Реферат: Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в Сумській області на 2009-2010 рокиПроект

УКРАЇНА

Сумська область


ПОГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО:


Міністерство економіки України Сумська обласна рада

_______________ сесія

______________________________ п’ятого скликання

рішення №________

„_____” _____________ 2008 р. „_____” __________ 2009 р.


ПОГОДЖЕНО:

Голова представництва Державного комітету

України з питань регуляторної політики

та підприємництва в Сумській області

___________________Т.Л. Терещенко

„_____”______________ 2008 р.

^ П Р О Г Р А М А
підтримки малого підприємництва
в Сумській області
на 2009-2010 роки


Суми – 2008 р.


Зміст

Вступ.........................................................................................................3


^ Характеристика Програми підтримки малого підприємництва в Сумській області на 2009-2010 роки...................................................4

1. Аналіз та оцінка стану розвитку малого підприємництва в Сумській області……………………………………………………....7


2. Основні питання щодо активізації підтримки малого підприємництва....................................................................................16


^ 3. Мета та основні завдання Програми.............................................17

.

4. Фінансове забезпечення Програми...............................................18


5. Очікувані результати виконання Програми..............................18


6. Організація та контроль виконання Програми.........................18


^ 7. Заходи Програми підтримки малого підприємництва в Сумській області на 2009-2010 роки…………………….................20

Вступ

Формування ефективної системи господарювання в регіоні пов'язане із зростанням підприємницької активності в усіх сферах економіки. Особливої актуальності це питання набуває у зв'язку з розширенням економічної самостійності регіонів, тому створення сприятливих для розвитку малого бізнесу умов постійно вимагає удосконалення й узгодження функцій управління ним на всіх рівнях. Цього вимагають і процеси глобалізації економіки, які починають впливати на розвиток підприємства на регіональному рівні і докорінно змінювати умови його діяльності.

В основу представленої Програми підтримки малого підприємництва в Сумській області на 2009-2010 роки (далі - Програма) покладені положення законів України „Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців”, „Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності” та „Державної стратегії регіонального розвитку на період до
2015 року”, прийнятої Кабінетом Міністрів України 21 липня 2006 року.

Програма враховує завдання з вирішення основних соціальних проблем та розвитку економіки, які передбачені Стратегією соціально-економічного розвитку Сумської області на період до 2015 року, затвердженої рішенням Сумської обласної ради 16 вересня 2004 року. Вона є складовою частиною Програми соціально-економічного розвитку області, і є одним з важливих інструментів реалізації на регіональному рівні державної політики сприяння розвитку малого підприємництва, активізації політики щодо зайнятості населення, розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності та направлена на створення умов для сталого розвитку господарюючих суб’єктів та удосконалення ринкових відносин.

Програма визначає мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері малого бізнесу, виходячи із реальної ситуації в соціально-економічному розвитку області, з урахуванням пропозицій галузевих управлінь облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань підприємців та Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних програм підтримки малого підприємництва (Київ, Держпідприємництво України, 2008 р.).

Головною метою Програми є спрямування дій облдержадміністрації, обласної ради, місцевих органів державної влади, суб’єктів підприємництва, установ ринкової інфраструктури на створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу.

Програма ґрунтується на комплексі макроекономічних показників і визначає основні цілі та пріоритети щодо підтримки малого підприємництва в області, а також заходи щодо їх досягнення.

Програма впроваджується протягом 2009-2010 років.

Реалізація заходів Програми буде здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного бюджетів, коштів виконавців та інших джерел фінансування.

Характеристика

Програми підтримки малого підприємництва в Сумській області

на 2009 – 2010 роки
з/п

Загальна характеристика регіону

1.

Площа території

тис. км2

23,8

Кількість населення

(тис. чол.)

1189,4

Специфіка

Промислово-сільськогосподарська

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

3,1

3,0

Перелік територій, які відносяться до:

зон інвестиційної привабливості -

територій пріоритетного розвитку –

єврорегіонів -


-

м. Шостка Сумської області;

Єврорегіон "Ярославна", який включає територію Сумської області України та Курської області Росії

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Рішення обласної ради

№ ___ від

3.

