Реферат: Київський національний університет імені тараса шевченка економічний факультет кафедра фінансів, грошового обігу та кредитуКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультет

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту


Методичні вказівки

щодо написання курсової роботи фахової спрямованості

для студентів денної та заочної форми навчання

економічного факультету

Затверджено

на засіданні кафедри фінансів,

грошового обігу та кредиту

протокол № 1 від “ 29 ” серпня 2009 р.
^ Зав. кафедри
д.е.н., проф. Лютий І.О.

Київ 2009Курсова робота


Курсова робота ефективна форма самостійної роботи студентів. Вона узагальнює підсумки у вивченні курсу “Державні фінанси”, “Державний фінансовий контроль”, “Казначейська справа”, “Фінансові системи зарубіжних країн” та передбачає виконання індивідуального завдання.

Мета курсової роботи – закріплення та поглиблення студентами теоретичних і практичних знань, набутих у процесі вивчення курсу; перевірка засвоєння студентами знань, що необхідно їм як майбутнім фахівцям.

Виконання курсової роботи створює для студента можливості навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються сфери кредитування, розвитку кредитних відносин, організації кредитної діяльності, структури кредитної системи України та країн з розвинутою ринковою економікою.

Назва і зміст окремих питань курсової роботи, а також їх співвідношення визначається з урахуванням характеру теми роботи.

Структура курсової роботи та обсяг її окремих частин може мати такий вигляд (зразок титульного аркуша курсової роботи наведено в додатку):

передумова, в якій мотивують актуальність та значення вибраної теми (обсяг – до 2 ст.);

друге питання повинно містити аналіз наявної практики на ділянці, яка відповідає темі дослідження; особливу увагу слід приділити підбору внийкт б

третє питання роботи присвячується розробці та обґрунтуванню рекомендацій з метою поліпшення окремих сторін діяльності об’єктів дослідження (обсяг – до 10 ст.);

висновки, в яких підводяться головні результати дослідження (обсяг – до 3 ст.).

Наприкінці роботи наводиться список використаних нормативних документів та літературних джерел в алфавітній послідовності із зазначенням прізвища та ініціалів авторів, повної назви роботи, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в такій послідовності:

Конституція України;

Законодавчі акти Верховної ради України;

Укази Президента України;

Постанови Кабінету Міністрів України;

Нормативні документи;

Статистичні збірники та звітні матеріали міністерств та відомств; монографічна література й підручники; періодичні видання.

Робота над курсовою роботою поділяється на такі етапи: вибір теми курсової роботи; самостійне складання попереднього плану; добір літературних джерел і фактичного матеріалу за планом; узгодження з науковим керівником плану курсової роботи в і внесення необхідних змін до нього та списків джерел інформації; безпосередня робота над написанням; передача на кафедру для перевірки; захист курсової роботи.

Починаючи роботу студент має ознайомитись з літературою, нормативними і методичними документами по темі дослідження. Поради відносно підбору літератури можна одержати у наукового керівника і працівників бібліотеки. Рекомендується користуватись предметними каталогами бібліотек, бібліографічними довідниками.

Структура вступу має містити такі основні складові:

актуальність обраної теми, включно з переліком вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, які займались даною проблематикою;

мета і завдання курсової роботи;

об’єкт дослідження;

предмет дослідження;

інформаційна база;

методи дослідження;

структура роботи.

Зміст теоретичного розділу курсової роботи повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки. У разі наявності кількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлювати їх усі.

Зміст питань роботи потрібно висвітлювати лаконічно, без повторів та відступів від основної теми, самостійно формулювати свою думку, не допускати суперечностей в тексті.

У процесі комплексного аналізу доцільно використовувати такі методи як метод порівняння; метод приведення показників у порівняльний вид; метод використання абсолютних і відносних показників; метод групувань; балансовий метод; графічний метод; метод табличного відображення аналітичних даних тощо.

При використанні статистичних даних студент повинен орієнтуватись на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Курсова робота має бути написана чітким, розбірливим почерком, грамотно та охайно, без скорочень термінів (крім загальновизначених), з одного боку аркушу паперу стандартного формату, або набрана на комп’ютері.

