Реферат: Програма фахового вступного випробування для напряму підготовки „Фінанси І кредит на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для вступниківМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАТВЕРДЖУЮ
голова приймальної комісії

Ректор _________________М.І.Звєряков

“_____”_______________________2012 р.


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування

для напряму підготовки „Фінанси і кредит”

на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра для вступників,

які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста


Голова фахової

атестаційної комісії

д.е.н., професор, зав. кафедри

банківської справи

_________________Кузнєцова Л.В.


Одеса ОНЕУ 2012 р.
^ ДИСЦИПЛІНА: БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ


Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТУВАННЯ

Кредитна політика комерційного банку. Кредитна політика комерційного банку як стратегія і тактика банку в процесі кредитування, розробка кредитної політики.

Принципи банківського кредитування. Особливі принципи кредитування: принцип зворотності, забезпеченості, строковості, платності, цільової спрямованості кредиту. Класифікація кредитів за різними ознаками.

Методи кредитування як способи надання та погашення кредиту відповідно до принципів кредитування. Умови та вимоги яким мають відповідати кредитні операції комерційних банків. Позичкові рахунки.


^ Тема 2. ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВОРОТНОСТІ КРЕДИТУ


Загальна характеристика способів забезпечення кредитних зобов'язань. Застава, види застав.

Поручительство і гарантія: законодавче регулювання та практика застосування банками України.

Банківська гарантія. Страхування в сфері кредитних правовідносин. Нетрадиційні способи забезпечення кредитних зобов'язань.


^ Тема 3. КРЕДИТНІ РИЗИКИ БАНКІВ


Сутність і зміст кредитних ризиків. Способи оцінки ступеня ризику. Метод фінансових коефіцієнтів, статистичні методи, методи експертної оцінки кредитного ризику. Портфельний кредитний ризик і методи його визначення. Зовнішні способи зниження ступеня кредитного ризику. Внутрішні способи зниження кредитного ризику. Управління ризиком в процесі кредитування. Способи регулювання кредитних ризиків. Ризик і прийняття рішень щодо надання кредитів. Ризик і ставка відсотка за кредит. Моніторинг кредитного ризику комерційного банку.

^ Тема 4. МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПО КРЕДИТНИХ
ОПЕРАЦІЯХ


Базельська угода. Використання його рекомендацій банківською системою України.

Формування і використання страхових резервів по кредитних операціях банків з метою підвищення надійності та стабільності банківської системи, захисту кредиторів і вкладників банки формують резерви для покриття можливих втрат від проведення активних операцій. Порядок формування та нормативи відрахувань до нього встановлюється Національним банком України в Постанові №279 від 6.07.2000 р. Структура кредитного портфелю банку. Валовий і чистий кредитний ризик банку. Класифікація кредитного портфелю. Визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними. Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів. Порядок розрахунку резерву під кредитні операції.
Тема 5. ІПОТЕЧНИЙ КРЕДИТ

Поняття сутності та особливості іпотечного кредиту. Суб'єкти та об'єкти іпотечного кредиту. Режими правового регламентування іпотеки. Основні документи, що використовуються на практиці при оформленні іпотечного кредиту. Іпотечний фінансовий ринок, іпотечні облігації. Механізм іпотечного кредитування.


^ Тема 6. КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ З ВЕКСЕЛЯМИ


Становлення вексельного ринку в Україні. Основні системи вексельного права. Класифікація векселів. Правовідносини, що виникають між учасниками вексельного обігу, та юридична сутність векселю.

Переуступка (індосування) векселів. Практичні рекомендації по заповненню векселів.

Вексельні кредити. Врахування, або дисконт векселів. Відкриття спеціальних позичкових рахунків для відображення в них суми наданої позички під забезпечення прийнятих векселів. Відповідальність банків за пред'явлення векселів у строк платникові та одержання належних платежів.

^ Тема 7. СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ


Суб'єкти споживчого кредиту: банки, торговельні заклади, населення.

Об'єкти споживчого кредиту:

витрати на задоволення потреб поточного характеру
(придбання товарів в особисту власність);

витрати на задоволення потреб капітального або
інвестиційного характеру (будівництво житла, отримання
нерухомого майна).

Види споживчих позик: товарний споживчий позик, пов'язаний із продажем товарів тривалого користування в кредит; грошовий споживчий кредит — надання банківськими або небанківськими кредитними установами позик фізичним особам на задоволення їхніх споживчих потреб.

