від його виконання.

Перешкоди для впровадження та виконання вимог акта органами державної податкової служби чи платниками податків відсутні.

 

^ 6. Очікувані результати прийняття акта

 

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Поліпшення обслуговування платників податків

Виконання вимог акта не передбачає додаткових витрат органів державної податкової служби

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Встановлення чітких взаємовідносин платника податків з органами державної податкової служби під час отримання адміністративних послуг

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

 

Норми регуляторного акта стосуються фізичних осіб - підприємців та відповідають сфері інтересів суб'єктів господарювання

Витрати громадян відсутні

 

^ 7. Строк чинності регуляторного акта

 

Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Строк чинності регуляторного акта не є обмеженим. Оскільки регуляторний акт є актом, яким вносяться зміни до основного нормативно-правового акта, у разі внесення змін до Кодексу, законів, приведення у відповідність до таких змін повинне бути здійснено щодо основного нормативного акта – Порядку обліку.  Регуляторний акт, яким вносяться зміни, може втратити чинність у разі втрати чинності основним нормативно-правовим актом.

 

^ 8. Визначення результативності регуляторного акта

 

Оскільки облік платників податків є одним з етапів (передумовою) податкового контролю та складовою системи адміністрування податків, прийняття регуляторного акта в цілому опосередковано впливає на розмір надходжень податків до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта, відповідає кількості платників податків, які перебувають на обліку в органах державної податкової служби згідно з Порядком обліку.

Реалізація регуляторного акта зменшує час отримання суб’єктами господарювання окремих адміністративних послуг. Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних витрат органів державної податкової служби.

Результативність Проекту характеризуватиметься зменшенням та забезпеченням дотримання органами державної податкової служби строків надання окремих повідомлень (довідок).

 

^ 9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта у разі прийняття

 

У разі прийняття регуляторного акта послідовно здійснюватиметься базове, повторне та періодичне відстеження його результативності згідно із статтею 10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Методикою відстеження результативності регуляторного акта, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Для відстеження результативності регуляторного акта використовуватиметься наявна звітна інформація органів державної податкової служби щодо обліку платників податків. При цьому визначатимуться загальні статистичні показники щодо кількості платників податків, на яких поширюються норми регуляторного акта.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності показники порівнюватимуться із показниками, одержаними при проведенні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності здійснюватимуться з метою перевірки сталого досягання регуляторним актом цілей, задекларованих при прийнятті, після здійснення повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до 20 числа місяця, наступного за місяцем набрання чинності регуляторним актом, станом на 1 число такого місяця. Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності. Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта. За результатами кожного відстеження готується звіт про відстеження результативності регуляторного акта, який не пізніш як у десятиденний строк з дня підписання оприлюднюється на сайті Міністерства фінансів України та не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення направляється до центрального органу виконавчої влади, на який покладено функції у сфері реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва.

 

 

Голова Державної податкової

служби України О.В. Клименко
еще рефераты
Еще работы по разное