Кожне питання, що зазначене в плані курсової роботи, повинно починатися з нової сторінки та мати свій заголовок. нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті або посередині зверху чи знизу. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст роботи подається на другій сторінці. Навпроти кожної частини роботи, праворуч, зазначається номер сторінки, з якої вона починається.

Матеріал із літературних джерел, який наводиться у тексті роботи у вигляді цитат і статистичних даних, повинен мати відповідні посилання на першоджерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об’єкт і період, до якого відносяться дані. В таблицях зазначають одиниці виміру, а в графіках та діаграмах масштаб (за необхідністю). Громіздкі матеріали бажано розмістити в додатках.

На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

Обсяг курсової роботи має бути в межах 35–40 сторінок стандартного формату А4 (у разі рукописного подання). Якщо робота подається в друкованому вигляді, її обсяг має становити 45-55 аркушів формату А4.

Студент здає свою курсову роботу на кафедру у визначений навчальним планом строк. Після перевірки роботи вирішується питання про допущення її до захисту перед комісією, склад якої затверджується рішенням кафедри. Оцінку курсової роботи визначає комісія відповідальність за несвоєчасне виконання та зміст несе студент.


^ ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

фахової спрямованості

для студентів 4 курсу


Необхідність державних фінансів, завдання та функції державних фінансів, складові державних фінансів.

Сучасні економічні вчення щодо необхідності функціонування держави у сфері фінансів.

Завдання фінансової політики держави на сучасному етапі. Функції державних фінансових інституцій в Україні.

Особливості бюджетного процесу в Україні.

Аналіз структури та динаміки доходів та видатків Державного бюджету України.

Особливості міжбюджетних відносин в Україні. Проблеми формування місцевих бюджетів.

Управління державним боргом в Україні. Структура та динаміка державного боргу.

Дефіцит бюджету та державний борг.

Порядок формування цільових фондів, проблеми соціального страхування в Україні.

Етапи створення казначейства в розвинених країнах світу.

Казна Ярослава Мудрого.

Скарбниця в Запорозькій Січі.

Державна скарбниця часів Гетьманщини.

Сучасна казначейська система Великобританії.

Особливості створення та розвитку казначейства Франції.

Особливості функціонування казначейства Німеччини.

Функції казначейства США.

Банківська та касова система виконання бюджетів.

Передумови створення Державного казначейства України.

Особливості переходу на казначейське обслуговування державного бюджету.

Етапи переходу на казначейське обслуговування місцевих бюджетів.

Нормативно-правове регулювання діяльності Державного казначейства в Україні.

Територіальна структура Державного казначейства в Україні.

Платіжна система, сутність та значення.

Місце казначейства у СЕП.

Сутність та значення єдиного казначейського рахунку.

Порядок формування єдиного казначейського рахунку, операції із коштами на єдиному казначейському рахунку.

Казначейська система виконання бюджетів: сутність та принципи.

Динаміка та структура доходів державного бюджету.

Динаміка та структура видатків державного бюджету.

Програмна класифікація видатків державного бюджету.

Порядок відкриття рахунків розпорядників бюджетних коштів в системі Державного казначейства.

Порядок відкриття рахунків для операцій клієнтів з бюджетними коштами.

Етапи обслуговування бюджетів за доходами.

Порядок здійснення операцій із зарахування платежів до загального фонду державного бюджету.

Порядок здійснення операцій із зарахуванням платежів до спеціального фонду державного бюджету.

Операції із платежами, які розподіляються між загальними і спеціальними фондами державного бюджету.

Еволюція та сучасні тенденції в розвитку фінансових систем зарубіжних країн.

Управління фінансами в зарубіжних країнах.

Основні причини та наслідки бюджетних дефіцитів в розвинутих країнах.

Взаємозалежність фінансових систем різних країн.

Бюджетні системи зарубіжних країн.

Державний бюджет та бюджетний устрій в зарубіжних країнах.

Особливості побудови податкових систем у зарубіжних країнах.

Визначення та функції державного сектору економіки зарубіжних країн.

Структурні складові бюджетної системи США, як федеративної держави.

Фінансова система Російської Федерації, сучасний стан та особливості становлення.

Фінансова система Японії, її побудова та специфічні риси.