Головний замовник Програми

Сумська обласна рада

Головний розробник Програми

Головне управління економіки

Сумської облдержадміністрації

Співрозробники:

Структурні підрозділи облдержадміністрації:

головне управління агропромислового розвитку;

головне фінансове управління;

управління у справах молоді та спорту;

головне управління праці та соціального захисту населення;

управління освіти і науки;

управління культури і туризму.
Комунальна установа „Сумський обласний фонд підтримки підприємництва” Сумської обласної ради

Територіальне відділення Антимонопольного комітету України

Представництво Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в області

Обласний центр зайнятості

Управління Національного банку України в області

Державне підприємство ”Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Сумська торгово-промислова палата
^ Райдержадміністрації, міськвиконкоми
Сумське регіональне відділення Спілки малих, середніх та приватизованих підприємств України


4.

Мета


Перелік пріоритетних завдань Програми:

Створення сприятливих правових, економічних, організаційних та інших умов для стабільної та ефективної роботи суб’єктів малого бізнесу Сумської області


- ефективна реалізація державної регуляторної політики;

- фінансова підтримка реалізації інвестиційних проектів малого підприємництва;

- розвиток мережі інфраструктури підтримки підприємництва;

- покращання інформаційного забезпечення розвитку малого підприємництва;

- формування позитивного іміджу суб’єктів малого підприємництва.

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії (прогноз)

Очікувані результати
1. Кількість діючих малих підприємств (одиниць)

Кількість МП на 10 тис. населення (одиниць)

6306

6380

53

54

2. Чисельність працюючих на малих підприємствах (тис. осіб)

43,7

44,6

3. Чисельність підприємців – фізичних осіб

(тис. осіб)

50,9

55

4. Кількість фермерських господарств (одиниць)

Кількість фермерських угідь (тис. га)

753

755

104,6

130

5. Питома вага малого підприємництва в загальному випуску продукції регіону (%)

26,6

27,4

6. Надходження до всіх рівнів бюджетів (млн.грн.)

188,3

194,5

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць):- бізнес-центри

2

3

- бізнес-інкубатори

1

2

- технопарки

0

1

- лізингові центри

5

6

- фінансово-кредитні установи (кредитні спілки, установи взаємного кредитування)

33

35

- фонди підтримки підприємництва

5

10

- інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

1

2

- біржі

6

7

- інформаційно-консультативні установи

114

135

- страхові компанії

42

50

- аудиторські фірми

-

-

8. Залучення СМП до виконання робіт (послуг) за державні кошти:

кількість (одиниць)

обсяги (тис. грн.)-

-

-

-

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за Програмою «Українська ініціатива» (осіб)

-

35

10. Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

-

6400

6.

Терміни і етапи реалізації Програми

2009-2010 роки

7.

Перелік цільових проектів і підпрограм

Виконавці

-

8.

Вартість програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів, тис. грн.

2009 рік - 5202,4 тис. гривень

2010 рік - 6334,9 тис. гривень

9.

Основні джерела фінансування

Обласний бюджет

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття10.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням заходів Програми здійснюється головним управлінням економіки облдержадміністрації, представництвом Держкомпідприємництва України в області, обласною координаційною радою з питань розвитку підприємництва та обласною радою

На підставі узагальнення та аналізу виконання заходів Програми щоквартальне надання інформації Міністерству економіки України та Державному комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за формою згідно додатку 3 до наказу Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2008 № 67.

^ 1. Аналіз та оцінка стану розвитку малого підприємництва в Сумській області

На сьогодні мале підприємництво Сумської області як самостійна соціально-економічна система розвивається в досить складних умовах. Однак, попри наявності ряду проблемних питань на шляху його розвитку, протягом останніх років спостерігається позитивна динаміка збільшення кількості як фізичних осіб-підприємців, так і малих підприємств. У великій мірі цьому сприяло виконання заходів попередньої обласної, районних та міських програм розвитку малого підприємництва на 2007-2008 роки.

