Реферат: Міністерство аграрної політики україни миколаївський державний аграрний університет кафедра фінансівМІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


кафедра фінансів


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

по курсу “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”

для виконання контрольної роботи студентами

економічного факультету заочної форми навчання

спеціальностей 7.050201 “Менеджмент організацій”

і 7.050106 “Облік і аудит”


МИКОЛАЇВ – 2005

Методичні вказівки розроблено:

к. е. н., старшим викладачем кафедри фінансів Тютенко Н.В.


^ Відповідальний за випуск: к.е.н., доцент Кушнір І.В. – завідувач кафедри фінансів Миколаївського ДАУ


Рецензенти: : Червен І.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри організації виробництва та агробізнесу Миколаївського ДАУ


Мармуль Л.О. – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Херсонського ДАУ


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету від ___ ______________ 2005 р. протокол № ___


З М І С Т


ВСТУП ........................................................................................................................ 4

1. Навчально – тематичний план вивчення дисципліни .........................................5

2. Екзаменаційні питання ..........................................................................................6

3. Організаційно – методичні вказівки до виконання контрольної роботи ..........8

4. Питання для контрольної роботи ........................................................................10

5. Тестові завдання....................................................................................................12

6. Задачі для контрольної роботи ............................................................................23

7. Список рекомендованої літератури ....................................................................45


ВСТУП

Агропромисловий комплекс є одним з найважливіших секторів народного господарства України, надійне фугнкціонування якого нерозривно пов’язане із стабільністю фінансової системи.

Фінанси як система економічних, розподільчих і грошових відносин являють собою частину господарського механізму та відіграють важливу роль у процесі створення ринкового середовища, коли його регулятори діють не повною мірою, а підприємства АПК потребують відповідності фінансово-кредитних відносин умовам ринку. Реалізація останнього передбачає збалансованість доходів і видатків з бюджету, застосування нових форм кредитування та фінансування господарської діяльності, розв’язання питань, пов’язаних з поширенням відносин і створенням ринку цінних паперів, особливостями функціонування орендних колективів, фермерських господарств.

Саме дисципліна “Фінанси підприємств” розкриває необхідність, суть, функції та роль фінансів і кредиту, їх розвиток та удосконалення, розглядає фінансові відносини в їх взаємозв’язку з урахуванням змін, викликаних глобальними економічними перетвореннями.

Для студентів економічних спеціальностей цей курс є одним з профілюючих, що вимагає поряд із вивченням теорії фінансів ретельно опрацювати нормативні матеріали, які регулюють організацію фінансових відносин в сучасних умовах, а також розв’язок задач для набуття практичних навичок з фінансової роботи на підприємствах та організаціях АПК різних форм власності.

Методичні вказівки розраховані на максимально самостійне виконання студентами персоніфікованих завдань, наведена методика виконання контрольної роботи допоможе студентам виконувати їх.


1. НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

вивчення дисципліни
^ “ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ”№ теми
Назва модуля і теми


^ МОДУЛЬ 1. Основи організації фінансів підприємств
1

Суть і функції фінансів

2

Основи фінансів підприємств
^ МОДУЛЬ 2. Розрахунки, доходи підприємств і їх розподіл

3

Грошові розрахунки підприємств

4

Грошові надходження підприємств

5

Доходи і фінансові результати діяльності підприємств

6

Відносини підприємств з фінансовою системою^ МОДУЛЬ 3. Фонди підприємств
7

Фонди підприємств

8

Оборотні засоби (кошти) підприємств^ МОДУЛЬ 4. Фінансування та кредитування агропідприємств
9

Короткострокове кредитування основної діяльності підприємств

10

Фінансування соціально-побутових та операційних витрат

11

Фінансування і кредитування капітальних вкладень

12

Економічна ефективність капітальних вкладень
^ МОДУЛЬ 5. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності і організаційних форм

13

Особливості фінансів фермерських господарств

14

Особливості фінансів акціонерного товариства
^ МОДУЛЬ 6. Фінансове становище і фінансове планування на підприємствах

15

Оцінка фінансового становища підприємств

16

Фінансове планування на агропідприємстві^ 2. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯФінансування та кредитування фермерських господарств.

