Реферат: Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарстваМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ


"ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"


(для студентів 6 курсу заочної форми навчання

спец. 7.050106 "Облік і аудит" )


Харків – ХНАМГ − 2006

Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спец. 7.050106 "Облік та аудит". Укл.: Карпушенко М.Ю., Сіробаба Л.А. − Харків: ХНАМГ, 2006. − 27 с.


Укладачі: доц., к.е.н. М.Ю.Карпушенко,

ст. викладач Л.А. Сіробаба


Рецензент: доцент, к.е.н. Н.І.Гордієнко


Рекомендовано кафедрою обліку і аудиту,

протокол № 8 від 10. 01. 2006 р.


^ Загальні положення


Метою вивчення дисципліни є отримання знань щодо здійснення зовнішньоекономічних операцій, відображення їх у бухгалтерському та податковому обліку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати принципи здійснення та обліку зовнішньоекономічних операцій;

вміти:

відображати в бухгалтерському та податковому обліку зовнішньоекономічні операції;

заповнювати регістри бухгалтерського обліку щодо зовнішньоекономічних операцій;

заповнювати документи щодо митного оформлення товарів;

практично вирішувати всі ситуації в галузі зовнішньоекономічної діяльності.

Заняття з дисципліни проводяться з метою отримання студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок з:

організації та проведення обліку у сфері зовнішньоекономічної діяльності;

порядку документального забезпечення та відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку та бухгалтерських регістрів найпоширеніших фінансових і господарських операцій, що застосовуються у зовнішньоекономічних відносинах суб'єктів господарювання України з іноземними контрагентами;

відображення фінансово-господарських процесів та операцій в іноземній валюті в системі рахунків бухгалтерського обліку в межах правового поля України та на підставі первинних документів.

Метою самостійної роботи студента є:

засвоєння програми дисципліни шляхом поглибленого вивчення теоретичного матеріалу;

формування самостійних суджень щодо окремих теоретичних положень;

розв'язування аналітичних завдань з обліку як найпоширеніших, так і специфічних міжнародних економічних операцій.2. Зміст дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»


Тема 1. Основи та правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Предмет та мета дисципліни. Види та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Особливості застосування|вживання| правил ІНКОТЕРМС|. Режим ліцензування і квотування для окремих видів товарів


^ Ключові терміни:

Зовнішньоекономічна діяльність − діяльність суб'єктів господарської діяльності України і іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована|споруджена| на взаємостосунках між ними, як на території України, так і за її межами.

^ Зовнішньоекономічний договір −| матеріально оформлена угода двох або більш суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і їх іноземних контрагентів, направлена|спрямоване| на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав і обов'язків у зовнішньоекономічній діяльності.

^ Базисні умови постачання − систематизована в правилах ІНКОТЕРМС|- сукупність спеціальних умов, що визначають момент переходу ризиків випадкової загибелі або пошкодження|ушкодження| товару від продавця до покупця, регламентують, хто організовує перевезення товару, відвантаження, оплачує витрати щодо страхування товару, виконує|справляє,проводить| його митне оформлення.

^ Квота експортна (імпортна) − граничний обсяг|обсяг| товарів певної категорії, визначуваний в натуральних і вартісних одиницях, який дозволено експортувати з території України (імпортувати на територію України) протягом встановленого|установленого| терміну.

^ Ліцензування зовнішньоекономічних операцій − комплекс дій органу виконавчої влади з надання дозволу на здійснення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності експорту (імпорту) товарів.


Запитання:

1. Які є суб'єкти й об'єкти зовнішньоекономічної діяльності?

2. Які види зовнішньоекономічної діяльності?

3.У чому полягають особливості укладення договорів між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності?

4. Які види зовнішньоекономічної діяльності підлягають ліцензуванню і квотуванню?

5. Які умови визначаються згідно з правилами ІНКОТЕРМС?


Література: 1,2,3,8.


Тема 2. Облік валютних операцій

Поняття «операція в іноземній валюті». Принцип єдиного грошового вимірника. Первинне визнання операції в іноземній валюті. Особливості відображення монетарних та немонетарних статей. Порядок відображення авансів. Курсові різниці: поняття, порядок визначення і відображення в обліку. Особливості відображення в податковому обліку доходів, одержаних в іноземній валюті. Особливості відображення в податковому обліку витрат, понесених в іноземній валюті. Порядок визначення балансової вартості іноземної валюти. Перерахунок заборгованості в іноземній валюті в податковому обліку.