Так, у порівнянні з 2006 роком кількість суб’єктів малого підприємництва зросла на 11% і станом на 01.01.2008 року становила 54,9 тис. суб’єктів
(табл. 1).


Таблиця 1

^ Динаміка росту кількості суб’єктів малого підприємництва

в Сумській області

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Кількість малих підприємств

(тис. одиниць)

5,761

5,846

5,921

6,003

5,966

Кількість

фізичних осіб-підприємців

(тис. осіб)

34,3

36,5

40,7

43,4

48,9

Усього (тис. одиниць)

40,1

42,3

46,6

49,4

54,9


Згідно статистичних даних за 2007 рік у порівнянні з 2006 роком кількість малих підприємств в області зменшилась, а кількість підприємців – фізичних осіб збільшилась на 12,7% (рис.1). При цьому темпи росту кількості підприємців – фізичних осіб перевищують середній показник по Україні – 12,2 %. Але це пов’язано перш за все із сприятливими умовами оподаткування для фізичних осіб-підприємців, що й обумовило трансформацію підприємств у фізичні особи-підприємці. Тому можна припустити, що в реальному секторі економіки зменшення кількості об’єктів малого підприємництва не відбувалось.

Крім цього, за 2007 рік в області створено 468 нових малих підприємств, що складає 7,8% їх загальної кількості. За галузевою структурою 28,2% створених малих підприємств припадає на сферу торгівлі, операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 18,4%, будівництво – 16%, промисловість – 15%, сільське господарство – 12,6%, діяльність транспорту і зв’язку – 3,2%.


^ Рис.1. Динаміка розвитку малого підприємництва
Структурні процеси, які відбуваються у сфері підприємництва області, супроводжуються поступовим зменшенням частки малих підприємств у торговельної діяльності, яка складає 34% проти 38,3% у 2005 р. У виробничій сфері задіяна третина загальної кількості малих підприємств, серед яких 14% - промислові підприємства, 11% - будівельні, 8,5% - сільськогосподарські підприємства (рис. 2).


^ Рис. 2. Структура малого підприємництва
У середньому на 10 тис. осіб наявного населення в області припадає
50 малих підприємств (по Україні – 70). За цим показником Сумська область посідає 17 місце серед інших регіонів України.

З огляду на загальний економічний та адміністративний потенціал територій, спостерігається нерівномірний розподіл малих підприємств у містах та районах області. Так, у містах Суми, Ромни і Шостка на початок 2008 року налічувалось відповідно 117, 55, 48 малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, тоді як у Роменському, Глухівському та Лебединському районах цей показник є значно меншим за середньообласний (відповідно по 15, та 9). За
2007 рік цей показник збільшився у містах Суми, Шостка, Білопільському, Глухівському, Конотопському, Охтирському, Середино-Будському, Сумському та Тростянецькому районах. Разом з тим, за 2007 рік у 8 районах та в п’яти містах обласного підпорядкування (окрім Сум та Шостки) відбулося зменшення рівня цього показника.

Впродовж 2001-2003 років середня кількість працюючих на одному підприємстві залишалась незмінною і складала 9 осіб, у 2004 році у зв’язку з недоліками існуючої системи оподаткування цей показник зменшився до 8 осіб, а у 2007 році – вже до 6 осіб (по Україні – 5).

За підсумками 2007 року кількість найманих працівників на малих підприємствах становила 37,1 тис. осіб або 21,3% від загальної кількості найманих працівників у цілому на підприємствах – суб’єктах господарської діяльності.

Порівняно з 2003 роком середня кількість найманих працівників скоротилась на 27,5%. Аналогічна ситуація спостерігається по всіх містах та районах області, крім Білопільського, де кількість найманих працівників порівняно з 2003 роком збільшилась на 10,6%.

На відміну від малих підприємств кількість найманих у фізичних осіб-підприємців за цей період збільшилась на 34,3%, що дещо знівелювало показники зайнятості в малому підприємництві (табл. 2).

