Реферат: РЕгіональні механізми регулювання зовнішньоекономічної діяльності

РЕгіональні механізми регулювання ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і

регіональна економіка


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасні виклики європейської інтеграції, зокрема спричинені розширенням Європейського Союзу на схід, вимагають максимального врахування всієї сукупності факторів транскордонного співробітництва і відповідних адекватних форм та методів транскордонної співпраці України з її сусідами – новими членами ЄС.

З огляду на це, найголовнішим завданням зовнішньоекономічної політики України на сучасному етапі є створення та підтримка конкурентоспроможних на світовому рівні галузей національного господарства та економік регіонів, забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку їх експортного потенціалу, підтримка зовнішньоекономічної діяльності такими інструментами, які дозволяють нівелювати суперечності між суб’єктами економічної діяльності, дають найбільший економічний ефект.

Розв’язання окресленого кола завдань вимагає формування ефективних регіональних механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адаптованих до практики реалізації регіональної політики країн Європейського Союзу. Складність зазначеної проблеми посилюється насамперед тим, що процес транскордонного співробітництва перебуває лише на початковому етапі свого становлення. До того ж, в умовах посилення глобалізації прикордонне співробітництво є не лише інструментом розвитку економічних контактів між прилеглими територіями, але й формою та засобом активізації євроінтеграційних процесів.

Отже, формування механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону є важливою прикладною і науковою проблемою, дослідження якої значно актуалізується у зв’язку зі зміною вектору зовнішньополітичного курсу України в площину євроінтеграційних процесів. Основними науковими здобутками на цьому шляху стало формування відповідних концепцій та теоретичних положень, які частково знайшли практичну реалізацію у виробленні і прийнятті законів та інших нормативно-правових актів, формуванні та реалізації стратегій і програм соціально-економічного розвитку регіонів України, невід’ємним елементом яких є програми розвитку транскордонного співробітництва.

Розроблені концепції та теоретичні положення спираються на вагомий науковий доробок з теорії і практики сучасної міжнародної економіки на глобальному та регіональному рівнях, аналіз особливостей механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності на прикладі країн з розвинутими ринковими відносинами, що представлені в працях відомих зарубіжних учених, зокрема таких, як Дж.Даніельсон, І.Іванов, Я.Корнаї, В.Колонтай, В.Кузнецов, П.Ліндерт, Е.Обмінський, С.Овчинников, М.Портер, М.Портной, І.Фамінський, Г.Хаберлер, Дж.Хікс, Д.Черников, П.Хвойник, М.Шмельов, Л.Ерхард та ін.

Щодо України, то тема державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності почала активно досліджуватися вітчизняними вченими в 90-і роки. В працях В.Андрійчука, П.Бєлєнького, В.Будкіна, О.Білоруса, І.Бураківського, М.Долішнього, М.Дудченка, Б.Губського, Г.Климко, А.Кредісова, В.Клочка, В.Новицького, Д.Лук'яненка, В.Мікловди, Н.Мікули, С.Мочерного, Ю.Макогона, В.Онищенка, Ю.Пахомова, С.Писаренка, М.Пітюлича, О.Плотнікова, А.Поручника, В.Савчука, В.Сіденка, А.Філіпенко та багатьох інших вчених розглядаються загальнотеоретичні аспекти міжнародної економічної діяльності, поглиблення інтеграційних процесів на етапі глобалізації, аналізуються основні форми економічної співпраці між країнами, інвестиційна діяльність, тарифне регулювання і т.д.

Разом з тим, дослідження цієї проблематики знаходиться на початковій стадії, багато методичних та організаційних аспектів формування регіонального механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності належним чином не розкриті, а науковий доробок, напрацьований на етапі поглиблення інтеграційних процесів транскордонних територій, не доведено до рівня практичного використання, у ньому не враховано всієї мінливості і динамізму ринкових ситуацій.