Нові види грошових споживчих позик: чековий кредит, кредитна картка.

Специфіка банківської роботи зі споживчим кредитом.

Тема 8. ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Об'єкти лізингу — будь-яке нерухоме та рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів.

Суб'єкти лізингу — постачальник або продавець предмету лізингу; лізингодавець — суб'єкт господарювання, який передає в користування об'єкти лізингу у встановлених лізинговим договором межах. Типова схема лізингової операції.

Види лізингу: фінансовий та оперативний, зворотній, пайовий, міжнародний і т.д. Закони механізму лізингового кредитування. Юридичні документи, які використовуються на кожному з етапів механізму лізингового кредитування.

Перспективи розвитку лізингового кредиту в Україні.

^ Тема 9. КОНСОРЦІУМНИЙ КРЕДИТ


Банківський консорціум. Положення НБУ "Про порядок здійснення консорціумного кредитування", від 21 лютого 1996 р.

Основна мета створення банківських консорціумів: акумуляція кредитних ресурсів як в національній, так і в іноземній валюті для здійснення кредитування господарських програм із значними обсягами фінансування, зменшення кредитних ризиків, дотримання нормативного показника максимального розміру ризику на одного позичальника.

Паралельний кредит, як різновид консорціумного кредиту.

Економічна роль консорціумного кредитування в умовах сучасного господарства України.


^ Тема 10. СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ БАНКІВСЬКОГО

КРЕДИТУВАННЯ


Кредитування — основна функція комерційного банку, тому чітке розуміння сутності кредитного процесу та принципів його організації, вміле їх використання в практиці має важливе значення для ефективної діяльності банку.

Основні стадії кредитного процесу.

Аналіз кредитних договорів банка з позичальниками, складові кредитного договору.

Поняття технології банківського кредитування, її конкретний зміст відповідно до стадій кредитного процесу.

Розгляд заявки на кредитування. Структурування кредиту при підготовці до укладання кредитного договору.

Класифікація виданих кредитів та оцінка кредитних ризиків залежно від наявності кредитного реального забезпечення, а також кількості днів простроченої заборгованості.

Характеристика основних способів надання кредиту та його погашення, що використовуються у вітчизняній банківській практиці.

Банківський контроль та управління кредитним процесом — необхідна передумова оптимізації системи організації кредитування в комерційних банках.


^ Тема 11. ВИДИ ВАЛЮТ ТА ВАЛЮТНИХ КУРСІВ


Зворотність (конвертованість) валют та їх використання. Види валют. Класифікатор іноземних валют НБУ. Колективні валюти, їх види та відмітні риси. Євровалюти та їх відмінність від валюти ЕВРО. Валюта ціни, платежу, угоди, контракту тощо. Валютний курс та паритет. Види валютних курсів. Режим валютних курсів. Фактори, впливаючи на валютний курс. Засоби розрахунку валютних курсів.

^ Тема 12. ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ КБ, її ВИДИ ТА ЗАСОБИ РЕГУЛЮВАННЯ З МЕТОЮ СТРАХУВАННЯ ВАЛЮТНИХ

РИЗИКІВ


Сутність валютних позицій та їх характеристика. Характеристика факторів, які впливають на створення відкритої валютної позиції. Загальна характеристика необхідності регулювання валютної позиції та засоби її регулювання.


^ Тема 13. РЕЖИМ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ РЕЗИДЕНТІВ ТА НЕРЕЗИДЕНТІВ І ОБСЛУГОВУВАННЯ КБ ЦИХ

РАХУНКІВ


Характеристика валютного поточного рахунку та їх видів щодо резидентів та нерезидентів. Особливості відкриття валютних поточних рахунків резидентів та нерезидентів. Режим використання поточних рахунків. Правові норми режиму використання валютних поточних рахунків резидентів та нерезидентів.


^ Тема 14. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА


Поняття "засіб" та "форма" міжнародних розрахунків. Характеристика засобів міжнародних розрахунків. Перелік форм міжнародних розрахунків.


^ Тема 15. ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ КБ ПО КРЕДИТУВАННЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ НИМИ КРЕДИТНИХ УГОД

НЕРИЗИДЕНТІВ


Загальна характеристика та правові норми банківського кредитування в інвалюті резидентів та нерезидентів України. Порядок кредитування в інвалюті КБ України нерезидентів. Порядок кредитування в іноземній валюті резидентів. Порядок кредитування в іноземній валюті резидентів (юридичних та фізичних осіб). Міжбанківське кредитування в інвалюті при кредитуванні в інвалюті. Ризики, які виникають при кредитування в інвалюті.

