Реферат: Регистрационен документ на “Булгартабак – холдинг”ад за 2006 г
РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ


на “Булгартабак – холдинг”АД

за 2006 г.

/АКТУАЛИЗАЦИЯ/


В настоящата актуализация е представена новата и изменената информация, съгласно приложение №2 от Наредба №2 за проспектите.

За информацията, вече предоставена в Регистрационния документ, представен в Комисията за финансов надзор и “Българска фондова борса-София”АД с годишния отчет на дружеството за 2005 г., която през 2006 г. не е претърпряла изменения, се посочва входящия номер на документа, с който е представена в Комисията за финансов надзор.

1. Наименование на емитента - "БУЛГАРТАБАК-ХОЛДИНГ"АД

2. Наименование на документа - Регистрационен документ – актуализация за 2006 г.

3. Дата на документа – датата, към която е изготвена актуализацията на Регистрационния документ е 31.12.2006 г.

4. Изявление, че регистрационният документ съдържа цялата информация за дружеството, като емитент на ценни книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност, и че е в интерес на инвеститорите да се запознаят с регистрационния документ и с документа за предлаганите ценни книжа, преди да вземат решение да инвестират.


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Христо Димитров Лачев, притежаващ лична карта Nо 185337265, издадена на 26.02.2002 г. от МВР – гр. София, ЕГН 6612198549, като Изпълнителен директор на “Булгартабак-холдинг”АД, гр. София, ул. “Граф Игнатиев” Nо 62, регистрирано по фирмено дело Nо 964/94 г. на СГС

^ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Регистрационният документ-актуализация съдържа цялата информация за дружеството, като емитент на ценни книжа, необходима за вземане на инвестиционно решение, включително основните рискове, свързани с дружеството и неговата дейност, и че е в интерес на инвеститорите да се запознаят с регистрационния документ, преди да вземат решение да инвестират.

гр. София Декларатор:.................................................

март 2007 г. ^ Христо Димитров Лачев


5. Комисията за финансов надзор не е потвърдила изготвения през 2004 г. регистрационен документ, част от годишния отчет за 2003 г. и не носи отговорност за верността на представената в него информация.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в Регистрационен документ – актуализация за 2004 г., информация.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в Регистрационен документ – актуализация за 2005 г., информация.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената в Регистрационен документ – актуализация за 2006 г., информация.

6. Прогнозната информация и направените предположения в актуализацията за 2006 г. на регистрационния документ могат да се различават от бъдещите реални резултати на дружеството и съществува риск при действия, основани на прогнозна информация.

7. Посочване на лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ, съответно за част от информацията в него.

Изпълнителният директор – Христо Димитров Лачев, който управлява и представлява "Булгартабак-холдинг"АД, носи отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в актуализацията на регистрационния документ.

8. Информация за мястото, времето и начина, по който инвеститорите могат да получат регистрационния документ, включително адрес, телефон, работно време и лице за контакти на емитента (предложителя на ценните книжа).

Актуализацията на регистрационният документ, като част от годишния отчет на дружеството за 2006 г. може да бъде получен в Комисията за финансов надзор, както и в седалището на дружеството - гр. София, ул. “Граф Игнатиев” Nо 62 в дните от понеделник до петък от 09.00 – 12.00 часа и от 14.00 - 16.00 часа; лице за контакт: Владимир Христов – Директор за връзки с инвеститорите, тел. 930 68 14; факс: 930 68 30/31.

9. Информация, че инвестирането в ценни книжа е свързано с рискове и посочване на страниците в регистрационния документ, където са представени рисковите фактори, специфични за дейността на емитента.


"Булгартабак-холдинг"АД предупреждава, че инвестирането в ценни книжа на дружеството е свързано с рискове. Рисковите фактори, специфични за дейността на дружеството са представени в т. 2.2. на стр. 6 - 13 от Регистрационния документ – актуализация за 2006 г.
1. Данни за членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите, консултантите и одиторите на емитента. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ ^ Име и функции на членовете на управителния и на контролния орган и прокуристите, ако има такива.