Порядок визначення страхових внесків в сільгосподарських підприємствах.

Порядок обчислення і сплата податку на землю.

Фінансування операційних витрат.

Форми забезпечення повернення кредиту та процентів з короткострокового кредитування.

Відповідальність платників податків за порушення податкового законодавства.

Фінансування операційних витрат.

Форми забезпечення повернення кредиту та процентів з короткострокового кредитування.

Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень.

Сутність та розподіл чистого доходу.

Планування виручки від реалізації продукції, робіт і послуг.

Організація оперативної роботи на підприємствах.

Етапи кредитного процесу. Кредитний договір.

Формування витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) та їх класифікація.

Сутність і значення фінансового стану підприємства, його показники.

Видача і погашення короткострокового кредиту.

Основи організації обротних коштів на підприємстві.

Показники кредитоспроможності і фінансового стану підприємств.

Система фінансування й кредитування капітальних вкладень.

Економічна сутність і структура оборотних коштів.

Порядок обчислення і сплати податку з власників транспортних засобів.

Принципи і об’єкти кредитування.

Форми кредиту.

Характеристика державних фондів цільового призначення.

Сутність, склад і джерела фінансових капітальних вкладень.

Планування (прогнозування), розподіл і використання прибутку.

Статутний (пайовий) капітал підприємства.

Розрахунки акредитивами. Документооборот.

Сутність, основні завдання і методи фінансового планування.

Визначення потреби в оборотних коштах.

Розрахунки платіжними дорученнями і вимогами-дорученнями.

Розподіл прибутку у приватних сільськогосподарських формувань.

Фінансова звітність підприємств України.

Капітальні вкладення на відтворення основних фондів.

Експрес – аналіз фінансового стану підприємства.

Зміст фінансового плану і порядок його складання.

Елементи системи оподаткування.

Нематеріальні активи, їх сутність.

Порядок обчислення і сплати прибуткового податку з громадян.

Платежі до державних цільових фондів соціального страхування.

Доходи фермерських господарств. Визначення фінансового результату.

Зміст і значення оперативного фінансового плану.

Механізм санації підприємств України.

Довгострокове банківське кредитування капітальних вкладень.

Визначення фінансового результату в акціонерних товариствах..

Розподіл виручки від реалізації продукції (робіт, послуг).

Принципи оподаткування підприємств.

Вплив розрахунково-платіжної дисципліни на фінансово господарську діяльність підприємств.

Фінансова санація підприємств та можливості її здійснення.

Проблеми фінансового оздоровлення підприємств.

Оцінка вартості бізнесу.

Сутність, види прибутку та їх формування.

Сутність банкрутства підприємства і його санація.

Порядок фінансування будівництва.

Суть валового доходу, його розрахунок і розподіл.

Лізинг як специфічна форма фінансування капітальних вкладень.

Джерела формування оборотних коштів і показники ефективності їх використання.

Безготівкові розрахунки в господарському обігу України.

Склад і характеристика грошових надходжень підприємств.

Відносини фермерських господарств з фінансовою системою.

Фонди підприємств, їх характеристика.

Канали реалізації, реалізаційні ціни, доходи (виручка) від реалізації.

Сутність і методи обчислення рентабельності і норми прибутку.

Фонди грошових коштів та фінансові ресурси.

Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності.

Особливості фінансів акціонерного товариства.

Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.

Склад, структура і нормування оборотних коштів.

Амортизаційний фонд, його формування та використання.

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи.

Обчислення та сплата податку на додану вартість.

Доходи і їх класифікація.

Сутність і функції фінансів підприємств.

Форми безготівкових розрахунків, їх правове обгрунтування.

Порядок і строки сплати страхових внесків до фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Особливості сільськогосподарських підприємств, їх вплив на організацію фінансів агропідприємств.

Розрахунки векселями, документооборот.

Сутність, склад і джерела фінансування капітальних вкладень.

Активи балансу, її ліквідність.

Порядок обчислення і сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

Особливості розподілу прибутку в акціонерних товариствах.

