Реферат: Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттікД. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік

техникалық университеті


Восточно-Казахстанский государственный технический

университет им. Д. Серикбаева


Ғылыми кітапхана

Научная библиотека

Ғылыми - библиографиялық бөлім

Научно - библиографический отделXXI ғасыр. Металлургиядағы инновациялық технологиялар. Мәселелері. Болашағы.

(Библиографиялық көрсеткіш)


Инновационные технологии в металлургии. Проблемы и перспективы

(Указатель)


Өскемен 2012 ж.


Усть-Каменогорск 2012 г.


УДК 33(574):669


XXI ғасыр. Металлургиядағы инновациялық технологиялар. Мәселелері. Болашағы.= Инновационные технологии в металлургии. Проблемы и перспективы: указ. / Научная библиотека ВКГТУ им. Д. Серикбаева.- Усть-Каменогорск, 2012. - 21 с.


Составители: Г. М. Рыльская

А. Н. Рахметжанова


Мазмұны


Жастар шығармашылығы – Қазақстанның инновациялық дамуына


Кітаптар 4


Мақалалар 7


Содержание


Ахату Салемхановичу Куленову 80 лет со дня рождения


Книги 9


Статьи 9


^ Горно-металлургическое производство: инновационные технологии


Книги 10


Статьи 13


Производство цветных металлов


Книги 17


Статьи 18


^ Промышленная и экологическая безопасность


Книги 18


Статьи 20


323(574) Н 17

Назарбаев Н. Қазақстан-2030: Ел президентінің Қазақстан халқына жолдауы: общественно-политическая литература / Н.Назарбаев. - Алматы: Білім, 2001. - 94 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего:1 - КХ(1)


328(574)Е 44

Елдің бағы: елбасы, ел бірлігі, ел сенімі [Текст] = Формула успеха: Елбасы, единство, преодоление : қоғамдық-саяси әдебиет. - Астана : Деловой Мир Астана, 2011. - 357 б. : фот.цв.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), ЗЦДО (1), КХ (1)


621.016:669 А 14

Абильдинова, С. К. Жылу энергетиканыњ ќ±растырушы материалдары : оќу ќ±ралы / С. К. Абильдинова. - Алматы : АЭЖБИ, 2007. - 50 б. - Библиогр.: б.50 .

Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


669.2/.8(075.8) Є 25

Єділбаев, Мейрхан Ќазыѓ±л ±лы. Металлургия зауыттарыныњ механикалыќ жабдыќтары : оќулыќ / М.Ќ.Єділбаев ; ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Ќаз¦ТУ, Металлургия машиналары мен жабдыќтары кафедрасы. - Алматы : Ќаз ¦ТУ, 2001. - 192 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 15 : КХ (7), ЗЦ (1), ЧЗ (7)


622.2(075.8) Б 40

Бектібаев, Єділѓазы Дєуіт±лы. Кен ќазудаѓы жоѓалым мен ќ±нсыздану: теория, экономика, зардаптар : оќу ќ±ралы / Є. Д. Бектібаев, Д. М. Мусин, А. Є. Бектыбаев ; Ќазаќстан Республикасыныњ Энергетика, индустрия жєне сауда министрлігі, ЌАзаќстан Республикасыныњ минералды шикізатты кешенді ±ќсату жµніндегі ±лттыќ орталыѓы, Д.А. Ќонаев ат. Тау-кен істері институты. - Алматы : Ѓылым, 2000. - 198 б. - Библиогр.:б.192 . -

^ Имеются экземпляры в отделах: всего 16 : КХ (3), ЧЗ (3), УА (10)


9(574) Б 906

Букетов, Евней. Кµкейкесті = Сокровенное : научное издание. 2-ші кітап / Е.Букетов. - Караганда : [б. и.], 2002. - 406 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _ всего 1 : ХА (1)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", І бµлім. - 216 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", ІІ бµлім. - 306 б.


