Реферат: Затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Жовті Води на 2012 рік

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЖОВТОВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИР І Ш Е Н Н Я

" 22 " грудня 2010р. № 612


Про попередні підсумки виконання програми

соціально - економічного та культурного

розвитку міста Жовті Води за 2011 рік та

затвердження програми соціально-економічного

та культурного розвитку міста Жовті Води

на 2012 рік


Розглянувши і обговоривши інформацію начальника відділу економіки та споживчого ринку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради Біленко Н.В. про попередні підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Жовті Води за 2011 рік та проект програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Жовті Води на 2012 рік, керуючись ст.26,27 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України ”Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку в Україні” виконком Жовтоводської міської ради,-


В И Р І Ш И В:


1.Інформацію начальника відділу економіки та споживчого ринку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради Біленко Н.В. про попередні підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Жовті Води за 2011 рік взяти до відома.


2. Погодити програму соціально – економічного та культурного розвитку міста Жовті Води на 2012 рік (додаток 1).


3. Доручити заступнику міського голови Труш Л.П.:

- звітувати про попередні підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Жовті Води за 2011 рік перед Жовтоводською міською радою;

- доповісти про проект програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Жовті Води на 2012 рік перед Жовтоводською міською радою.


4. Контроль щодо виконання цього рішення покласти на заступника міського голови Труш Л.П.


Міський голова А.В.КУЗЬМЕНКО


Секретар виконавчого комітету О.А.ВОРОБЕЙ

Додаток 1

до рішення виконкому

від 22 грудня 2011 року

№ 612


^ Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Жовті Води на 2012 рік


Передмова

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Жовті Води (далі Програма) розроблена відповідно до ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Відділом економіки та споживчого ринку виконавчого комітету Жовтоводської міської ради, враховуючи пропозиції структурних підрозділів Жовтоводської міської ради, підприємств, установ та організацій міста, підготовлені основні прогнозні показники програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Жовті Води на 2012 рік.

Програма базується на основних напрямках прогнозу економічного і соціального розвитку України та Дніпропетровської області на 2012 рік з урахуванням стратегічних цілей розвитку міста, які визначені Стратегічним планом розвитку м. Жовті Води на 2008 -2020 роки та Середньостроковим планом розвитку м. Жовті Води на 2011- 2015 роки.

Програма ґрунтується на аналізі фактичних показників економічного і соціального розвитку м. Жовті Води, що склалися у попередні роки та на оцінці економічної ситуації, яка очікується на кінець 2012 року в місті.

В основу прогнозу покладено необхідність забезпечення підвищення рівня і якості життя населення на основі сталого економічного зростання.

В процесі виконання Програма може уточнюватися на підставі рішень, які прийматимуться міською радою для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та міста.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішенням Жовтоводської міської ради за поданням виконкому міської ради та постійної комісії міськради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2012 року здійснюватиметься аналіз виконання Програми.

Усі кількісні показники 2012 року, які наведені в програмі, можуть бути реальними за умови здійснення на загальнодержавному рівні заходів з удосконалення податкової системи, розвитку внутрішнього ринку, активізації інвестиційної, підприємницької та інноваційної діяльності.


^ 2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку м. Жовті Води у 2011 році

Основна ціль програми – це закріплення позитивних тенденцій в розвитку економіки, створення умов для досягнення відчутних, якісних зрушень в соціальній та економічній сферах.

Залишаються не до кінця вирішеними багато міських проблем серед яких:

- значна залежність промислового виробництва від кон’юнктури на зовнішніх ринках;

- недостатній рівень використання наявного науково-технічного потенціалу;

- нестабільний фінансово-економічний та технічний стан підприємств житлово-комунального господарства міста, можливості оновлення їх основних фондів не відповідають потребам;

- значний вплив на безпечну життєдіяльність населення факторів техногенного навантаження та забруднення навколишнього середовища;

- наявність заборгованості із заробітної плати на підприємствах міста.