^ Ключові терміни:


Принцип єдиного грошового вимірника - принцип, згідно з яким вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій здійснюються в єдиній грошовій одиниці − гривні.

^ Валютний курс − встановлений НБУ курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни.

Монетарні статті − являються статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи і зобов'язання, які будуть одержані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей чи їх еквівалентів.

^ Немонетарні статті – статті балансу, що не є монетарними.

Курсова різниця − різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

^ Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться:

- на дату здійснення розрахунків;

- на дату балансу.

Запитання:

1. Що таке валютний курс?

2. Як відображаються операції в іноземній валюті при первинному визнанні?

3. Що таке монетарні й немонетарні статті?

4. Що таке курсові різниці, в яких випадках вони відображаються?

5. Які особливості відображення курсових різниць в податковому обліку?


Література: 1,2,3,16


Тема 3. Особливості відкриття|| рахунків| у банках в іноземній валюті і здійснення операцій з| іноземною валютою


Види і порядок відкриття валютних рахунків. Здійснення операцій з придбання та продажу іноземної валюти. Строки проведення розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування операцій із іноземною валютою. Розрахунки чеками в іноземній валюті. Розрахунки за акредитивами.

^ Ключові терміни:

Чекодавець − юридична особа − нерезидент або фізична особа − нерезидент, яка видає іншій особі чек, який підписує;

Чекоутримувач (отримувач, власник) − будь-яка фізична або юридична особа, яка має право отримати кошти за чеком.

Інкасо − банківська операція, за допомогою якої банк (установа) одержує кошти від платника, що призначені для виплати за чеком чекоутримувачу. Приймання чеків на інкасо до банку (установи) для одержання платежу вважається пред'явленням чеку до сплати (платежу).

^ Дорожній чек − паперовий розрахунковий документ, що виражений в іноземній валюті й використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру і є грошовим зобов'язанням чекодавця виплатити зазначену в чеку суму чекоутримувачу (власнику), підпис якого проставляється в зазначеному місці під час продажу.

Акредитив − умовне грошове зобов'язання, що надається банком-емітентом за дорученням та з інструкціями клієнта − наказодавця акредитива (та від його імені) або від власного імені, здійснити платіж на користь одержувача коштів чи визначеної ним особи бенефіціара або акцептувати і сплатити виставлені бенефіціаром переказні векселі (тратти), або уповноважити інший банк провести такий платіж, або акцептувати і сплатити переказні векселі (тратти), або надати повноваження іншому банку здійснити негоціацію (купити або врахувати переказні векселі) проти передбачених документів з урахуванням дотримання умов акредитива.


Запитання:

1 Які цінності відносяться до валютних цінностей?

2. Який порядок відкриття рахунків в іноземній валюті?

3. Які обмеження існують при здійсненні розрахунків в іноземній валюті?

4. Який строк проведення розрахунків в іноземній валюті?

5. Які особливості використання чеків в іноземній валюті?

6. У чому полягають розрахунки за акредитивами?

Література: 1,2,3,8.


Тема 4. Облік|урахування| імпортних операцій

Поняття імпортних операцій. Обмеження на здійснення імпорту. Митні процедури і порядок|лад| формування митної вартості. Порядок нарахування митних платежів − мита, митного збору. Документальне забезпечення імпортних операцій. Порядок складання вантажної митної декларації. Бухгалтерський облік|урахування| здійснення імпортних операцій. Оподаткування імпортних операцій: оподаткування податком на прибуток, оподаткування податком на додану вартість, порядок видачі та подальшого обліку податкового векселю.


^ Ключові терміни:

Імпорт − це придбання |купівля| українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності в|в,біля| іноземних суб'єктів господарської діяльності товарів з|із| ввезенням їх на територію України, включаючи придбання|купівлю| товарів, призначених для споживання|вжитку| установами і організаціями України, розташованими|схильними| за її межами|кордонами|.

Імпортна операція −| комерційна діяльність, пов'язана із закупівлею і ввезенням до України іноземних товарно-матеріальних цінностей для їх подальшої|наступної| реалізації на внутрішньому ринку або використання у виробничо-господарській діяльності.

