Реферат: Затвердити План заходів щодо запобігання І протидії корупції в центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік (далі План заходів), що додається

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ
(Держкомзем)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖКОМЗЕМУ У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ


24.02.2012 р. м. Ужгород № 36


Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у Головному управлінні Держкомзему у Закарпатській області та територіальних органах Держкомзему у Закарпатській області на 2012 рік


З метою реалізації положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», виконання вимог наказу Держземагентства України від 14.02.2012 № 60 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік»


Н А К А З У Ю :


Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції в центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік (далі – План заходів), що додається.

Керівникам структурних підрозділів Головного управління, керівникам територіальних органів Держкомзему в Закарпатській області:

2.1 Забезпечити безумовне виконання завдань, передбачених Планом заходів.

2.2 Надавати інформацію про виконання Плану заходів Управлінню запобігання та протидії корупції щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Завідувачу юридичного сектору Головничу Ю.Ю. :

Забезпечити контроль за виконанням Плану заходів.

3.2. Здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та у разі необхідності вносити пропозиції для забезпечення його виконання.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Голова комісії з проведення

реорганізації – заступник начальника

головного управління В.С. Токар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління Держкомзему у Закарпатській області

від ______02.2012 року № ____


ПЛАН

заходів щодо запобігання і протидії корупції у Головному управлінні Держкомзему у Закарпатській області та територіальних органах Держкомзему у Закарпатській області на 2012 рік


№ з/п

Зміст заходів

Терміни і строки виконання

Відповідальні за виконання

1

2

3

4

1

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції, що підлягають здійсненню у 2012 році

до 05.03.2012

Керівники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

2

Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічну оцінку виконання державними службовцями Головного управління та територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області покладених на них обов’язків і завдань, а також вжити заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів

постійно

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Начальники територі-альних органів Держкомзему у Закарпатській області

3

Відповідно до вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечити подання державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють у Головному управлінні, територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

до 15.03.2012

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

4

Здійснювати на засіданнях колегії Головного управління ресурсів розгляд питань стосовно виконання законодавства про державну службу, засади запобігання та протидії корупції, а також стосовно реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері

постійно

Начальник Головного управління


5

Неухильно забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»

постійно

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

6

1. Забезпечити організацію подання державними службовцями Головного управління та територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік за формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

2. Забезпечити інформування про зобов’язання подання державними службовцями Головного управління та територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2011 рік до органу державної податкової служби за своєю податковою адресою за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2011 № 1395

до 01.04.2012


до 01.05.2012

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області


7

Забезпечити проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Головному управлінні та територіальних органах Держкомзему у Закарпатській області відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента України «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

постійно

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

8

Забезпечити своєчасне подання інформації про заходи, що вживаються Головним управлінням та територіальними органами Держкомзему у Закарпатській області з виконання антикорупційного законодавства для розміщення на офіційному веб-сайті Головного управління

щокварталу


Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

9

Передбачати у навчальних планах підвищення кваліфікації працівників Головного управління та територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області на 2012 рік вивчення питань дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення дотримання Загальних правил поведінки державних службовців

протягом року

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підви-щення кваліфікації

Начальники територі-альних органів Держкомзему у Закарпатській області

10

Проводити у територіальних органах Держ-комзему у Закарпатській області заняття з питань дотримання антикорупційного законодавства, тематичні наради з питань недопущення корупційних діянь (на виконання пункту 2.12 протокольного доручення за підсумками наради з питань протидії корупції в органах земельних ресурсів під головуванням Міністра аграрної політики та продовольства України Присяжнюка М.В. від 16.09.2011) та інформувати про результати проведеної роботи Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

щокварталу


Юридичний сектор

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

11

Узагальнювати практику реагування на корупційні діяння та пов'язані з ними правопорушення, скоєні державними службовцями територіальних органів земельних ресурсів. Проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, додержання порядку притягнення до відповідальності керівників різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та невжиття заходів щодо запобігання подібним випадкам

щокварталу


Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

12

Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян на гарячу лінію, скарги та звернення громадян, в яких вбачається порушення працівниками органів земельних ресурсів Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», та вживати заходів стосовно усунення недоліків та покращення роботи територіальних органів земельних ресурсів.

Про результати проведеної роботи інформувати Управління запобігання та протидії корупції Держземагентства України

щокварталу


Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

13

У разі недодержання державними службовцями законодавства про державну службу та про запобігання і протидію корупції проводити службові розслідування (перевірки)

постійно

Юридичний сектор

Керівники структурних підрозділів Головного управління

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

14

Забезпечити інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків

постійно

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

15

Забезпечити обов'язкове та першочергове проведення перевірок за зверненнями правоохоронних органів у Головному управлінні та територіальних органах Держкомзему у Закарпатській області

постійно

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

16

Забезпечити подання інформації про результати розгляду повідомлень про випадки корупції та проведені службові розслідування юридичному сектору Головного управління для подальшого узагальнення

щокварталу


Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

17

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення державної служби працівникам, визнаних винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів

невідкладно

(після набрання чинності рішення суду)

Сектор кадрової політики професійної підготовки та підвищення кваліфікації

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

18

Забезпечити здійснення обліку працівників системи органів земельних ресурсів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (постанова КМУ від 08.12.2009 № 1422)

постійно

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

19

Надавати територіальним органам земельних ресурсів методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодав-ства з метою запобігання та протидії корупції

постійно

Юридичний сектор


20

Забезпечити доведення до відома працівників територіальних органів земельних ресурсів у районах (містах) інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві

постійно

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

21

Забезпечити невідкладене інформування Головного управління та Держземагентства України про факти з ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками територіальних органів земельних ресурсів (наказ Держкомзему від 24.02.2010 № 197)

постійно

(протягом 3-х годин після отримання відповідної інформації)

Юридичний сектор

Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

22

На виконання доручення Держземагентства України, надісланого листом від 21.11.2011 № 17908/30/7-11, забезпечити подання Головному управлінню Держкомзему у Закарпатській області та Управлінню запобігання та протидії корупції Держземагентства України інформації про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції у 2012 році за формою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведених заходів щодо запобігання та протидії корупції»

до 21.01.2013


до 15.01.2013

Юридичний сектор


Начальники територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області

23

Під час проведення перевірок територіальних органів Держкомзему у Закарпатській області здійснювати оцінку ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2012 рік

протягом року

Юридичний сектор


24

Забезпечити підготовку проекту Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у центральному апараті Державного агентства земельних ресурсів України та територіальних органах земельних ресурсів на 2013 рік

до 20.12.2013

Юридичний сектор
Завідувач юридичного сектору Ю.Ю. Головнич
еще рефераты
Еще работы по разное