Реферат: Банківська справа” Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво”

Спеціальність 7.03050802 “БАНКІВСЬКА СПРАВА”

Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво”

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Освітній рівень: повна вища освіта

Кваліфікація: спеціаліст з банківської справи

Узагальнений об’єкт діяльності: організаційно - управлінська, навчально -

виховна, дослідницька, консультаційно-

методична діяльності в системі керування

персоналом, фінансами в банківських

та інших установах фінансово -

кредитної системи країни, а також у

різних галузях виробничої і

невиробничої сфер господарювання:

інструментарій банківського

менеджменту; регулювання

економіко - фінансових відносин, а також

освітніх, культурних, науково-

дослідницьких, природоохоронних,

консультаційних, конструкторських і

проектних організацій та установ, органів

державного та муніципального управління

Друга вища освіта на базі: повної вищої освіти іншого напряму

Термін підготовки: 2.6 роки

Форма навчання: заочна.


Вимоги до професійного відбору вступників:

Здатність засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації з уважним ставленням до різних культур, релігій, прав народів і людини, ідей збереження миру.

Володіння державною та, щонайменше, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування.

Здатність до засвоєння нових знань, прогресивних технологій та інновацій.


Санітарно - гігієнічна характеристика діяльності спеціалістів:

ступінь важкості та напруженості праці: напружена розумова праця;

обмеження щодо статі й віку: немає;

режим праці, відпочинку і змінності: 8 - годинний робочий день,

однозмінна робота;

завантаженість аналізаторів: зоровий і руховий;

несприятливі фактори: високе статичне навантаження;

методичні протипоказання: слабкий зір, захворювання, пов'язані

з порушенням психіки.

Вимоги професії до індивідуально-психологічних особливостей фахівця:

нейродинаміка: спеціальних вимог немає, але переваги

мають особи з емоційно стійкою

мобільною нервовою системою;

добова біоритміка: недиференційований біоритмічний тип;

психомоторика: зорово-моторна координація;

сенсорно - перцептивна сфера: добре розвинуті відчуття дрібних м'язів

пальців рук;

пам'ять: хороша оперативна словесно-логічна пам'ять;

увага: концентрація, стійкість,

розподіл переключення уваги;

мислення: гнучкість аналітичного розуму;

інтелект: переважає вербальний інтелект;

емоційно - вольова сфера: хороша вольова регуляція психічних процесів;

риси характеру: уважність, ретельність, старанність.
Спеціаліст – освітньо - кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна" повну вищу освіту, спеціальні вміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


Спеціаліст підготовлений до роботи з таких видів економічної діяльності:

економіст з фінансової роботи;

аудитор;

кредитний інспектор;

економіст по фондових операціях;

дилер по валютних операціях;

фінансове посередництво;

грошове посередництво;

фінансовий лізинг;

надання кредитів;

інші види грошового посередництва, не віднесені до угрупувань;

управління фінансовими ринками;

інші види допоміжної діяльності у сфері банківських послуг;

управління портфелями цінних паперів.


Спеціаліст повинен бути підготовленим до активної творчої професійної і соціальної діяльності в умовах функціонування ринкової економіки, мати розвинені економічні та організаційні здібності для здійснення ефективної управлінської діяльності у відповідності до тенденцій соціально - економічного розвитку; мати широкий світогляд, впевненість у своїх силах, наполегливість, якості лідера, здатність до зваженого ризику, високорозвинене відчуття реальності, ініціативність, емоційну стійкість, уміння приймати та реалізовувати рішення в умовах невизначеності інформації, обмеженості ресурсів та дефіциту часу, поєднувати високий професійний, моральний та культурний рівень, володіти системним мисленням, здатністю до ефективного ділового спілкування та підприємництва; в умовах змін у науці та соціальній практиці критично переоцінювати набутий досвід, аналізували свої можливості, безперервно поповнювати свої знання.

Спеціаліст у галузі управління діяльністю банків повинен мати фундаментальну загальнонаукову, спеціальну та практичну підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, безперервно оновлювати і збагачувати знання, вміти на практиці застосовувати принципи наукової організації праці, володіти передовими методами управління.


У спеціаліста має бути сформована система спеціальних якостей:

глибоке знання стратегії і тактики соціально - економічного розвитку економіки України;

широкий світогляд у галузі міжнародного життя та політичних процесів;

підприємливість і вміння йти на виправданий ризик;

трудова активність;

активна життєва та громадська позиція;

здоровий спосіб життя.