^ Короткостроковекороткотермінове обмеження імпорту − обмеження імпорту на термін не більше 180 днів.

Митний бар'єр − обмеження імпорту, метоюціллю якого єз'являється,являється перешкода ввезенню імпортних товарів за допомогою завищення ввізного митного збору.

Демпінг − ввезення на митну територію України товарів за ціною, нижче цін на подібний товар в країні-експортері, що спричиняє за собою негативний вплив на вітчизняних виробників. Для усунення демпінгу держава може проводити антидемпінгову політику шляхом встановлення антидемпінгового мита.

^ Антидемпінгове мито − додаткове мито на імпортні товари, які ввозяться в країну за цінами нижче цін світового ринку або внутрішніх цін.

Фактурна вартість товару – вартість, вказана в супровідних документах.

^ Митна вартість товару − фактурна вартість товару, визначена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом НБУ на дату імпорту.

^ Облікова вартість імпортного товару складається з фактурної вартості, витрат в іноземній валюті по доставці товару, сплачених митазбирання, митного і акцизного зборузбирання.

^ Митний тариф − це зведеннясклепіння,звід ставок мита, яке застосовується до товарів, переміщуваних через митну межукордон і систематизація відповідно до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності.

^ Митний збірзбирання нараховується за митне оформлення імпортного товару вартістю від 100 дол. США і вище, а також в оплату інших зборів.

Вантажна митна декларація − заява, що міститьутримує відомості про товари та інші предмети й транспортні засоби, і метаціль їх переміщення через митну межукордон України або про зміну митного режиму щодовідносно даних товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.

^ Митний брокер (декларант) − юридична або фізична особа, яка відповідно до законодавчих актів України здійснює декларування товару на основі договору зіз власником вантажутягаря і уповноваженим Державним митним комітетом України на таку діяльність.

Податковий вексель − письмове безумовне грошове зобов'язання платника податку сплатити до бюджету відповідну суму коштів у порядку й терміни, визначені цим Законом, що підтверджено комерційними банками шляхом авалю, який видається платником на відстрочення сплати податку на додану вартість, яка справляється при імпорті товарів на митну територію України.


Запитання:

1. Що мається на увазі під імпортними операціями?

2. Які митні процедури при здійсненні імпортних операцій?

3. Які податки і збори сплачуються на митниці при імпортуванні товарів?

4. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку імпортних операцій?

5. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість імпортних товарів, одержаних за попередньою оплатою?

6. У чому особливості оподаткування і відображення в обліку імпортних операцій за умовою видачі на митниці податкового векселя?

7. Як оформляється приймання імпортних товарів в разі виявлення дефектів або недостач?


^ Література: 1,2,3,16.

^ Тема 5. Облікурахування експортних операцій

Поняття і умови здійснення експортних операцій. Документальне забезпечення митного оформлення товарів, що експортуються. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій. Особливості оподаткування експортних операцій: оподаткування податком на прибуток, оподаткування податком на додану вартість, розрахунку мита, митного і акцизного збору.


^ Ключові терміни:

Експорт − продаж продукції (робіт, послуг) українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності зіз вивозом або без вивозу цих товарів за митну територію України, включаючи реекспорт.


Дати відповіді на наступні запитання:


1. Які операції відносяться до експортних?

2. Які податки та збори сплачуються при експорті?

3. Які документи надаються митниці для здійснення експортної поставки?

4. Які відмінності бухгалтерського і податкового обліку експортних операцій?

5.У чому полягають особливості відображення в бухгалтерському обліку операцій з експорту робіт, послуг?

6. За яким валютним курсом перераховується у валюту звітності контрактна вартість товарів, відвантажених на експорт з наступною оплатою?

7. Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку реалізація товарів на експорт на умовах попередньої оплати?


Література: 1,2,3,16.

Тема 6. Облік зовнішньоекономічних операцій зіз давальницькою сировиною


Основні поняття операцій зіз давальницькою сировиною. Учасники операцій з давальницькою сировиною. Особливості укладення договорів на переробку давальницької сировини. Митне оформлення операцій зіз давальницькою сировиною. Документальне оформлення операцій зіз давальницькою сировиною. Особливості бухгалтерського обліку операцій зіз давальницькою сировиною. Податковий облік операцій з давальницькою сировиною при умовах: ввезення на митну територію України давальницької сировини іноземним замовником , вивозу готової продукції за межі України, повернення нерезиденту давальницької сировини, вивозу давальницької сировини зіз України з метою переробки її в готову продукцію.