^ Основними шляхами реалізації Стратегічного плану в рамках Програми соціально –економічного та культурного розвитку м. Жовті Води на 2012 рік є:


- у сфері розвитку промислового потенціалу міста, транспорту та зв’язку:

- збільшення обсягів виробництва уранового концентрату ДП «СхідГЗК» за рахунок освоєння родовищ, використання нових більш економічних технологій видобутку урану та збільшення обсягів виробництва ТОВ «Восток Руда»;

- оптимізація міської мережі пасажирських автоперевезень та підвищення якості надання послуг по автоперевезенню;

- задоволення мешканців міста в сучасних послугах телефонного зв’язку;

- у сфері розвитку малого та середнього бізнесу, сфери платних послуг і торгівлі:

- розвиток діючих малих виробничих підприємств;

- розширення торгівельної мережі на 5 об‘єктів з продажу непродовольчих та продовольчих товарів, що відповідають за матеріально-технічним станом та станом організації торгівлі сучасним вимогам;

- розвиток сфери побутових послуг для населення шляхом розширення напрямів діяльності та асортименту;

- сфері охорони здоров’я, вирішення екологічних та соціальних проблем міста:

- здача в експлуатацію блоку Б 79-ти квартирного житлового будинку для переселенців з радіаційно забруднених районів міста;

- озеленення території міста на площі;

- продовження робіт з консервації та рекультивації відпрацьованого хвостосховища в КБЗ ГМЗ із заскладованими хвостами переробки уранових руд на площі 10,0 га;

- санація та рекультивація відпрацьованого складу кислот ГМЗ;

- рекультивація забруднених природними радіонуклідами (ПНР) земель санітарно- захисної зони ГМЗ ДП «СхідГЗК» на площі 0,29 га;

- у сфері освіти, культури, спорту та туризму:

- забезпечення рівного доступу до якісної освіти;

- забезпечення безперервності освіти від ДНЗ до вищих навчальних закладів.

Відповідно до цього головними пріоритетними завданнями соціально-економічного розвитку міста у 20121 році мають бути:

- збільшення випуску виробництва вітчизняної конкурентноспроможної продукції,

- концентрація фінансових і трудових ресурсів на скорочення незавершеного будівництва,

- поліпшення соціального розвитку міста,

- активізація роботи зі скорочення кількості збиткових підприємств, забезпечення динамічного і збалансованого розвитку міста.

- сприяння розвитку малого бізнесу до рівня, що обумовлює реальну конкуренцію і можливість функціонування в області ринкового середовища;

- створення належних умов проживання мешканців у приватному секторі (за рахунок спорудження інженерних мереж);

- зниження техногенного навантаження на територію міста та поліпшення стану навколишнього природного середовища, зменшення потенційних екологічних ризиків та негативного впливу оточуючого середовища на здоров’я населення;

- підвищення соціальних стандартів та ефективного функціонування трудового потенціалу міста;

- поліпшення соціального захисту, рівня та якості життя населення, збільшення обсягу та підвищення якості соціальних послуг;

- удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, розвиток освіти і науки, відродження культурних традицій;

- реформування житлово-комунального господарства, оновлення основних фондів, впровадження заходів щодо економії паливно-енергетичних ресурсів;

- підвищення рівня розрахунків населення за отримані комунальні послуги;

- з метою створення безпечних умов для життя і здоров’я населення, яке проживає в регіоні видобутку та переробки уранової сировини, розбудови соціальної інфраструктури міста, поліпшення демографічної ситуації, створення належних умов для розвитку підприємств усіх форм власності для продуктивної зайнятості населення та забезпечення населення міста житлом з дотриманням соціальних стандартів одним із основних завдань міської влади у 2011 році є сприяння вирішення питання на державному рівні щодо:

- затвердження Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови КМУ від 05.05.2003р. № 656 "Про затвердження Програми радіаційного та соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки" та забезпечення подальшого фінансування зазначеної Програми згідно бюджетних запитів.


^ 3. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки і соціальної сфери

м. Жовті Води та досягнення поставлених цілей у 2011 році.