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", ІІІ бµлім. - 206 б

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", ІV бµлім. - 244 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", VІ бµлім. - 390 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", V бµлім. - 204 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан жас ѓалымдар мен студенттердіњ ХІ Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары. 21, 22 сєуір 2011 жыл. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2011 - .

= "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана", VІІ бµлім. - 242 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" [Текст] = "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" : студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Х Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22, 23 сєуір 2010 жыл . 1 Бµлім / ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : РИО, 2010. - 248 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" [Текст] = "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" : студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Х Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22, 23 сєуір 2010 жыл . 7 Бµлім / ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : РИО, 2010. - 256 б.


001 Ж 33

"Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" [Текст] = "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" : студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Х Республикалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22, 23 сєуір 2010 жыл . 1 Бµлім / ЌР білім жєне ѓылым министрлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : РИО, 2010. - 248 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . 1 бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. І : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 296 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . ІІ бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІІ : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . ІІІ бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІІІ : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)

001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . ІV бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. ІV : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 278 б.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)

001 Ќ 18

Ќазаќстанныњ 20 жылдыќ дамуы - инновациялыќ экономикаѓа жету жолы: жетістіктері мен келешегі : ЌР Тєуелсіздігініњ 20 жылдыѓына арналѓан халыќар. ѓылыми-тєжірибелік конф. мат. 24, 25 ќараша 2011 жыл . V бµлім = 20 лет развития Казахстана - путь к инновационной экономике: Достижения и перспективы. 24, 25 ноября 2011 г. ч. V : матер. междунар. научно-практич. конф., посв. 20-летию Назависимости РК / Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министерлігі, Шыѓыс Ќазаќстан облысыныњ єкімдігі, ШЌМТУ. - ¤скемен : Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ, 2011. - 266 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (2)


621.7(075.32) О 58

Омаров, Єшім Ќ±ранбай±лы. Конструкциялыќ материалдар технологиясы : зертханалыќ ж±мыстар / Є. Ќ. Омаров. - Астана : "Фолиант" баспасы, 2009. - 108 б. : ил. - (Кєсіптік білім). - Библиогр.: 106 б.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 50 : КХ (2), ЧЗ (3), АУЛ (45)


669.017(075.8) С 52

Смаѓ±лов, Дєулетхан ¦ялы±лы. Металлография [Текст] : оќулыќ / Д. ¦. Смаѓ±лов ; Ќазаќстан Республикасы Білім жєне ѓылым министрлігі, Ќаныш Сєтбаев атындаѓы Ќазаќ ¦лттыќ техникалыќ университеті. - Алматы : Ќаз ¦ТУ, 2007. - 375 б. : ил. - Библиогр.: 372 б.

Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : КХ (2), ЧЗ (2), ЗЦДО (1)


669.01(075.8) Х 19

Хан, О. А. Металлургиялыќ цехтар мен мекемелерді жобалау : дипломдыќ жобалау бойынша барлыќ металлургиялыќ мамандыќтардыњ студенттеріне жєне дипломдыќ жобалаудыњ жетекшілеріне арналѓан єдістемелік н±сќаулар / О. А. Хан, Н. М. Комков, Л. Ѓ. Ѓадылбекова ; Ќазаќстан Республикасыныњ Білім жєне ѓылым министрлігі (¤скемен), Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ. - ¤скемен : ШЌМТУ, 2005. - 57 б. - Библиогр.:б.42 . - 200.00 т.

^ Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


Мақалалар


Жеделдетілген индустриалды – инновациялыќ дамудыњ 2010-2014 жылдарѓа арналѓан мемлекеттік баѓдарламасы = Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 гг. // ИС «Параграф»


Ќазаќстан Републикасыныњ 2020 жылѓа дейінгі стратегиялыќ даму жоспары = Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года // ИС «Параграф»


*******

Білеутаева, К. Ќазаќстанда инжинирингтіњ б‰гінгі жаѓдайы мен оны дамыту ќажеттілігі [Текст] / К. Білеутаева // Ќазаќстан жоѓары мектебі = Высшая школа Казахстана . - 2011. - №2. - Б. 234-239.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Жолдасбаев, С. Инновацияларѓа баѓыт [Текст] / С. Жолдасбаев // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - №152-153, 16 сєуір. - Б. 6.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Елемес, Д. Елімізде баламасы жоќ ерекше техника ойлап таптыќ [Текст] / Д. Елемес // Дидар. - 2012. - №19, 17 аќпан. - Б. 8 : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


К‰рішбаев, А. Инновация ілгерілеуге м‰мкіндік береді [Текст] / А. К‰рішбаев // Н±р Астана. - 2012. - №8, 23 аќпан. - Б. 4.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Ќадырбаев, Д. Б. Ќатты ќорытпалардыњ µндіру технологиясы [Текст] / Д. Б. Ќадырбаев, Е. ¤мірбек±лы, Г. А. Кокаева // "Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" атты студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ-дыњ 50жылдыѓына арналѓан VIII Респудликалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22-24 сєуір 2008 ж. = Материалы VIII Республиканская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 50-летию ВКГТУ им.Д.Серикбаева "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" 22-24 апреля 2008г. - ¤скемен, 2008. - Т. IV. - Б. 99-100.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ХР (1)


Ќайдарова, С. Т. Ниобий лигатураларыныњ алюмотермиялыќ µндірісініњ к‰йежентектелуі [Текст] / С. Т. Ќайдарова // "Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" атты студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ-дыњ 50жылдыѓына арналѓан VIII Респудликалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22-24 сєуір 2008 ж. = Материалы VIII Республиканская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 50-летию ВКГТУ им.Д.Серикбаева "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" 22-24 апреля 2008г. - ¤скемен, 2008. - Т. IV. - Б. 101-103.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)


Ќизаева, А. Сапасыз мысты-ќорѓасынды штейндерді байыту єдістерімен µњдеу технологиясы [Текст] / А. Ќизаева, М. З. Тоѓызов // "Жастар шыѓармашылыѓы-Ќазаќстанныњ инновациялыќ дамуына" атты студенттердіњ, магистранттардыњ, аспиранттар мен жас ѓалымдардыњ Д.Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ-дыњ 50жылдыѓына арналѓан VIII Респудликалыќ ѓылыми-техникалыќ конференциясыныњ материалдары 22-24 сєуір 2008 ж. = Материалы VIII Республиканская научно-техническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 50-летию ВКГТУ им.Д.Серикбаева "Творчество молодых-инновационному развитию Казахстана" 22-24 апреля 2008г. - ¤скемен, 2008. - Т. IV. - Б. 114-115.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : КХ (1)


М±танов, Ѓ. Тєуелсіздіктіњ 20 жылдыќ тойына тартуымыз-20 инновация : єл-Фараби атындаѓы Ќаз¦У ректоры / Ѓ. М±танов // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - № 593-595, 6 жетоќсан. - Б. 11. : ил.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Назарбаев, Н. Є. Болашаќтыњ іргесін бірге ќалаймыз : Ќазаќстан Республикасыныњ Президенті Н. Є. Назарбаевтыњ Ќазаќстан халќына Жолдауы / Н. Є. Назарбаев // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - №28, 29 ќањтар. - Б. 2-6. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Назарбаев, Н. Н±рс±лтан Назарбаев: Инновациялар мен оќу-білімді жетілдіру арќылы білім экономикасына : ѓылыми жол / Н. Назарбаев // Егемен Ќазаќстан. - 2006. - №115, 27 мамыр. - Б. 1,2.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Н±рѓалиева, Г. Ќ. Білім берудегі инновациялар / Г. Ќ. Н±рѓалиева // Игілік. - 2011. - № 10. - Б. 14 - 15. : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


001:338(574)Т 32

Темірбеков, Н. Айќын да жарќын баѓдарлама [Текст] : шќмту ректоры, профессор / Н. Темірбеков // Егемен Ќазаќстан. - 2012. - №57-60, 14 аќпан. - Б. 5. : ил.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