Фінансові ресурси підпрємств.

Статутний фонд підприємств.

Економічний зміст та основи організації оборотних коштів на підприємстві.

Джерела формування оборотних коштів.

Міжбанківське кредитування.

Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку.

Показники фінансового стану підприємства.

Податки: їхня сутність та необхідність.

Методи оцінки основних фондів. Амортизація.^ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Основна мета контрольної роботи – перевірка знань студентів з курсу “Фінанси підприємств”. Контрольна робота складається з трьох частин.

Перша частина включає два теоретичні питання з курсу. Відповідь на теоретичні питання викладається на 5 – 7 сторінках друкованого тексту, або 7 – 10 сторінках рукописного тексту. Відповіді повинні бути логічними, конкретними і чітко обгрунтовувати відповідь на поставлене питання. Студент повинен опрацювати декілька літературних джерел і в відповідях робити посилання на використане літературне джерело.

В другій частині наведено тестові завдання, в контрольній роботі необхідно вирішати 2 тести відповідно до свого варіанту, відповіді на тести необхідно надавати стисло (наприклад, 1 – а, 2 - г). При виконанні тестових завдань необхідно усвідомлювати, що його виконання повинне розпочинатись з ретельного опрацювання теоретичних основ, розгляду літературних джерел. Міркувати необхідно логічно.

Третя частина містить задачу. Перед кожними типом задач наведена методика їх розв’язку, після опрацювання якої, а також використавши відповідні набуті теоретичні знання студент зможе її розв’язати.

Зміст контрольної роботи повинен складати учнівський зошит або 16 аркушів рукописоного (друкованого) тексту на листах формату А4. Контрольну роботу необхідно здати своєчасно – за 15днів до початку сесії.

Номер варіанту контрольної роботи студент обирає за двома останніми цифрами залікової книжки (див. таблицю 1). За передостанньою цифрою вибирається строчка таблиці, а за останньою – графа.

Приклад: номер залікової книжки – 012563 – Завдання – теоретичні питання під номерами: 53 і 63; тестові завдання під номерами: 53 і 63; задача – 21.


Таблиця 1


^ Варіанти контрольної роботиОстання цифра залікової книжки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Передос-тання цифра залікової книжки