Таблиця 2

Кількість найманих працівників

у малому підприємництві Сумської області

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Кількість найманих

на малих підприємствах

(тис. осіб)

51,2

46,7

42,2

39,3

37,1

Кількість найманих у

фізичних осіб-підприємців

(тис. осіб)

17,8

19,4

20,2

22,2

23,9

Усього (тис. осіб)

68,0

66,1

62,2

61,5

61


У 2007 році 21,4% усіх найманих працівників було зайнято у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям, у промисловості – 20,1%; 18,1% – у торгівлі.

Одним з основних соціальних завдань малого бізнесу є вирішення проблеми зайнятості. Упродовж 2003-2007 рр. спостерігається негативна тенденція до зниження рівня зайнятості на малих підприємствах. При цьому рівень зайнятості в малому підприємництві області у відсотках до загальної кількості населення працездатного віку постійно збільшується за рахунок збільшення зайнятості у фізичних осіб-підприємців (табл.3).

Таблиця 3

^ Рівень зайнятості в малому підприємництві, %

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

На малих підприємствах


7

6,4

5,9

5,5

5,3

У фізичних осіб-підприємців


9,9

10,6

11,1

12

13

У малому підприємництві

в цілому

17,3

17,4

17,3

17,8

20


Група підприємств з чисельністю працюючих до 10 осіб залишається найчисельнішою впродовж останніх п’яти років. Причому їй належить і найбільший внесок в обсяг реалізації малих підприємств – 45,9%
(у 2003 р. – 46,2%), на них було зайнято 28,6% загальної кількості найманих працівників (у 2003 р. – 23,2%). За останні роки вона навіть зросла, у першу чергу за рахунок групи з чисельністю працюючих понад 20 осіб.

Упродовж останніх років відстежується тенденція до поступового зменшення частки підприємств, які фактично здійснювали господарську діяльність. Так, у 2007 році кількість малих підприємств, що реалізовували продукцію та надавали послуги, становила 3845 або 64,4% від їх загальної кількості, що на 3,7 в.п. менше, ніж у 2003 році (табл. 4).

Таблиця 4

^ Обсяги реалізації продукції (робіт, послуг)

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Кількість малих підприємств, які реалізовували продукцію

(одиниць)41954178403639063845

У % до загальної кількості


72,8


71,5


68,2


65,1


64,4

Обсяг реалізованої продукції

(млн. грн.)


1211,1


1378,3


1474


1615


1789

Обсяг реалізованої продукції

на одне діюче

мале підприємство

(млн. грн.)0,290,330,3650,4130,465


Підприємствами малого бізнесу за 2007 рік реалізовано продукції, робіт та послуг на суму 1789 млн. гривень, що становить 9,8 % загального обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) області і на 0,3 в.п. більше показника
2006 року (по Україні – 4,4%).

У територіальному розрізі найвища частка малого бізнесу в Путивльському, Глухівському та Середино-Будському районах, де питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізації становить біля чверті
(26,3; 24,1 та 21,6 відсотків відповідно).

Останні п’ять років спостерігається стійка тенденція щодо зменшення частки реалізації продукції (робіт, послуг) торговельними підприємствами (з 55,6% у 2003 р. до 41,2% у 2007 р.) та збільшення частки зростання питомої ваги реалізації підприємствами зі здійснення операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям (з 9,3% до 13,2%), будівництва (з 8% до 12,2%), сільського господарства (з 5% до 9,4%), промисловості (з 13,9% до 14,9%).

Якщо розглянути малий бізнес у цілому з урахуванням і фізичних осіб-підприємців, і малих підприємств, то слід зазначити, що у 2003 році їх внесок в обсяг реалізації був майже однаковим. У 2005-2006 роках показники фізичних осіб-підприємців зросли, а у 2006 році вже перевищували частку малих підприємств більше, ніж на половину (табл.5).