Надзорен съвет

Анна Георгиева Янева Председател на Надзорния съвет

Лъчезар Асенов Борисов Член на Надзорния съвет

Владимир Теофилов Туджаров Член на Надзорния съвет

Бюрхан Илиязов Абазов Член на Надзорния съвет

Димитър Атанасов Ивановски Член на Надзорния съвет


^ Управителен съвет

Корнелия Петрова Нинова Председател на Управителния съвет

Георги Серафимов Костов Зам. Председател на Управителния съвет

Христо Димитров Лачев Изпълнителен директор

Иван Атанасов Биларев Член на Управителния съвет

Асен Йосифов Шехов Член на Управителния съвет


Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор Христо Димитров Лачев.
Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти, с които емитентът има трайни отношения, както и на правните консултанти по тази емисия.

Основни банки, с които "Булгартабак-холдинг"АД има трайни отношения.

ТБ БУЛБАНК СОФИЯ площад “Света Неделя” №7

^ ТБ ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД ул. “Стефан Караджа” № 10

ТБ ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ АД ул. “Иван Вазов” №1

РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ул.”Гогол” № 18/20


Консултанти

Към 31.12.2006 год. „Булгартабак – Холдинг” АД има сключен договор за консултантски услуги с Адвокатско дружество „Събев и съдружници” - „Евро-Финанс” АД - „Балканска консултантска компания” ООД.

Имената, седалищата и адресите на консултантите са както следва:

^ Адвокатско дружество “Събев и съдружници”, неперсонифицирано дружество – адвокатско съдружие по смисъла на Закона за адвокатурата, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Солунска”, № 59, ет.1;

"Евро-Финанс" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Патриарх Евтимий” № 84, вписано в Регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд с Решение №.1 от 14.01.1994 год. по ф.д. № 636 от 1994 год., под № 13919, том 183, стр.84

“Балканска консултантска компания” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. „Младост -1”, бл.14, вх.2, ет.2, ап.20 вписано в Регистъра за търговски дружества на Софийски градски съд с Решение №1 от 08.11.2000 год. по ф.д. № 13096 от 2000 год., под № 58878, том 653, стр.65
Име, съответно наименование, седалище и адрес на управление на одиторите на емитента за предходните 3 години. В случай че одиторите са напуснали, са отстранени или не са били преизбрани, се разкрива информация за тези факти.
Годишните финансови отчети на "Булгартабак-холдинг"АД за 2004 г., 2005 г. и 2006 г. са заверени от избрания от общите събрания на акционерите на дружеството, проведени през 2004 г., 2005 г. и 2006 г. одитор - “АФА”ООД.

Седалище и адрес: гр.София 1504, ул."Оборище"38
Имената на лицата, отговорни за изготвянето на регистрационния документ или на отделни части от него, както и декларация от същите, че при изготвянето му са положили необходимата грижа, и информацията, съдържаща се в него, доколкото им е известно, не е невярна, подвеждаща или непълна.
Изпълнителният директор – Христо Димитров Лачев, който управлява и представлява "Булгартабак-холдинг"АД е отговорен за изготвянето на актуализацията за 2006 г. на регистрационния документ.


ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Христо Димитров Лачев, притежаващ лична карта Nо 185337265, издадена на 26.02.2002 г. от МВР – гр. София, ЕГН 6612198549, като Изпълнителен директор на “Булгартабак-холдинг”АД, гр. София, ул. “Граф Игнатиев” Nо 62, регистрирано по фирмено дело Nо 964/94 г. на СГС

^ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на регистрационния документ-актуализация сме положили необходимата грижа, като информацията, съдържаща се в него, доколкото ни е известно не е невярна, подвеждаща или непълна.


гр. София Декларатор:.................................................

март 2007 г. ^ Христо Димитров Лачев


Декларация от предложителя на ценните книжа, ако е налице такъв, че той е солидарно отговорен с лицата по т. 1.4 за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ.

"Булгартабак-холдинг"АД не предлага ценни книжа.
^ 2. Основна информация 2.1.1. Систематизирана финансова информация, включваща най-малко следните данни:
а) приходи от основна дейност – таблица

б) печалба/загуба от основна дейност – таблица

в) нетна печалба/загуба от дейността – таблица

хил.лв.
2004 г.

2005 г.

2006 г.

Общо приходи от дейността

50 044

45 328

87 642

^ Печалба от дейността

7 725

13 432

43 144

Нетна печалба

8 016

12 360

43 064

г) нетна печалба за периода на акция

2004 г. – 1,09 лева

2005 г. – 1,68 лева

2006 г. – 5,85 лева

д) сума на активите

2004 г. – 62 035 хил.лв.