3.1. Розвиток промислового сектору економіки

Розвиток промислового комплексу м. Жовті Води сприяє підвищенню надходжень до бюджетів усіх рівнів та є передумовою збільшення рівня зайнятості населення, поліпшення соціальної ситуації в місті.

Головним завданням промисловості міста у 2012 році продовжує бути забезпечення умов для збереження, а при можливості, нарощування виробництва, підвищення конкурентноспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

У місті діють 14 провідних підприємств, обсяги виробництва продукції яких становлять основу промислового виробництва продукції в місті.

Основні показники економічного і соціального розвитку на 2012 рік по підприємствах міста, в т.ч. і найбільшого підприємства міста ДП «СхідГЗК» передбачають збереження кон’юнктури ринку, асортименту відвантаженої продукції, збутової політики підприємств, мета якого є вихід на нові територіальні ринки збуту.

Підприємства добувної промисловості планують збільшити у 2012 році реалізацію продукції до 1570,6 млн.грн., що перевищить показник 2011 року на 10,3%.

Підприємства всіх галузей переробної промисловості планують у 2012 році ріст обсягів реалізації продукції, товарів та послуг. В зв’язку зі зміною юридичної адреси ТОВ «ФИМ», обсяги реалізації продукції переробної промисловості зменшаться на 11,0% .

Обсяг виробництва у 2012 році в цілому по місту за прогнозними даними збільшаться лише на 8,0% в порівнянні з очікуваним у 2011 році.

На розвиток промислового комплексу міста впливає ряд проблем, вирішення яких є необхідною умовою для забезпечення стабільного розвитку промислового комплексу. Це: низька інноваційна активність промислових підприємств, недостатність інвестицій в сферу виробництва; значний фізичний і моральний знос основних засобів промисловості; неефективне використання виробничих потужностей, площ та територій промислових підприємств; дефіцит висококваліфікованих кадрів, перш за все робітничих професій.

З урахуванням передбаченого Державним бюджетом України на 2012 рік росту розміру мінімальної заробітної плати на 9,1% в порівнянні з 2011 роком, збільшиться середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, яка по місту становитиме близько 2600,0 грн .

Фонд оплати праці у 2012 році прогнозується на рівні 411,5 млн.грн.(111,4% до ФОП 2011 року).

^ 3.2. Розвиток підприємництва

Однією з основних складових економічного розвитку є активізація підприємницької ініціативи, яка істотно впливає на структурну перебудову в економіці, робить певний внесок щодо збільшення загальних обсягів виробництва, роздрібного товарообороту, платних послуг.

Головна мета розвитку малого та середнього бізнесу заключається в підвищенні ефективності використання потенціалу малого та середнього бізнесу для вирішення найбільш актуальних проблем міста, зокрема, поліпшення ситуації у сфері зайнятості, розширення асортименту та підвищення якості споживчих товарів, робіт і послуг; спрощення отримання дозвільних документів для ведення господарської діяльності.

Основним інструментом реалізації завдань по створенню сприятливих умов для стабільної роботи суб’єктів підприємницької діяльності з метою проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, формування і підтримки правових, соціально-економічних та адміністративних умов існування суб’єктів підприємницької діяльності є “Програма розвитку малого підприємництва в місті Жовті Води на 2011-2013 роки “ на реалізацію заходів якої у 2011 році передбачено 30,0 тис.грн.

Напрямки реалізації та мета програми – проведення єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва, шляхом нормативного регулювання його діяльності, формування і підтримки правових, соціально – економічних та адміністративних умов існування суб’єктів підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Для збільшення внеску малого підприємництва у забезпечення сталого розвитку міста у 2012 році продовжується реалізація комплексу завдань в рамках “Програми розвитку малого підприємництва в місті Жовті Води на 2011-2013рр.“, зокрема:

- аналіз ефективності впливу рішень органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, місцевих нормативних документів на ділову активність та розвиток підприємництва в місті Жовті Води;

- удосконалення системи видачі дозвільних документів для ведення господарської діяльності суб’єктам малого та середнього бізнесу шляхом:

- узгодження дій органів місцевого самоврядування та дозвільних органів;

- підвищення ефективності роботи Дозвільного центру;

- оприлюднення проектів регуляторних актів в засобах масової інформації з метою одержання зауважень і пропозицій від підприємців;

- сприяння ефективній роботі галузевих рад підприємців;

- розширення обсягів залучення суб’єктів малого та середнього бізнесу до участі у виставково - ярмаркових заходах, міжнародних, вітчизняних та регіональних форумах, конференціях, „круглих столах”.