Особливості фінансових систем країн Скандинавії.

Реформування системи пенсійного забезпечення у країнах-членах ЄС.

Особливості реформування фінансових систем країн Балтії.

Порядок формування та виконання місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.

Ухилення від сплати податків – механізм і наслідки для світової економіки.

Спеціальні державні фонди, джерела їх формування та напрямки використання в зарубіжних країнах.

Проблеми та перспективи співробітництва ЄС та України у сфері фінансів.

Визначення та основні елементи фінансового вирівнювання в зарубіжних країнах.

Суспільні блага в громадянському суспільстві та їх фінансування державою.

Податкова система Великобританії та її особливості.

Організація, структура і динаміка бюджету ЄС.

Глобалізація і соціальна політика у розвинутих країнах.

Принципи організації оподаткування в ЄС.

Вплив державного кредиту на державних борг країни.

Механізм управління та обслуговування державного боргу.^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Алієва В. Аналіз казначейської системи виконання держав­ного бюджету: переваги і недоліки // Економіст. - 2000. - № 12. -С.51-54.

Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті (Теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). – Львів. –Каменяр, 2006. – 305 с.

Андрущенко В.Л., Федюсов В.М. Запорізька січ як українсь­кий феномен. - К.: Заповіт, 1995.

Архієреєв С. І., Демьохіна О. О. Державне регулювання економіки. — Х.: НТУ "ХПІ", 2004. – 205 с.

Аудит адміністративної діяльності: Теорія та практика / Пер. з англ.: В.Шульга. -К.: Основи, 2000.

Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Ринкова економіка: основні поняття і категорії. Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 263 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. – К., 2002. – 368 с.

Барановський 0.1. Фінансова безпека держави // Фінанси України. - 1996. № 11. - С. 19-3 4.

Безкид Й.М. Теоретичні підвалини дослідження суті Дер­жавного бюджету України // Фінанси України. - 1998. - № 1. -С. 16-18.

Береславська О.І., Наконечний О.М., Пясецька М.Г., Боришкевич О.В., Гордон В.Б. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч. посіб. / МЛ. Савлук (ред.). – К. : Видавництво КНЕУ, 2004. — 390 с.

Бойцун Н.Є. Міжнародні фінанси: Навч. посібник./ Н.Є. Бойцун, Н.В. Стукало. – 2-ге вид.- К. Професіонал, 2005. – 336 с.

Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.

Булгакова С.О. Казначейство зарубіжних країн: Навчаль­ний посібник. -К.: КНТЕУ, 2001. - 82 с.

Булгакова С.О., Колодій О.Т. Історія казначейської справи: Навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 2002. - 137 с.

Бюджетний кодекс України. Закон від 21 червня 2001 року № 2542-Ш.

Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За ре­дакцією О.В.Турчинова, К.: Парламентське видавництво,2002.

Валютный рынок й валютное регулирование уч. пос/ Под.ред. Платоновой И.Н. – М.: БЕК, 2009. - 263 с.

Василик О.Д. Державні фінанси України: Навчальний посібник. - К.: Вища школа, 2000. - 383 с.

Василик О.Д. Проблеми розвитку фінансової системи України. Науково-практична конференція «Адміністративна рефор­ма в Україні». - К.: «КМ Асагіетіа». - 1998.

Виступ Президента України Л.Д. Кучми на Всеукраїн­ській нараді економістів. Економіка України та шляхи її реформу­вання.-К., 1996.

Дворніков М. Є. Міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця : ВДТУ, 2002.– 148 с.

Дорош Н.І. Державний фінансовий контроль: зарубіжний досвід і шляхи вдосконалення // Фінанси України. - 1998. - № 1.

Заблоцький Б.Ф., Кокошко М.Ф., Смовженко Т.С. Еко­номіка України. - Львів: ЛБК НБУ, 1997.

Иванова Н.Г., Маковник Т.Д. Казначейская система исполнения бюджетов. - СПб: Питер, 2001. - 208 с.

Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К.: МАУП, 2001. — 228 с.

Казначейська система виконання бюджету / Булгакова С.О., Базанова Н.В., Єрмошенко Л.В., Сушко Н.І., Чечуліна 0.0., Шаповал Т.А., Шульга Н.П.: Підручник. - К.: КНТЕУ, 2000. - 249 с.