Правові норми щодо одержання резидентами України позичок в іноземній валюті від нерезидентів. Порядок обслуговування КБ України кредитних угод резидентів з нерезидентами. Порядок одержання резидентом реєстраційного свідоцтва НБУ та термін дії цього свідоцтва. Ризики, які виникають при обслуговуванні уповноваженими банками кредитних угод резидентів з нерезидентами


^ ДИСЦИПЛІНА: ОПЕРАЦІЙНА ТЕХНІКА ТА ОБЛІК

У БАНКАХ


Тема 1. СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОБЛІКОВО-ОПЕРАЦІЙНОЇ РОБОТИ В БАНКАХ УКРАЇНИ


Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансовій звітності у банках. Види обліку: бухгалтерський (фінансовий),управлінський, податковий. Структура служби бухгалтерського обліку.


^ Тема 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ

УКРАЇНИ


Принципи та особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку банків: класи, розділи, групи рахунків, рахунки; їх нумерація. Всі балансові рахунки, їх нумерація, контррахунки, їх призначення.


^ Тема 3. АНАЛІТИЧНИЙ І СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК В БАНКАХ


Характеристика аналітичного і синтетичного обліку. Регістри аналітичного і синтетичного обліку. Нумерація лицевих аналітичних рахунків, їх ведення, оформлення виписок із лицевих рахунків, які видаються клієнтам. Перевірка ототожнених даних аналітичного і синтетичного обліку.


^ Тема 4. ДОКУМЕНТАЦІЯ І ДОКУМЕНТООБІГ ПО БАНКІВСЬКИМ ОПЕРАЦІЯМ

Банківська документація - основа здійснення і обліку операцій. Документи, які складаються клієнтами і банком, види документів. Документи у паперовій та електронній формі. Організація документообігу по банківським операціям.


^ Тема 5. РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ, ПОТОЧНІ ТА ІНШІ

РАХУНКИ


Рахунки, які відкриваються у банках клієнтами: поточні, бюджетні, депозитні та ін.

Порядок оформлення відкриття рахунків в банках. Переобчислення і закриття рахунків. Нарахування відсотків по поточним, депозитним рахункам.


^ Тема 6. РАХУНКИ МІЖ БАНКАМИ УКРАЇНИ


Документообіг і облік міжбанківських рахунків через кореспондентські рахунки в рахункових палатах НБУ, по єдиному консолідовану рахунку, по внутриплатіжній системі (ВПС), по прямим кореспондентським рахункам.


^ Тема 7. БЕЗГОТІВКОВІ РАХУНКИ В УКРАЇНІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ


Загальні правила здійснення безготівкових розрахунків; основні вимоги до заповнення розрахункових документів, розрахунки платіжними дорученнями, платіжними вимогами, вимогами-дорученнями, розрахунковими чеками, акредитивами.


^ Тема 8. ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ


Організація касових операцій в банках в Україні. Документація на здійснення касових прибутковий та видаткових операцій, документообіг. Перевірка касових операцій у кінці дня. Підкріплення грошовою готівкою операційної каси комерційних банків.


^ Тема 9. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ


Класифікація операцій з векселями. Оформлення операцій по обліку (дисконту) векселів, відображення цих операцій в обліку. Авалювання векселів, деміціляція. Операції по інкасуванню векселів, відображення цих операцій у банку - ремітенті, у банку, що інкасує.


Тема 10. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ І ОБЛІК

^ ОПЕРАЦІЙ ПО КОРОТКОСТРОКОВОМУ

КРЕДИТУВАННЮ


Оформлення короткострокового кредитування. Формування резервів по кредитних ризиках, їх облік. Порядок видачі і обліку кредитів, що видаються. Порядок погашення кредитів. Нарахування і стягнення процентів по кредитах. Пролонгація позикової заборгованості; організація і облік. Облік і погашення простроченої заборгованості. Сумнівна, безнадійна заборгованості, порядок її списання за рахунок резервів. Оформлення і облік міжбанківського кредиту.


