Реферат: Д. В. Організація модульної підготовки працівників у відповідності з вимогами ринку праці


УДК 378


Паньков Д.В.


ОРГАНІЗАЦІЯ МОДУЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ У ВІДПОВІДНОСТІ З ВИМОГАМИ РИНКУ ПРАЦІ


Підготовка конкурентноздатної робочої сили – головне завдання сучасної системи професійно-технічної освіти [8]. Під конкурентноздатністю робочої сили спеціалісти розуміють сукупність якісних характеристик специфічного товару - «робочої сили», що забезпечує задоволення конкретних потреб роботодавців, у тому числі держпідприємств, у працівниках певної кваліфікації (професії) [10, с.135]. Сучасний ринок праці характеризується нестабільної професійно-кадровою структурою, гнучкістю вимог до рівня фахової компетенції працюючих, тому є потреба поширення професійної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) за модульними програмами на підставі аналізу ринку праці.

Модульна система навчання позитивно зарекомендувала себе при підготовці кваліфікованих кадрів робочих спеціальностей в умовах ринкової економіки, тому широко використовується в багатьох країнах світу, у тому числі й в Україні. У зв’язку з виходом у світ підручника для учнів ПТНЗ “Кам'яні роботи. Інтегрований курс модульного навчання”, підготовкою до друку підручника “Штукатурні роботи. Інтегрований курс модульного навчання” та інших, у педагогічних працівників навчальних закладів з'являється реальна можливість застосування модульної системи в практичній діяльності [4, 5].

Структурування змісту підручників відповідає вимогам гнучкості та органічної цілісності змісту професійного навчання. Реалізація цих вимог стала можливою при застосуванні інтегрованих курсів професійної підготовки кваліфікованих працівників [3]. Як відомо, професійна підготовка складається з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки. Поєднання цих напрямків поширило можливості для набуття учнями дієвих знань. Інтегровані курси підручників були складені на основі змісту предметів: спеціальна технологія, будівельне креслення, матеріалознавство та виробничого навчання.

У інтегрованому курсі зміст навчання розподілено в змістовні блоки [7]:

^ Професійний блок (ПБ) - блок логічно структурованого змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників певного професійно-кваліфікаційного рівня. ПБ поділяється на дидактичні модулі.

^ Дидактичний модуль (ДМ) - блок логічно структурованого змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників до певного виду діяльності. Дидактичний модуль поділяється, в свою чергу, на модульні одиниці.

^ Модульна одиниця (МО) - блок логічно структурованого змісту професійної підготовки кваліфікованих робітників до певного виду робіт, який входить до складу визначеного виду діяльності, або зміст професійно-теоретичної підготовки, потрібний для оволодіння певним видом діяльності. МО складається з настановчо-мотиваційного модульного елементу (НММЕ), модульних (навчальних) елементів (МЕ), системно-узагальнюючого модульного елементу (СУМЕ).

^ Настановчо-мотиваційний модульний елемент складається з мотиваційно-цільової настанови та вступної інформації, яка надається перед вивченням МО.

Модульні (навчальні) елементи можуть бути теоретичними, комбінованими та практичними. Теоретичний модульний елемент містить мінімальну, логічно прийнятну частину змісту професійно-теоретичної підготовки, яка відповідає навчальним цілям МО. Комбінований модульний елемент містить мінімальну, логічно прийнятну частину змісту професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, яка відповідає навчальним цілям МО. Практичний модульний елемент містить мінімальну, логічно прийнятну частину змісту професійно-практичної підготовки, яка відповідає навчальним цілям МО.

^ Системно-узагальнюючий модульний елемент (СУМЕ) складається з узагальнюючих, проблемних запитань та практичних завдань, зі змісту певної модульної одиниці. Якщо модульна одиниця остання в структурі дидактичного модуля, те крім цього СУМЕ містить завдання зі змісту всього модулю.

Таким чином, гнучка модульна структура змісту навчання дозволяє ефективніше адаптувати професійну підготовку учнів ПТНЗ до вимог ринку праці.

Але при цьому для органів управління освітою і навчальних закладів України вкрай необхідним стає аналіз ситуації на ринку праці, виявлення і реалізація вимог роботодавців до якості професійної підготовки робочої сили.

Це обумовлено ще і тим, що діючий до початку 90-х років минулого століття механізм взаємодії ПТНЗ з виробничою сферою через інститут “базових” підприємств перестав функціонувати. Завданням системи освіти є відновлення прямих зв'язків ПТНЗ із підприємствами. В умовах низького попиту на робітничі кадри ініціатива створення ефективної системи взаємодії повинна йти від навчальних закладів і від органів управління системою освіти на підставі вимог роботодавців до структури та якості професійної підготовки працівників.