Спеціаліст повинен знати:

Закони України, нормативно - методичні документи, які регламентують діяльність банківської системи;

основи загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для успішного опанування методами економічного і системного аналізу в сфері банківської діяльності і проведення досліджень зі спеціальності;

дисципліни загальноекономічного циклу і спеціальні дисципліни, що розглядають закономірності, особливості, сучасний стан і основні тенденції розвитку економіки;

стан і розвиток сучасної банківської діяльності на внутрішньому та світовому ринку банківських послуг;

стан і тенденції розвитку банківської справи;

тенденції і перспективи розвитку кредитування підприємств різних форм власності та організаційно - правових форм;

напрями інноваційної та інвестиційної політики держави;

особливості управління банківськими установами;

стратегічні цілі та тактичні прийоми функціонування банківських структур;

основні форми та особливості операційної, фінансової та інвестиційної діяльності банків;

основні напрями маркетингових досліджень на ринку банківських послуг;

специфіку проведення посередницьких операцій при здійсненні комерційної діяльності;

систему організації управління ресурсами банківської установи;

методику фінансового аналізу діяльності банку.


Крім фундаментальних та загальнотеоретичних знань в обсязі, необхідному для вирішення задач управління, знань з дисциплін економічного циклу, спеціаліст повинен мати спеціальні знання з наступних проблем:

теорії організації, загальних функцій та методів менеджменту, фінансів;

процесу прийняття управлінського рішення та його інформаційного забезпечення;

керівництва та лідерства, групової динаміки;

психології та етики ділового спілкування;

процесу управління підприємством та його ефективності;

управління персоналом;

дослідження грошових потоків та їх прогнозування;

маркетингового планування;

рекламної та зовнішньоекономічної діяльності;

фінансової політики, грошового обігу, кредиту;

бухгалтерського обліку;

соціальної відповідальності за ринкову діяльність підприємства.


На основі знань про умови та фактори конкурентоспроможного функціонування в умовах ринкових відносин, методології аналізу ринкового середовища на мікроекономічному рівні, розуміння взаємозв'язку елементів внутрішнього та факторів зовнішнього середовища спеціаліст повинен уміти:

розробляти і проводити стратегічну та тактичну політику банку в конкурентному середовищі;

організовувати та координувати колективну працю з надання банківських послуг;

забезпечувати ефективне узгодження використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у банківській установі;

організувати та планувати, здійснювати поточний контроль і координацію діяльності, делегувати повноваження, добирати виконавців і розподіляти обов'язки, інструктувати;

впроваджувати ефективні технології обслуговування;

контролювати дотримання технологій обслуговування, охорони праці та техніки безпеки, захист довкілля від забруднення і стан навколишнього середовища;

здійснювати управління інноваційними процесами, спонукати працівників до творчої діяльності, підтримувати нові ідеї;

організовувати маркетингові дослідження, аналізувати стан і динаміку попиту на банківські послуги, формувати попит та стимулювати надання нових банківських послуг, вести рекламну та консультаційну роботу;

забезпечувати необхідний рівень якості послуг, здійснення комерційних операцій, координувати зовнішньоекономічну діяльність;

практично використовувати навички раціональної організації праці;

забезпечувати захист інтересів України при здійсненні комерційної діяльності на внутрішньому та зовнішньому ринках;

вирішувати питання добору, оцінювання, наймання, виховання, розвитку та вивільнення кадрів, концентрувати зусилля на безперервному підвищенні якості роботи персоналу;

використовувати методи наукової організації праці й оргпроектування, ефективної системи мотивації та оплати праці;

вирішувати конфліктні ситуації у колективі та здійснювати профілактику конфліктів;

формувати організаційну структуру бізнесу на підприємстві;

формувати у працівників підприємства науковий світогляд і сприйняття духовних цінностей;

забезпечувати соціальний захист працівників;

оцінювати дані статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних господарських операцій;

працювати з іншими фінансовими установами;

контролювати всі види розрахунків;

забезпечувати ризикозахищеність та конкурентоспроможність діяльності;

вільно володіти державною та однією з іноземних мов.


Професійні назви робіт, які здатен виконувати спеціаліст

1. Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку:

аудитор;

бухгалтер (з дипломом спеціаліста);

бухгалтер-ревізор.

^ 2. Професіонали в галузі маркетингу:

науковий співробітник (маркетинг – банківська справа);

експерт (банківська справа) із зовнішньоекономічних питань, з валюти, з договірної роботи;

консультант з маркетингу (банківська справа);

рекламіст (банківська справа);

фахівець зі зв’язків із громадськістю та пресою.

^ 3. Професіонали в галузі економіки:

науковий співробітник (економіко - банківська справа);

економіст з фінансової роботи, з грошово - кредитної політики, з готівково - грошового обігу, з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, з банківських розрахунків, з договірних та претензійних робіт, з валютного регулювання, з планування та інш.;

консультант з економічних питань.

