Реферат: Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни «інститут інноваційних технологій І змісту освіти» наказ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗМІСТУ ОСВІТИ»


Н А К А З


«30» 09 2011 р. м. Київ № 285


Про завершення підготовчого

етапу дослідно-експериментальної

роботи на базі Макіївської гімназії

Макіївської міської ради Донецької області


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.09.2010 № 888 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області» на підготовчому етапі експерименту визначено коло учасників дослідно-експериментальної роботи, створено творчі групи; вивчено науково-методичну літературу, проаналізовано педагогічний досвід з проблеми виховання особистості як суб’єкта громадянського суспільства; визначено критерії, показники і рівні сформованості якостей суб’єкта громадянського суспільства у старшокласників; підготовлено педагогів до інноваційної діяльності шляхом запровадження різних форм методичної роботи.

З метою продовження дослідно-експериментальної роботи на концептуально-діагностичному етапі


НАКАЗУЮ:


1. Схвалити діяльність педагогічного колективу Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області щодо виконання Програми підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи за темою: «Виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства».

2. Відповідно до висновків комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки затвердити Звіт про завершення підготовчого етапу дослідно-експериментальної роботи на базі Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області та Програму концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи, що додаються.

3. Відділенню змісту позашкільної освіти та виховної роботи (Поступальська Н. Ф.) продовжити надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічному колективу Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області;

4. Заслухати у грудні 2011 року звіт експериментального навчального закладу всеукраїнського рівня про завершення концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

5. Донецькому обласному інституту післядипломної педагогічної освіти (Чернишов О. І.) надавати допомогу педагогічному колективу Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області у забезпеченні необхідних умов щодо проведення дослідно-експериментальної роботи.

6. Розмістити наказ на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Завалевського Ю. І.


Директор О. А. УдодЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Інституту інноваційних технологій і змісту освіти

30.09.2011 №  285^ Звіт

про завершення підготовчого етапу

дослідно-експериментальної роботи

за темою: «Виховання у старшокласників якостей

суб’єкта громадянського суспільства»

на базі Макіївської гімназії

Макіївської міської ради Донецької області

(вересень 2010 р. – березень 2011 р.)


Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи на 2010-2014 роки, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 21.09.2010 № 888 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області» на підготовчому етапі дослідження були поставлені наступні завдання:

- визначення кола учасників дослідно-експериментальної роботи, створення творчих груп, конкретизація завдань їх діяльності;

- розроблення інструкції про порядок організації та проведення дослідно-експериментальної роботи;

- вивчення науково-методичної літератури з проблеми виховання особистості як суб’єкта громадянського суспільства;

- вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи;

- визначення критеріїв, показників і рівнів сформованості якостей суб’єкта громадянського суспільства у старшокласників;

- проведення різних форм методичної роботи з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи;

- складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи.

На даному етапі дослідно-експериментальної роботи з метою узгодження планів роботи структурних підрозділів гімназії з програмою експерименту на засіданнях усіх кафедр детально розглянуто цілі, завдання та програму експерименту. Визначено коло учасників дослідно-експериментальної роботи: учні 8-10 класів; батьківські комітети 8-10 класів; педагоги-вихователі; педагоги-предметники, які працюють в цих класах.

Затверджено порядок організації та проведення дослідно-експериментальної роботи Макіївської гімназії. Керівником експерименту на загальногімназійному рівні призначено заступника директора з наукової роботи Разумову О.В., координатором - заступника директора з виховної роботи Гафарову Т.О. (наказ від 26.10.2010 № 253.)

Для реалізації завдань підготовчого етапу експерименту створено творчі групи (далі – ТГ):

- аналітична ТГ «Науково-методичний супровід експериментальної діяльності щодо формування громадянської компетентності гімназистів» (пошук інформації, вивчення та аналіз науково-методичної літератури, педагогічного досвіду з проблеми експерименту, узагальнення та адаптація матеріалів до умов роботи гімназії, Розробка діагностичного інструментарію дослідження).

- практична ТГ «Громадянське виховання у системі роботи педагога-вихователя» (ознайомлення учнів із основними цінностями громадянського суспільства через низку позакласних заходів та годин спілкування. Головний акцент роботи групи робиться на вирішення виховних завдань: сприяння усвідомленню значущості кожної особистості в житті громади на прикладі сім’ї, неформальної та формальної групи, шкільного самоврядування, місцевої територіальної громади; ознайомлення учнів з основами законодавства України стосовно життя в громаді, діяльності громадянського суспільства; забезпечення розуміння і засвоєння ними основних ціннісних понять громадського життя та громадянського суспільства; розвиток в учнів навичок соціальної активності, бажання брати участь у суспільно-корисній діяльності місцевої громади).