2005 г. – 70 515 хил.лв.

2006 г. – 112 304 хил.лв

е) нетни активи

2004 г. – 56 106 хил.лв.

2005 г. – 68 051 хил.лв

2006 г. – 105 848 хил.лв

ж) акционерен капитал

2004 г. - 7 367 222 лева

2005 г. - 7 367 222 лева

2006 г. – 7 367 222 лева

з) брой акции

2004 г. - 7 367 222 броя акции

2005 г. - 7 367 222 броя акции

2006 г. – 7 367 222 броя акции

и) дивидент на акция

дивидент на 1 акция за 2003 г. – 0,40 лв.

дивидент на 1 акция за 2004 г. – 0,49 лв.

дивидент на 1 акция за 2005 г. – 0,75 лв

к) доход на акция

2004 г. – 1,088 лева

2005 г. - 1,678 лева

2006 г. - 5,846 лева


Доходи на акции с намалена стойност не се изчисляват, тъй като няма издадени акции с намалена стойност
^ 2.1.2. Систематизирана финансова информация при емитиране на дългови ценни книжа не включва данните по т. 2.1.1, букви “г”, “ж”-“к”.
"Булгартабак-холдинг"АД не е емитирал дългови ценни книжа.
2.1.3. Ако регистрационният документ се изготвя, след като са налице междинни финансови отчети, систематизираната финансова информация отразява и данните за междинния период, както и сравнителните данни за съответните предходни периоди съгласно изискванията на приложимите счетоводни стандарти.
Отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. - вх. Nо РГ-05-00/1 от 01.02.2007 г. - КФН.

Консолидиран отчет за четвърто тримесечие на 2006 г. – вх.Nо РГ-05-00/2 от 28.02.2007 г. – КФН
^ 2.2. Рискови фактори
2.2.1. Посочват се рисковите фактори, които са специфични за емитента или за сектора, в който той развива дейност (например: специфика на извършваната дейност; фактори, свързани с държавите, в които емитентът развива дейност; липса на приходи/печалба от дейността; лошо финансово състояние на емитента; липса на ликвиден пазар на ценните книжа на емитента; зависимост от експертните познания на управителните органи и други лица; потенциално разводняване на капитала; необичайни конкурентни условия; предстоящо изтичане на срок на патент, търговска марка или договор от съществено значение за емитента; зависимост от малък брой потребители или доставчици). Емитентът на дългови ценни книжа разкрива и всички други фактори, които биха повлияли на възможността да изпълнява задълженията си към притежателите на тези ценни книжа.

2.2.2. Рисковите фактори се посочват в последователност съобразно значимостта им за дейността на емитента.

Акционерите на "Булгартабак-холдинг"АД, както и бъдещите инвеститори в ценни книжа на дружеството са изключително заинтересовани от специфичните за холдинга рискови фактори, които съпътстват неговата дейност.

Информацията, относно рисковите фактори ще помогне на инвеститорите за тяхното решение за инвестиции в ценни книжа на дружеството.

Рискът, който най-често привлича вниманието при управление на портфейла е свързан с възвръщаемостта на инвестициите или т.нар. инвестиционен риск.

Други рискове, които директно или индиректно могат да засегнат дейността на емитента и да повлияят върху всяко инвестиционно решение са общите рискове за българската икономика.

Систематичен риск

Систематичните рискове са свързани с общото състояние на макроикономическата среда.

Макроикономическият риск, определян като систематичен е свързан с промените в икономическата обстановка на макрониво-политическа обстановка, ръст на БВП, стабилност на валутния курс, равнище на инфлацията и лихвени проценти, промени в ценовите равнища на фондовия пазар и др.

Систематичните рискове не могат да бъдат избегнати от икономическите субекти, което поражда необходимостта от извършването на анализи и прогнозиране на макроикономическите показатели, с цел тяхното минимизиране.

С въвеждането на валутен борд и фиксирането на курса на лева спрямо германската марка, а след въвеждането на еврото към единната европейска валута - евро, като резервна валута значително намалява инфлацията, което води до стабилизиране на икономическата обстановка в страната. Рискът от развитие на инфлационни процеси е сведен до минимум, което от своя страна се отразява върху генерирането на положителна норма на възвръщаемост, като основен фактор за процеса на инвестиране.