^ Тема 11. ОФОРМЛЕННЯ І ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЮ ВАЛЮТОЮ І ПЛАТІЖНИМИ ДОКУМЕНТАМИ В ІНВАЛЮТІ


Основи організації обліку операцій з інвалютою. Визначення і відображення в обліку валютної позиції. Оформлення і облік валютних неторгових операцій: 1. купівля інвалюти операційними касами уповноваженого банку; 2.продажа інвалюти операційними касами уповноваженого банку; 3.перекази за кордон; 4.перекази з-за кордону; 5. інкасо інвалюти і платіжних документів в інвалюті; 6. грошовий акредитив. Оформлення і облік експортно-імпортних операцій: - банківський переказ по експорту і імпорту; - інкасо по експорту і імпорту; - документарний акредитив. Порядок обліку і використання валютної виручки.

^ ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Комплексний фаховий вступний іспит для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


^ Галузь знань 0305„Економіка та підприємництво”

Напрям підготовки 6.030508 „Фінанси і кредит”


Екзаменаційний білет

І. Тестові завдання (кількість балів за кожний тест - 1)

Банкам рекомендується проводити перевірку стану заставленого майна та за потреби переглядати його вартість:

а) щомісяця, а також у разі кожної пролонгації;

б) щокварталу, а також у разі кожної пролонгації;

в) щокварталу;

г) щомісяця.


Банк вважається створеним і набуває статусу юридичної особи:

а) з часу надання документів до територіального управління НБУ;

б) з часу його реєстрації НБУ шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру банків;

в) з часу видачі банку свідоцтва про державну реєстрацію;

г) з моменту отримання ліцензії на здійснення банківських операцій.


Банківські ресурси – це:

а) розміщені при проведені активних операцій кошти банку для отримання прибутку;

б) сукупність власних та залучених цільових фінансових коштів банку, що перебувають у безпосередньому його розпорядженні і використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської діяльності;

в) сукупність власних та залучених фінансових коштів банку, що перебувають у безпосередньому його розпорядженні і використовуються на його розсуд для здійснення повномасштабної банківської діяльності;

г) сукупність капіталу та зобов’язань банку, які він використовує на власний ризик та на власний розсуд.


Банки зобов’язані створювати та формувати резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями на:

а) повний розмір валового кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій в національній та іноземних валютах;

б) повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій в національній та іноземних валютах;

в) повний розмір чистого кредитного ризику за основним боргом та нарахованими відсотками, зваженого на відповідний коефіцієнт резервування, за всіма видами кредитних операцій в національній та іноземних валютах.

г) правильної відповіді немає.


Банки зобов’язані формувати резерв:

а) тільки на суму основного боргу;

б) на суму основного боргу та нарахованих відсотків;

в) на суму основного боргу і на суму прострочених понад 31 день і сумнівних щодо отримання доходів.

г) на суму основного боргу і на суму прострочених відсотків понад 90 днів.


Банк має право здійснювати (розпочати) банківську діяльність за умови:

а) внесення банку до Державного реєстру банків;

б) отримання банківської ліцензій;

в) отримання письмового дозволу;

г) отримання банківської ліцензій та письмового дозволу.


Авантюрний місменеджмент (кризове управління) представляє собою:

а) покриття минулих та теперішніх збитків з тим, щоб зберегти до себе довіру, виграти час і, зберігаючи контроль над ситуацією, знайти рішення;

б) комплекс операцій, до яких менеджмент банку звертається тоді, коли втрату капіталу і падіння дивідендів косметичний місменеджмент уже не в змозі приховувати;

в) одну із найбільш небезпечних для навколишнього середовища стадій місменеджменту.

г) банк «молодий», новостворений і володіє, з одного боку, агресивною політикою, а з іншого – відносно недосвідченим керівництвом.


Акціонери відповідають за зобов’язаннями товариства:

а) в межах вартості акцій, що їм належать;

б) додатково належним їх майном;

в) у обсягах, що встановлюються загальними зборами акціонерів;

г) у межах, що встановлюються господарчим судом.


Банк-акціонерне товариство може випускати привілейовані акції на суму:

а) не більше 1000 неоподатковуваних мінімумів;

б) не більше 25% від статутного фонду;

в) не більше 30% від статутного фонду;

г) не більше 30% від вартості емісії прости акцій.


Банк як торгівець цінними паперами має право здійснювати такі види діяльності:

а) діяльність з випуску цінних паперів за дорученням емітента;

б) комісійна діяльність з цінними паперами;

в) комерційна діяльність з цінними паперами;

г) діяльність з довірчого управління цінними паперами;

д) усі відповіді правильні.