378(574)Т 32

Темірбеков, Н. Білімді ѓылым жетістіктерімен ±штастырамыз : д. Серікбаев атындаѓы ШЌМТУ ректоры, ЌР ¦лттыќ инженерлік академиясыныњ академигі / Н. Темірбеков // Егемен Ќазаќстан. - 2011. - № 611-615, 10 желтоќсан. - Б. 19. : ил.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Удербаев, С. Жања ќ±рылыс материалы "стропанныњ" µндірілуін жергілікті шкізаттар негізінде жасауды зерттеу [Текст] / С. Удербаев, М. Тажбанова // Промышленность Казахстана. - 2011. - №2. - Б. 91-93.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)

Шєріп, А. Ѓылым мен инновация ќатар ж‰руі тиіс / А. Шєріп // Айќын . - 2011. - № 228, 6 желтоќсан. - Б. 1-2 : ил.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Ахату Салемхановичу Куленову 80 лет со дня рождения


378М 357

Маутканов, Габдулл. Когда деревья становятся большими [Текст] : юбилейные портреты / Г. Маутканов ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2010. - 173 с. : портр. - ISBN 978-601-208-133-6 : 835 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)


***

Ахату Салемхатовичу Куленову-70 лет : материал технической информации // Цветные металлы. - 2002. - №3. - С. 87.

Куленову Ахату Салемхатовичу-75 лет : юбиляры // Цветные металлы. - 2007. - №4 . - С. 142.

Куленов Ахат Салемхатович // Рудный Алтай. - 2007. - №195, 29 дек. - С. 5 : фото.


Лисьева, С. Металлург. Путь от свинца к золоту [Текст] / С. Лисьева // Деловой Усть-Каменогорск. - 2000. - №6. - С. 14.


Маутканов, Г. Ахат Салемхатович Куленов: [К 75-летию со дня рожд.] / Г. Маутканов // За знание. - 2007. - №6, 10 апр. - С. 4 : фото.


Маутканов, Г. Именная учебная аудитория [Текст] / Г. Маутканов // Рудный Алтай. - 2009. - №61, 28 апр. - С. 5.


Осипов, В. Ахат Куленов - легендарный металлург / В. Осипов // Рудный Алтай. - 2007. - №55, 14 апр. - С. 1, 2 : фото.


Темирбеков Н. Науке помогать производству, развивать геологию и давать металл: [ К 80-летию со дня рожд. ген. директора УК СЦК А. С. Куленова] / Н. Темирбеков // Рудный Алтай. - 2012. - №40, 7 апр. - С. 5 : фот.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Шевченко, В. Уроки Ахата Куленова : биография, деятельность / В. Шевченко // Казахстанская правда. - 2007. - №54 , 12 апреля. - С. 5


Горно-металлургическое производство: инновационные технологии


Книги

323/47+57/ Н 191

Назарбаев Н. Казахстан 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана / Н. Назарбаев. - М. : Credo, 1999. – 68 с.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1


328(574)Е 44

Формула успеха: Елбасы, единство, преодоление [Текст] = Елдің бағы: елбасы, ел бірлігі, ел сенімі : общественно-политическая литература. - Астана : Деловой Мир Астана, 2011. - 357 б. : фот.цв.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : ЧЗ (2), ЗЦДО (1), КХ (1)


***

339 А 552

Алшанов Р. А. Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке: проблемы и их решение (анализ и прогноз): научное издание / Р. А. Алшанов. - 2-е изд., доп. - Алматы : [б. и.], 2005. - 422 с. : табл. - (Институт мирового рынка). - Библиогр.: с. 421-422.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 20 : КХ (2), ЧЗ (3), УА (15)


622А 152

Абишевские чтения-2006 "Жидкость на границе раздела фаз-теория и практика" : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 70-летию Лаурета гос. премии РК, члена-кор. Нац. акад. наук РК Жанторе Нурлановича Абишева. 18-19 мая 2006г. / Мин-во индустрии и торговли РК, Национальный центр по комплекс.перераб.минерального сырья, Химико-металлург. ин-т им. Ж. Абишева. - Караганда : [б. и.], 2006. - 746 с. - Б. ц.