^ Ключові терміни:

Давальницька сировина − сировина, матеріали, напівфабрикати, що комплектують вироби, енергоносії, ввезені на територію України іноземним замовником або вивезені за її територію українським замовником для використання у виробництві готової продукції зіз подальшимнаступним поверненням продукції повністю або частково в країну замовника, або вивозом у третю країну.

^ Операція зіз давальницькою сировиною – операція з переробки давальницької сировини, ввезеної на митну територію України (або придбаноїнабутого іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) з метою отриманняздобуття готової продукції за відповідну платнюплату. При цьому вартість сировини повинна складати не менше 20% вартості виготовленої продукції.


Запитання:

Що являють собою операції з давальницькою сировиною?

Які особливості митного оформлення операцій з давальницькою сировиною?

Які особливості бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною?

Які особливості податкового обліку операцій з давальницькою сировиною?


Література: 1,2,3,6,16.

Тема 7. Зовнішньоекономічні бартерні операції

Поняття бартерних операцій, особливості оформлення. Встановлення індикативних цін на продукцію, що реалізується за бартерними контрактами. Особливості оподаткування бартерних операцій. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.

^ Ключові терміни:

Міжнародний бартер − це операція, що включає експорт і імпорт товарів без грошової оплати і участі банків у розрахунках.

Індикативні ціни − це ціни на товар, що склалися або складаються на відповідний товар на ринку експортера або імпортера на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуваннямз врахуванням умов постачання і умов здійснення розрахунків, визначених відповідно до законодавства України.

^ Звичайназвична ціна на продукцію – це ціна реалізації товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) відсотківпроцентів, вартість іноземної валюти, яка може бути одержанаотримана,набута в разів разі їх продажу особамобличчям,лицям, не пов'язаним з продавцем за звичайнихзвичних умов ведення господарської діяльності.


Запитання:

1. Що таке компенсаційна угода? Які її типи та ознаки?

2. З яких етапів складаються бартерні операції?

3. У чому особливості укладання зовнішньоекономічного бартерного договору?

4. Який порядок митного оформлення бартерних операцій ?

5. Які особливості податкового і бухгалтерського обліку бартерних операцій?


Література: 1,2,3,4,6.


Тема 8. Облікурахування інвестиційних операцій

Поняття іноземних інвестицій. Порядок і умови здійснення інвестиційної діяльності. Форми здійснення іноземних інвестицій. Порядок державної реєстрації іноземних інвестицій. Особливості обліку отриманняздобуття інвестицій в іноземній валюті. Повернення іноземних інвестицій. Відображення відображення,відбиття фінансових інвестицій в підприємства, створені за кордоном. Відображеннявідображення,відбиття у фінансовій звітності операцій господарських одиниць, розташованих за кордоном.

^ Ключові терміни:

Іноземні інвестиції − це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отриманняздобуття прибутку або досягнення соціального ефекту.

Запитання:

1. Хто може бути іноземним інвестором?

Які види підприємств з іноземними інвестиціями?

Які форми здійснення іноземних інвестиційслідуючих ?

Які особливості отримання фінансових інвестицій в іноземній валюті?

Які особливості повернення іноземних інвестицій?

Які особливості відображення фінансових інвестицій в обліку?

Які особливості ввозу майна як внеску до статутного фонду з точки зору оподаткування?Література: 1,2,3,6,16.

Тема 9. Облікурахування кредитних (фінансових) операцій

Види кредитних угод. Умови отриманняздобуття кредиту. Порядок отримання банківського кредиту. Порядок отримання кредиту відповідно до відкритої кредитної лінії. Порядок отримання кредиту від іноземного інвестора. Порядок погашення кредиту. Облікурахування кредитних операцій.


^ Ключові терміни:


Банківський кредит – це кошти, що надаються в позику юридичній або фізичній особі на певний строк і під процент.

Кредит за відкритимвідчиненому рахунком − кредит у формі відстроченнявідстрочки платежу по експорту цінностей.

