Реферат: Україна розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області


УКРАЇНА


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області


вiд 07.02.12 № 55

м. Рахів

Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012-2015 роки


Відповідно до статей 6, 17 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 09.12.11 № 776 „Про Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012 – 2015 роки”:


Схвалити Програму розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012 – 2015 роки (далі – Програма), що додається, та подати її на розгляд сесії районної ради.
Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити фінансування Програми в обсягах, визначених даною Програмою.
Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації забезпечити виконання зазначеної Програми, про що інформувати головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації щороку до 25 січня.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови державної адміністрації Бендака Ю.Ю.Голова державної адміністрації Д.Андріюк
СХВАЛЕНО
Розпорядження голови

райдержадміністрації

від 07.02.12 № 55
^ Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012 – 2015 роки

1. Обґрунтування необхідності розробки Програми


Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012 – 2015 роки (далі – Програма) передбачає ефективне використання земель сільськогосподарського призначення для забезпечення населення продовольством, харчову промисловість – сировиною, тваринництво – кормами.

Галузь функціонує в умовах недостатньої державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, відсутності прийнятних умов кредитування, страхування ризиків сільськогосподарського виробництва, застарілої матеріально-технічної бази, посилення диспаритету цін на сільськогосподарську та промислову продукцію.

На сьогодні продовжує діяти розбалансована система відповідальності землекористувачів за ефективне та раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, незавершена земельна реформа, видача державних актів на право приватної власності на землю, внаслідок обмежених земельних ресурсів району.

Поточна та перспективна державна, регіональна політики щодо розвитку рослинницької галузі потребує підтримки місцевого бюджету району.

Особливістю функціонування аграрного сектору району є те, що у сільській місцевості проживає 60,3 відсотки сільського населення при 32 відсотках по державі.

Агропромисловий комплекс району формують:

суб’єкти сільськогосподарського виробництва, зокрема 54 фермерських господарств та 10,5 тисяч особистих селянських господарств;

підприємства харчової і переробної промисловості, зокрема 6 хлібопекарських підприємств, 1 молокопереробне підприємство, 2 підприємства із забою, переробки та виробництва м’яса і м’ясопродуктів та 1 консервний завод;

підприємства та організації інфраструктури аграрного сектору представлені 2 сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами та 4 пунктами із заготівлі сільськогосподарської продукції;

Для виробництва сільськогосподарської продукції основним ресурсом є землі сільськогосподарського призначення. За станом на 1 січня 2012 року обліковується 35,7 тис. гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі ріллі 1990 гектарів.

Аграрна реформа 1995 – 2000 років призвела до докорінних змін у структурі землекористувачів та землекористування, значної трансформації земель сільськогосподарського призначення від товарного сектору до особистих селянських господарств.

Сьогодні у власності і користуванні особистих селянських господарств перебуває 76 відсотків сільгоспугідь та 92 відсотки ріллі.

У користуванні фермерських господарств знаходиться всього 210 га або 0,6 відсотків сільськогосподарських угідь.

Наявні земельні та трудові ресурси, географічне розташування, природно-кліматичні умови складають досить значний потенціал розвитку галузі рослинництва, реалізація якого потребує підтримки та застосування програмних засад.


^ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма


В умовах економічних, кліматичних змін, впливу інших факторів сільськогосподарське виробництво, зокрема виробництво продукції рослинництва все частіше зазнає негативного впливу.

Осінні та весняні паводки, градобій, заморозки є однією з причин коливань врожайності сільськогосподарських культур, що негативно позначаються на стабільності аграрного виробництва в районі.

Овочівництво та картоплярство розвиваються в умовах практично дрібнотоварного виробництва, недостатнього сортооновлення, що є однією з умов отримання високих врожаїв, не розвиненої системи заготівлі та збуту цієї продукції.

Недосконалість або відсутність систем захисту сільськогосподарських культур від градобою, заморозків, посухи, підтоплень та інших природних явищ постійно збільшують ризики виробництва рослинницької продукції, щороку призводять до втрат врожаю та збитків сільгосптоваровиробників.


