Реферат: Удк 336. 76 Брянська С. В., студентка Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна» Ефективність залучення фінансових ресурсів за допомогою емісії акцій


УДК 336.76

Брянська С.В., студентка

Вінницький соціально-економічний інститут Університету «Україна»


Ефективність залучення фінансових ресурсів

за допомогою емісії акцій

(на прикладі ПрАТ «Вінницяоблпаливо»)


Зміцнення (приріст) фінансових ресурсів акціонерного товариства (АТ) може відбуватися за рахунок: чистого внутрішнього самофінансування (рекапіталізації прибутку та нарахованої амортизації); корпоративного самофінансування (емісії акцій); комерційного самофінансування (чистого приросту зобов’язань, зумовлених комерційними операціями); фінансового кредитування (збільшення фінансових зобов’язань перед фінансовими установами).

Функціонування АТ, зокрема на основі приватної форм власності (ПрАТ), в умовах фінансової нестабільності зумовлює необхідність підвищення ваги корпоративного самофінансування [1-3].

Питання корпоративного самофінансування та емісійної політики АТ, в т. ч. й приватної форми власності, розглядалися у працях Р. Брейлі, І. Бланка, Ю. Брігхема, А. Гомеса, М. Грідчиної, С. Ламмера, О. Лобанової, М. Нікбахта, О. Поддєрьогіна, Р. Райана, В. Хорна та ін. Аналіз їх праць дозволяє розглядати корпоративне самофінансування як один із напрямів зміцнення і ефективного використання фінансових ресурсів АТ, що може визначати його інвестиційну стратегію. Покажемо це на прикладі ПрАТ «Вінницяоблпаливо».

В умовах, які складися (нестійка кон’юнктура ринку, поглиблення інфляції) зміцненню фінансових ресурсів ПрАТ «Вінницяоблпаливо» сприятиме реалізація ним інвестиційної стратегії на основі залучення акціонерного капіталу.

Розмір чистих інвестицій, які планується отримати від випуску додаткової емісії акцій, розраховують за формулою (1):(1)

де ЧІ – чисті інвестиції, грн.; ЦПА – планова ціна продажу акцій додаткової емісії грн./за 1 акцію; КА – кількість акцій додаткової емісії, шт.; ДМ – державне мито за реєстрацію інформації про випуск акцій, грн.; НВА – номінальна вартість 1 акції, грн./1 акцію; Вдра – витрати на державну реєстрацію випуску акцій, грн.; Вра – витрати на реалізацію акцій додаткової емісії, грн.

Розмір чистих інвестицій, що мають надійти від емісії акцій ПрАТ «Вінницяоблпаливо», становитиме:Для оцінки ефективності випуску й обігу акцій використаємо такі показники, як:

Капіталізована вартість акцій (Ква) – визначає ринкову вартість акцій АТ, тобто:(2)

де Q – кількість емітованих акцій; Ар – ринкова вартість однієї акції.

Капіталізована вартість акцій ПрТ «Вінницяоблпаливо» складає:Балансова вартість однієї акції (Аб) є бухгалтерським підтвердженням забезпеченості кожної емітованої акції капіталом АТ. Вона обчислюється за формулою (3).(3)

де Ка – балансова вартість акціонерного капіталу; Р – розмір страхового фонду.

Балансова вартість однієї акції ПрАТ «Вінницяоблпаливо» становить:Співвідношення ринкової і балансової вартості акцій (Са) – це узагальнюючий індикатор, що свідчить про успіх (невдачу) АТ, тобто:(4)

Співвідношення ринкової і балансової вартості акцій ПрАТ «Вінницяоблпаливо» становить:

Са = 10,0 / 6,03 = 1,658.

Як видно з розрахунку, ринкова вартість акцій є досить значною і перевищує балансову в 1,658 рази.

Прибуток на акцію розраховується за наступною формулою:(5)

де Па – сума чистого прибутку; Впк – абсолютна сума відсотків за користування позиковими коштами.

У ПрАТ «Вінницяоблпаливо» прибуток на акцію становить:

Па = (13 09000 – 0) / 94178 = 13,89921 коп.

Дивідендна віддача акцій (Да) характеризує розмір доходу, що спрямовується на поточне споживання акціонерів, тобто виплату дивідендів у розрахунку на одну акцію за ринковою вартістю:(6)

де d – розмір нарахованого дивіденду в національній валюті.

Дивідендна віддача акцій ПрАТ «Вінницяоблпаливо» становить:

Да = 0,28 / 10 = 0,028.

Отже, інвестиційна стратегія ПрАТ «Вінницяоблпаливо», що базується на залученні акціонерного капіталу, є досить ефективною.


Список використаної літератури

Брейли Р. Принципы корпоративных финансов : учебник / Ричард Брейли, Стюарт Майерс. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. – 1120 с.

Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. : [в 2 т.] / Юджин Бригхем, Луис Гапенски ; под ред. В. В. Ковалева ; [пер. с англ.] – СПб : Экон. шк., 2005. – 1166 с.

Грідчіна М. В. Управління фінансами акціонерних товариств : навч. посіб. / М. В. Грідчіна. – К. : вид-во А.С.К., 2005. – 384 с.
еще рефераты
Еще работы по разное