Възвръщаемостта от определен вид ценни книжа се определя от промените в ценовите равнища на фондовия пазар, където се търгува този вид книжа, а в по-широк план и от промените на пазара като цяло.

Растежът на БВП е основен показател за развитието на икономиката. Прогнозите показват продължаване на тенденцията на растеж на българската икономика. Политическите фактори, влияещи върху този процес са присъединяването на България към НАТО и Европейския съюз, борбата с корупцията, хармонизация на българското законодателство с европейското законодателство.

Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството, за периода 2002 – 2006 г. са представени в таблицата по-долу:


Показател

2002

2003

2004

2005

2006

БВП в млн. лева1

32,324

34,410

38,008

41,948

34,917*

Реален растеж на БВП

4,48%

4,3%

5,6%

5,5%

6,3%*

БВП на човек от населението в лева

4,052

4,398

4,884

5,420

-**

Инфлация в края на годината

3,8%

5,6%

4,0%

6,5%

6,5%

Среден валутен курс на щатския долар за годината

2,07697

1,73262

1,57511

1,57415

1,55011

Валутен курс на щатския долар в края на годината

1,88496

1,54856

1,43589

1,65790

1,48506

Основен лихвен процент в края на годината

3,31%

2,83%

2,37%

2,05%

2,69%

Безработица (в края на годината)

16,27%

13,5%

12,16%

10,73%

9,12

Нови, деноминирани лева

^ Източник: НСИ, БНБ

* Данните за 2006 г. са към 30.09.2006г.

** Няма данни за 2006 г.


Влошаването на макроикономическите параметри би довело до намаление на печалбата на дружеството и увеличаване на риска от несъстоятелност.

Микроикономическият риск или така наречения несистематичен риск може да бъде разделен на секторен /отраслов/ и кредитен /общ фирмен/ риск.

Секторният риск се поражда от влиянието на технологичните промени в отрасъла върху доходите и паричните потоци в този отрасъл, некомпетентен мениджмънт, силна конкуренция на външния пазар, социални конфликти и др.

За “Булгартабак–холдинг”АД този риск би се породил от процеса по приватизация на дружеството, масовото навлизане на българския пазар на цигарени изделия на чужди конкурентни фирми с конкурентни цени и с по-добро качество на изделията, загубата на външни пазари, в частност на пазарите на страните от ОНД.

^ Фирменият риск е свързан с дейността на дружеството. Той е специфичен за всяка компания и се влияе от възможността на дружеството да посреща задълженията си.

Основните рискови фактори, специфични за дейността на дружеството се разглеждат в няколко направления:

Рискови фактори, специфични за сектора производство и изкупуване на суров тютюн.

Зависимост от климатичните условия:

Те имат важна и определяща роля при формирането на тютюневата реколта. Качеството и количеството на тютюна зависят изключително много от климатичните условия най-вече през вегетационния период.

Условията за производството на тютюн през 2006 г. бяха благоприятни от една страна за формирането на една качествена реколта /топло и сухо лято/ което се отрази върху стойността на суровината.От друга страна продължителното засушаване доведе до получаването на по-ниски добиви от разсадените площи и като цяло се произведоха далеч по малки количества тютюн от очакваните. Например при договорени и заявени над 30 000 тона Ориенталски тютюн в страната реално бяха изкупени около 18 500 тона.

Курс на щатския долар и минимални изкупни цени –Тютюна се изкупува по минимални изкупни цени. Експорта се осъществява основно в щатски долари. При съществуващия нисък курс на щатския долар нивото на изкупните цени е високо и не стимулира търговците на тютюни. Съществува държавно регулиране, при което държавата чрез фонд „Тютюн” предоставя целева парична подкрепа за търговците /ЦПП/. За реколта'2006 държавата чрез фонд «Тютюн» предостави на търговците следната ЦПП:

за Ориенталски тютюн Басми-1.00 лв./кг.и Кабакулак-1.04 лв./кг.,

за Виржиния-0.50 лв./кг. и

за Бърлей-0.57 лв./кг.


Вътрешен пазар на цигари


Във връзка с промяната на цените на дребно на цигарите се очакват сътресения на пазара и спад на продажбите.

Контрабанда – при всяко увеличение на цените на цигарите се наблюдава увеличение на контрабандата. Всяко повишение на цените на българските цигари води до намаляване/изравняване/ на ценовите разлики между вносните /без бандерол/ и българско производство тютюневи изделия и се отразява отрицателно на продажбите на произведената от дружествата в група “Булгартабак” продукция. През 2006 г. се наблюдава значителен ръст на нерегламентирания внос на цигари.