^ 3. Мета Програми


Метою Програми є створення належних умов для розвитку товарного виробництва продукції рослинництва, досягнення позитивних зрушень у галузі, шляхом нарощування рослинницької продукції, підвищення рівня забезпеченості району продуктами харчування.

Основні завдання Програми:

раціональне використання земель сільськогосподарського призначення, удосконалення та стабілізація землекористування, консолідація земель у товарному сільськогосподарському виробництві, рекультивація та покращення родючості ґрунтів, розвиток насінництва, створення резервного фонду посівного матеріалу, розбудова інфраструктури рослинницької продукції та оновлення матеріальної бази;

зменшення ризиків виробництва рослинницької продукції, забезпечення прибуткового ведення рослинництва.


^ 4. Шляхи розв’язання проблем, ресурсне забезпечення 


Реалізація ресурсного потенціалу та вирішення визначених

проблемних питань розвитку рослинництва потребують підтримки з державного, обласного та районного бюджетів.


^ 4.1. Розвиток насінництва


Для розв’язання завдань щодо забезпечення сільгосптоваровиробників високорепродукційним насінням гарантованої чистоти, посівних якостей та формування і зберігання страхового фонду посівного матеріалу, потреба у коштах з обласного бюджету становить 25 тис. гривень за рахунок яких здійснюватиметься:

компенсація 100 відсотків сортової надбавки придбаного сортового насіння картоплі та за ввезене по імпорту сортове насіння картоплі до 50 відсотків витрат, включаючи транспортування, із загальною потребою в коштах у сумі 25 тис. гривень.


^ 4.2. Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва


Для модернізації та технічного оновлення матеріально - технічної бази сільськогосподарського виробництва, потреба у коштах обласного бюджету становить 250 тис. гривень, що будуть спрямовані:

на часткову компенсацію витрат сільськогосподарських товаровиробників за придбання техніки та обладнання для картоплярства, овочівництва та для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів до 90 відсотків її вартості, без врахування сум податку на додану вартість;

на сплату першого та наступних внесків лізингового платежу.

^ 4.3. Хімічна меліорація ґрунтів та рекультивація

сільськогосподарських земель


З метою покращення родючості ґрунтів та проведення їх розкислення, рекультивації земель сільськогосподарського призначення щорічна потреба для проведення цих робіт складає 320 тис. гривень, в т.ч. з державного бюджету 300 тис. гривень та з районного 20 тис. гривень.


^ 5. Учасники Програми


Сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм власності і господарювання, юридичні особи, фермерські та особисті селянські господарства, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та хлібопекарські підприємства.


6. Очікувані результати виконання Програми


У результаті виконання заходів Програми та їх бюджетної підтримки очікується:

раціональне використання земель, оптимізація структури угідь у відповідності до стану розвитку і потреб інших галузей агропромислового комплексу;

підвищення продуктивності ріллі;

створення умов для забезпечення розвитку базових галузей сільського господарства та гарантування продовольчої безпеки;

забезпечення цінової стабільності на продовольчому ринку та гарантування продовольчої безпеки шляхом формування регіональних ресурсів;

розбудова основних елементів інфраструктури аграрного ринку;

поліпшення сортового складу сільськогосподарських культур шляхом вирощування насіння високих репродукцій;

модернізація та оновлення матеріально – технічної бази сільськогосподарського виробництва;

зменшення ризиків виробництва рослинницької продукції.


^ За результатами реалізації визначених завдань буде забезпечено:


збільшення валового виробництва картоплі до 20 тис. тонн;

збільшення виробництва овочів, фруктів та кормів для тваринництва.

Передбачається додаткове створення робочих місць та підвищення доходів населення.


^ 7. Фінансове забезпечення виконання Програми у 2012 році


Для реалізації Програми розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2012 – 2015 роки щорічна потреба у коштах з обласного бюджету за пріоритетними напрямками становить 275 тис. гривень, у тому числі:

розвиток насінництва – 25 тис гривень;

модернізація та оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва – 250 тис. гривень.

щорічна потреба у коштах для покращення родючості ґрунтів та проведення їх розкислення, рекультивації земель сільськогосподарського призначення складає 320 тис. гривень, в т.ч. з державного бюджету 300 тис. гривень та з районного 20 тис. гривень.

еще рефераты
Еще работы по разное