Євровалюта - це:

а) валюта євро;

б) колективна валюта країн європейського регіону;

в) національна валюта європейських країн;

г) національна валюта країни-емітента, яка вийшла з під її юрисдикції.


Адаптивна стратегія кредитного ризик-менеджменту банку передбачає:

а) спрямування на забезпечення захисту від ризиків, нейтралізацію наслідків нейтралізованих кредитних ризиків;

б) зорієнтованість на функцію прибутковості і прийняття високого рівня ризикованості кредитних операцій;

в) формування прийнятного співвідношення між прибутковістю і ризикованістю кредитної діяльності банку з метою максимізації ринкової вартості банку;

г) такої стратегії кредитного ризик-менеджменту не існує.


Банк – це:

а) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені , на власних умовах та на власний ризик;

б) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені , на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб;

в) юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати в сукупності такі операції: залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

г) правильної відповіді немає.


Безнадійна кредитна заборгованість списується банком за рахунок:

а) резерву під нестандартну заборгованість за рішенням наглядової ради банку;

б) резерву під нестандартну заборгованість за рішенням правління банку;

в) резерву під нестандартну заборгованість за рішенням загальних зборів банку;

г) резерву під загальну заборгованість за рішенням правління банку.


Взаємні права і обов'язки іпотекодавця та іпотекодержателя за іпотечним договором виникають з моменту:

а) його нотаріального посвідчення;

б) підписання договору про іпотеку;

в) внесення даних в реєстр обтяжень нерухомого майна;

г) вірної відповіді немає.


Від чого залежить вартість забезпечення, на суму якої коригується валовий кредитний ризик для розрахунку чистого ризику?

а) від категорії позички;

б) від виду забезпечення;

в) а та б разом;

г) від коефіцієнту резервування.


Відємний ГЕП показує, що у банку:

а) обсяги чутливих до зміни відсоткових ставок активів і пасивів дорівнюють один одному;

б) у банку більше активів, чутливих до зміни відсоткових ставок, ніж пасивів;

в) у банку більше пасивів, чутливих до зміни відсоткових ставок, ніж активів.


Вид кредиту, що оформлюється векселем:

а) державний;

б) комерційний;

в) банківський;

г) споживчий.


Банківська гарантія у міжнародних розрахунках виконується по правовим нормам:

а) УПДГ (Уніфіковані правила по договірним гарантіям);

б) країни, банк якої виставив гарантію;

в) країни бенефіціара;

г) країни ІІІ банка.


Бездокументні цінні папери обертаються на ринку у виді:

а) сертифікатів цінних паперів;
б) бездокументні цінні папери не можуть обертатися на ринку;
в) у виді записів на електронних носіях;
г) у виді сертифікатів з рахунку у цінних паперах.


Біржові індекси це:

а) представлення в інтегрованому виді інформації про стан ринку цінних паперів;

б) представлення інформації про динаміку змін курсові певного цінного паперу;

в) представлення інформації про зміну прибутковості певних видів цінних паперів;

г) різниця між ціною відкриття і ціною закриття біржових торгів.


Варант надає право його власникові:

а) купити за фіксованою ціною певну кількість акцій до визначеного строку;

б) продати емітенту свої акції за фіксованою ціною;

в) брати участь в управлінні без покупки акцій;

г) купити акції зі знижкою в ціні без права на чергові дивіденди.


Вищим органом управління банку є:

а) загальні збори;

б) спостережна (наглядова рада);

в) правління банку;

г) вірної відповіді немає.


Вкажіть правильне значення резерву під можливі збитки за кредитною операцією, якщо відомо, що позичку класифіковано як «безнадійну», заборгованість за позичкою становить 10000 тис. грн., забезпечення – 12000 тис. грн., коефіцієнт забезпечення – 40%:

а) 5200 тис. грн.;

б) 2600 тис. грн.;

в) 1040 тис. грн.;

г) 10000 тис. грн.


В якій із зон рівень втрат перевищує розмір прибутку, але не обсяг розрахованого доходу та банк ризикує втратити кредитні ресурси, що сформовані переважно за рахунок залучених коштів:

а) зона допустимого кредитного ризику;

б) зона підвищеного кредитного ризику;

в) зона критичного кредитного ризику;

г) зона катастрофічного кредитного ризику.