1

1,11, 1,11,

1

2,12,

2, 12,

2

3,13,

3, 13,

3

4,14,

4, 14,

4

5,15,

5, 15,

5

6,16,

6, 16,

6

7,17,

7, 17,

7

8,18,

8, 18,

8

9,19,

9,19,

9

10,20, 10,20, 10

2

11,21, 11,21, 11

12,22, 12,22, 12

13,23, 13,23, 13

14,24, 14,24, 14

15,25, 15,25, 15

16,26, 16,26, 16

17,27, 17,27, 17

18,28, 18,28, 18

19,29, 19,29, 19

20,30, 20,30, 20

3

21,31, 21,31, 21

22,32, 22,32, 22

23,33, 23,33, 23

24,34, 24,34, 24

25,35, 25,35, 25

26,36, 26,36, 26

27,37, 27,37, 27

28,38, 28,38, 28

29,39, 29,39, 29

30,40, 30, 40, 30

4

31,41, 31,41, 31

32,42, 32,42, 32

33,43, 33,43, 1

34,44, 34,44, 2

35,45, 35,45, 3

36,46, 36,46, 4

37,47, 37,47, 5

38,48, 38,48, 6

39,49, 39,49, 7

40,50, 40,50, 8

5

41,51, 41,51, 9

42,52, 42,52, 10

43,53, 43,53, 11

44,54, 44,54, 12

45,55, 45,55, 13

46,56, 46,56, 14

47,57, 47,57, 15

48,58, 48,58, 16

49,59, 49,59, 17

50,60, 50,60, 18

6

51,61,

51,61, 19

52,62, 52,62, 20

53,63, 53,63, 21

54,64, 54,64, 22

55,65, 55,65, 23

56,66, 56,66, 24

57,67, 57,67, 25

58,68, 58,68, 26

59,69, 59,69, 27

60,70, 60,70, 28

7

61,71, 61,71, 29

62,72, 62,72, 30

63,73, 63,73, 31

64,74, 64,74, 32

65,75, 65,75, 1

66,76, 66,76, 2

67,77, 67,77, 3

68,78, 68,78, 4

69,79, 69,79, 5

70,80, 70,80, 6

8

71,81, 71,81, 7

72,82, 72,82, 8

73,83, 73,83, 9

74,84, 74,84, 10

75,85, 75,85, 11

76,86, 76,86, 12

77,87, 77,87, 13

78,88, 78,88, 14

79,89, 79,89, 15

80,90, 80,90, 16

9

81,91, 81,91, 17

82,92, 82,92, 18

83,93, 83,93, 19

84,94, 84,94, 20

85,95, 85,95, 21

86,96, 86,96, 22

87,97, 87,97, 23

88,98, 88,98, 24

89,99, 89,99, 25

90,100, 90,100, 26

0

91,1, 91,1, 27

92,2, 92,2, 28

93,3, 93,3, 29

94,4, 94,4, 30

95,5, 95,5, 31

96,6, 96,6, 32

97,7, 97,7, 1

98,8, 98,8, 2

99,9, 99, 9, 3

100,10, 100,10, 4^ 4. ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИСутність і функції фінансів підприємств.

Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування.

Фінансова робота на підприємстві, її зміст та задачі.

Статутний фонд підприємств.

Сутність грошових розрахунків: готівковий і безготівковий обіг.

Види рахунків в банку, порядок їх відкриття та здійснений операцій по ним.

Проведення касових операцій.

Форми безготівкових розрахунків.

Розрахунки платіжними дорученнями.

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.

Розрахунки чеками.

Розрахунки акредитивами.

Вексельна форма розрахунків.

Розрахунки платіжними вимогами щодо здійснення примусового стягнення коштів.

Розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості.

Безготівкові розрахунки в господарському обігу України.

Доходи підприємства, їх характеристика та склад.

Витрати підприємства, їх характеристика та склад.

Фінансові результати діяльності підприємства, їх розрахунок.

Сутність і методи обчислення рентабельності.

Характеристика і склад грошових надходжень підприємств.

Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг.

Планування виручки від реалізації продукції. Фактори зростання виручки.

Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності.

Формування витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) та їх класифікація.

Планування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг).

Економічна сутність та функції прибутку.

Формування і розрахунок показників прибутку на підприємствах України.

Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку.

Планування прибутку на підприємстві.

Розподіл і використання прибутку на підприємстві.

Рентабельність: система показників і методи їх визначення.

Операційний аналіз прибутку підприємства.

Сутність оборотного капіталу та особливості його кругообігу.

35.Класифікація та організація оборотного капіталу.

Визначення потреби в оборотному капіталі.

Джерела формування оборотного капіталу.

Показники стану та використання оборотного капіталу.

Необхідність та сутність кредитування.

Класифікація банківських кредитів.

Кредитний процес.

Оцінка кредитоспроможності позичальника.

Особливості кредитування окремих видів позичок.

Сутність відтворення основних засобів.

Показники стану та ефективності використання основних засобів.

Капітальні вкладення, їх сутність та склад.

Порядок фінансування та кредитування капітальних вкладень .

Фінансування витрат на поліпшення основних засобів.

Основні засоби – майно підприємства. Методи оцінки основних фондів. Амортизація.

Нематеріальні активи.

Показники використання основних фондів.

Сутність, задачі і методи фінансового планування.

Поточний фінансовий план підприємства, його зміст та порядок складання.

Оперативне фінансове планування, його зміст та значення.

Розробка оперативного плану на певний період часу.

Розробка фінансових документів на прогнозний період.

Характеристика стадій фінансового планування.

План (прогноз) обсягів реалізації.

Плановий баланс активів і пасивів.

Фінансова звітність підприємств України.

Сутність та функції кредиту.

Форми кредиту.

Кредит у міжнародних економічних відносинах.

Система фінансування й кредитування капітальних вкладень.

Кредитування юридичних осіб.