Поступове вирішення існуючих проблем та забезпечення реалізації комплексу заходів дозволить отримати у 2012 році такі результати:

- збільшення кількості діючих малих підприємств до 220 одиниць та збільшення чисельності працюючих на малих підприємствах до 1,36 осіб;

- збільшення надходжень податкових та інших обов’язкових платежів від суб’єктів підприємницької діяльності до бюджету міста.

За прогнозними даними фонд оплати праці малих підприємств складе 23,1 млн.грн., середньомісячна заробітна плата – 1600,0 грн. Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами в загальному обсязі виробленої продукції складе 15,2%, збільшиться частка прибуткових підприємств до 54,7%.

Чисельність підприємців - фізичних осіб становитиме 2,1 тис.осіб.


^ 3.3. Зовнішньоекономічна діяльність

Зовнішньоекономічна діяльність є однією з важливих сфер економічної діяльності міста. Вона спрямована на зміцнення позицій вітчизняних товаровиробників та поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків з країнами світу.

Характерною рисою зовнішньоторговельних операцій міста є торгівля товарами.

Провідні підприємства міста реалізують свою продукцію як на вітчизняному ринку так і на ринки інших країн.

На зовнішньоторговельний ринок, окрім постійних підприємств міста, а саме: ДП «СхідГЗК», ТОВ «ФІМ» та ТОВ «Позитрон» вийшли ще й приватні підприємства. Так, операції по експорту товарів здійснюють 6 підприємств , імпорту -8 підприємств, що дасть можливість збільшити як обсяги експорту, так і імпорту.

Основу товарної структури експорту міста складають контрольно – вимірювальні прилади, трикотажні вироби, чорні метали та інструменти та інші.

У товарній структурі імпортних надходжень значними будуть обсяги машин та обладнання, електричні машини, пластмас, каучук та інші.


Зовнішньоекономічна співдружність з названими країнами планується і на подальші роки.


^ 3.4. Інвестиційна діяльність

Реалізація програм соціального та економічного розвитку міста значною мірою залежить від створення ефективної системи мобілізації інвестиційних ресурсів та управління ними.

Основними об’єктами капітального будівництва невиробничого призначення у 2012 році плануються:

Для покращення умов проживання 40 сімей, які проживають в радіаційно забруднених квартирах планується добудова житлового будинку:

- м. Жовті Води. Житловий будинок №12. Мікрорайон 2. Блок Б – 10,0 млн.грн.за рахунок коштів державного бюджету.

За рахунок коштів обласного бюджету при співфінансуванні з бюджету міста планується виконати роботи з відновлення вуличного освітлення віддалених районів міста, а саме:

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-10 -145,3 тис.грн., з яких 130,8 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 14,5 тис.грн. – кошти бюджету міста;

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-52- 145,9 тис.грн. , з яких 131,3 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 14,6 тис.грн. – кошти бюджету міста;

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-57 – 117,6 тис.грн. , з яких 105,8 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 11,8 тис.грн. – кошти бюджету міста;

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-185 – 89,5 тис.грн. , з яких 79,5 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 10,0 тис.грн. – кошти бюджету міста;

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-148 – 180,0 тис.грн., з яких 162,0 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 18,0 тис.грн. – кошти бюджету міста;

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-146 – 130,0 тис.грн. , з яких 117,0 тис.грн. - кошти обласного бюджету, 13,0 тис.грн. – кошти бюджету міста;

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-23 – 156,5 тис.грн. , з яких 140,8 тис.грн. – кошти обласного бюджету, 15,7.грн. – кошти бюджету міста;

- організація та відновлення вуличного освітлення віддалених районів м.Жовті Води. Будівництво мереж зовнішнього освітлення ТП-27 – 119,94 тис.грн. , з яких 107,9 тис.грн. - кошти обласного бюджету, 12,0 тис.грн. – кошти бюджету міста.

