Реферат: Розв’язування психологічних задач (з дисципліни „вікова психологія”) студентами внз на комп’ютері


В. В. Чумак,

кандидат психологічних наук,

старший викладач кафедри психології

(Бердянський державний

педагогічний університет)


РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ (З ДИСЦИПЛІНИ „ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ”) СТУДЕНТАМИ ВНЗ НА КОМП’ЮТЕРІ


Становлення інформаційного суспільства ставить перед людиною нові завдання та вимоги. Питання інформаційної забезпеченості всього людства набуває все більшого значення. „Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті” орієнтує на забезпечення високої якості підготовки майбутніх фахівців за рахунок впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес. Праці багатьох вчених (В. П. Агєєв, Б. С. Гершунський, М. І. Жалдак, Л. О. Колісник, О. Ю. Коміссарова, Ю. І. Машбиць, Е. Л. Носенко, М. Л. Смульсон та інші) спрямовані на дослідження можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та створення систем комп’ютерного навчання, але проблема створення масової і якісної освіти, що задовольнить потреби людини нового покоління, поки що не розв’язана. Зокрема, не розв’язаною є проблема впливу дистанційного навчання на лекційну форму, яка є провідною у вищих навчальних закладах. Дослідження, проведене в одному з американських коледжів, де переважає лекційна форма навчання, показало, що студенти були неуважні біля 40% часу. Більше того, коли за перші десять хвилин студенти ще могли запам’ятовувати 70%  інформації, то за останні десять хвилин уроку вони сприймали всього 20% матеріалу. Студенти під час викладання лекційного вступного курсу з психології знали лише на 8% більше, ніж контрольна група, яка не слухала курсу взагалі.

За результатами констатувального дослідження (в якому брали участь 63 студента першого курсу факультету Початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету) було виявлено, що 46% студентів не змогли (після викладання лекційного курсу з дисципліни „Загальна психологія”, виконання практичних робіт, написання контрольної роботи) набрати більше 60 балів („незадовільно”), 28,6% студентів отримало „задовільно”, 23,8% – „добре”, 1,6% – „відмінно” (діаграма 1).^ Результати констатувального дослідження (діаграма 1)

Оскільки традиційне навчання, зокрема лекційна форма, не в змозі задовольнити всезростаючий попит, постає питання підвищення якості навчання за рахунок впровадження комп’ютерних технологій (зокрема, дистанційного навчання – якісно нової форми навчання) на основі психологічних засад проблемного навчання.

Традиційне навчання сприяє формуванню, передусім, репродуктивного мислення і пам’яті студентів. Застосування сучасних комп’ютерних технологій на основі психологічних засад проблемного навчання сприятиме розвитку самостійного, продуктивного мислення. Воно спрямовано на формування пошукової, творчої діяльності. При розв’язуванні проблемних ситуацій воно сприяє збільшенню кількості типів учбових задач (задачі на моделювання різних ситуацій, які вводять студентів у певну ситуацію; задачі на планування, пошук оптимальної стратегії розв’язування і контролю тощо); відкривається доступ до раніше недоступної студентам інформації; здійснюється індивідуалізоване навчання на основі моделі студента, яка враховує історію його учіння, особливості його пізнавальної сфери. Це надає можливість зробити проблемне навчання більш керованим.

Отже, засвоєння студентами знань і способів дій в умовах традиційного навчання відбувається в ході, в основному, репродуктивного мислення, тоді як в умовах психологічної концепції проблемного навчання (із використанням сучасних інформаційних технологій) ця умова більшою мірою здійснюється в ході продуктивної розумової діяльності (у поєднанні з репродуктивною). Стає зрозумілим те, що можливості розумового розвитку студентів в умовах того й іншого навчання неоднакові.

За результатами експериментального дослідження було виявлено, що завдяки впровадженню сучасних інформаційних технологій навчання у студентів експериментальної групи сформувалися (майже на 30%) уміння розв’язувати психологічні задачі з вікової психології.

Отже, можна зробити висновок, що ефективність навчально-виховного процесу у ВНЗ можна значно підвищити за рахунок впровадження в навчальний процес сучасних інформаційних технологій на основі психологічних засад проблемного навчання.
еще рефераты
Еще работы по разное