4. Фахівці:

ревізор з перевірки банківської діяльності;

референт з банківської діяльності;

брокер (посередник) цінних паперів;

дилер (продавець) цінних паперів;

маклер біржовий;

інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;

інспектор кредитний;

інспектор обмінного пункту;

інспектор з кадрів;

бухгалтер;

касир - експерт.


Дисципліни спеціальності:

№ з/п

Назва дисципліни

К-ть годин

Питома вага, %

Кафедра

1

Вища математика***

162

3,5%

Вищої математики

2

Інформатика та комп’ютерна техніка***

162

3,5%

Природничих наук та інформатики

3

Банківські операції

135

2,9%

Банківської справи

4

Економіка підприємства

135

2,9%

Загальноекономічних дисциплін

5

Бухгалтерський облік

108

2,3%

Обліку і аудиту

6

Податкова система і податковий облік*

108

2,3%

Обліку і аудиту

7

Політична економія

108

2,3%

Загальноекономічних дисциплін

8

Статистика

108

2,3%

Загальноекономічних дисциплін

9

Центральний банк і грошово-кредитна політика

108

2,3%

Банківської справи

10

Аналіз банківської діяльності

81

1,7%

Банківської справи

11

Банківський менеджмент

81

1,7%

Менеджменту організацій

12

Грошово - кредитні системи зарубіжних країн

81

1,7%

Банківської справи

13

Економіка праці й соціально-трудові відносини

81

1,7%

Загальноекономічних дисциплін

14

Європейська інтеграція

81

1,7%

Теорії та історії держави і права

15

Зовнішньоекономічна діяльність

81

1,7%

Менеджменту ЗЕД

16

Інвестиційне кредитування

81

1,7%

Банківської справи

17

Кредитування і контроль

81

1,7%

Банківської справи

18

Макроекономіка

81

1,7%

Загальноекономічних дисциплін

19

Маркетинг

81

1,7%

Маркетингу

20

Маркетинг у банку

81

1,7%

Маркетингу

21

Математичне програмування***

81

1,7%

Вищої математики

22

Менеджмент

81

1,7%

Менеджменту організацій

23

Міжнародна економіка

81

1,7%

Менеджменту ЗЕД

24

Міжнародні розрахунки і валютні операції

81

1,7%

Банківської справи

25

Мікроекономіка

81

1,7%

Загальноекономічних дисциплін

26

Облік і аудит у банках

81

1,7%

Банківської справи

27

Організація вексельного обігу

81

1,7%

Банківської справи

28

Платіжні системи

81

1,7%

Банківської справи

29

Проектне фінансування

81

1,7%

Банківської справи

30

Теорія ймовірностей та математична статистика***

81

1,7%

Вищої математики

31

Фінанси

81

1,7%

Фінансів

32

Фінансове право

81

1,7%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

33

Фінансовий менеджмент у банках

81

1,7%

Банківської справи

34

Аналіз інвестиційних проектів

54

1,2%

Банківської справи

35

Аудит

54

1,2%

Обліку і аудиту

36

Банківська офісна техніка

54

1,2%

Банківської справи

37

Банківські ризики

54

1,2%

Банківської справи

38

Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування

54

1,2%

Банківської справи

39

Господарське законодавство

54

1,2%

Цивільного та господарського права

40

Гроші та кредит

54

1,2%

Банківської справи

41

Державне регулювання економіки

54

1,2%

Загальноекономічних дисциплін

42

Державний фінансовий контроль

54

1,2%

Фінансів

43

Економетрія

54

1,2%

Загально - економічних дисциплін

44

Економічна історія

54

1,2%

Загально - економічних дисциплін

45

Економічний аналіз

54

1,2%

Обліку і аудиту

46

Етика ділового спілкування

54

1,2%

Гуманітарних дисциплін

47

Інвестування

54

1,2%

Фінансів

48

Інформаційні системи і технології в банківській сфері

54

1,2%

Банківської справи

49

Історія економічних вчень

54

1,2%

Загальноекономічних дисциплін

50

Історія України

54

1,2%

Гуманітарних дисциплін

51

Основи охорони праці

54

1,2%

Соціальної безпеки

52

Психологія та етика ділового спілкування

54

1,2%

Психології

53

Ринки капіталу

54

1,2%

Фінансів

54

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

54

1,2%

Менеджменту організацій

55

Страхові послуги

54

1,2%

Фінансів

56

Страхування

54

1,2%

Фінансів

57

Фінанси зарубіжних корпорацій

54

1,2%

Фінансів

58

Фінанси підприємств

54

1,2%

Фінансів

59

Фінансово-банківська система

54

1,2%

Фінансів

60

Цивільна оборона

54

1,2%

Соціальної безпеки

61

Безпека життєдіяльності

27

0,6%

Соціальної безпеки

62

Основи екології

27

0,6%

Екології

63

Основи конституційного права

27

0,6%

Конституційного, адміністративного та фінансового права

64

Українська мова (за професійним спрямуванням)

27

0,6%

Української мови та літератури
Всього

4644

100,0%
*** – дисципліни вивчаються тими, хто не вивчав їх за першою вищою освітою


У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.