Для реалізації поставлених завдань експерименту вивчено теоретико-методологічну основу дослідження, проаналізовано наукову та методичну літературу з проблеми виховання особистості як суб’єкта громадянського суспільства (праці М. Боришевського, Л. Крицької, О. Пометун, М. Рагозина, В. Сухомлинського тощо).

Педагогічним колективом гімназії вивчено та проаналізовано педагогічний досвід Харцизького ліцею № 3 «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу», Донецької ЗОШ № 20 «Проектна діяльність у виховній роботі як один із шляхів соціалізації учнів», Красноармійського НВК «Школа майбутнього – школа успішної особистості» та ЗОШ № 9 «Розвиток ключових компетентностей особистості через проектну діяльність», Металістівської ЗОШ Амвросієвського району «Виховання громадянина засобами курсу «Донеччинознавство», Донецької гімназії № 72 «Морально-духовний розвиток особистості через діяльнісний аспект навчально-виховного процесу».

Усвідомленню сутності поняття «якості суб’єкта громадянського суспільства» сприяла організація у рамках методичної роботи різних заходів з підготовки педагогів до реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи, а саме:

- методичного семінару-наради «Проблема виховання громадянського обов’язку, формування досвіду громадянських дій та культури демократії молодого покоління у нормативних документах з питань освіти»;

- теоретичних семінарів «Особливості взаємодії суб’єктів громадянського суспільства зі владою в умовах громадянського суспільства»; «Сутність понять «громадянська свідомість і самосвідомість», «громадянська позиція»; «Сутність і структура громадянської активності, гідності, відповідальності, рефлективності як якостей суб’єкта громадянського суспільства»;

- семінарів-практикумів «Здатність особистості до самостійності, саморегуляції, самоорганізації та самовдосконалення як головних атрибутів суб’єкта громадянського суспільства»; «Інноваційні технології виховання в учнів якостей суб’єкта громадянського суспільства»;

- колоквіуму «Вікові особливості старших підлітків і ранньої юності як періоду громадянського становлення, соціального самовизначення, активного залучення особистості до громадського життя».

Організація вищезазначеної роботи уможливила усвідомлення педагогічним колективом гімназії сутності поняття «суб’єкта» як активної, свідомої, відповідальної, творчої особистості – члена громадянського суспільства, діяльність якого визначена такими сутнісними ознаками, як самостійність, внутрішня детермінація, регуляція діяльності, здатність бути активним творцем свого та суспільного життя.

В юнацькому віці відбувається формування активної життєвої позиції особистості, зростає адекватність оцінювання власного життєвого шляху, розширюється кругозір особистості. Відбувається зміна одних уявлень про норми моралі на інші, корекція правил поведінки в певних проблемних ситуаціях, зростає громадянська компетентність. Систематизація і вироблення певної ієрархії цінностей, здатність застосовувати в життєвих колізіях свою життєву позицію виступають умовою становлення громадянської спрямованості особистості. Формами активності виступають ініціатива та відповідальність, якості особистості, які розвиваються в залежності від того, наскільки суспільством їй надана свобода та наскільки вона сприймає суспільну необхідність. Разом з тим необхідно усвідомлювати, що простір діяльності об’єктивно обмежений як віковими особливостями й статусом молоді, так і тими умовами, в яких розгортається її навчально-виховна діяльність. Набуття особистістю таких якостей як громадянська активність та відповідальність цілком залежать від оточуючого середовища, форми спілкування з учнями, які використовує вчитель.

У ході вивчення літератури та досвіду роботи навчальних закладів педагогічний колектив гімназії зробив висновок, що сучасна школа, здійснюючи громадянську соціалізацію, не повинна обмежуватися лише правовою площиною, а спрямовувати свою діяльність на опанування учнями множини суспільних відносин - економічних, правових, політичних, сімейних, національних, духовних тощо. Найголовнішим компонентом громадянської соціалізації учнів у гімназії повинно стати прищеплення їм громадянських якостей.

Отже, основними якостями старшокласника як суб’єкта громадянського суспільства визначено: активність, гідність, моральність, самостійність, рефлективність, відповідальність.