): металлургия -- золото -- обогащение -- металлы -- полиметаллические руды -- переработка -- фабрики -- обогатительные

669.2/.8(574) Г 19

Ганженко, Геннадий Дмитриевич. Техногенные минерально-сырьевые ресурсы цветных и благородных металлов Восточного Казахстана [Текст] : научное издание / Г.Д. Ганженко; Ред. Ю.Б. Генкин ; М-во науки и высш. образования РК. - Усть-Каменогорск : ВКТУ, 1999. - 173 с. : ил. - Библиогр.: с. 171-173. - ISBN 9965-9077-1-4 : 460.00 т.,

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (1), ЧЗ (3)


622 Г 697

Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы: труды второй Междунар. научно-практ. конференции, посвященной 15-летию независимости РК / Центрально-Азиат. горнопромышл. союз, КазНУ им.Сатпаева. - Алматы : [б. и.], 2006 -

^ Т. 1 : Горное дело. - 2006. - 384 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ПИО (1)


622Г 697

Горное дело и металлургия в Казахстане. Состояние и перспективы : труды второй Междунар. научно-практ. конференции, посвященной 15-летию независимости РК / Центрально-Азиат. горнопромышл. союз, КазНУ им.Сатпаева. - Алматы : [б. и.], 2006 - .

^ Т. 2 : Прогресс в теории и технологии металлургических процессов. - 2006. - 400 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. –


669(03)Д 401

Джангазиев, Архимед Куспанович. Научное обеспечение развития металлургии в Казахстане : аналит. справочник / А. К. Джангазиев ; ред. Е. З. Сулейменов. - Алматы : НЦ НТИ, 2008. - 255 с. : табл. - (Серия публикаций по проблемам научно-технического развития). - Библиогр.: с. 253-254.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1


669.2/.8(075.8) Ж 142

Жаглов, Владимир Степанович. Металлургия меди, никеля и кобальта [Текст] : учеб. пособие / В. С. Жаглов, З. В. Шерегеда ; ВКГТУ им. Д. Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2010. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 150. - ISBN 978-601-208-153-4 : 485 т.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 7 : КХ (3), ЧЗ (4)


622И 665

Инновационные разработки и совершенствование технологий в горно-металлургическом производстве. В 2 т. [Текст] : материалы V Междунар. конф. Проведена в рамках Седьмой Междунар. выставки "MinTech - 2009" / Мин-во индустрии и торговли РК, Нац. центр по комплексной перераб. минер. сырья РК. - Усть-Каменогорск : ВНИИЦВЕТМЕТ, 2009

Т. 1 : Горное дело и обогащение. - Усть-Каменогорск, 2009. - 329 с. : ил., табл. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 9965-32-983-4 : 500 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (5)


669.2/.8(075.8)К 734

Котляр, Юрий Алексеевич. Металлургия благородных металлов. В 2 кн. Кн. 1 : учебник / Ю. А. Котляр, М. А. Меретуков, Л. С. Стрижко. - М. : МИСИС : Издат. Дом "Руда и Металлы", 2005. - 432 с. - Библиогр. в конце глав.


669.2/.8К 903

Кулифеев, Владимир Константинович. Литий [Текст] : произв.-практ. изд. / В. К. Кулифеев, В. В. Миклушевский, И. И. Ватулин ; Москов. гос. ин-т стали и сплавов (технол. ун-та). - М. : МИСИС, 2006. - 239 с. : ил., табл. - (Металлургия и материаловедение ХХI века). - Библиогр.: с. 234-237 . - ISBN 5-87623-137-1 : 3315 т.