Для забезпечення населення міста якісною питною водою та покращення стану водопровідних мереж КП «Жовтоводський водоканал»ДОР» у 2012 році за умови фінансування з державного та обласного бюджетів при співфінансуванні з бюджету міста планується проведення наступних робіт:

- реконструкція швидких однопоточних фільтрів водопровідних очисних споруд НФС-4 – 1590,0 тис.грн. (кошти державного бюджету);

- реконструкція насосної станції №1 та насосної станції другого підйому КП "Жовтоводський водоканал" ДОР третя черга,- 1340,9 тис.грн., яких кошти державного бюджету – 948,52 тис.грн. , кошти обласного бюджету – 222,0 тис.грн., кошти бюджету міста – 170,4 тис.грн.;

- заміна магістрального водоводу Д-800 від НС - 1 до НС-4 з розробкою проекту ПК "Жовтоводський водоканал"ДОР" – 12000,0 тис.грн., яких кошти державного бюджету – 7100,0 тис.грн. , кошти обласного бюджету – 4900,0 тис.грн.


Покращення теплозабезпечення міста буде досягнуто шляхом виконання наступних проектів:

- розробка проектно-кошторисної документації "Система доставки сировини, зберігання, подачі та спалювання водновугільного палива ПВВР в котлах ЦКТІ-75-39Ф та ПТВМ-100 КП "Жовтоводськтепломережа" м.Жовті Води» передбачає витрати в сумі 254,7 тис.грн. за рахунок коштів бюджету міста;

- реконструкція теплотраси ф426мм по вул. Кропоткіна з використанням попередньо ізольованих труб і установкою компенсаторів сильфонів – кошти державного бюджету в сумі 7000,0 тис.грн.;

- реконструкція розподільчої теплової мережі в м.Жовті Води, в межах вул. Дзержинського (від ТК-1 до ТК-5) – кошти державного бюджету в сумі 2559,3 тис.грн., що дасть можливість знизити втрати теплової енергії в теплових мережах.

Продовжиться газифікація віддалених районів міста та реконструкція існуючих мереж газопостачання. Протягом 2012 року передбачається виконання наступних проектів:

- підвідний газопровід середнього тиску вул. Поштова - вул. Потапова м. Жовті Води – 341,7 тис.грн., з яких 307,5 тис.грн. – кошти державного бюджету та співфінансування за рахунок коштів бюджету розвитку міста - 34,2 тис.грн.;

- підвідний газопровід середнього тиску вул. Донбасівська - вул. Поштова - вул. Мостова м.Жовті Води – 193,5 тис.грн., з яких 174,2 тис.грн. – кошти державного бюджету та 19,3 тис.грн. – кошти бюджету розвитку міста;

- реконструкція мереж газопостачання при відключенні житлових будинків тупикових районів м.Жовті Води від центрального опалення вул. Кірова, №2,4,6, вул. Валявко №3, вул. Будівельників №2 – 47,75 тис.грн., з яких кошти державного бюджету - 43,0 тис.грн, кошти бюджету розвитку міста – 4,75 тис.грн.;

- реконструкція мереж газопостачання при відключенні житлових будинків тупикових районів м.Жовті Води від центрального опалення вул. Кірова №1,3,5, вул. Валявка №5, вул. Будівельників №4,6, вул. Шкільна №2 – 164,4 тис.грн., з яких кошти державного бюджету - 148,0 тис.грн, кошти бюджету розвитку міста – 16,4 тис.грн.

Для проведення ранньої діагностики захворювань всіх соціальних верств населення міста за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету м. Жовті Води на виконання заходів «Програми радіаційного і соціального захисту населення м. Жовті Води на 2003-2012 роки» у 2012 році планується виконання робіт по проекту:

- територіальний діагностично-реабілітаційний центр. Діагностичне відділення. На 2012 рік передбачаються кошти в сумі 3500,0 тис.грн.