Методичні аспекти обстеження вимог ринку праці на сьогоднішній день в Україні розкрити недостатньо і потребують серйозного наукового дослідження, що повинно показати динаміку потреб ринку праці, затребуваність певних професій, зміни в змісті праці працівників. Мета цієї статті полягає у визначенні шляхів та методики проведення дослідження попиту на робочу силу на регіональному ринку праці

Структура підготовки кваліфікованих кадрів в Україні, на наш погляд, не повною мірою відповідає реальним потребам ринку праці і засновуються, в основному, на привабливості професій, що призводить до визначених перекосів у структурі професій та зниження конкурентноздатності випускників ПТНЗ. Науковий аналіз ринку праці та прогнозування попиту на робочу силу на регіональному ринку праці повинно стати в основі регіонального замовлення на підготовку працівників[1, 2]. У Донецькій області, у рамках роботи з формування програми підготовки і використання кадрів в економіці області передбачається [9]:

розробити анкети для керівників підприємств і навчальних закладів;

провести опитування і проаналізувати його результати;

зробити аналіз структури і динаміки трудових ресурсів, виявити тенденції;

досліджувати динаміку підготовки кадрів згідно кваліфікації, професії, чисельності;

досліджувати рівень працевлаштування за фахом випускників навчальних закладів;

досліджувати потребу і фактичний стан перенавчання і підвищення кваліфікації безробітних;

зробити аналіз основних тенденцій розвитку галузей економіки області.

Отримані дані повинні стати основою для формування регіонального замовлення на підготовку кадрів для економіки Донецької області на 2004 - 2008 роки і на період до 2014 року. У рамках цієї роботи, на наш погляд, доцільно:

розробити методику аналізу потреб ринку праці на районному, міському й обласному рівнях;

провести дослідження по виявленню потреб ринку праці в районі розташування кожного ПТНЗ;

залучити роботодавців до співробітництва з професійно-технічними навчальними закладами в сфері підготовки кадрів;

поширити досвід цієї діяльності серед ПТНЗ міст, областей регіону.


Методику проведення дослідження попиту на робочу силу на регіональному ринку праці можна розбити на 3 етапи. Оцінка ситуації на ринку праці регіону (I етап), який включає аналіз ситуації і тенденцій на ринку праці в розрізі затребуваних професій і фахів. Цей етап припускає проведення аналізу даних статистики, що дають інформацію про стан економіки регіону або локального ринку праці певного району; аналізу даних служби зайнятості про вакансії; аналізу пропозицій вільних робочих місць у засобах масової інформації.

Результати статистичних обстежень динаміки зростання (спаду) виробництва на промислових підприємствах дозволяють охарактеризувати загальні тенденції розвитку економіки регіону. Статистичні матеріали про чисельність працюючих за галузевою специфікою підприємств допоможуть виявити найбільш “місткі” галузі, що залучають найбільшу кількість працівників. Дані про прийом і вибуття робітників дозволяють оцінити плинність кадрів для різноманітних галузей господарства.

Дані служби зайнятості про потребу в робітниках тих або інших спеціальностей грунтуються на заявках роботодавців, що подаються в органи працевлаштування для заповнення вакантних робочих місць на підприємствах. Проте заявки, що надходять у службу зайнятості, не повною мірою відбивають ситуацію на ринку праці. Відомо, що вакансії служби зайнятості - це не зовсім високооплачувані робочі місця. Не всі роботодавці (і не за всіма професіями) подають інформацію про вакантні робочі місця. Крім того, роботодавці використовують різноманітні канали пошуку робочої сили, наприклад, приватні біржі праці, особисті зв'язки співробітників або оголошення в засобах масової інформації. Тому доцільно провести комплексне обстеження затребуваності робочих місць і рівень необхідної фахової компетентності працівників ще і за матеріалами оголошень у засобах масової інформації. Це джерело інформації має свої недоліки, наприклад, в оголошеннях не вказується кількість запропонованих вакансій. Проте, він є більш повним, тому що до газет як каналу пошуку робочої сили частіше стали звертатися як роботодавці, так і різноманітні посередники: приватні біржі праці, служби зайнятості.

Результати систематичних узагальнень можуть послужити матеріалом для аналізу відповідності діяльності навчальних закладів потребам ринку трудових ресурсів. Аналіз такої інформації може стати додатковим матеріалом диференційованого підходу до зміни профілів і спеціальностей при учбовій підготовці в навчальних закладах (введенні нових професій, які актуальні для регіонального попиту).