Ці та інші обставини зумовили актуальність і вибір теми дослідження, спрямованого на формування ефективного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності транскордонного регіону, з метою його включення в міжнародний поділ праці, нарощення обсягів експорту, інтеграції територіального господарства у світогосподарські зв’язки.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов’язаний з науковими темами, які виконувалися в Ужгородському національному університеті, зокрема «Організація і управління системою інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого еколого-економічного розвитку Карпатського регіону України» (номер державної реєстрації 0103U007900), а також в Інституті регіональних досліджень НАН України «Регіональні суспільні системи: організаційно-економічний механізм їх формування і розвитку в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки» (номер державної реєстрації 0104U005507). У рамках названих тем дисертантом досліджувались проблеми формування механізмів зовнішньоекономічної діяльності регіонів та їх місця в системі заходів державної регіональної політики.

^ Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є теоретичне обґрунтування суті механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні, з’ясування його структуроутворюючих компонентів, функціональних параметрів та інструментів і важелів впливу на ефективність транскордонного співробітництва.

Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення таких завдань:

здійснити аналіз існуючих теорій та концепцій зовнішньоекономічної діяльності;

сформулювати концептуальні підходи до формування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону;

на основі узагальнення вітчизняного досвіду обґрунтувати принципи та специфіку зовнішньоекономічної діяльності регіону, визначити його місце в системі зовнішньоекономічної політики держави;

здійснити економічний аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області, дослідити її місце в євроінтеграційному поділі праці і транскордонному співробітництві;

з’ясувати роль області у системі транспортних коридорів України;

внести пропозиції щодо вдосконалення регіонального механізму транскордонної співпраці у зв’язку зі вступом України в СОТ;

обґрунтувати стратегічні напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності Закарпаття на перспективний період.

^ Предмет і об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є процеси регулювання зовнішньоекономічної діяльності транскордонного регіону. Предметом дослідження є теоретико-методичні та практичні підходи до формування регіонального механізму зовнішньоекономічної діяльності.

^ Методи дослідження. Теоретичною та методичною основою роботи є фундаментальні положення економічної теорії, теорії міжнародної інтеграції та зовнішньоекономічної діяльності, регіональної економіки і транскордонного співробітництва.

Методологічну основу дослідження становить діалектичний метод пізнання економічних процесів та їх елементів у поєднанні з системним аналізом. У процесі проведення наукового дослідження для розкриття змісту основних понять і категорій автором використані методи теоретичного узагальнення і порівняння, систематизації; для розкриття суті процесів активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону – системного підходу; для проведення аналізу стану зовнішньоекономічної діяльності у досліджуваному регіоні – економіко-математичні та статистичні методи. Крім того, в процесі дослідження автором застосовувались не тільки загальнонаукові, але й специфічні методи, насамперед це структурно-функціональний та порівняльний аналіз, який було застосовано при дослідженні пріоритетних форм зовнішньоекономічної діяльності регіону у глобальному економічному середовищі.

Інформаційною базою для проведення дослідження слугували нормативно-правові акти, які прямо чи опосередковано регулюють зовнішньоекономічну діяльність, статистичні матеріали Державного комітету статистики України, головного управління Державного комітету статистики України у Закарпатській області, звітність відповідних підрозділів обласної державної адміністрації, дані про стан розвитку зовнішньоекономічної діяльності відповідних установ суміжних із Закарпатською областю територій Угорщини та Словаччини.

^ Наукова новизна одержаних результатів. Проведені автором дослідження дозволили сформулювати концептуальні напрями формування організаційно-економічного механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону та отримати такі наукові результати:

вперше:

розроблено науково-методичні засади формування регіональної політики розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону, що включає сукупність форм і методів, організаційно-економічних важелів, спрямованих на стимулювання зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів господарювання на закордонних ринках товарів та послуг, стимулювання спільної підприємницької діяльності та інтенсифікацію інвестиційно-інноваційних процесів на території регіону;

обґрунтовано концептуальні підходи до формування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності в прикордонному регіоні, субстанцію якого формують передумови розвитку останнього, нормативно-правова база, суб’єкти та об’єкти регулювання, принципи функціонування, сукупність економічних та організаційних інструментів, митно-тарифна політика, спрямована на стимулювання, координацію та регламентацію зовнішньоекономічної діяльності;