Факторинг − форма кредитування експорту, при якій розрахунки зіз експортером здійснює посередник (банк), який за певну комісію і банківський процент викуповуєпокупав платіжні документи експортера. При викупі посередник оплачує 4/5 вартості постачання, а залишокостача оплачує післяпотім настаннянаступу зазначеного терміну

Акцептний кредит − полягає в акцепті банком векселя, який стає гарантією оплати експортеру. Банк акцептує вексель за тієї умови, що до наступу терміну платежу за векселем клієнт внесе в банк суму, необхідну для погашення векселя.

Овердрафт − форма кредитування експорту, по якій банк списує грошові кошти з рахункулічби клієнта, що перевищують залишокостачу на рахункулічбі (дебетове сальдо). Овердрафт надають особливо надійним клієнтам.

Форфейтінг − форма кредитування експорту банком шляхом викупу векселів та інших боргових зобов'язань по зовнішньоторговельних операціях за мінусом дисконту.

^ Відновлювана кредитна лінія − кредитна лінія, протягом строку дії якої після повного або часткового повернення наданих позичальнику кредитів банк здійснює подальше кредитування позичальника в межах ліміту даної лінії.

Запитання:

1. Які види кредитних угод Вам відомі?

2. Які особливості оформлення кредитів від нерезидентів?

3. Які особливості обліку кредитних операцій в бухгалтерському обліку?

4. Які особливості обліку кредитних операцій в податковому обліку?


Література: 1,2,3,16.


Тема 10. Облікурахування службових відряджень за кордон

Поняття службового відрядження, розрахунок і видача авансу. Граничний термін відрядження і порядоклад розрахунку кількості днів знаходження у відрядженні. Розрахунки із застосуванням пластикових карток. карточокПовернення валюти в касу підприємства. Податковий облікурахування витрат на відрядження. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження, в іноземній валюті

^ Ключові терміни:

Службове відрядження за кордон - поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації на певний термін в іншу країну для виконання службового доручення позазовні місцем його постійної роботи.

^ Вільно конвертована валюта − валюта, яка широко використовується для здійснення платежів по міжнародних операціях, продається на головних валютних ринках мирусвіту і вказана в групі 1 Класифікатора валют НБУ.


Запитання:

1. Як здійснюється документальне оформлення відрядження?

2. Який порядок визначення суми авансу?

3. Як відображаються витрати на відрядження в іноземній валюті?


Література: 1,2,3.


Тема 11. Облік інших зовнішньоекономічних операцій


Облікурахування реекспортних і реімпортних операцій. Облікурахування консигнаційних і комісійних операцій. Облік лізингових операцій. Облік операцій з підприємствами, розташованими в офшорних зонах.


^ Ключові терміни:

Реекспорт − митний режим, відповідно до якого товари, що походять з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту.

Реімпорт − митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України і вивезені за межі її митної території згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу.

Консигнація − різновид агентської комісійної угоди, відповідно до якого товари, що експортуються, післяпотім перетину кордону країни-експортера розміщуються на складі тимчасового зберігання (консигнаційний склад) і поступово, в міру реалізації чергової партії проходять митне оформлення, яке проводить агент, і реалізуються іноземним покупцям.

^ Договір консигнації – договір, за яким одна сторона (консигнатор) зобов'язуєтьсязобов'язав впродовжупродовж певного часу за винагороду продати від свого імені і за рахунок консигнанту доставлені на склад, розташованийсхильний в країні консигнатора, товари.

Фінансовий лізінг − договір лізінгу, в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 60 відсотків від вартості об’єкта лізингу, визначеної у день укладення договору.

Офшорна зона − країна або територія, законодавство якої дозволяє реєстрацію та функціонування офшорних компаній, що створюють прибуток з джерел, які діють поза країною або територією реєстрації.

Офшорні компанії − іноземні компанії, які зареєстровані в офшорних центрах країн, що надають їм особливі пільги. Такі компанії мають право на діяльність тільки за кордоном.

Запитання:

Які операції відносяться до реекспортних операцій?

Які операції відносяться до реімпортних операцій?

3. Що таке міжнародні лізингові операції?

4 Які особливості відображення в обліку міжнародних лізингових операцій?

5. Які особливості відображення в обліку комісійних та консигнаційних операцій?

6. Що таке офшорні компанії?