Огляд ситуації і тенденцій на ринку праці регіону є важливим інформаційним компонентом для системи професійної освіти, але він недостатній для аналізу ринкової ситуації для нововведень в сфері професійно-освітніх послуг.

У цьому випадку необхідний аналіз ринку праці конкретних професій і спеціальностей (II етап), який полягає в оцінці рівня і динаміки затребуваності конкретних професій і спеціальностей з погляду частоти їхньої пропозиції населенню. Необхідно оцінити рівень затребуваності конкретних професій і спеціальностей, що передбачається відкрити в навчальних закладах, а також виявити динаміку пропозиції робочих місць у виділеному секторі. Для цього необхідно:

провести аналіз пропозицій робочих місць по обраних професіях і спеціальностей з таких джерел: районні засоби масової інформації, пропозиції вакансій робочих місць державної служби зайнятості;

досліджувати динаміку затребуваності обраних професій і спеціальностей, виявити їхнє місце в структурі потреб ринку праці (через районну службу зайнятості й аналіз пропозицій робочих місць у засобах масової інформації).

Важливо відзначити, що оголошення і дані про вакансії відбивають лише вимоги роботодавців. При цьому можливо, що робітники певних професій можуть бути самозайнятими, тому попит на них потрібно відстежувати також за оголошеннями про пропозицію послуг [6].

Дослідження ринку праці навчального закладу за обраними професіями та спеціальностями (III етап) передбачає: виявлення потреби в кадрах за тими спеціальностями, які передбачені програмами навчальних закладів (а також дефіцитних для конкретних роботодавців спеціальностей, за якими є можливість навчатися); визначення готовності роботодавців до співробітництва з ПТНЗ при проведенні досліджень ринку праці і підготовці спеціалістів; вивчення основних вимог до спеціалістів для конкретного виробництва з боку потенційних роботодавців [11].

При проведенні дослідження необхідно враховувати специфіку функціонування ринку фахової праці в Україні, що полягає в місцевому (вузько територіальному) характері функціонування професійно-технічних навчальних закладів і в особливостях працевлаштування випускників. Для випускників ПТНЗ характерний низький рівень міграційної активності, пов'язаний насамперед з обмеженими фінансовими, житловими, культурними можливостями. Навчальні заклади мають локальний (вузько територіальний) ринок залучення абітурієнтів і такий же ринок праці. Фактично, для успішного функціонування ПТНЗ необхідно, щоб їхня спеціалізація була наближена до потреб ринку не регіону в цілому, а сусідньої території.

Інша специфіка полягає в тому, що найчастіше місця майбутнього працевлаштування випускників забезпечуються особистими зв'язками керівників і особистих контактів педагогічних працівників училища (керівництва, викладачів, майстрів). Тому дуже важливо, щоб в опитуванні реальних і потенційних роботодавців брали участь представники навчального закладу. Вони повинні провести ряд інтерв'ю з респондентами - представниками різноманітних заснувань, підприємств, відповідальними за прийом робітників за необхідними спеціальностями.

На кожному підприємстві доцільно заповнити два види анкет: анкету підприємства й анкету роботодавця. “Анкета підприємства” спрямована на одержання даних про підприємство в цілому. На питання цієї анкети відповідає перший керівник підприємства (підрозділи) або його найближчий заступник. Опитування може включати такі питання:

Чи є на даному підприємстві професії і спеціальності, які збираються вводити в ПТНЗ?

Чи буде потреба в цих спеціальностях в майбутньому?

Які спеціальності та професії реально потрібні на цьому підприємстві?

Яким чином відбувається підбір працівників на даному підприємстві?

Яким чином здійснюється фахова перепідготовка працівників?

Чи вважає керівництво доцільним мати прямі зв'язки з навчальними закладами, що ведуть підготовку за профільними для цього підприємства професіями?

Яка міра зацікавленості підприємства в розробці навчальних планів та програм з урахуванням специфіки свого виробництва?

Яка міра зацікавленості підприємства у прийомі на виробничу практику учнів ПТНЗ, а також випускників на роботу?

Крім цього, респонденти повинні оцінити рівень і якість підготовки випускників ПТНЗ, зазначити основні недоліки їхнього навчання, а також висловити побажання по підвищенню якості навчального процесу. Таким чином, також буде виявлена готовність роботодавців до співробітництва.

Опитування дозволяє описати зміст робіт, виявити професійні вміння та навички, особистісні якості працівника. З метою досягнення більш об‘єктивної інформації за кожної з професій повинні бути опитані спеціалісти різних рівнів управлінської ієрархії: від безпосереднього керівника (бригадира) до менеджера, що займається найманням і перепідготовкою персоналу.