669.2/.8(075.8)Л 83

Луганов, В. А. Теоретические основы гидрометаллургических процессов: Общие принципы, термодинамика, кинетика и механизм [Текст] : учеб. пособие / В.А. Луганов, Н.М. Комков, Е.Н. Сажин ; М-во образования и науки РК, ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - Усть-Каменогорск : [б. и.], 2000. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 117-118. - 113.00 р.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : ЧЗ (2), (8)


669.2/.8 Л 971

Лякишев, Николай Павлович. Металлургия хрома [Текст] : монография / Н.П.Лякишев, М.И.Гасик. - М. : Элиз, 1999. - 581 c. : рис., табл. - Библиогр.: с. 550-581.


669.2/.8М 424

Медное производство Казахстана: проблемы становления и стратегия развития [Текст] : монография / Н. К. Досмухамедов [и др.] ; ред. Н. К. Досмухамедов. - Алматы : Изд-во "DPS", 2010. - 471 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 459-468. -

Имеются экземпляры в отделах: _всего 13 : КХ (6), ЧЗ (5), ЗЦДО (2)


330.3(574)(075.8)Н 354

Национальная экономика : учебник / МГУ им. М.В. Ломоносова, Казах. эконом. ун-т им. Т. Рыскулова ; ред.: А. В. Сидорович, А. А. Абишев. - Алматы : Экономика баспасы, 2009. - 535 с. : табл. - ISBN 978-601-225-027-5 : 3700 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : АУЛ (1)


669.2/.8(075.8)П 286

Пестова, Галина Сергеевна. Грануляция расплава фторида бериллия : монография / Г. С. Пестова, Г. С. Рычков ; М-во образования и науки РК. - Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2007. - 199 с. - Библиогр.: с. 191-199. - Б. ц.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 3 : КХ (2), ЧЗ (1)


669.2/.8(075.8) С 852

Стрижко, Леонид Семенович. Металлургия золота и серебра [Текст] : учеб. пособие / Л.С.Стрижко. - М. : МИСИС, 2001. - 334 c : генеалогич.табл. - Библиогр.: с.334.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 13 : КХ (5), ЧЗ (7), ХР (1)


55(574) С 88

Студенцов, В. В. Горно-металлургический комплекс Республики Казахстан: анализ, запасы, технологии. Кн.2 : научное издание / В.В. Студенцов, А.Н. Клец. - Алматы : [б. и.], 1998. - 234 с. : ил. - (Вопросы теории и практики обогащения руд). - Библиогр.: с. 231-234. - ISBN 9965-01-064-1 : 3220.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 2 : КХ (1), ЧЗ (1)


622.2Т 15

Такежанов, Саук Темирбаевич. Концепция "Комплекс" технико-технологического развития цветной металлургии Казахстана : научное издание / И. Е. Ерофеев. - Алматы : Издат. Дом "Кітап", 2001. - 135 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.118-119 . -

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 10 : КХ (5), ЧЗ (5)


669.2/.8Т 15

Такежанов, Саук Темирбаевич. Новые технологии-комплексному сырью. 50 лет первому свинцу УК СЦК : научное издание / С. Т. Такижанов, К. З. Куанышева, Ж. С. Такежанов. - Алматы : [б. и.], 2002. - 414 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 413. - ISBN 9965-471-56-8 : 3602.20 т., 400.00 т.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 5 : КХ (3), ЧЗ (2)


669.2/.8Т 15

Такежанов, Саук Темирбаевич. Цветная металлургия Казахстана: фрагменты истории, итоги и тенденции : научное издание / С. Т. Такежанов. - Алматы : [б. и.], 1995. - 209 с. : рис., табл. - Библиогр.: с.206-207. - ISBN 5-7667-3672-Х :

Имеются экземпляры в отделах: _всего 4 : КХ (2), ЧЗ (2)


669.2/.8(075.8) Т 191

Тарасов, Андрей Владимирович. Комбинированные технологии цветной металлургии : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец.: 1102000-металлургия цвет. металлов, 090300-обогащение полез. ископаемых / А.В. Тарасов, В.А. Бочаров ; ФГУП "Институт "Гинцветмет". - М. : Металлургия, 2001. - 304с. - (Учебник). - Библиогр.: с.302-304 .