В областта на износа на тютюн

“Булгартабак-Холдинг”АД е износител на ориенталски тютюн и едролистни тютюни в условията на остра конкурентна среда. Върху експортната дейност и резултатите от нея оказват своето влияние следните фактори:

концентрация на тютюневата търговия чрез глобализация на обслужването и доставките.

Намаляване броя на директните купувачи.

Това бе обусловено от въведената от самите водещи цигарени компании система на покупки на тютюнева суровина от и чрез големите тютюневи дилъри.

Тази система на търговия в световен мащаб позволи в основните страни- производителки на ориенталски тютюн да се създадат модерни преработвателни мощности на големите тютюневи дилъри. В резултат на това за “Булгартабак Холдинг”АД се стесни листата на големите и платежоспособни директни купувачи-крайни потребители на ориенталски тютюн в ЕС, САЩ, Далечния Изток. В такава среда по закономерен път Групата Булгартабак насочи предлагането на тютюн към основните водещи дилъри в сектора с цел:

запазване присъствието на българските тютюни в цигарените блендове на чуждестранните компании.

поддържане обратна връзка с пазара относно тенденциите в търсенето и изискванията на крайните потребители -водещите цигарени компании.

поддържане и активизиране на сътрудничеството с водещи тютюневи компании с цел непрекъснато подобряване качеството и ефективността на промишлената обработка на тютюневата суровина в съответствие с пазарните изисквания.

Търговски риск при експортни продажби в Русия, Украйна, Беларус, Молдова, Сев.Африка и др.

Тези пазари имат общи и специфични характерни черти. В зависимост от това, от гледна точка на доставчика съществуват :

специфични пазарни условия: ниско равнище на покупните цени, отложени плащания /кредитиране отстрана на доставчиците/, липсата на ефективни гаранции за плащане – в това число не влизат производствените формации на мултинационалните компании.

много дълъг цикъл за реализация на сключваните договори за доставка поради затруднения на купувачите да извършват банкови преводи или да откриват акредитиви по сключваните сделки. Обичайно акредитивите са с отложено плащане след получаване на стоката.


Ценови риск

Пазарната стойност на всяка ценна книга се променя в посока на увеличение или намаление. Тази промяна понякога е доста бърза и непридвидима. Колебанията на цените на ценните книжа на всяко дружество, води и до промяна на неговата пазарна капитализация. Ценовият риск при акциите е по-голям от този при облигациите и други инструменти с фиксирана доходност.

При оценка на основния икономически риск от инвестиране в акции на “Булгартабак–холдинг” АД ще акцентираме на следното:

"Булгартабак-холдинг"АД е публично дружество, чиито акции са регистрирани на неофициален пазар на “Българска фондова борса-София”АД. И през изминалата година акциите на "Булгартабак-холдинг"АД бяха сравнително едни от най-търгуваните на неофициален пазар на акции на борсата. Въпреки това в сравнение с 2005 г. се констатира почти наполовина спад в изтъргуваните обеми акции на холдинга и броя на сключените сделки, както и известно понижение в достигнатите среднопретеглени цени, като не се наблюдаваха резки скокове в посока нагоре или надолу в цените. Може да се каже, че този спад основно се дължи на неяснотата, която съществува относно бъдещата процедура по преструктуриране и приватизация на холдинга.

Финансови рискове

В хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. Затова общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати. Финансовите рискове текущо се идентифицират, измерват и наблюдават с помощта на различни контролни механизми, за да се определят адекватни цени на услугите, предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдана концентрация на даден риск.

По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяване на търговските му операции.

^ Валутен риск

Дружеството в своята дейност осъществява сделки с чуждестранни клиенти. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар, доколкото една значителна част от неговите продажби (тютюни) се договарят в щатски долари и поради това пряко се влияе от обменния курс на щатския долар към лева. Допълнително една част от плащанията по тези продажби са отсрочени във времето, обичайно не повече от 3 месеца.