Виробничі функції, типові завдання діяльності спеціаліста і вміння,

якими він повинен володіти

І. ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

1.1. Організація стратегічного і тактичного планування банківської діяльності; планування, залучення та розміщення банківських ресурсів; розробка плану доходів та витрат банку:

Розробляти стратегічні та тактичні плани банківської діяльності, складати прогнози залучених ресурсів банку та їх розміщення в активи, здійснювати бюджетування.

^ 1.2. Розробка та прогнозування показників ефективності банківської діяльності:

Розробляти та обчислювати показники, що характеризують ефективність банківської діяльності.

^ 1.3. Планування обсягів та структури власного, залученого та позиченого капіталу банку:

Здійснювати емісію акцій (часток), їх розподіл серед учасників банку, формувати фонди і резерви, залучати кошти на депозити та здійснювати запозичення.

^ 1.4. Прогнозування потреби в готівкових коштах:

Розраховувати потребу банку в готівкових коштах.

ІІ. УПРАВЛІННЯ АКТИВНО - ПАСИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУ:

^ 2.1. Розробка і стабілізація структури джерел фінансових ресурсів:

Враховуючи наявні потреби в фінансових ресурсах, уміти визначати оптимальні обсяги та структуру залучених коштів, розраховувати питому вагу окремих видів зобов’язань у загальній структурі пасивів.

^ 2.2. Залучення коштів у депозити, вклади, міжбанківські кредити:

Використовувати цінові та нецінові методи залучення ресурсів, готувати та заповнювати документи, необхідні для оформлення депозитів, вкладів, міжбанківських кредитів.

^ 2.3. Розміщення боргових зобов’язань банку на фінансовому ринку:

Враховуючи поточний стан фондового ринку, оформлювати та здійснювати угоди з реалізації власних облігацій, сертифікатів, векселів.

^ 2.4. Структурування портфелю активних операцій відповідно до наявної структури зобов’язань:

Враховуючи обов'язкові нормативи ліквідності, структурувати активи відповідно до структури зобов'язань, розраховувати питому вагу окремих видів активів, визначати оптимальні співвідношення між робочими та валовими активами.

^ 2.5. Формування пакету заявок на кредит:

Використовуючи дані про наявний обсяг та структуру вільних ресурсів, стандартизувати заявки на кредити за терміном, сумою, вартістю, забезпеченістю і т. ін.

^ 2.6. Оцінка кредитоспроможності позичальника:

Відповідно до методики оцінки кредитоспроможності та внутрішніх нормативів, розраховувати показники фінансової стійкості, платоспроможності, ліквідності, прибутковості активів і капіталу, чистого обігового капіталу, визначати потік грошових коштів позичальника.

^ 2.7. Моніторинг виданих кредитів упродовж терміну кредитування:

Використовуючи інформацію про поточний стан ринку та особливості діяльності позичальника, відслідковувати напрями та ефективність використання кредитних коштів, визначати рентабельність здійснюваних операцій, контролювати своєчасність грошових надходжень на рахунки позичальника та повноту сплати ним відсотків на основі суми боргу.

^ 2.8. Здійснення операцій з купівлі, продажу, інкасування, дисконтування цінних паперів, боргових зобов’язань:

Аналізувати інформацію про поточні нотування цінних паперів та боргових зобов'язань, оформляти відповідні угоди та здійснювати розрахунки по них на біржовому та позабіржовому ринках.

^ 2.9. Розміщення фінансових ресурсів на засадах довірчого управління:

Виходячи з наявних потреб клієнтів - довірителів, розміщувати кошти в найбільш привабливі з точки зору прибутковості та ризику напрями.

^ 2.10. Виконання розрахунково - касових операцій:

Використовуючи сучасні системи і технології здійснення розрахунково-касових операцій, обробляти та проводити розрахунки за платіжними дорученнями, вимогами, чеками, акредитивами, векселями, інкасовими дорученнями, складати прогноз касових оборотів, розраховувати ліміти залишку готівки в касах, перевіряти дотримання касової дисципліни клієнтами.