Основними об’єктами капітального будівництва виробничого призначення у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету на виконання Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України" плануються:

- технічне переоснащення ДП "СхідГЗК". Гідрометалургійний завод – 6500,0 тис.грн.;

- ДП «СхідГЗК». ГМЗ. Виробнича парова котельня. Водопідготовка – 1500,0 тис.грн.;

- ДП «СхідГЗК». Реконструкція фізичного захисту ГМЗ – 25000,0 тис.грн.

За умови фінансування з державного та обласного бюджетів в даний розділ будуть вноситися зміни та доповнення.

^ 3.5. Розвиток споживчого ринку

Внутрішня торгівля є однією з галузей економіки, яка найбільш динамічно розвивається.

У 2012 році продовжиться тенденція розширення мережі підприємств торгівлі та ресторанного господарства, особливо за рахунок фізичних осіб-підприємців, створюватимуться нові робочі місця.

У сфері торгівлі планується відкриття 5 нових об’єктів торгівлі промисловими товарами за рахунок чого буде створено 10 нових робочих місць.

Зростання торгової мережі сприятиме зростанню обсягів обороту роздрібної торгівлі до 547,7 млн.грн. або на 5,5% до показників 2011 року.

Продовжить зростати питома вага продажу вітчизняних продовольчих товарів у загальному обсязі роздрібного товарообороту, у 2012 році вона становитиме 91,0%.

Нові об”єкти торгівлі будуть розміщені переважно в переобладнаних квартирах, які відповідають сучасним вимогам та культурі обслуговування.

Очікується зростання обороту і ресторанного господарства до 19,9 млн.грн., збільшення складе 1,0%. Протягом 2012 року планується відкриття 1-го нового об’єкту ресторанного господарства на 15 посадкових місць на якому буде створено 3 робочих місця.

Важливу роль у створенні сприятливих умов для розвитку дрібного бізнесу, відповідного вирішення питання зайнятості населення, а також надання широкого спектру торгівельних та платних послуг споживачам відіграють ринки.

На сьогодні в місті функціонують і у 2012 році продовжать функціонувати 3 ринки, з яких 2 – відносяться до приватної форми власності і 1 – знаходяться у комунальній власності.

Планується продовжити перетворення ринків у сучасні торгівельні комплекси, з цією метою буде проведена робота щодо реалізації заходів, спрямованих на реконструкцію та впорядкування територій, на яких вони розташовані, збільшення надходжень до місцевих бюджетів від ринкового збору.

Продовжує розвиватися сфера послуг. Обсяг реалізованих послуг у 2012 році очікується на рівні 110,9 млн. грн., що становитиме 115,5% до 2011 року, в т.ч. населенню – 43,4 млн. грн., або 117,6% до 2011 року. Збільшення обсягів реалізованих послуг населенню планується за рахунок збільшення кількості нових створених підприємств у сфері надання послуг та за рахунок виявлення нелегального бізнесу у цій сфері.

Сферу платних послуг нашого міста представляє мережа об’єктів з надання побутових послуг населенню. По місту Жовті Води зареєстровано 198 об’єктів з надання платних послуг населенню. В основному надаються послуги перукарень, фотопослуги, послуги з ремонту та пошиву взуття, з ремонту телерадіоапаратури, побутової техніки, ремонту та виготовлення металовиробів, з пошиву та ремонту швейних, трикотажних, хутряних та головних уборів, ремонту та виготовлення меблів, послуги автостоянок, ремонту автотранспорту та шиномонтажу, тиражування та копіювання, клуби комп’ютерних ігор та прокат дитячих приставок та картриджів, прокат аудіо та відеокасет та інші.

У 2011 році очікується відкриття 5 об’єктів з надання платних послуг населенню.

Основним спеціалізованим підприємством з надання побутових послуг населенню залишиться в нашому місті підприємство ТОВ “Побут”. Підприємство збереже свою направленість у сфері надання послуг населенню нашого міста (послуги пошиву та ремонту одягу; виготовлення, ремонт трикотажних та швейних виробів; ремонт складно-побутової техніки, ремонт та виготовлення ювелірних виробів, послуги пральні та автостоянки).