Когато дружеството осъществява сделки по продажба на тютюни от дъщерните дружества, които препродава на чуждестранни контрагенти в част от договорите е залегнала клауза покупната цена на тютюна от съответното дружество да е в зависимост от левовата равностойност при плащането от чуждестранния контрагент. Извършва се корекция в зависимост от разликите във фиксинга на БНБ в деня на прехвърляне собствеността на тютюна от съответното дъщерно дружество на Булгартабак – Холдинг АД и фиксинга при получаването на сумата от чуждестранния контрагент.

Останалата част от сделките на дружеството обичайно са деноминирани в български лева и/или в евро.

За контролиране на валутния риск е въведена система на планиране и ежедневно наблюдение на движенията на валутния курс на щатския долар и контрол върху предстоящите плащания към и от дружеството.

^ Кредитен риск

При осъществяване на своята дейност дружеството е изложено на кредитен риск, който е свързан с риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно предвидените срокове задълженията си към него.

Финансовите активи на дружеството са концентрирани в три групи: инвестиции в дъщерни предприятия, парични средства и вземания от свързани лица (дъщерни дружества).

Паричните средства в дружеството и разплащателните операции са съсредоточени в няколко първокласни търговски банки с висока репутация и стабилна ликвидност, което ограничава риска относно паричните средства и паричните еквиваленти.

Дружеството има значителна концентрация на вземания от свързани предприятия, част от които са рискови поради влошеното финансово състояние на съответните дружества. Във връзка с кредитния риск от несъбираемост на вземанията от дъщерни дружества (по договори за парични заеми, договори за търговско представителство и други) дружеството предприема следните обезпечителни мерки:

по договорите за заем – при сключването им се изисква да бъде предоставено обезпечение, което включва залог на материални запаси, дълготрайни материални активи, а в някои случаи е възможно и залог на бъдещо вземане от клиенти (в размер на 150 % от главницата) и допълнително се изисква да бъде издаден запис на заповед в полза на Булгартабак – Холдинг АД (на стойност равна на сумата от главницата и лихвите по договора за кредит, съгласно погасителния план).

по останалите договори, които не са обезпечени предварително се предприемат следните обичайни действия при случаи на просрочване на дължимото плащане от дружеството-длъжник - прихващане на задължения към дружеството срещу просрочени вземания от същото, а ако размерът на задълженията не е достатъчно голям за покриване на вземането на Булгартабак – Холдинг АД, тогава се търсят други извънсъдебни възможности за уреждане на вземанията (сделки свързани с покупки на активи - тютюн и дълготрайни активи, собственост на длъжника, задължението за плащане по които се урежда чрез прихващания).

В дружеството е формирана експертна група, която текущо наблюдава и анализира както стартовите условия при отпускане на заеми и/или други финансови помощи на дъщерните дружества (финансово състояние, кредитоспособност, цели на заема), така и текущото обслужване на вземанията, причините за просрочията и промените във финансовите възможности на дружествата-длъжници. Също така текущо се контролира състоянието и качеството на получените обезпечения.


^ Ликвиден риск

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж.

То провежда консервативна политика по управление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства и добра способност за финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчно собствени оборотни средства и не ползва привлечени кредитни ресурси.

Текущо матуритетът и извършването на плащанията се наблюдава и контролира от финансовия и счетоводния отдели, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и анализ на предстоящите плащания. За свободните средства се обмисля инвестиране при най-добри лихвени равнища, обичайно едномесечни депозити в Търговски банки.

Активите и пасивите на дружеството, анализирани по остатъчен срок от датата на баланса са както следва:

^ Риск от лихвоносни парични потоци

Като цяло в структурата на активите и пасивите на дружеството лихвоносните финансови инструменти имат ограничен дял, представени най-вече от паричните средства и предоставените депозити. Затова приходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от промените в пазарните лихвени равнища.
^ 3. Информация за емитента 3.1. Данни за емитента, историческа справка и развитие:
а) наименование на емитента и данни за изменения в наименованието, ако такива са настъпили


Акционерно дружество “Булгартабак–холдинг”, в съкращение “Булгартабак–холдинг” АД.

През 2006 г. не са настъпвали промени в наименованието на дружеството.

б) номер и партида на вписване в търговския регистър, код по БУЛСТАТ и данъчен номер

Номер и партида на вписване ф.д. Nо 964/1994 г. на Софийски градски съд

в търговския регистър парт. Nо 555, том 10, стр.194

ЕИК по БУЛСТАТ 831 636 680

НДР 122 000 136 5

в) дата на учредяване и срок на съществуване, ако е предвиден такъв

„Булгартабак-холдинг”АД е учреден на 10.11.1993 г. с Разпореждане № 115 на Министерски съвет. Дружеството е образувано за неопределен срок.