Гарантійними фінансовими послугами вважаються:

а) облік векселя;

б) надання коштів у позичку;

в) факторинг;

г) авалювання векселя.
Джерелом індивідуального кредитного ризику є:

а) кредитний портфель банку;

б) позичальник-контрагент банку;

в) портфель дебіторської заборгованості;

г) банк-кредитор.


Диверсифікація — це:

а) страхування процентного ризику;

б) оцінка платоспроможності позичальника;

в) метод зниження портфельного кредитного ризику;

г) використання інструментів хеджування.


Документарний акредитив - це:

а) доручення акредитиводавця банку сплатити валюту бенефіціару;

б) доручення бенефіціара банку на стягнення платежу з акредитиводавця;

в) доручення одного банка іншому сплатити валюту бенефіціару;

г) доручення одного банку іншому сплатити валюту третій особі проти документів.


Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного папера (цінних паперів), характеризується як:

а) фіксинг;

б) лістинг;

в) постійне котирування.

г) усі відповіді вірні.


Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" цінними паперами є: а) акції; б) облігації; в) опціони; г) інвестиційні сертифікати; д) векселі; е) ф'ючерси.

а) лише а), б), д);

б) лише а), б), г), д);

в) лише а), б);

г) всі названі.


Відповідно до чинного законодавства України до брокерської діяльності банків відноситься здійснення операцій з цінними паперами на основі договору:

а) доручення;

б) позики;

в) зберігання;

г) усі відповіді вірня.


Вкажіть правильне значення резерву під можливі збитки за кредитною операцією, якщо відомо, що позичку класифіковано як «під контролем», заборгованість за позичкою становить 10000 тис. грн., забезпечення – 12000 тис. грн., коефіцієнт забезпечення – 40%:

а) 5200 тис. грн.;

б) 2600 тис. грн.;

в) 260 тис. грн.;

г) 1040 тис. грн.


Валютний курс - це:

а) вартість валюти;

б) цінність валюти;

в) співвідношення вартості двох валют;

г) співвідношення цінності двох валют.


Для технічного місменеджменту характерна ситуація, коли:

а) банк приймає різні незадовільні заходи й управлінські рішення, такі як непомірне зростання, погана політика, недоліки внутрішнього контролю та погане планування;

б) банк починає покривати минулі та теперішні збитки з тим, щоб зберегти до себе довіру, виграти час і, зберігаючи контроль над ситуацією, знайти рішення;

в) втрату капіталу і падіння дивідендів косметичний місменеджмент уже не в змозі приховувати.

г) банк «молодий», новостворений і володіє, з одного боку, агресивною політикою, а з іншого – відносно недосвідченим керівництвом.


До депозитних ресурсів банку належать:

а) субординований капітал, кошти на поточних рахунках клієнтів, кошти на вкладних рахунках клієнтів, кошти від випуску ощадних (депозитних) сертифікатів та облігацій;

б) кошти на поточних рахунках клієнтів, кошти на вкладних рахунках клієнтів, кошти від випуску ощадних (депозитних) сертифікатів та облігацій;

в) кошти на поточних рахунках клієнтів, кошти на вкладних рахунках клієнтів, кошти від випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, кредити отримані в інших банках;

г) кошти на поточних рахунках клієнтів, кошти на вкладних рахунках клієнтів, кошти від випуску ощадних (депозитних) сертифікатів.


До недепозитних ресурсів банку належать:

а) кошти на поточних рахунках клієнтів, кошти на вкладнихрахунках клієнтів, кошти від випуску ощадних (депозитних) сертифікатів, кредити отримані в інших банках;

б) міжбанківські кредити, у тому числі від НБУ, кошти від випуску акцій та облігацій, кошти залучені від проведення операцій репо;

в) міжбанківські кредити, у тому числі від НБУ, кошти від випуску акцій та облігацій, кошти залучені від проведення операцій репо, депозити отримані від інших банків;

г) міжбанківські кредити, у тому числі від НБУ, кошти від випуску облігацій, кошти залучені від проведення операцій репо.


До заборгованості за кредитними операціями, що становлять кредитний портфель, належить:

а) строкові депозити, які розміщені в інших банках, та сумнівна заборгованість за ними;

б) кошти, що надані суб’єктам господарської діяльності за операціями РЕПО;

в) кредити суб’єктам господарської діяльності;

г) всі перераховані кредитні операції.