удосконалено:

- підходи до оптимізації форм зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону, що дозволяє сформувати сукупність організаційно-економічних заходів з її активізації з урахуванням специфіки розвитку економіки регіону;

набули подальшого розвитку:

понятійно-категоріальний апарат теорії зовнішньоекономічної діяльності, що поглиблює сутність і механізми регулювання діяльності суб’єктів господарювання, включених у сферу зовнішньоекономічних зв’язків, та їх взаємодію з органами влади різних ієрархічних рівнів управління;

методичні підходи щодо формування стратегічних цілей соціально-економічного розвитку прикордонного регіону, що включає оцінку наявних та потенційних можливостей інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків як важливого інструменту інтеграції економіки регіону в світогосподарські економічні зв’язки.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні концептуальних основ функціонування організаційно-економічного механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону та методичних рекомендацій щодо оптимізації його складових, які можуть слугувати підставою для прийняття управлінських рішень органами регіональної влади щодо вирішення проблем зовнішньоекономічної діяльності на прикордонних територіях та удосконалення методів управління нею в умовах розгортання процесів європейської інтеграції, а також використовуватися для координації транскордонного співробітництва відповідними структурами у єврорегіонах.

Наукові розробки здобувача використані Закарпатською обласною держадміністрацією при підготовці Програми соціально-економічного розвитку Закарпатської області на 2008 рік (довідка Закарпатської обласної державної адміністрації від 3.11.2008 р. № 06-20/2456); результати наукових досліджень використані у навчальному процесі при викладанні курсів для студентів економічних спеціальностей (довідка ДВНЗ «Ужгородський національний університет» від 02.12.2008 року номер 01-10/2116).

^ Особистий внесок здобувача. Результати наукового дослідження, викладені у дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих автором дисертаційної роботи у співавторстві, використані лише ті положення, які є особистим науковим доробком здобувача.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи апробовані на міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема: І-й Міжнародній науково-практичний конференції «Інтеграція України у європейський та світовий фінансовий простір» (Львів, 26-27 червня 2006 р.); ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції «Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки» (Сімферополь-Севастополь, 30 травня-1 червня 2008 р.), а також наукових семінарах економічного факультету Ужгородського національного університету, Інституту регіональних досліджень НАН України.

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 6 наукових праць, з них 4 – у фахових виданнях загальним обсягом 4,2 д.а., з них особисто автору належить 3,8 д.а.

^ Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел (189 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 261 сторінок тексту, включає 12 таблиць і 18 рисунків.


^ ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ


У першому розділі «Науково-методичні засади формування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності» здійснено аналіз сучасних теорій та концепцій зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано вплив макроекономічного середовища на стимулювання розвитку транскордонного співробітництва, розкрита сутність і роль інституціональних факторів активізації зовнішньоекономічної діяльності.

Теоретичний аналіз та еволюція поглядів на проблему зовнішньоекономічної діяльності країн та регіонів дозволили систематизувати їх у чотири відносно відособлені групи – докласичні, класичні, неокласичні та альтернативні (рис. 1).
^ Рис. 1. Основні економічні школи та еволюція поглядів на сутність зовнішньоекономічної діяльності


Прикладними наслідками застосування наукових теорій регулювання зовнішньоекономічної діяльності є доктрини лібералізації та протекціонізму. Ці дві протилежні доктрини, на відміну від минулого, коли лібералізація і протекціонізм розглядались лише як інструменти розв’язання тих чи інших питань, сьогодні набувають статусу пріоритетних важелів вирішення зовнішньоекономічних проблем країни та регіонів.