Кредити, пов’язані з вексельним оборотом.

Кредити під цінні папери.

Міжбанківське кредитування.

Зміст і завдання оцінки фінансового стану підприємства.

Експрес – аналіз фінансового стану підприємства.

Деталізований аналіз фінансового стану підприємства.

Показники фінансового стану підприємства.

Бухгалтерський баланс. Активи балансу та їхня ліквідність.

Пасиви балансу.

Акціонерний капітал.

Фінансовий стан підприємства.

Платоспроможність і ліквідність підприємства.

Аналіз руху грошових коштів підприємства.

Наукове обгрунтування існування податкової системи.

Податки: їхня сутність та необхідність.

Принципи побудови податкової системи.

Елементи системи оподаткування.

Реформування оподаткування в Україні.

Шляхи удосконалення роботи податкової служби України.

Фінансування та кредитування фермерських господарств.

Порядок обчислення і сплата податку на землю.

87.Порядок обчислення і сплати податку з власників транспортних засобів.

88.Характеристика державних фондів цільового призначення.

89.Порядок обчислення і сплати прибуткового податку з громадян.

90.Платежі до державних цільових фондів соціального страхування.

91.Лізинг як специфічна форма фінансування капітальних вкладень.

92.Обчислення та сплата податку на додану вартість.

93.Порядок обчислення і сплати фіксованого сільськогосподарського податку.

94.Економічна сутність фінансової санації підприємства та порядок її проведення.

95.Фінансові джерела санації підприємств .

96.Банкрутство та ліквідація підприємства.

97.Стан економіки та підприємств України.

98.Сутність банкрутства підприємства і його санація.

99.Механізм санації підприємств України.

100.Оцінка вартості бізнесу.


^ 5. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

1. Функції фінансів:

а) контрольна;

б) економічного стимулювання;

в) виробнича;

г) розподльча;

д)соціально-культурна.

^ 2. Фіансова політика — це:

а)діяльність органів державної влади в сфері фінансів;

б)функція держави;

в)система заходів в області фінансів.

3. Фінансовий механізм — це сукупність форм i методов залучення грошових коштів до державного бюджету:

а)вірно;

б)невірно.

4. Затвердження державного бюджету України здійснює:

а)Міністерство фіансів;

б)Верховна Рада;

в)Кабінет Міністрів;

г) Міністерство економіки.

5. Об'єктом розподілу при допомозі фінансів є:

а) національний дохід;

б) кошти населення;

в) національне багатство;

г) сукупний суспільний дохід;

д) державна позика.

6. Хто здійснює загальне та оперативне керівництво фінансовою системою України:

а) Міністерство економіки;

б) Кабінет Міністрів;

в) Міністерство фінансів;

г) Верховна Рада;

д) галузеві міністерства;

ж) місцеві ради народних депутатів.

^ 7. Які фінансові відносини характеризуютъ зміст фінансів підприємств:

а) грошові відношення між державою та підприємствами;

б) грошові відношення між населенням та підприємствами;

в) грошові відношення між підприємствами;

г) грошові відношення між підприємством та робітниками, службовцями.

8. Принципи організації фіанансів підприємств:

а) єдність;

б) стабільність;

в) фінансова самостійність;

г) фінансові резерви;

д) госпрозрахунок.

9. Бюджетні грошові відношення виникли між:

а) підприємствами;

б) державою i підприємствами;

в) державою i населенням;

г) населенням i підприємствами.

10. Звичайна діяльність підприємств поділяється на:

а) операційну, інвестиційну та фінансову;

б) операційну та інвестиційну;

в) операційну та фінансову;

г) інвестиційну та фінансову.

^ 11. Bнympiшнi грошові надходження включають:

а) виручку від реалізації продукції, робіт, послуг;

б) доходи від фінансових інвестицій;

г) доходи від позареалізаційних операцій;

д) всі відповіді не вірні.

