Реферат: Володимира Даля "затверджую"СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


імені Володимира Даля

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор ……………………….. О.Л. Голубенко


“…….”………… 2012 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахового вступного випробування для осіб,
які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки СПЕЦІАЛІСТІВ або МАГІСТРІВ зі спеціальності

„Журналістика”

на базі раніш здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр або спеціаліст


Пояснювальна записка складається з:

Програми фахових вступних випробувань;

Вимог до рівня підготовки вступників;

Переліку рекомендованої літератури;

Критеріїв оцінювання;

Порядку проведення фахового випробування.Луганськ, 2012


Програма фахових вступних випробувань


Програма розроблена на основі

програми державної атестації студентів

СНУ ім. В.Даля за напрямом


спеціальність „Журналістика”


Політика, преса, влада


Свобода слова і сучасна демократизація суспільства. Суспільство і ЗМІ, проблеми взаємної відповідальності. Закони України про пресу, особливості їх застосування в сучасних умовах. Відображення політичних процесів у масмедіа. Політична культура журналіста. Політичні партії, громадські об’єднання та ЗМІ. Конституційно-правовий статус діяльності ЗМІ. Плюралізм думок та неупередженість журналіста. Журналістська етика. Принципи державної економічної підтримки масмедіа в Україні. Преса і бізнес. Розподіл ЗМІ за формою власності: державна, громадська та комерційна преса. Проблеми економіки масмедіа в ринкових умовах. Масмедіа як четверта влада і показник демократизації суспільства та держави.


Основи журналістики


Історичні передумови появи журналістики у громадському суспільстві. Виникнення журналістики в Європі. Зародження журналістики в Україні, історичні етапи її становлення та розвитку. Життя і творчість М. Максимовича, М. Костомарова, Б.Грінченка. Преса України в часи визвольних змагань українського народу (1917-1921рр.) Специфіка часописів „Русалка Дністровая” та „Киевский телеграф”. Еволюція комунікації від „традиційних” ЗМІ до конвергенції масмедіа.

Система й підсистеми масової комунікації. Теорія масової комунікації та її складові. Види комунікації. Визначення поняття інформації. Вимоги до інформації. Методи аналізу інформації та масової комунікації: контент-аналіз, моніторинг, анкетування, інтерв’ювання. Поняття медійного (комунікативного) простору. Сучасна медійна міфологія. Комунікативні аспекти PR. Інформаційні війни та рекламні компанії. Маніпуляція громадською свідомістю, негативні наслідки маніпулятивних технологій. Поняття медіакультури. Модернізм і постмодернізм як епохи медіакультури. Процеси глобалізації медіапростору. Функції журналістських текстів. Громадянська позиція журналіста.

Типологія жанрів журналістики. Жанроутворюючі ознаки. Інформаційні жанри (замітка, звіт, інтерв’ю, репортаж); методика роботи над окремими текстами і використання технічного обладнання. Аналітичні жанри (кореспонденція, стаття, огляд, рецензія, лист); специфіка їх функціювання у місцевих ЗМІ; роль журналіста у підвищенні ефективності медійних матеріалів. Художньо-публіцистичні жанри ( нарис, замальовка, есе, епістолярій, фейлетон, памфлет, гумореска, анекдот); їх особливості та внутріжанрові різновиди; засоби різкого викриття негативних явищ життя: сатира, гротеск, сарказм, іронія, гумор. Взаємодія та взаємоперехід журналістських жанрів на сучасному етапі. Специфіка трансформації жанрів залежно від галузі ЗМІ.