Необхідність системного підходу до регулювання зовнішньоекономічної діяльності на територіальному рівні господарювання в дисертації пов’язується з розширенням прав регіонів та принципово новими підходами до розв’язання проблем міжнародного регіонального співробітництва, значним розширенням масштабів останнього та множинністю форм транскордонної співпраці. Саме ця обставина суттєво підвищує важливість та необхідність формування ефективних регіональних механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, під якими розуміється сукупність методів, інструментів та важелів, функціонування яких спрямовано на реструктуризацію економіки регіону в площину збільшення питомої ваги його зовнішньоекономічного сегменту. Така постановка проблеми є невипадковою, оскільки теорія територіального регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів є новою і складною галуззю економічної науки. Складність її в першу чергу детермінується об’єктом регулювання, новизною і масштабністю завдань, що підлягають розв’язанню. Не останню роль тут відіграло й те, що протягом тривалого часу відповідальність за стан зовнішньоекономічних зв’язків покладається виключно на єдиний економічний центр. Територіальним органам управління відводилася лише роль зв’язуючої ланки, а відповідальність за ефективність транскордонного співробітництва носила лише імпозативний характер.

Враховуючи існуючу ситуацію, в дисертації зроблена спроба проаналізувати дію основних факторів, що повинні враховуватися при формуванні територіального механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності. До них відносяться якісно новий рівень міжнародного поділу праці, входження нових країн до системи світового господарства, інформаційна та фінансова глобалізація, інтернаціоналізація, інтеграція та транснаціоналізація економічного життя країн світового господарства. Відмічені фактори здійснюють активний вплив на процеси транскордонного співробітництва, що зумовлює об’єктивну потребу їх врахування при конструюванні механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

В роботі обґрунтовується думка, що в сучасних умовах регіональний механізм регулювання зовнішньоекономічної діяльності повинен бути функціонально спрямований на досягнення цілей сприяння економічному та соціальному розвитку, вирішення спільних проблем, координацію спільних програм розвитку регіонів різних країн з метою посилення інтегральної конкурентоспроможності регіонів.

В дисертації здійснена структуризація основних видів зовнішньоекономічної діяльності в регіонах України та проаналізована їх ефективність (рис. 2).

Ефективність функціонування механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності регіону передбачає дотримання низки принципів, якими слід керуватися в процесі транскордонної співпраці. В дисертації проаналізовано основні фактори, які стримують реалізацію експортної політики регіону, наведено конкретні рекомендації щодо їх локалізації.

У другому розділі «Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів» проаналізовано стан та динаміку зовнішньоекономічної діяльності в Закарпатській області, обґрунтовано перспективні напрями єврорегіонального та транскордонного співробітництва, шляхи реалізації регіональних економічних пріоритетів у системі транспортних коридорів України.

Вигідне географічне розташування на стикові кількох держав, на міжнародних транзитних лініях комунікацій створює Закарпатській області

^ Рис. 2. Структуризація основних видів зовнішньоекономічної діяльності


суттєві переваги для прискореної інтеграції в європейські регіональні структури, сприяє активній участі регіону в міжнародному співробітництві. Тому однією з найбільш динамічних в економіці області є сфера зовнішньоекономічної діяльності, зокрема сфера обігу.

Показники розвитку зовнішньої торгівлі області характеризує таблиця 1.

Загальний обсяг зовнішньоекономічного обороту області, включаючи торгівлю товарами та послугами, за 2007 рік становив 2745,9 млн. дол. США. Обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами зросли порівняно з 2000 роком на 2330,2 млн. дол. США, або на 564,9%. Слід зазначити, що експорт товарів та послуг порівняно з 2000 роком збільшився у 5,1 раза, а імпорт – у 8,4 раза.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу товарів та послуг у 2007 році від’ємне і становить -390,9 млн. дол. США.

На торгівлю товарами припадає 97,7% загального обсягу зовнішньоекономічного обороту, незначною, як і в попередні роки, залишається частка зовнішньої торгівлі послугами – 2,3%.

^ Таблиця 1

Зовнішня торгівля Закарпатської області

(млн. дол. США)

№ п/п

Показники

Роки

2007 до 2000, %

2000 рік

2007 рік

1.

Зовнішньоторговельний оборот, включаючи торгівлю послугами

415,7

2764,1

564,9

2.