^ 2.11. Визначення ефективності банківських інвестиційних вкладень:

Відбираючи потенційні об'єкти банківського інвестування, розраховувати майбутню вартість початкових інвестицій, теперішню вартість очікуваних надходжень, рентабельність інвестування, термін окупності, міру вірогідності ризику отримання від'ємних фінансових результатів від інвестування.

ІІІ. ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТІВ

^ 3.1. Виконання міжнародних розрахунків через систему кореспондентських рахунків:

Використовуючи систему кореспондентських рахунків та наявну технічну базу, відкривати та виконувати акредитиви, інкасо, здійснювати платежі по відкритих рахунках, формувати платіжні документи за міжнародними стандартами (150), проводити розрахунки в системах SWIFT, СНІРS.

^ 3.2. Купівля-продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та міжнародних ринках:

Враховуючи аналітичні та прогнозні дані щодо руху курсів валют і відсоткових ставок, вміти визначати крос-курси валют, здійснювати відповідні валютні операції (SPOT, FORWARD, FUTURES, OPTION, SWAP).

3.3. Здійснення неторговельних операцій з готівковою валютою, пластиковими картками та дорожніми чеками:

Використовуючи наявні технічні та ринкові можливості, опрацьовувати первинні документи з прийому та видачі готівкової валюти, проводити розрахунки за пластиковими картками та дорожніми чеками.

^ ІV. КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Контроль дотримання економічних нормативів регулювання діяльності банку та внутрішніх показників ефективності основних планових показників:

Розраховувати та контролювати нормативи обов'язкового резервування, платоспроможності, ліквідності, ризику здійснення кредитних та інвестиційних вкладень; використовуючи балансові дані, розраховувати та аналізувати показники прибутковості, ліквідності, платоспроможності, чистої процентної маржі, чистого спреда.

4.2. Проведення аналізу динаміки і структури доходів, витрат, фінансових результатів діяльності банку:

Використовуючи дані бухгалтерських рахунків доходів та витрат, визначати динаміку, структуру, питому вагу окремих елементів доходів та витрат, аналізувати фактори впливу на рівень фінансових результатів банківської діяльності.

4.3. Впровадження заходів щодо удосконалення фінансово-господарської діяльності банку, підвищення ефективності управління залученням та використанням банківських ресурсів:

Використовуючи дані аналізу, новітні науково - практичні розробки у сфері банківського менеджменту, застосовувати ефективні заходи щодо вдосконалення механізму залучення та використання банківських ресурсів.

^ 4.4. Підготовка фінансової звітності:

Виходячи з даних аналітичного та синтетичного обліку, складати консолідований баланс, формувати звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів.

^ 4.5. Контроль за дотриманням клієнтами банку вимог валютного законодавства:

Контролювати дотримання клієнтами валютного законодавства.


Здатності випускника вирішувати проблеми і завдання

соціальної діяльності та необхідні для цього вміння:

^ 1. Врахування соціальних питань при розробці бюджетів і кошторисів:

На основі оцінки соціально - економічних перспектив розвитку враховувати соціальні аспекти бюджетів і кошторисів.

^ 2. Підвищення власного освітньо - професійного рівня:

Володіти перспективними методами підвищення свого теоретичного рівня, проводити науково-прикладні розробки, використовувати сучасну комп'ютерну техніку.

^ 3. Підвищення професійного рівня за рахунок участі у методичних семінарах, конференціях:

Готувати виступи на практичних конференціях (семінарах), писати практичні статті (або тези), робити висновки.

^ 4. Соціальний захист громадян - учасників операцій на фондовому ринку:

Виховувати у співробітників чесність і порядність у процесі здійснення операцій з цінними паперами, інвестиційної діяльності.

^ Формування соціальної відповідальності і моральних зобов'язань:

Формувати в себе, а також виховувати у працівників свідоме прагнення до відгуку на соціальні проблеми людей.

^ Організація, планування, контроль і корекція діяльності колективу:

Застосовувати базові психологічно - педагогічні знання для управління діяльністю колективів.

^ Засвоєння культурних досягнень світової цивілізації:

Засвоювати і реалізовувати світоглядні та культурні досягнення людської цивілізації, уважно ставитися і розуміти різні культури, релігії, права націй і людини.

^ Оцінка і прогнозування політичних, економічних, соціальних та інших суспільних подій і явищ:

Об'єктивно, без упереджень оцінювати і прогнозувати суспільні події та явища на основі відповідного обсягу знань.

^
еще рефераты
Еще работы по разное