669.2/.8(075.8) Т 191

Тарасов, Андрей Владимирович. Металлургия титана : учеб. пособие / А.В.Тарасов. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2003. - 327 c. : рис., табл. - Библиогр.: с.326-327 .


669.2/.8У 847

Уткин, Николай Иванович. Производство цветных металлов / Н. И. Уткин. - 2-е изд. - М. : Интермет инжиниринг, 2004. - 442 с. - Библиогр.: с. 442.


Статьи


Назарбаев, Н. А. Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана: послание Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана / Н. А. Назарбаев // Рудный Алтай. - 2012. - №11, 28 янв. - С. 1, 2, 3 : фот. ; Казахстанская правда. - 2012. - №32, 28 янв. - С. 1-2 : фот. ; Литер. - 2012. - №18, 28 янв. - С. 1-2 : фот. ; Страна и мир. - 2012. - №5, 30 янв. - С. 1-2 : фот.


Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 гг. = Жеделдетілген индустриалды – инновациялық дамудың 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы// ИС «Параграф»


Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 = Қазақстан Републикасының 2020 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспарыгода // ИС «Параграф»


Абенова, С. Инвестировали в умные машины: ТОО "Казцинк" [Текст] / С. Абенова // Казахстанская правда. - 2012. - №64, 6 марта. - С. 4 : фот.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Адрышев, А. Горная металлургия и высшая школа: пути взаимодействия и инновационное развитие [Текст] / А. Адрышев, Н. Куленова, М. Мизерная // Рудный Алтай. - 2011. - №31, 23 марта. - С. 4.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Акимбаева, А. М. Состояние и тенденции развития металлургической отрасли Казахстана [Текст] / А. М. Акимбаева, Б. Б. Мамраев // Цветные металлы. - 2010. - №12. - С. 10-13 : рис. - Библиогр. в конце ст.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 ЗП (1)


Алипбергенов М.К. Состояние и основные направления развития горно-металлургического производства ТОО "Корпорация "Казахмыс" / М. К. Алипбергенов // Горный журнал Казахстана. - 2008. - №1. - С. 4-8 : рис.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Алшанов, Р. А. Минерально-сырьевой комплекс Казахстана за двадцать лет: анализ / Р. А. Алшанов // Горный журнал Казахстана. - 2011. - №12. - С. 8-10 : рис.


Алшанов Р. Экономика Казахстана за 20 лет: достижения и пути дальнейшего развития / Р. Алшанов // Казахстанская правда. - 2011. - №323-324. - С. 20-21 : фот.; Казахстанская правда. - 2011. - №328-329, 14 окт. - С. 20-21 : рис.; Казахстанская правда. - 2011. - №335-336, 21 окт. - С. 20-21.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Бекали Д. Инстинкт металлосохранения: Аналитический обзор состояния металлургии Казахстана / Д. Бекали // Казахстанская правда. - 2011. - №154-155, 13 мая. - С. 20-21 : фот. - Библиогр.: 2 назв. - Библиогр.: 2 назв.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Бигимбаев, М. Ж. Перспективы развития цветной металлургии Казахстана в свете выполнения государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития [Текст] / М. Ж. Бигимбаев // Горный журнал Казахстана. - 2010. - № 7. - С. 12-15 : фото.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Бодяева, Е. Ю. Управление диверсификацией производственных программ металлургических компаний [Текст] / Е. Ю. Бодяева // Цветные металлы. - 2009. - №6. - С. 8-13 : рис. - Библиогр. в конце ст.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Голик, В. И. К методике оценки комбинирования традиционных и инновационных технологий добычи металлов [Текст] / В. И. Голик, А. Ю. Прокопов, Ю. И. Разоренов // Цветная металлургия. - 2011. - №4. - С. 41-48. - Библиогр.: 3 (назв.)