Експорт

227,2

1186,6

422,3

3.

Імпорт

188,5

1577,5

736,9

4.

Сальдо

+38,7

-390,9

Х


Аналіз розвитку економіки області впродовж останніх років свідчить про вагомий вплив іноземних інвестицій на динаміку її розвитку (табл. 2).

^ Таблиця 2

Прямі іноземні інвестиції в Закарпатську область

Країни

Обсяг прямих інвестицій на 01.01.08р. (млн. дол. США)

% до підсумку

Всього

345,3

100,0

у тому числіСполучені Штати Америки

49,9

14,4

Німеччина

45,9

13,3

Японія

36,5

10,6

Угорщина

32,3

9,3

Австрія

31,1

9,0

Польща

29,6

8,6

Нідерланди

26,6

7,7

Італія

14,0

4,1

Словаччина

13,6

3,9

Швейцарія

10,6

3,1

Інші країни

55,2

16,0


Станом на 1 січня 2008 року з прямими іноземними інвестиціями в області функціонує 740 підприємств.

Всього за період іноземного інвестування в область залучено 345,3 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій. За обсягами залучених інвестицій область займає 10 місце серед інших регіонів України, за обсягами на душу населення – на 5 місці (в сумі – 277,9 дол. США).

Важливий вплив на розвиток транскордонного співробітництва здійснюють програми сусідства: «Польща-Україна-Бєларусь», «Україна-Румунія», «Україна-Угорщина-Словаччина» та КАДСІС. Програма «Україна-Угорщина-Словаччина» стратегічно важлива для області, оскільки бенефіціаром цієї програми визначено єдиний регіон з України, саме Закарпатська область. У рамках реалізації цих програм проведена процедура виділення фінансування на 6 транскордонних проектів на загальну суму 937 748 євро. Крім того, передбачається виконання проектної діяльності по іншу сторону кордону за рахунок Європейського фонду регіонального розвитку на загальну суму приблизно 2,9 млн. євро.

Активізація транскордонного співробітництва дала сильний імпульс для розвитку транспортно-шляхового комплексу та прикордонної транспортної інфраструктури. Аналіз економічної ефективності його функціонування показав, що практично весь приріст пасажирських перевезень відбувся за рахунок автомобільного транспорту (19,7%), а залізничні перевезення зросли в 2007 році лише на 1,1 відсотка. Така тенденція відповідає загальноєвропейським процесам, де останніми десятиліттями стрімко зростає роль автомобільного транспорту. Аналогічна тенденція характерна для вантажних перевезень, хоча за останній період часу вантажооборот зростав нижчими темпами, ніж пасажирооборот. Однак ріст вантажообороту досягнуто за рахунок автомобільних перевезень (18,5%). Залізничні перевезення в 2007 році зросли лише на 1 відсоток.

Аналіз пасажирських перевезень та вантажів за період з 1995 по 2007 роки дозволив зробити висновок, що транспортна система регіону поступово перетворюється в один із важливих економічних пріоритетів регіону. Для зміцнення матеріально-технічної бази транспортних коридорів вкрай важливим є концентрація фінансових ресурсів державних і комерційних, господарських і будівельних структур з метою розбудови прикордонної та митної інфраструктури, що збільшить пропускну спроможність державного кордону. В цьому контексті вкрай важливим є створення на перетині трьох кордонів транспортно-логістичного центру, що відкриє необмежені можливості в організації комбінованих та маршрутних перевезень і підвищить ефективність експортно-імпортних операцій.

В роботі значна увага приділена SWOT-аналізу з метою характеристики розвитку транскордонного співробітництва. До сильних сторін віднесено сприятливе геополітичне розташування регіону, позитивний досвід і традиції транскордонного співробітництва, діяльність спеціалізованих інституцій, спеціальну економічну зону „Закарпаття” та наявність територій пріоритетного розвитку, функціонування агентств регіонального розвитку, наявність спільних концепцій розвитку прикордонних регіонів. У сукупності вони створюють реальне підґрунтя для активізації зовнішньоекономічної діяльності. Разом з тим, в дисертації окреслено виклики та загрози, що виникають у процесі поглиблення прикордонного співробітництва, що повинно бути обов’язково враховано при розробці програми транскордонного співробітництва на різних ієрархічних рівнях господарювання.