Таблиця 5

^ Внесок малого підприємництва в загальний

обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

(у відсотках до загального обсягу

суб’єктів підприємницької діяльності)

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Малі підприємства

10,6

9,4

9,4

9,5

Фізичні особи-підприємці

10,8

11,9

11,5

15,4

Суб’єкти малого підприємництва, всього

21,7

21,7

21,2

25,3


У 2007 році середня заробітна плата на малих підприємствах становила 623,5 гривень (табл. 6), що на 9,8% більше розміру встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб (568 гривень) та на 35,5% перевищує розмір мінімальної заробітної плати (460 гривень).

Найбільша заробітна плата спостерігається на підприємствах, що займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям (745,7 гривень), транспорту та зв’язку
(667,3 гривень); найнижча – у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві (525,7 гривень), у колективних та індивідуальних послугах
(551,3 гривень), діяльності готелів та ресторанів (553 гривень).

Таблиця 6

^ Середньомісячна заробітна плата на малих підприємствах за основними видами економічної діяльності за 2003-2007 роки (гривень)

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Усього:

250,01

303,03

398,09

495,64

623,52

У тому числі:
Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

182,78

240,89

313,60

395,31

525,73

Промисловість

254,04

302,45

103,22

520,10

618,97

Будівництво

271,03

328,88

433,86

556,84

220,86

Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

229,92

275,68

381,56

469,14

555,50

Діяльність готелів та ресторанів

192,69

233,40

450,39

420,59

553,09

Діяльність транспорту та зв’язку

250,85

327,30

404,01

505,61

667,33

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

320,48

372,30

470,29

562,29

745,75

Освіта

292,40

327,87

436,99

581,94

601,17

Охорона здоров’я та соціальної допомоги

222,58

242,67

328,88

430,43

559,43

Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у сфері культури та спорту

201,39

269,54

365,13

435,02

551,27


У територіальному розрізі найбільший рівень заробітної плати – у Конотопському районі (724 гривні), тоді як у Середино-Будському районі він найменший (346 гривень).

Незадовільним є фінансовий стан малого бізнесу. За 2007 рік підприємствами малого бізнесу одержано 39,5 млн. гривень збитку від звичайної діяльності до оподаткування (у 2006 році – 56,2 млн. гривень збитку). При цьому 68,9% малих підприємств були прибутковими і отримали 113,1 млн. гривень прибутку. Збитково ж спрацювали 31,1% підприємств, ними допущено збитків на суму 152,6 млн. гривень (по Україні збитково спрацювали 33,6% малих підприємств).

У 2007 році малими підприємствами було здійснено валових капітальних інвестицій на суму 278,5 млн. гривень, що становить 18,8% загального обсягу валових капітальних інвестицій, здійснених підприємствами – суб’єктами підприємницької діяльності. У цілому по області кількість малих підприємств, що у 2007 році здійснювали валові капітальні інвестиції становила
1423 одиниці або 23,9% від загальної кількості малих підприємств, що на
1,7 в.п. більше, ніж у 2003 році.

Майже вся сума інвестицій (99,5%) була спрямована на нарощення та вдосконалення матеріальних активів. У придбання нових основних засобів інвестовано 54,2% коштів, направлених на матеріальні активи. Третина – на будівництво та поліпшення земель. На придбання раніше існуючих основних засобів – 14,9%. Якщо розглянути структуру валових капітальних інвестицій за видами економічної діяльності, то найбільше інвестовано у промисловість – 29,5% від загальної суми інвестицій. Операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям – 20,8%, сільське господарство, мисливство, лісове господарство – 20,2%.

Упродовж останніх п’яти років галузева структура інвестицій малих підприємств зазнала кардинальних змін: зменшилась частка інвестицій у торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку (на 28,3 в.п.), та збільшились частки валових капітальних інвестицій у промисловість (на 18,1 в.п.) та сільське господарство (на 12,6 в.п.).

З метою пошуку і залучення інвестицій малі підприємства області мали змогу брати участь у міжнародних форумах та виставках з бізнесу, у мережі Інтернет розміщено Інвестиційну карту Сумщини з інформацією про інвестиційну привабливість регіону та представлено паспорти інвестиційних проектів.