12.Валовий дохід (виручка) від реалізації продукції, poбim, послуг — це:

а) грошовий вираз заново створеної вартості;

б) виручка, що включає в себе непрямі податки i збори;

г) виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори;

д) всі відповіді вірні

13.Чистий дохід (виручка) — це:

а) виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі подат­ки і збори;

б) виручка, що включає в себе непрямі податки і збори;

в) виручка від реалізації за мінусом собівартості реализованої продукції;

г) виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції.

14. Валовий прибуток — це:

а) виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції;

б) виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції;

в) загальний прибуток діяльності підприємства.

15. За яке порушення податкового законодавства встановлено підвищену відповідальність платника податків:

а) порушення терміну подання бухгалтерської звітності;

б) порушення терміну складання податкової декларації;

в) приховання об'єкта оподаткування;

г) несвоєчасне перерахування податку до бюджету;

д) порушення терміну подання платіжного доручення на сплату податку до бюджету.

16. Які фактори впливають на розмір ставки податку із власників транспортних засобів:

а) потужність двигуна автомобіля;

б) пробіг автомобіля;

в) екологічний стан автомобіля;

г) час випуску (виробництва) автомобіля;

д) вантажопідйомність автомобіля.

17. Які фактори впливають на термін сплати податку “акцизний збір”:

а) величина акцизного збору в ціні продукції;

б) умови реалізації підакцизної продукції;

в) рентабельність продукції;

г) загальна сума акцизного збору, що її сплачує платник подат­ку та вид підакцизного товару;

д) вид підакцизного товару.

18. Назвіть фактори, які впливають на розмір ставки податку на землю в населеному пункті (ставка з одиниці земельної площі):

а) кількість населення в місті;

б) призначення земельної ділянки (її використання);

в) розмір земельної ділянки;

г) розміщення земельної ділянки в межах міста;

д) ефективність використання земельної ділянки.

19. Об'єктом для визначення відрахувань на державне пенсійне страхування:

а) балансовий прибуток підприємства;

б) фонд споживання;

в) основна і додаткова заробітна плата;

г) сума нарахованих дивідендів;

д) витрати на оплату праці.

20. Обігові кошти підприємства—це...

а) гроші в касі підприємства, на розрахункових і валютних рахунках, у розрахунках;

б) кошти, авансовані у виробничі оборотні фонди та фонди обігу;

в) оборотні активи;

г) предмети праці;

д) оборотні активи та предмети праці.

21. Оборотні виробничі фонди - це...

а) обігові кошти у виробництві;

б) обігові кошти у виробництві та готовій продукції;

в) обігові кошти у виробничих запасах;

г) обігові кошти у виробничих запасах та у виробництві;

д) незавершене виробництво;

22. Яка частина обігових коштів обслуговує сферу обігу?

а) готова продукція на складі;

б) готова продукція, грошові засоби й кошти в розрахунках;

в) грошові засоби на рахунках у банку і касі, у розрахунках, дебіторська заборгованість;

г) готова продукція, що відвантажена;

д) грошові засоби;

23. Які оборотні фонди слід віднести до нормованих?

а) оборотні виробничі фонди;

б) виробничі запаси;

в) фонди обігу;

г) оборотні виробничі фонди й готову продукцію;

д) фонди обігу та готову продукцію;

24. За допомогою яких показників можна визначити потребу під-приємства в сировині, матеріалах, покупних напівфабрикатах?

а)одноденних витрат конкретних видів сировини, матеріалів, роз­рахованих за виробничою собівартістю IV кв. планового року;

б) собівартості одиниці продукції;

в) норм запасу в днях конкретних видів сировини, матеріалів;

г) обсягу реалізації продукції в плановому році;

д) обсягу реалізації продукції в попередньому році.

25. За допомогою яких показників можна визначити потребу підприємств у оборотних коштах у незавершеному виробництві?

а) тривалість виробничого циклу;

б) кількість продукції, що випускається;

в) середні залишки обігових коштів на початок планового року;

г) норма обігових коштів;

д) тривалість виробничого циклу та коефіцієнт зростання витрат.

26. В основу організації фінансів підприємств покладено:

а) форму власності;

б) комерційний розрахунок;

в) напрямок діяльності підприємства на перспективу;

г) самоокупність і самофінансування.