На підприємстві, крім інформації про основні види робіт, що повинен виконувати працівник за даною професією, потрібно одержати інформацію про те, які обов'язки, крім основних, повинний виконувати працівник, і по кожній із них відзначити, наскільки необхідно (обов'язково, бажано або необов‘язково) суміщення зазначених обов'язків. Таким чином, буде виявлена потреба в близьких або суміжних спеціальностях, зміст праці за ними і вимоги роботодавця до працівників. Аналіз результатів дослідження дозволить навчальному закладу визначитися з доцільністю внесення змін у модульну програму навчання, яка враховує вимоги роботодавців та покращує конкурентоспроможність випускників.

Ефективна адаптація системи професійно-технічного навчання до ринкових умов повинна грунтуватися на комплексному інформаційному аналізі і прогнозуванні ринку праці на місцевості, що прилягає до навчального закладу, а також районному (міському), обласному та регіональному рівнях за участю представників органів управління освітою, ПТНЗ і роботодавців. Їхня конструктивна взаємодія стане основою для розробки гнучких модульних планів і програм професійної підготовки, буде сприяти підвищенню конкурентноздатності випускників ПТНЗ на ринку праці.


Література.

Алашеев С.Ю., Драчинская Л.Н., Кадкина И.А. Региональный заказ на подготовку кадров через прогнозирование рынка труда //Профессиональное образование. – 2002.-№4.-с.8-10

Анализ ситуации на рынке труда и выявление требований работодателей к качеству профессиональной подготовки. Самара: Центр профессионального образования Самарской области http.//profedu.sipkro.samara.ru, 2002 г.

Никулина А.С., Максименко Ю.Б., Матвеев Г.П., Бондаренко Я.А Психолого-педагогическая система технологии обучения профессий. Донецк: Институт последипломного образования инженерно-педагогических работников Украины, 1997,-157с.

Нікуліна А.С., Заславська С.О., Матвеев Г.П., Томашенко В.В., Микуляк О.П., Паньков Д.В. і др. Кам’яні роботи. Інтегрований курс модульного навчання. Частина І. – К.: Вікторія, 2000 -384с.

Нікуліна А.С., Заславська С.О., Ничкало Н.Г., Томашенко В.В., Паньков Д.В. і др. Штукатурні роботи. Інтегрований курс модульного навчання. – Донецк: ДІПО ІПП, 2002 – 450 с.

Оценка соответствия структуры профессионального образования среднесрочным прогнозным потребностям экономики Самарской области. Самара: Центр профессионального образования Самарской области, 2002 г. – 23с.

Паньков Д.В. Організаційно-педагогічні аспекти модульного навчання професій учнів ПТНЗ. Рекомендації для педагогічних працівників ПТНЗ. Донецьк: ДІПО ІПП, 2001 р. – 57 с.

Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98 – ВР// Офіційний вісник України. – 1998. - № 9. – с.3-24.

План работы над Программой подготовки и закрепления кадров для экономики области Донецкой областной государственной администрации. Донецк, 2003 г.

Соціально-економічний механізм регулювання ринку праці та заробітної плати: кол. монографія. – Інститут економіки НАНУ – Київ, 2001. – 300с.

Структура потребности в специалистах разного уровня профессионального образования на основе прогноза среднесрочной востребованности квалификационно-кадровых ресурсов в экономике Самарской области. Самара: Центр профессионального образования Самарской области, 2002 г. – 61с.


Паньков Д.В.
^ Організація модульної підготовки працівників у відповідності з вимогами ринку праці
У статті розкриваються проблеми професійно-технічної освіти, пов’язані з невідповідністю рівня підготовки кваліфікованих працівників вимогам ринку праці. Автором виявлено, що низький рівень взаємодії ПТНЗ та роботодавців зніжує конкурентоспроможність робочої сили. Запропоновано механізм адаптування модульної системи навчання професії до вимог ринку праці в регіоні.


Паньков Д.В.

Оорганізация модульной подготовки работников в соответствии с требованиями рынка труда

В статье раскрываются проблемы профессионально-технического образования, связанные с несоответствием уровня подготовки квалифицированных работников требованиям рынка труда. Автором выявлено, что низкий уровень взаимодействия ПТУЗ и работодателей снижает конкурентоспособность рабочей силы. Предложен механизм адаптации модульной системы обучения профессий к требованиям рынка труда в регионе.

Pankov D.V. Organisation of Modular Training of Workers in accordance with Labour Market Requirements
The present article considers vocational training problems associated with non-compliance of the training level of skilled workers with requirements of the labour market. The author established that insufficient links of vocational schools with employers reduce the labour force competitiveness. A mechanism is proposed for adaptation of the modular vocational training system to the regional labour market requirements.
еще рефераты
Еще работы по разное