Реферат: Про затвердження Державної програми щодо запобігання І протидії корупції на 2011-2015 роки


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


П О С Т А Н О В А

від 28 листопада 2011 р. N 1240

Київ

Про затвердження Державної програми щодо запобігання

і протидії корупції на 2011-2015 роки


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

подавати щороку до 15 лютого спеціально уповноваженому органу з питань антикорупційної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та включення до звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції.


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ


Інд. 36


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 р. N 1240

^ ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

щодо запобігання і протидії корупції

на 2011-2015 роки


Мета Програми

Метою Програми є впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. N 1001 ( 1001/2011 ).

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Відсутність єдиної загальнодержавної антикорупційної політики в Україні є однією з причин неефективного реагування держави та суспільства на загрозу корупції, рівень якої зростав протягом останніх років.

Проблему передбачається розв'язати шляхом об'єднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, науково-дослідних установ та громадських (неурядових) організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки ( 1001/2011 ), через:

продовження реформування антикорупційного законодавства відповідно до міжнародних стандартів;

ефективне застосування антикорупційного законодавства органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;

посилення взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

визначення причин і умов, що спричиняють виникнення корупції, усунення факторів, що призводять до її виникнення та негативних наслідків;

визначення основних напрямів державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

підвищення рівня довіри громадян до органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

упровадження системи моніторингу ефективності антикорупційного законодавства.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на розв'язання проблеми та досягнення мети Програми, наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

продовжити процес розвитку законодавства з урахуванням світових антикорупційних стандартів, закріплених у Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції ( 995_c16 ), Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією ( 994_101 ), Додатковому протоколі до Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією ( 994_172 ), Цивільній конвенції про боротьбу з корупцією ( 994_102 ), рекомендаціях Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO) та інших міжнародних інституцій;

підвищити ефективність системи запобігання і протидії корупції;

знизити рівень корупції у системі правоохоронних органів, інших органів державної влади і органів місцевого самоврядування;

зменшити обсяги тіньової економіки;

формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не заборонених законом.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту Державного бюджету України та місцевих бюджетів на відповідний рік.
еще рефераты
Еще работы по разное