З метою підвищення рівня захисту здоров’я та безпеки споживачів, попередження надходження на споживчий ринок міста неякісних, фальсифікованих та небезпечних товарів проводитиметься робота щодо:

- розширення співпраці з відповідними контролюючими органами по виявленню фальсифікованої продукції;

- збільшення кількості лабораторних випробувань товарів;

- посилення контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках.

- активізація інформаційно-просвітницької роботи.


^ 3.6. Розвиток соціальної сфери

3.6.1. Житлове господарство

Житлове господарство є однією з найважливіших галузей господарського комплексу мiста, яка забезпечує його життєдiяльнiсть та суттєво впливає на стан економічних взаємовідносин.

Експлуатацію та утримання житлового фонду міста здійснюватиме комунальне підприємство ВЖРЕО та 2 об'єднання спiввласникiв багатоквартирних будинків. Площа житлового фонду міста – 972,7 тис.кв.м. Всього в місті 467 житлових будинків, кількість квартир –19465 одиниць.


У 2012 році міською радою передбачається здійснити низку заходів, направлених на вирішення проблемних питань, а саме:

- забезпечення соціальним житлом мешканців міста та мешканців, які стоять в черзі на отримання житла;

- покращення умов проживання мешканців міста (ремонт під’їздів, благоустрій прибудинкових територій).

Вiдповiдно до загальномiських заходiв проводитиметься комплекс робiт щодо утримання житлового фонду та прибудинкових територiй у належному санiтарно-технiчному станi.


3.6.2. Транспорт

Міський пасажирський транспорт – невід’ємна частина комплексу життєзабезпечення міста.

Протяжність транспортної мережі міста на початок 2012 року становить 36,8 км автошляхів загального користування.

На міських перевезеннях у 2012 році продовжиться робота автотранспорту на всіх маршрутах, які були у 2011 році, а саме: маршрутах №№ 1,3,4,5,7,8 та 9 приватних підприємців, які надають послуги з перевезення пасажирів та їх багажу. Завдяки цьому буде задоволена потреба мешканців міста в автоперевезеннях.


^ 3.7.Соціальна сфера

3.7. 1. Демографічна ситуація

Одним із узагальнюючих критеріїв якості життя населення є демографічний стан. Тому демографічна сфера завжди є об’єктом пильної уваги міської влади. Протягом 2011 року вдалося уповільнити темп природного скорочення населення за рахунок підвищення рівня народжуваності, але залишається високий рівень смертності населення. Тому, чисельність наявного населення міста на кінець 2012 року за прогнозними даними складе 48,4 тис.осіб, або 99,6%.


^ 3. 7. 2. Зайнятість населення та ринок праці

З метою підвищення зайнятості населення, посилення соціального захисту громадян від безробіття буде діяти програма зайнятості населення м. Жовті Води на 2012-2013 роки, яка передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на покращення структури підготовки та перепідготовки кадрів, соціального захисту осіб, які не здатні на рівні конкурувати на ринку праці, стимулювання підприємницької діяльності, яка забезпечує розширення сфери прикладання праці.

Для досягнення цих завдань передбачається збільшити обсяг працевлаштування, підвищити якісний та професійно-кваліфікаційний рівень незайнятого населення відповідно до потреб економіки з урахуванням потреб ринку праці міста, удосконалити систему підтримки підприємництва та самозайнятості населення, сприяти організації безробітними власної справи, збільшити обсяги та види громадських робіт.


Керуюча справами(секретар)

виконавчого комітету О.А.ВОРОБЕЙ


Рішення підготувала:


Начальник відділу Е та СР Н.В.Біленко


Завізували:


Заступник міського голови Л.П.Труш


Начальник юридичного відділу А.В.Мамон

виконкому міської ради


Рішення підлягає(або не підлягає)

оприлюдненню на веб-сайті

Жовтоводської міської ради

в розділі "Доступ до публічної інформації" Л.П.Труш
еще рефераты
Еще работы по разное