27. Фінансові ресурси - це:

а) грошові кошти, що є в розпорядженні підприємства;

б) кредити комерційних банків;

в) чистий прибуток підприємства;

г) внески засновників у статутний фонд.

28. Які фінансові відносини не належать до зовнішніх?

а) сплата податків до бюджету;

б) сплата відрахувань до Пенсійного фонду;

в) отримання короткострокового кредиту;

г) використання амортизаційних відрахувань.

29. Передумовами ефективного функціонування фінансів підприємств є:

а) переважне застосування в процесі господарської діяльності готівкової форми розрахунків;

б) дотримання принципів комерційного розрахунку;

в) наявність конкурентного середовища;

г) концентрація виробництва.

30. Основними принципами комерційного розрахунку є:

а) адміністративні методи управління виробництвом;

б) повна господарська самостійність;

в) забезпеченість господарства основними та оборотними коштами;

г) фінансова відповідальність, самофінансування, самоокупність та повна господарська самостійність.

31. Які фінансові ресурси не належать до власних?

а) амортизаційні відрахування;

б) виручка від реалізації майна, що вибуло;

в) статутний капітал;

г) надходження дивідендів від акцій, облігацій та інших видів цінних паперів.

32. До фінансових ресурсів підприємств, що формуються при заснуванні належать:

а) кредитні інвестиції;

б) страхові відшкодування;

в) внески засновників у статутний фонд;

г) амортизаційні відрахування.

33. Які фінансові відносини належать до внутрішніх?

а) сплата податків до бюджету;

б) сплата відрахувань до Пенсійного фонду;

в) отримання короткострокового кредиту;

г) використання чистого прибутку.

34. Прирощені фінансові ресурси - це:

а) ресурси, отримані підприємством у результаті його діяльності у формі прибутку;

б) бюджетні асигнування;

в) дивіденди від володіння цінними паперами;

г) надходження від позабюджетних фондів.

35) Фінансова діяльність підприємства - це:

а)економічні відносини підприємства в процесі взаємовідносин з юридичними та фізичними особами;

б) економічні відносини підприємства з бюджетною системою у процесі виконання фінансових зобов'язань;

в) розрахунки з постачальниками та виплата заробітної плати працівникам;

г) формування різноманітних фондів підприємств.

36. Кошти підприємства підлягають зберіганню в банку:

а) обов'язково;

б) необов’язково;

в) за бажанням підприємства;

г) обов'язково за виключенням ліміту.

37. При здійсненні розрахункових операцій підприємство обирає форму розрахунків:

а) за вказівкою вищих органів;

б) самостійно;

в) за домовленістю з партнером;

г) за вказівкою комерційного банку.

38. Укажіть правильне визначення терміну "платіжне доручення":

а) письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми;

б) письмове доручення власника рахунку перерахувати відповідну суму зі свого рахунку на рахунок одержувача коштів;

в) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника;

г) боргове зобов'язання щодо сплати податків до бюджету.

39. Хто такий ремітент?

а) це особа, яка видала переказний вексель;

б) це особа, яка отримує гроші по векселю;

в) це особа, яка підтверджує оплату векселю;

г) це особа, яка зобов'язана сплатити за переказним векселем.

40. Акредитив призначений для розрахунків:

а) з комерційним банком;

б) з податковою інспекцією;

в) з одним постачальником;

г) з кількома постачальниками.

41. Розрахунки за товарними операціями - це:

а) розрахунки підприємств з бюджетом;

б) розрахунки з кредитними установами;

в) відрахування до позабюджетних фондів;

г) платежі за реалізовану продукцію, виконані роботи, надані послуги.

42. Готівка для видачі заробітної плати може зберігатися в касі протягом:

а) 5 робочих днів;

б) 3 робочих днів;

в) одного робочого дня;

г) постійно.

43. Який документ не потрібно подавати в банк для відкриття рахунків в банку:

а) заяву на відкриття рахунку;

б) баланс підприємства;

в) свідоцтво про державну реєстрацію в органах державної влади;

г) карту зі зразками підписів керівних осіб та зразком печатки підприємства.