Окремі галузі ЗМІ


Друковані й електронні масмедіа, їх схожість і відмінscnm. Редакція: її структура і штатний розклад, функціональні обов’язки та спеціалізація журналіста, редакційна колегія і її права, планування й бюджетування, критерії оцінки журналістської роботи. Газети і часописи: типологія (у тому числі „глянець”), змістовна модель (її наповнення та варіювання), випуск, макетування, верстка, техніка оформлення, принципи співвідношення вербального й візуального ряду, рубрикатор, заголовки, анонси, лід, зворотний зв’язок з читачем. Сучасний стан телебачення, радіо й Інтернету України. Структура державної телерадіокомпанії і інформаційно-музичних радіостанцій (телеканалів), вивчення теле-, радіоаудиторії; форми радіомовлення та телепоказу, специфічні жанри теле- й радіожурналістики, переосмислення „традиційних” жанрів. Специфіка побудови інформаційного радіоповідомлення, радіоогляду преси, радіодискусії, журналістського радіорозслідування, радіонарису, радіофейлетону. Зйомка та монтаж відеоопитування, інформаційного сюжету, теленарису. Студійний запис телебесіди, інтерв’ю, ток-шоу. Порівняльний аналіз телевізійних програм. Специфіка комунікації в Інтернет-агенціях України та Луганської області: голосування, опитування, коментар, чат, форум. Розважальні Інтернет-видання і розповсюдження маскульту. Побудова стрічки новин. Просування інформаційного продукту у медійному полі. Масмедіа і PR. Загальна проблематика та структура медійних виступів залежно від галузі ЗМІ.


Творча майстерність журналіста


Об’єктивний факт як основа і мета журналістської творчості. Методи отримання та перевірки інформації в ЗМІ. Мистецтво осмислювання фактів у журналістиці. Публіцистика й художня література: спільне й специфічне. Художній образ як осереддя ідеї, теми, проблеми, стилю. Текст як підґрунтя діалогу. Комунікативні та естетичні вимоги до побудови текстів різних типів (вербального і аудіовізуального). Стадії роботи над журналістським матеріалом. Функції заголовочного комплексу. Цілісність сприйняття журналістського твору реціпієнтом. Сюжет. Композиція. Фабула. Конфлікт. Авторитет газетяра. Вимоги до майстерності фотожурналіста. Імідж радіо- і телеведучого та його складові: єдність зовнішніх і внутрішніх, випадкових і суттєвих рис. Професійні якості та амплуа ведучого ток-шоу. Психотехнології в журналістському спілкуванні. Естетика телевізійного екрану. Драматургія теле- і радіопрограм. Принципи професійної мови теле- і радіожурналіста. Творче використання законів риторики у спілкуванні з аудиторією. Значення неповторності творчої індивідуальності журналіста. Приклади вершинних досягнень видатних журналістів сучасності. Майстерність у Інтернет-спілкуванні. Журналістика екстремальних подій.


Рекламознавство та Паблік рілейшнз .

Реклама: визначення, сутність, функції, види. Рекламний текст: зміст і форма, особливості мови рекламних текстів, вербальні та невербальні засоби подання інформації. Канали й засоби розповсюдження реклами. Переваги та недоліки кожного каналу. Public relations: визначення, причини виникнення, функції (зв’язок з менеджментом), види. Близкість рекламних та PR-заходів. Специфіка діяльності менеджера PR, спічрайтера, іміджмейкера, прес-секретаря, рекламіста, перемовника, психотерапевта та ін. Значення PR-менеджменту для економіки та політики.


Вимоги до рівня підготовки вступників


Учасник іспиту повинен:


Знати

знати історію журналістики, головніше за все – української, розуміти її зв'язки з розвитком світової цивілізації;

усвідомлювати сучасну теорію комунікації;

мати уявлення про формування системи журналістики, її типології;

розуміти історичні тенденції розвитку форм і методів подачі матеріалів, еволюції жанрів;

знати творчість провідних майстрів публіцистики, відомих журналістів;

мати уявлення про місце і роль журналістики в суспільстві, про правові та морально-етичні засади журналістської діяльності;

розуміти особливості процесу журналістської творчості, систему її методів;

знати сучасні інформаційні та комунікаційні системи;

знати специфіку випуску різних типів видань, підготовки радіо- і телепрограм;

знати економічні засади діяльності засобів масової інформації;

мати уявлення про різноманітність форм економічної діяльності засобів масової інформації.Вміти

уміти здобути необхідну інформацію про дійсність і подати в журналістському творі адекватну картину цієї дійсності;

орієнтуватися в тематичному, жанровому, методологічному напрямках в межах одного газетного номера чи однієї публікації;

самостійно приймати і захищати рішення творчого і технологічного характерів і бачити шляхи їх виконання;

володіти принципами журналістської етики;

доречно й доцільно користуватися головними законами України про пресу та інформацію.Голова атестаційної комісії доц. Міронова Т.А.


Література


Українське законодавство: Засоби масової інформації. –К.: IREX У-Медіа, 2004.- 368 с.

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации.- М.: „Рефл-бук”; К.: „Ваклер”, 2001.- 656 с.

Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологи двадцатого века.- М.: „Рефл-бук”; К.: „Ваклер”, 2002.- 352 с.

Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики: Учеб. пособие.- М.: ИКЦ „МарТ”; Ростов н/Д: Изд. центр „МарТ”, 2006.- 273 с.

Кириллова Н.Б. Медиакудьтура: от модерна к постмодерну.- М.: Академический Проект, 2005.- 448 с.

Іванов В.Ф., Сердюк В.Є. Журналістська етика: Підручник.- К.:Вища шк., 2006.-231 с.

Владимиров В.М. Історія української журналістики (1917-1997 роки).: Навч. посібник.- Луганськ: Вид-во СДУ, 1998.- 166 с.

Мащенко І.Г. Енциклопедія електроних мас-медія: У 2 т. – Запоріжжя: Дике Поле, 2006. Т.1 (Всесвітній відеоаудіолітопис: дати, події, факти, цифри деталі, коментарі, персоналії).- 384 с.; Т. 2 (Термінологічний словник основних понять і виразів: телебачення, радіомовлення, кіно, відео, аудіо).- 512 с.

Колотілова Н.А. Риторика: Навч. посібник.- К.: Центр учбової літератури, 2007.-232 с.

Смирнов В.В. Жанровая система радиожурналистики. История. Теория. Особенности функционирования.- Ростов н/Д,.: Б/изд., 2006.- 472 с.

Радиожурналистика: Учебник/ Под ред. А.А. Шереля.- 3-е изд., испр. и доп.- М.: Изд-во Моск ун-та: Наука, 2005.- 480 с.

Телевизионная журналистика: Учебник/ Редколл.: Г.В. Кузнецов и др..- 4-е изд.- М.: Изд-во МГУ, Изд-во „Высшая школа”, 2002.- 304 с.

Пименов П.А. Основы рекламы: Учебн. пособие.- М.: Гардарики, 2006.- 399 с.

Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001.- 456 с.

Михайлин І.Л. Основи журналістики: Підручник.- Вид. 3-е, доп. і поліпш. – К.: ЦУЛ, 2002.- 284 с.

Ворошилов В.В. Журналистика: Учебник.- 4-е изд. – СПБ.: Изд-во Михайлова В.А., 2002.- 656 с.

Іванов В.Ф. Техніка оформлення газети: Курс лекцій.- К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000.- 222 с.

Городенко Л. Системи верстки: Практ. посіб.- К.: Вид.ПАЛИВОДА А.В., 2007.- 520 с.

Тертычный А.А. Жанры периодической печати: Учебн. пособие.- М.: Аспект Пресс, 2000.-312 с.

Різун В.В. Літературне редагування: Підручник.- К.: Либідь, 1996.- 240 с.

Животко А. Історія української преси.- Мюнхен: Б/вид., 1989-90.- 334с.

Критерії оцінювання


Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

Правильність відповіді;

Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою

1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0


Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.


^ Порядок проведення фахового вступного випробування


Фахове вступне випробування проводиться у формі співбесіди. Для проведення вступного екзамену формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів. Список допущених до вступного екзамену ухвалюється рішенням фахової атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

Для проведення вступного екзамену головами фахових атестаційних комісій попередньо готуються екзаменаційні білети відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Екзамен проводиться у строки передбачені Умовами прийому до СНУ ім.В.Даля.

На екзамен вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує екзаменаційний лист, завдання (екзаменаційний білет). Екзаменаційний білет містить одне теоретичне питання та тестове завдання, з дисциплін, вказаних у програмі фахових вступних випробувань, і відповідає на них з попередньою підготовкою 1,5 години в цілому. Користуватися при підготовці друкованими або електронними інформаційними засобами забороняється.

При підготовці відповіді використовуються листи відповіді, які зберігаються після випробування в приймальній комісії.

Результати випробування оцінюються за 12-бальною шкалою за правилами вказаними в розділі “Критерії оцінювання” даної пояснювальної записки і відмічаються у «Екзаменаційному листі». Рівень знань вступника за результатами екзамену заноситься також до екзаменаційної відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «екзаменаційним листом» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів до 17.00 години


Завідувач кафедри журналістики ______________ проф. Фесенко Ю.П.


Голова фахової атестаційної

комісії ______________ доц. Міронова Т.А.


еще рефераты
Еще работы по разное