Ковальчук Т. Макроекономічні і фінансові проблеми суве­ренної України // Банківська справа. - 1997. - № 4. - С. 15-33.

Ковальчук Т. Україна на шляху до ринкової економіки // Банківська справа. - 1996. -№ 1. -С. 3-14.

Козик В.В., Панкова Л.А., Дангиленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини.- К. : Знання-Прес, 2000.- 321с.

Коломиє В. Нові аспекти в управлінні коштами Державно­го бюджету України // Вісник НБУ. - 1999. - № 5. - С. 41-43.

Комячин Д.Л. Федеральнеє казначейство: из прошлого в будущее // Финансы. - 1995. - № 10. - С. 20-22.

Конституція України. Прийнята 28.06.1996 р. - К.: Преса України, 1997.

Лукінов 1.1. Економічні трансформації (наприкінці XX століття). - К.: АТ «Книга». - 1997.

Меньшикова А. М. Макроэкономическое регулирование в условиях глобализации. США. Канада: Экономика .Политика. – 2009. - № 4. –
С. 90-96.

Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. - Київ, 2003.- 240 с.

Міжнародні фінанси: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. /
О.І. Рогач (ред.) – К. : Либідь. 2005. — 784 с.

Огданський М. Створення єдиної платіжної системи на ос­нові однобанківської моделі // Казна. - 2000. - № 11. - С. 6-7.

Павлюк К.В. Фінансові ресурси держави. - К.: НЮС, 1998.-176с.

Парижак Н.В. Формування ефективності бюджетної сис­теми України // Фінанси України. - 1998. - № 1. - С. 19.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посібник. – 2- ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-прес, 2003. – 523 с.

Питання Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів від 31 липня 1995 року № 590.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: затверджено наказом Головного управління Державного казначейства України від 10 грудня 1999 року №114.

План рахунків бухгалтерського обліку виконання держав­ного та місцевих бюджетів: затверджено наказом Державного каз­начейства України від 28 листопада 2000 року №119.

Положення про єдиний казначейський -рахунок: затвер­джено наказом Головного управління Державного казначейства України від 21 березня 1997 року № 28.

Порядок виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи: затвердже­но наказом Державного казначейства України від 10 серпня 2001 року № 140.

Порядок виконання державного бюджету за доходами: за­тверджено наказом Державного казначейства України від 19 грудня 2000 року № 131.

Порядок відкриття рахунків у національній валюті в орга­нах Державного казначейства: затверджено наказом Державного казначейства України від 2 грудня 2002 року № 221.

Порядок казначейського обслуговування .місцевих бю­джетів за доходами та перерахуванням міжбюджетних трансфер­тів: затверджено наказом Державного казначейства України від 1 січня 2002 року № 17.

Порядок казначейського обслуговування місцевих бюдже­тів: затверджено наказом Державного казначейства України від 4 листопада 2002 року № 205.

Порядок обліку зобов'язань розпорядників коштів бюдже­ту в органах Державного казначейства: затверджено наказом Дер­жавного казначейства України від 19 жовтня 2000 року № 103.

Порядок примусового списання (стягнення) коштів з ра­хунків установ і організацій, відкритих в органах Державного каз­начейства: затверджено наказом Державного казначейства України від 5 жовтня 2001 року № 175.

Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання, субвенцій та коштів, що передаються до бюджетів вищого рівня) та нормативи відрахувань від загальнодер­жавних податків і зборів: затверджено Постановою Кабінету Мініс­трів України від 29 грудня 2000 року № 1932.

Порядок управління єдиним казначейським рахунком: за­тверджено наказом Державного казначейства України від 11 люто­го 2002 року № 23.

Премчанд А. Управление государственными расходами. - Вашингтон: МВФ, 1994. - 280 с.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 року № 2121-ПІ.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996-ХГУ.

Про бюджетну класифікацію та її запровадження: наказ Міністерства фінансів України від 27 грудня 2002 року № 604.

Про Державне казначейство України: Указ Президента України від 27 квітня 1995 року № 335/95.

Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України від 30 червня 1999 року № 783-ХІУ.