Валютна позиція - це:

а) співвідношення вимог та зобов’язань банка в інвалюті та банківських металах за день;

б) теж саме за тиждень;

в) теж саме за рік;

г) теж саме на кінець робочого дня.


Випуск облігацій здійснюється на цілі:

а) збільшення статутного фонду підприємства;

б) фінансування розвитку підприємства;

в) збільшення резервного фонду підприємства;

г) усі твердження правильні.


Власники облігацій мають право:

а) на одержання фіксованого доходу;

б) на одержання частини доходу емітента;

в) на участь в управлінні емітентом;

г) відповіді а) і в).


Внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод в торговельно-інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як:

а) біржова послуга;

б) лістинг;

в) біржове замовлення;

г) біржова операція;

д) котирування.


Вкажіть правильне значення резерву під можливі збитки за кредитною операцією, якщо відомо, що позичку класифіковано як сумнівну, заборгованість за позичкою становить 10000 тис. грн., забезпечення – 12000 тис. грн., коефіцієнт забезпечення – 20%:

а) 7600 тис. грн.;

б) 7800 тис. грн.;

в) 3800 тис. грн.;

г) 4000 тис. грн.


До якої категорії заборгованості за кредитами буде віднесено однорідний споживчий кредит, якщо строк прострочення основного боргу та відсотків за ним становить 80 днів:

а) стандартна;

б) під контролем;

в) субстандартна;

г) сумнівна.


До заборгованості за кредитними операціями, які складають кредитний портфель банку, належать:

а) кредити; рахунки суб’єктів господарювання за овердрафтом; строкові депозити;

б) кредити, які надані у формі облік векселів, кредити у інвестиційну діяльність, отримані гарантії та авалі;

в) кошти, які надані суб’єктам господарювання по операціям РЕПО, кредити на поточні потреби.


До зовнішніх факторів, що впливають на кредитний ризик банків, не відноситься:

а) стабільність економічної ситуації (економічний спад, радикальна зміна вектора розвитку економіки, дефолти першокласних компаній-позичальників тощо);

б) значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют (інфляція, дефляція);

в) зміни процентних ставок (наприклад, LIBOR, облікової ставки тощо);

г) можливість доступу банку до зовнішніх джерел підтримання ліквідності.


До кредитних фінансових послуг належать:

а) лізинг;

б) факторинг;

в) споживчий кредит;

г) всі відповіді є правильними.


До критеріїв аналізу кредитного портфеля та класифікації кредитних операцій відносяться:

а) рівень забезпечення кредитної операції, оцінка фінансового стану позичальника, стан обслуговування позичальником кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків за ним у розрізі кожної окремої заборгованості та спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг;

б) стан обслуговування позичальником кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків за ним у розрізі кожної окремої заборгованості та спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг, оцінка фінансового стану позичальника;

в) рівень забезпечення кредитної операції, стан обслуговування позичальником кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків за ним у розрізі кожної окремої заборгованості та спроможність позичальника надалі обслуговувати цей борг.

г) стан обслуговування позичальниками кредитної заборгованості за основним боргом і відсотків за ним у розрізі однорідних кредитних портфелів та спроможність позичальників надалі обслуговувати цей борг.


В Україні фізичні особи можуть бути емітентами наступних цінних паперів:

а) фізичні особи не можуть бути емітентами цінних паперів;
б) фізичні особи можуть бути емітентами будь-яких цінних паперів;
в) фізичні особи можуть виписувати векселі та заставні;
г) фізичні особи можуть бути емітентами будь-яких цінних паперів на пред'явника.


Гарантоване розміщення цінних паперів емітентів визначається як:

а) валютування;

б) андеррайтинг;

в) сек'юритизація;

г) кліринг.


ІІ. Практичні завдання (кількість балів за завдання - 25)

2.1. Виходячи з наявних даних, необхідно розрахувати загальну суму відсотків, що має бути сплачено банком клієнту при розмішені депозиту. Розмір депозиту – 230 000 грн, процентна ставка (і) – в залежності від умов нарахування відсотків, термін – 3 роки; а). з використанням методу складних відсотків (15% річних) (при цьому нарахування відсотків відбувається один раз у півроку та щорічно); б). З використанням методу простих відсотків (20% річних). Визначити, які умови найбільш прийнятні для
еще рефераты
Еще работы по разное