44. Вкажіть правильне визначення терміну "вексель":

а) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника;

б) письмове зобов'язання сплатити вказану суму у відповідний термін власнику векселя;

в) комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника;

г) доручення одного банку іншому здійснювати залік взаємної заборгованості. 45. Платіжна вимога - доручення виписується:

а) постачальником;

б) постачальником та покупцем, у випадку згоди останнього оплатити за нею;

в) банком постачальника;

г) покупцем.

46. Що таке індосамент?

а) це гарантія векселедавця щодо сплати векселю;

б) опротестування векселю;

в) це надпис, за допомогою якого права по векселю надходять до іншого ремітенту;

г) це покупка векселя банком з метою отримання доходу.

47. Назвіть фактор, який не впливає не валовий прибуток?

а) обсяг реалізації продукції;

б) витрати на збут;

в) собівартість реалізованої продукції;

г) рівень середньореалізаційних цін.

48. Назвіть показники, які слід використати для обчислення чистого доходу від реалізації продукції.

а) доход від реалізації продукції, ПДВ, акцизний збір та інші вирахування з доходу;

б) чистий доход від реалізації продукції та собівартість реалізованої продукції;

в) прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності;

г) прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності.

49. Назвіть напрямки використання чистого прибутку.

а) сплата податку на прибуток;

б) сплата відрахувань до позабюджетних фондів;

в) сплата ПДВ та акцизного збору;

г) сплата дивідендів на акції, відрахування до резервного капіталу.

50. До якого виду доходів можна віднести доход, отриманий підприємством від оренди майна?

а) до інших операційних доходів;

б) до доходів від фінансової діяльності;

в) до доходів від інвестиційної діяльності;

г) до надзвичайних доходів.

51. Назвіть витрати підприємства, які не можна відносити на собівартість реалізованої продукції.

а) витрати на заробітну плату згідно зі встановленими тарифами;

б) витрати на збут;

в) відрахування до позабюджетних фондів;

г ) матеріальні витрати.

52. До якого виду доходів можна віднести отримання відсотків по депозитним рахункам?

а) від операційної діяльності;

б) від фінансової діяльності;

в) від інвестиційної діяльності;

г) від надзвичайної діяльності.

53. Назвіть показники, які слід використати для обчислення
валового прибутку:

а) доход від реалізації продукції, ПДВ, акцизний збір та інші вирахування з доходу;

б) чистий доход від реалізації продукції та собівартість реалізованої продукції;

в) прибуток від звичайної та надзвичайної діяльності;

г) прибуток від фінансової та інвестиційної діяльності.

54. До якої статі витрат будуть віднесені втрати від
знецінення запасів?

а) адміністративні витрати;

б) собівартості реалізованої продукції;

в) фінансових витрат;

г) інші операційні витрати.

55. Які оборотні засоби належать до ненормованих?

а) фонди обігу за винятком готової продукції;

б) оборотні виробничі фонди;

в) оборотні виробничі фонди та готова продукція;

г) фонди обігу.

56. Норматив оборотних коштів - це ...

а) економічно обгрунтований розрахунок мінімальної потреби в оборотних коштах для забезпечення безперервності процесу виробництва та реалізації продукції;

б) залишок оборотних коштів на кінець року;

в) економічно обгрунтований розрахунок максимальної потреби в оборотних коштах для забезпечення безперервності процесу виробництва та реалізації продукції;

г) наявна величина оборотних коштів на певну дату.

57. Сума ВОК визначається як ...

а) відношення оборотних засобів до короткострокових зобов'язань;

б) різниця між сумою оборотних засобів та сумою короткострокових зобов'язань;

в) різниця між сумою власного капіталу та забезпеченням наступних виплат і платежів і необоротних активів;

г) різниця між власним капіталом і необоротними активами.

58. Вказати показники, що характеризують використання оборотних коштів:

а) фондовіддача, коефіцієнт оборотності основних засобів, норма прибутку;

б) фондомісткість, фондовіддача, фондоозб
еще рефераты
Еще работы по разное