Про затвердження Переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів викорис­тання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 року № 659.

Про затвердження Порядку подання фінансової звітнос­ті: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 ро­ку №419.

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвер­дження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 Лютого 2002 року № 228.

Про затвердження Типової структури управління Держав­ного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі: наказ Державного казначейства України від ЗО січня 2002 року № 93-к.

Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи: Указ Президента України (2000).

Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573.

Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання право­порушенням у бюджетній сфері: Указ Президента України (2001).

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР.

Про невідкладні заходи щодо вдосконалення механізмів казначейського обслуговування: Указ Президента України від 5 грудня 2002 року № 1133.

Про платіжні системи і переказ грошей в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 року № 2346-Ш.

Про порядок підготовки та реалізації проектів економічно­го і соціального розвитку України: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1317.

Про створення внутрішньої платіжної системи Державного казначейства: спільна Постанова Кабінету Міністрів України та На­ціонального банку України від 15 вересня 1999 року № 1721.

Про структуру бюджетної класифікації України: Постано­ва Верховної Ради України від 12 липня 1996 року № 327/96-ВР.

Про тимчасовий порядок касового виконання державного бюджету у другому півріччі 1993 року: Інструкція Національного банку України та Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 року № 17010/1838, 09-407.

Про удосконалення управління бюджетними коштами: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1999 року № 522.

П'ятаченко Г.О. Проблеми бюджетного дефіциту у фінан­совій політиці держави. - К.: НДФІ, 2001.

П'ятаченко Г.О. Удосконалення механізму наповнення до­хідної частини бюджету // Фінанси України. - 2001. - № 5. - С. 75-81.

Рудый К.В. Финансово-кредитные системы зарубежных стран: Учеб. пособие. – М. : Новое знание, 2007. — 300 с.

Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси: Навч. – метод. Посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

Сабанти Б.М. История финансов России. - Л.: ЛФСИ, 1985.

Стефанюк І.Б. Контрольно-ревізійна служба як складова фінансової безпеки держави // Фінанси України. - 1998. - № 11.

Чечуліна 0.0. Перспективи удосконалення структури // Казна. - 2000. - № 11 - С. 8-9.

Чечуліна 0.0. Становлення і завдання Державного каз­начейства України // Бухгалтерський облік і аудит. - 1997. - № 4. С. 15-17.

Чечуліна 0.0. Становлення та розвиток казначейства України // Економіка і підприємництво: .стан та перспективи: 36. наук. праць. - К.: КДТЕУ, 1999. - С. 51-56.

Шевчук В.О. Модифікація фінансового та банківського контролю як передумова регулювання перехідної економіки в умо­вах державно-правової реформи в Україні. - К.: Збірник «Наукові праці НДФІ». - 1998. - № 6.

Шевчук В.О. Розвиток системи суб'єктів фінансового контролю // Фінанси України. - 1998. - № 8.

Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 590 с.

Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. – Cambridge (Mass.), London: The MIT Press, 2009. – IX, 272 p.

Worldwide Corporate Tax Guide. – N. Y.: Ernst & Young, 2008. – 920 p.

^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТАБЛИЦЬ ТА РИСУНКІВ

Таблиця 1.1.

Структура доходів державного бюджету Великобританії у 2007-2008 бюджетному році*

Доходи

Частка в державному бюджеті, %

Сума, млрд. англ. фунтів

Прибутковий податок з населення

29

157

Податок на соціальне страхування

18

95

Податок на реєстрацію автомобіля

15

-

Неподаткові надходження від державних підприємств

7

-

Інші надходження

14

84

*Джерело. Складено за [26, с. 121-122, с. 128]

АБО

* Джерело. Складено за даними Buchanan J.M., Musgrave R.A. Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State. – Cambridge (Mass.), London: The MIT Press, 2009. – IX, 121 p.

Рис. 2.1. Динаміка надходжень до Державного бюджету України p 2002-2008 рр.

від податку на прибуток підприємств, млрд. грн. [55]

^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ


Нормативно-правові акти, закони, кодекси.

Всі автори у алфавітному порядку.

Іноземні джерела.

Електронні ресурси.


1. Закон України Про банки і банківську діяльність : за станом на 27 берез. 2007 р. / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради. – 2007. – №33. – С. 440.