В третьому розділі «Вдосконалення регіонального механізму регулювання транскордонного співробітництва» обґрунтовано концептуальні підходи до вдосконалення організаційно-економічного механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону, розкрито його компонентну будову, економічний інструментарій регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та організаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (рис. 3). Важливим блоком регіонального механізму є розвиток і вдосконалення інституціональної інфраструктури. В її складі виділяють дві групи інститутів – регіональні та іноземні. Регіональну інституціонально-функціональну інфраструктуру становлять агентства регіонального розвитку, експортно-страхові компанії, торгово-промислові палати, логістичні центри. Це спеціальна організаційно-функціональна підсистема механізму регулювання, спрямована на активізацію зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інституції включають функціонування іноземних страхових компаній, інформаційні банки даних щодо можливостей реалізації перспективних іноземних проектів та організацію діяльності іноземних представництв на території регіону, що сприяє активізації економічних зв’язків між прикордонними територіями сусідніх країн.

У структурі регіонального механізму органічно виділяються економічні, соціальні, адміністративні та правові методи регулювання. У ролі ключових виступають економічні важелі, суть яких полягає в стимулюванні експортної діяльності регіональних суб’єктів господарювання. Невід’ємним елементом цього блоку є податкова митно-тарифна політика, фінансова підтримка підприємств-експортерів. У роботі акцентується увага на тому, що формування ефективного механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності значною мірою залежить від заходів, що реалізуються на макроекономічному рівні, дія яких підсилюється активною позицією регіональних органів управління та місцевих громад. У плані вибору та обґрунтування напрямів активізації розвитку та підвищення ефективності регулювання зовнішньоекономічної діяльності доцільно здійснити ряд заходів, спрямованих на: розробку виваженої зовнішньоекономічної стратегії; регулювання витрат і доходів регіону, пов’язаних з реалізацією інвестиційних проектів, зокрема проведення гнучкої політики на регіональному рівні, спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності; досягнення повноти та прозорості інформації за рахунок створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення як частини державної аналітичної системи; запровадження гнучких організаційних структур; спрощення


^ Рис. 3. Компонентна будова регіонального механізму регулювання ЗЕД

процедур митного оформлення за умови виконання більшої частини митних процедур.

Серед інших проблем, які потребують розв’язання у сфері зовнішньоекономічної діяльності Закарпатської області, в роботі визначені такі: запровадження експортного мита на лісоматеріали та вироби з них; сплата митного збору в розмірі 0,2% тільки від вартості наданих послуг, при експорті продукції, виготовленої з давальницької сировини іноземного партнера (оскільки митний збір з вартості давальницької сировини був сплачений при її ввезенні на територію України); подвійне оподаткування для суб’єктів СЕЗ «Закарпаття» при ввезенні виробленої ними продукції на митну територію України; подальша розбудова інфраструктури СЕЗ «Закарпаття» (не вирішено питання статусу та фінансування з боку держави); узгодження класифікації товарів, визначених Державним класифікатором основних фондів; часті перевірки з боку різноманітних контролюючих органів на підприємствах, що працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Одним із важливих інструментів регулювання зовнішньоекономічної діяльності в регіоні є утворення регіональних кластерів міжнародного значення, стратегія побудови яких передбачає, що міста і регіони розглядаються як центри формування ресурсів, знань і досвіду, необхідного транснаціональним компаніям.

Узагальнення сучасних концепцій зовнішньоекономічної управлінської політики показало, що регіональні органи влади повинні зосереджувати увагу на розвитку тих напрямів діяльності, які забезпечують результати в довготерміновому періоді, тобто мають стратегічний, фундаментальний характер. Це, насамперед, стимулювання внутрішньої конкурентної боротьби, визначення співзвучних з національними інтересами регіональних пріоритетів, урізноманітнення й підвищення якісного рівня попиту, вплив на місцевих виробників з метою дотримання ними світових стандартів конкурентоспроможності, формування сучасних високоефективних способів виробництва тощо. Найпотужнішим засобом підтримки зовнішньоекономічної діяльності області виступає забезпечення інноваційної природи розвитку регіонального економічного комплексу.