У вересні 2008 року в області відбувся черговий IV Міжнародний інвестиційний форум ”Інвестиції. Партнерство. Розвиток”, у роботі якого взяли участь і представники малого бізнесу, у тому числі закордонні. Статус постійних інвесторів Сумщини мають такі країни: Сполучені Штати Америки, Великобританія, Швейцарія, Ліхтенштейн та інші. На сьогодні найбільш привабливими для іноземних інвесторів в економіці області є харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів нафтопереробки та сфера торгівлі.

У 2007 році комерційними банками області було надано малому підприємництву кредитів на суму 815 млн. гривень, у тому числі юридичним особам – 627,8 млн. гривень, підприємцям – фізичним особам – 158,6 млн. гривень, що в 1,4 рази більше, ніж у попередньому році. Мікрокредитів надано на суму 208,1 млн. гривень.

Для фінансування заходів місцевих програм розвитку малого підприємництва у 2007 році було використано 508,7 тис. гривень з місцевих та
268,9 тис. гривень з обласного бюджетів.

У 2007 році підприємцям області вперше була надана можливість отримати з Державного бюджету України фінансову підтримку розвитку свого бізнесу через часткове відшкодування відсоткових ставок за банківськими кредитами, що надавались для реалізації інвестиційних проектів. Таку фінансову допомогу отримали 49 суб’єктів малого підприємництва на загальну суму 894 тис. гривень. Протягом 2008 року за результатами конкурсного відбору бізнес-проектів визначено переможцями та позитивно вирішено питання часткового відшкодування відсоткових ставок 31 суб’єкту господарювання на загальну суму 991,5 тис. гривень, з яких 600 тис. гривень уже отримали підприємці.

Відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який набрав чинності в січні 2006 року, в області створено 25 дозвільних центрів, через які здійснюється видача документів дозвільного характеру суб’єктам господарювання.

За 2007 рік дозвільними центрами області видано 6304 документа дозвільного характеру та надано 7071 консультацію суб’єктам господарювання. Найбільше видано документів дозвільними центрами міст обласного підпорядкування – 3577, що становить 56,7% загальної кількості дозволів, виданих за цей період по області. У межах дозвільних центрів області з початку поточного року суб’єктам господарювання видано 4014 документів дозвільного характеру, надано 5739 консультацій.

З метою надання практичної допомоги адміністраторам дозвільних центрів, дозвільним органам та суб’єктам господарювання розроблено та розміщено на сайті облдержадміністрації посібник "Як отримати дозволи для здійснення господарської діяльності", в якому зібрано більше 100 законів та нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади з питань функціонування дозвільної системи. В області проведена робота по підвищенню кваліфікації адміністраторів дозвільних центрів, припиненню видачі документів дозвільного характеру, не передбачених чинним законодавством. Встановлено оперативний контроль діяльності дозвільних центрів.

В області належним чином проведена робота щодо впровадження Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” у частині матеріально-технічного та кадрового забезпечення робочих місць державних реєстраторів. На сьогодні реєстрація суб’єктів господарювання займає від однієї до трьох діб. За перше півріччя 2008 року зареєстровано 1173 фізичні особи-підприємці та 26 малих підприємств.

Велика увага в області приділяється здійсненню державної регуляторної політики.

Так, станом на 1 листопада 2008 року в області налічується
183 регуляторних акти, серед яких документів облдержадміністрації – 11, райдержадміністрацій – 2, міських рад – 170. З початку поточного року регуляторними органами підготовлено 49 звітів про відстеження результативності дії регуляторних актів, за результатами яких 20 документів було скасовано. Підготовка звітів проведено з дотриманням вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р.
№ 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” та Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Згідно із заходами програми розвитку підприємництва на
2007-2008 роки та з метою забезпечення доступу зацікавлених осіб до необхідної інформації про регулювання господарської діяльності створено та ведеться реєстр діючих регуляторних актів у Сумській області. Прийняття рішень про регулювання здійснюється згідно з планами підготовки проектів регуляторних актів Сумської обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів, що забезпечує передбачуваність для підприємців у веденні господарської діяльності.

В області запроваджено щоквартальний моніторинг здійснення державної регулят
еще рефераты
Еще работы по разное