В узагальненому вигляді критерії прояву цих якостей можна визначити як готовність та здатність:

проявляти цілеспрямоване ставлення до дійсності, тобто активність та власну ініціативність як вищий рівень активності;

управляти своїми діями (проектувати, планувати, організовувати виконання, здійснювати рефлексію та оцінювання результатів);

брати участь у суспільно-корисній праці та мати позитивне ставлення до суспільно-корисної діяльності;

моделювати, планувати, реалізовувати та здійснювати рефлексію способів взаємодії з іншими;

здійснювати рефлексію власної діяльності;

брати на себе відповідальність за дії, вчинки та результати власної життєдіяльності, свободу вибору;

розуміти й приймати іншого;

саморозвиватися та самовдосконалюватися.

На концептуально-діагностичному етапі дослідно-експериментальної роботи передбачено:

здійснення діагностики професійної компетентності педагогічних працівників з проблеми дослідження;

проведення діагностики рівня сформованості у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства;

розробка теоретико-концептуальних засад виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства;

розробка методики спостереження за реальними проявами у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства;

моделювання процесу виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства;

проведення педагогічної ради на тему: «Методика виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства».Наукові керівники Г. А. Назаренко

Г. І. Ломакіна


Директор Макіївської гімназії О. М. Жукова


Координатор Т. А. Горлач


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Інституту інноваційних

технологій і змісту освіти

30.09.2011 №  285


ПРОГРАМА

концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи

за темою: «Виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства»

на базі Макіївської гімназії Макіївської міської ради Донецької області

(квітень 2011 р. – грудень 2011 р.)


№ з/п

Зміст роботи

Строк

виконання

Кінцевий результат

Відповідальні виконавціЗдійснення діагностики готовності учителів до інноваційної діяльності

Травень 2011 р.

Аналітичні довідки про рівень готовності педагогів до інноваційної діяльності. Внесення змін до системи методичної роботи.

Адміністрація гімназії,

Ломакіна Г.І., науковий керівник.
Здійснення діагностики професійної компетентності педагогічних працівників з проблеми дослідження.

Червень - жовтень

2011 р.

Визначення рівня професійної компетентності педагогів щодо виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства. Внесення змін до системи методичної роботи.

Адміністрація гімназії,

учасники дослідно-експериментальної роботи, шкільні психологи.Проведення діагностики рівня сформованості у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства.

Вересень 2011 р.

Аналітичні довідки про рівень сформованості у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства. Внесення змін у навчально-виховний процес.

Адміністрація гімназії,

учасники дослідно-експериментальної роботи, шкільні психологи.Розробка теоретико-концептуальних засад виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства.

Жовтень - грудень

2011 р.

Наукове обґрунтування проблеми. Визначення сутності і структури основних категорій.

Наукові керівники,

адміністрація гімназії.
Вивчення та аналіз існуючих методик спостережень за реальними проявами у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства.

Листопад 2011 р.

Банк даних.

Творча група.Розробка методики спостереження за реальними проявами у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства.

робота тимчасової групи щодо розробки рекомендацій для класних керівників по проведенню спостережень.

Листопад - грудень 2011 р.

Програма і методика спостереження за реальними проявами у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства. Рекомендації для класних керівників щодо проведення спостережень.

Адміністрація гімназії.,

наукові керівники, шкільні психологи.Організація та проведення міського семінару для заступників директорів навчальних закладів міста за темою «Виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства».

Грудень 2011 року

Ознайомлення широкого кола педагогічної спільноти з досвідом роботи гімназії за темою «Виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства».

НМЦ управління освіти Донецької міської ради, адміністрація гімназії, Гафарова Т.О.,

члени творчої групи.
Моделювання процесу виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства.


Листопад - грудень 2011 р.

Функціонально-прогностична модель виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства.

Адміністрація гімназії, Ломакіна Г.І., науковий керівник.Проведення педагогічної ради на тему: «Методика виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства».

Грудень

2011 р.

Рішення педагогічної ради щодо удосконалення системи виховання у старшокласників якостей суб’єкта громадянського суспільства.

Разумова О.В., заступник директора.
Підведення підсумків концептуально-діагностичного етапу експерименту.

Грудень

2011 р.

Звіт про завершення концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи.

Разумова О.В., заступник директора.
Наукові керівники Г. А. Назаренко

Г. І. Ломакіна


Директор Макіївської гімназії О. М. Жукова


Координатор Т. А. Горлач
еще рефераты
Еще работы по разное