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Гусев, Ю. П. ТОО "Казцинк": расширение, модернизация, инновационное развитие / Ю. П. Гусев // Горный журнал. - 2011. - №9. - С. 15-18 : фот.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Исекешев, А. О. Перспективы промышленной модернизации и роста горно-металлургического комплекса Казахстана [Текст] : доклад на Втором горнопромышленном форуме "Майнекс Центральная Азия 2011" / А. О. Исекешев // Горный журнал Казахстана. - 2011. - № 5. - С. 6-8 : ил.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Инновации в металлургии - путь к высокой эффективности [Текст] / С. Ю. Ерошевич [и др.] // Цветные металлы. - 2010. - № 6. - С. 18-23 : рис.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Козлова М. В. Кластерный подход в активизации инновационных процессов горно-металлургического комплекса ВКО / М. В. Козлова // Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ хабаршысы = Вестник ВКГТУ им. Д.Серикбаева. - 2007. - №1. - С. 105-111. - Библиогр.: 4 назв.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Коростелев, А. Б. Интеграция вузовской и отраслевой науки - ключевой фактор развития инновационных технологий в металлургии [Текст] / А. Б. Коростелев // Цветная металлургия. - 2011. - №11. - С. 7-8.

^ Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Кульевская, Ю. Г. Состояние и перспективы развития нанотехнологий в Казахстане : общественно-политическая литература / Ю. Г. Кульевская // Новости науки Казахстана. - 2008. - №2. - С. 12-25.


Лавецкий В. И. Корпорация "Казахмыс" уверенно смотрит в будущее / В. И. Лавецкий // Горный журнал. - 2011. - №9. - С. 19-21 : фот.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Логачев, А. В. Производство золота при поэтапной разработке месторождений [Текст] : материал технической информации / А. В. Логачев // Цветная металлургия. - 2011. - №12. - С. 31-34. - Библиогр.: с. 33-34 (4 назв.).


Лузин, Б. С. Научно - технические основы повторной добычи золота из отходов обогащения руд : [извлечение] / Б. С. Лузин, В. И. Голик, В. И. Ляшенко // Цветная металлургия. - 2005. - №2. - С. 21-29 : ил. - Библиогр.: 10 назв.


Лузин, Б. С. Перспективы развития добычи золота в Казахстане [Текст] : материал технической информации / Б.С. Лузин, В.И. Голик // Известия вузов. Цветная металлургия. - 2004. - №3. - С. 11-16 : табл.


Металлургия Казахстана: состояние, инновационный потенциал, тренд развития // Промышленность Казахстана. - 2005. - № 5. - С. 35-37.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Муканов, Д. Инновационное развитие металлургического комплекса / Д. Муканов // Промышленность Казахстана. - 2005. - № 2. - С. 38-40.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1


Муратова, Т. Высокие переделы для высоких достижений: о стратегии горно-металлургического комплекса на II конгрессе "Astana Mining & Metallurgy" / Т. Муратова // Деловой Мир. Специальный выпуск. - 2011. - №3(71). - С. 14-17 : фот.

Имеются экземпляры в отделах: _всего 1 : ЗП (1)


Оспанов Е.А. Основные направления совершенствования производства на ПО "Балхашцветмет : из опыта работы / Е. А. Оспанов // Цветные металлы. - 2008. - №3 . - С. 31-32. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст.

Экземпляры: всего:1 - ЗП(1)


Радостовец В. Н. Индустриально-инновационное развитие отрасли- гарантия безопасных условий труда и повышения квалификации работников горно-металлургического комплекса [Текст] / Радостовец В. Н. // Охрана труда. Казахстан. - 2011. - №1. - С. 81-83. - На рус. и каз. яз.

^ Имеются экземпляры в отделах:
еще рефераты
Еще работы по разное