Література: 1,2,3Зміст завдань та методичні вказівки до виконання контрольної роботи


Основна мета контрольної роботи − закріплення навчального матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно. Відповідно до навчального плану студент мусить виконати одну контрольну роботу за індивідуальним варіантом. Контрольну роботу виконують у зошиті або набирають на комп’ютері (формат А4, 14 кегель, через 1 інтервал).

Контрольна робота містить два завдання: теоретичне і практичне.

Контрольне завдання з практичної частини виконують відповідно до свого варіанта і методичних вказівок до розв’язання завдань.

Контрольне завдання з теоретичної частини виконують відповідно до номера варіанта (згідно з останньою цифрою залікової книжки). Виклад питання в контрольній роботі повинен ґрунтуватися на знаннях студента, якими він оволодів у процесі самостійної роботи над курсом.


3.1 Практичні завдання

Задача № 1

Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 1.

На основі цих даних необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

здійснити необхідні розрахунки;

відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати фінансовий результат від операцій.


Таблиця 1.Зміст операції

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

^ Придбання валюти

Перераховані гривні для придбання валюти:

Комісійна винагорода банку склала 50 грн., збір до Пенсійного фонду склав 1,5%.

8000

дол.

12000

дол.

5000

дол.

7000

дол.

4000

дол.

9000

дол.

11000

дол.

10000

дол.

6000

дол.

5500

дол.

Курс МБВР

5,1

5,02

5,2

5,25

5,15

5,35

5,0

5,14

5,20

5,12
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Курс НБУ на дату надходження валюти

5,0

4,95

5,15

5,2

5,02

5,30

4,95

5,10

5,12

5,11


^ Приклад розв’язання задачі

Підприємство подало заяву до банку на придбання 2400 дол. за договірним курсом МБВР 5,35 грн./ $1. Курс НБУ на дату надходження валюти склав 5,2грн./$1. Комісійна винагорода банку дорівнює 50 грн., збір до Пенсійного фонду склав 1,3%. Відобразимо ці події в обліку. Перш за все треба визначити суму гривень, необхідних для придбання валюти у розмірі 2400 дол.

Сума гривень, необхідних для придбання валюти, складається із:

суми гривень, що платяться за придбання самої валюти за комерційним курсом МБВР;

збору до пенсійного фонду, що платиться при придбанні валюти у розмірі 1,3% від суми гривень, сплачених за придбання валюти;

комісійної винагороди банку.

Сума гривень, необхідних для придбання валюти, дорівнює:

2400 х 5,35 +(2400 х 5,35) х 1,3% + 50 = 13056,92 грн.


Таблиця 2.

N

Зміствміст,утримання операції

Кореспонденція рахунківлічби

Сума, грн.

ВДдоход, грн.

ВВ, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

1

Переказперерахування гривень на придбаннянадбання 2400 дол.

333

311

13056,92

2

Зарахування придбаноїнабутої валюти на рахуноклічбу підприємства по курсу НБУ 5,2 грн./дол.

312

333


2400$

--------

12480,0

3

Переказперерахування комісійного зборузбирання банку

685

333

50,0

4

Списання комісійного зборузбирання на витрати

92

685

50,050,0

5

Переказперерахування 1,3% до Пенсійного фонду України

651

333

166,92

6

Списання пенсійного зборузбирання на витрати

92

651

166,92166,92

1

2

3

4

5

6

7

7

Віднесена на витрати різниця між курсом НБУ та курсом МБВР на дату придбання валюти

949

333

360,0

8

Віднесено витрати на фінансовий результат

79

92

342,0

79

949

360,0


Задача № 2

Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 3.

На основі цих даних необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

здійснити потрібні розрахунки;

відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати фінансовий результат від операцій.

Таблиця 3.

Зміст операції

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

^ Продаж валюти

Перераховано для продажу валюту, дол.

4000

6000

5500

2000

8000

4500

5000

7000

15000

20000

Курс НБУ на дату отримання та списання валюти з рахунку

5,2

5,35

5,1

5,3

5,28

5,33

5,30

5,35

5,0

5,45

Курс продажу валюти на валютній біржі

5,25

5,3

5,15

5,25

5,3

5,35

5,4

5,3

5,15

5,4

Курс НБУ на момент продажу валюти

5,3

5,4

5,35

5,35

5,25

5,3

5,35

5,2

5,25

5,3

Комісійна винагорода банку

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%


^ Приклад розв’язання задачі


Підприємство здійснює продаж 3000 дол. Валютний курс на дату отриманняздобуття валюти і списання її з валютного рахункулічби складає 5,22 грн./дол. Курс продажу валюти на міжбанківській валютній біржі складає 5,26 грн./дол. Валютний курс на момент продажу – 5,25 грн./дол, балансова вартість валюти для податкового облікуурахування складає 3000 х 5,2 = 15 600 грн. (середній курс валюти, що знаходитьсяперебуває на балансі, рівний 5,2 грн./дол.). Комісійна винагорода банку складає 2% від вартості проданої валюти.