Послідовна реалізація окресленого кола завдань має змінити характер інтеграції регіону у світову економіку, зробити цей процес керованим, підпорядкованим довгостроковим економічним планам, спрямованим на структурну перебудову економіки і забезпечення інтересів учасників зовнішньоекономічних операцій.


ВИСНОВКИ


До основних результатів, висновків і пропозицій роботи можна віднести такі:

1. За останні десятиліття дослідження зовнішньоекономічної діяльності регіонів виокремилося в самостійний напрям регіональних економічних досліджень. Наслідком цього стало формування концепцій та теоретичних узагальнень регіональної економіки (зокрема, концепції міжнародного міжрегіонального співробітництва, формування зовнішньоекономічних зв’язків регіону, теорій управління зовнішньоекономічною діяльністю, прикордонного та транскордонного співробітництва тощо).

2. Здійснений аналіз існуючих теорій та концепцій зовнішньоекономічної діяльності засвідчив, що зовнішньоекономічна діяльність була предметом дослідження економічної думки практично з моменту її наукового оформлення. Вже перші економічні школи робили акценти на розвитку торгівлі між країнами. Протягом останніх десятиліть, з огляду на інтенсифікацію інтеграційних процесів у Європі та залучення до них України, в українській економічній науці сформульована достатня кількість теоретичних положень, на основі яких можуть бути вироблені наукові засади реалізації збалансованої політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності регіонів.

3. Розкриваючи методи вирішення поставленої в дисертації задачі – удосконалення організаційно-економічного механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону, слід зазначити, що головним методологічним принципом останньої повинна бути гармонізація національних та регіональних інтересів і поглиблення інтегрованості економічного простору держави у світогосподарські зв’язки.

4. У дисертації сформульовано методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму активізації зовнішньоекономічної діяльності регіону, суть яких полягає в застосуванні системного підходу та виділенні на його основі керуючої та керованої ланок в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю, систематизації її видів та використання чітких, визначених законодавством способів та шляхів регулювання зазначеної діяльності.

5. Основними принципами зовнішньоекономічної діяльності регіону в системі зовнішньоекономічної політики держави, визначеними у процесі дослідження на основі аналізу вітчизняного досвіду, є пріоритет національних інтересів та гнучке поєднання відкритості економіки з політикою розумного протекціонізму при домінуванні останнього. Ці принципи визначають напрями регулювання та специфіку зовнішньоекономічної діяльності. Вкрай важливою є митна політика країни, головними інструментами якої є тарифне та нетарифне регулювання, що має чітко виражений протекціоністський характер. Ця тенденція є характерною для більшості країн світу, незважаючи на декларування принципів вільної торгівлі та заборону на введення торгових бар’єрів. Державне регулювання економічних процесів, протекціоністські заходи, спрямовані на збільшення частки експорту і, відповідно, зменшення імпорту – це ті реалії, що продиктовані сучасним моментом і які Україні треба не просто враховувати, а й наполегливо впроваджувати у власну економічну стратегію, в тому числі й зовнішньоекономічної діяльності регіонів.

Характерною рисою зазначених процесів є те, що з ускладненням економічних зв’язків та швидким розвитком інтеграційних процесів швидко змінюються і важелі державного впливу, модифікуються їх форми та методи, що супроводжується не тільки кількісними, а, головне, якісними змінами.

Аналіз світового досвіду показує, що на сучасному етапі можливості тарифного регулювання звужені. Вимоги СОТ щодо уніфікації та зменшення рівня митного обкладання значно обмежують заборонний потенціал тарифу. Незважаючи на менш привабливу перспективність тарифів, цим питанням приділяється значна увага в процесі регулюванн
еще рефераты
Еще работы по разное