2. Закон України від 09.07.2003 №1057-IV “Про недержавне пенсійне забезпечення” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1057%2D15. – Назва з екрана.

3. Доклад о процессе перехода за 2006 год. Процесс перехода и показатели стран СНГ и Монголии [Електронний ресурс] / Европейский банк реконструкции и развития. – 2007. –124 с. – Режим доступу : http://www.ebrd.com/pubs/econ/6813r.pdf

4. Інституційна інвестологія: Навч. посіб/ С.К. Реверчук, О.Д. Вовчак, С.І. Кубів та ін. - К.: Атіка, 2004.- 207 с.

5. Кейнс Дж. М.Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Гелиос АРВ,
1999. – 352 с.

6. Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні // Фінанси України. – 2005. – №7. –
С. 106-113.

7. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 535 с. – (Вища освіта ХХІ ст.)

7. Economic development of Ukraine in 2001. Organisation for Economic Cooperation and Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/ dataoecd/22/46/1832915.pdf. – Назва з екрана.

Financial sector assessment. A handbook. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank / The International Monetary Fund, 2005.- 459 p.

http://rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України^ ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ДОДАТКІВ

Додаток A

Таблиця A.1.

Окремі показники соціально-економічного розвитку України за 2002-2006 роки1

Роки

Оплата праці, млн. грн.

Соціальні

виплати, інші поточні та капітальні трансферти, млн. грн.

Дебіторська заборгованість з оплати праці, млн. грн.

ВВП номінальний, млн. грн.

Індекс споживчих цін, у % до попереднього місяця

Обсяг банківських депозитів на кінець періоду у національній валюті, млн. грн.

2002

1

5738

3186

4967,9

14128

101,0

16788

2

5985

4361

4954,1

27540

98,6

17458

3

6674

5029

4888,3

43699

99,3

18626

4

6486

5388

4780

58544

101,4

18116

5

6501

4369

4906,3

75624

99,7

18865

6

6867

4953

5089,9

93592

98,2

20133

7

7353

5031

5114,2

112818

98,5

21104

8

6855

4735

4989,2

136292

99,8

21953

9

7019

4845

5042,2

157673

100,2

23275

10

7081

5570

5069,6

174036

100,7

23481

11

7011

5169

5018,2

192659

100,7

23647

12

7908

6727

4761,2

225810

101,4

25636

2003

1

5852

5375

4946,1

15021

101,5

25287

2

5864

5923

4943,1

30583

101,1

25988

3

6270

6337

5069,2

51206

101,1

28881

4

6328

6577

4895,7

67249

100,7

29161

5

6808

6231

4999,8

85758

100,0

30226

6

7447

6932

5087,7

104883

100,1

33174

7

7797

7015

5035,4

125642

99,9

33482

8

8048

6885

5009,4

151123

98,3

34333

9

8669

7259

5054,2

186322

100,6

37326

10

8646

7564

5051,2

201684

101,3

36649

11

8500

7278

5004,1

226338

101,9

37912

12

10320

8370

4613,4

267344

101,5

41954

2004

1

7115

5842

4964,4

19099

101,4

40660

2

7279

6639

5158,5

38330

100,4

41865

3

8100

7373

5252,6

64115

100,4

45646

Продовження Додатку A


4

8393

8555

5104,5

86645

100,7

46545

5

8694

7351

5245,1

109870

100,7

50028

6

9455

7217

5308,8

142704

100,7

52897

7

9642

7366

5079,5

169120

100,0

53547

8

9594

7905

4806,4

202402

99,9

55802

9

10253

9647

4866,5

243708

101,3

60483

10

10601

9980

4737,8

266448

102,2

56798

11

11498

10018

4728

297789

101,6

53980

12

12753

12141

4400,8

344822

102,4

52759Зразок


^ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Економічний факультет

кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту


Курсова робота

фахової спрямованості

на тему: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________


студента (ки)_____________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Курс____________________________

Група___________________________
Спеціальність____________________


Київ 200_1 Примітка. Складено за даними офіційного сайту Держаного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua) та офіційного сайту Національного банку України (http://bank.gov.ua).

еще рефераты
Еще работы по разное