Відобразимовідіб'ємо ці операції в облікуурахуванні (табл.4).

Таблиця 4.^ Зміствміст,утримання операції

Кореспонденція рахунківлічби

Сума, грн.

ВДдоход, грн.

ВВ, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

1

Списання з валютного рахункулічби іноземної валюти для продажу (3000 х 5,22 = 15660)

334

312

3000$

15660,0

2

Відображеннявідображення,відбиття у складі доходу суми гривень, одержаноїотриманої від продажу іноземної валюти (5,26 х 3000 = 15 780)

377

711

15780,0

15780,03

Зарахування на розрахунковий рахуноклічбу суми гривень, одержаноїотриманої від продажу іноземної валюти, за вирахуванням комісійної винагороди банку

311

377

15464,4

4

Відображеннявідображення,відбиття у складі витрат поточного періоду суми комісійної винагороди банку (3000 х 5,26 х 0,02 = 315,6)

942

377

315,6315,6

5

Відображеннявідображення,відбиття курсової різниці між вартістю списаної з поточного рахункулічби валюти, розрахованої по курсу на дату списання, і вартістю цієї валюти, розрахованої по валютному курсу на момент продажу (3000 х 5,25 - 3000 х 5,22 = 90)

334

714

90,0

6

Списання собівартості проданої валюти; у податковому облікуурахуванні балансова вартість віднесена до ВВ (3000 х 5,25= 15750,0)

942

334

15750,015600

77

Відображеннявідображення,відбиття фінансового результату

714

79

90,0

711

79

15780,0

79

942

15750,0

79

942

315,6


Задача №3


Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 5.

На основі цих даних необхідно:

скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства;

здійснити необхідні розрахунки;

відобразити в системі бухгалтерського та податкового обліку і проаналізувати фінансовий результат від операцій.


Таблиця 5.

Зміст операції

Варіанти

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Перерахування авансу

6000

7000

1500

500

2000

3000

1000

2500

4000

3500

Придбання імпортних товарів, дол.

8000

12000

5000

7000

4000

9000

11000

10000

6000

5500

Курс НБУ на дату авансу, середній курс валюти на балансі

5,15

5,21

5,18

5,11

5,2

5,12

5,25

5,10

5,22

5,13

Одержані товари від постачальника, на митниці сплачено мито 3%, митні збори 0,3%, ПДВ − 20%

10000

11000

3000

2500

3000

5000

4000

4500

6000

5500

Курс НБУ на дату оформлення митної декларації

5,2

5,15

5,21

5,3

5,10

5,18

5,15

5,13

5,12

5,05

Курс НБУ на кінець кварталу

5,1

5,2

5,15

5,1

5,05

5,1

5,2

5,12

5,05

5,08

Перерахування остаточної оплати у наступному кварталі

4000

4000

1500

2000

1000

2000

3000

2000

2000

2000

Курс НБУ на дату оплати, середній курс валюти на балансі

5,25

5,13

5,4

5,3

5,05

5,15

5,10

5,03

5,18

5,02


^ Приклад розв’язання задачі

Підприємство перераховує постачальнику матеріалів аванс в сумі 2000 дол. США за курсом НБУ — 5,3 грн. за долар, матеріали одержані на суму 3000 дол. за курсом НБУ 5,40 грн. за долар. Остаточна оплата матеріалів відбулася в наступному кварталі. Курс НБУ на кінець кварталу склав 5,35 грн. за долар., курс НБУ на момент оплати − 5,2 грн. за долар.

На митниці були сплачені:

- ПДВ − 20%;

- мито − 3%;

- митний збір − 0,3%.

Відобразимо ці події в бухгалтерському обліку (табл. 6).

Таблиця 6.п/п


Найменування операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.
еще рефераты
Еще работы по разное