г) държава, в която емитентът е учреден, седалище, адрес на управление, телефон (факс), електронен адрес (e-mail) и електронна страница в Интернет (web-site), ако има такива;


Държава, в която емитентът е учреден – Република България

Седалище и адрес на управление – гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” № 62

телефон +0035929306711; факс +0035929306830

електронен адрес (e-mail) – info@bulgartabac.bg]

електронна страница в Интернет (web-site) –www.bulgartabac.bg

д) важни събития в развитието на емитента за последните 3 финансови години:

данни за осъществено преобразуване или консолидация на емитента или на негово дъщерно дружество

През 2004 г., 2005 г. и 2006 г. не е извършвано преобразуване по смисъла на глава 16 от ТЗ или консолидация на дружеството или на негово дъщерно дружество.

осъществено прехвърляне или залог на предприятието

През 2004 г., 2005 г. и 2006 г. не е осъществено прехвърляне или залог на предприятието.

придобиване или разпореждане с активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността му

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов надзор


2006 г.

През 2006 год. „Булгартабак-Холдинг” АД е страна по следния договор за придобиване на активи на значителна стойност извън обичайния ход на дейността:

С нот.акт за покупко-продажба на недвижим имот № 198, том ХVІІІ, рег. № 11309, дело № 3446 от 30.08.2006 год. е извършена сделка по придобиване на притежаваната от„Ямбол-БТ” АД почивна станция, находяща се в гр. Несебър, урегулиран поземлен имот (парцел) І-743 (общинска собственост), кв. 55 по регулационния план на гр. Несебър, представляваща триетажна масивна сграда със столова и открита тераса, разгъната застроена площ 1486,40 кв.м., построена през 1965 г., при цена в размер на изготвената пазарна оценка на имота към юни 2006 г. от 1 150 000 лв.(без ДДС).

съществени промени в произвежданата продукция или в предоставяните услуги

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов

надзор

2006 г. - не са извършвани съществени промени в произвежданата продукция или в

предоставяните услуги

информация за заведени искови молби за откриване на производство по несъстоятелност за емитента или негово дъщерно дружество и резултата от тях

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов Надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов Надзор

2006 г.

През 2006 г. не са завеждани искови молби за откриване на производство по несъстоятелност за “Булгартабак-холдинг”АД или негово дъщерно дружество в страната.

е) за емитент на дялови ценни книжа - данни за всички търгови предложения, отправени от трети лица към емитента или от емитента към други дружества през предходната и текущата финансова година; посочване на цената за закупуване на акциите по търговото предложение и/или стойността на предложените за замяна акции, както и резултата от отправените предложения

^ 2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов Надзор

2006 г.

Не са отправяни търгови предложения към "Булгартабак-холдинг"АД от трети лица.


ж) за емитент на дългови ценни книжа - информация за всички събития, свързани с неговата платежоспособност за последната финансова година

"Булгартабак-холдинг"АД не е емитирал дългови ценни книжа.
^ 3.2. Преглед на направените инвестиции.
а) описание на инвестициите, включително на техния размер, на основните капиталови разходи на емитента и придобито дялово участие в други дружества от началото на последните 3 финансови години до датата на регистрационния документ

2004 г. – Годишен отчет за 2004 г. - Вх. № 10-05-3/04.04.2005 г. - Комисия за финансов

Надзор

2005 г. – Годишен отчет за 2005 г. - вх.Nо РГ-05-00/4 от 04.04.2006 г. - Комисия за финансов Надзор

2006 г.

Инвестиции в дъщерни предприятия

Име на дружеството

Страна

Отчетна стойност

31.12.2006

Обезценка

Балансова стойност 31.12.2006 г.

% на участие
BGN 000

BGN 000

BGN 000
“Асеновград БТ” АД

България

442

-

442

82,71

“Благоевград БТ” АД

България

2,304

-

2,304

85,24

“Видин БТ” АД, в ликвидация

България

215

215

0

98,88

“Гоце Делчев БТ” АД

България

753

-

753

78,27

“Дулово БТ” АД

България

118

87

31

99,98

“Дупница БТ” АД

България

458

458

0

85,35

“Кърджали БТ” АД

България

462
462

90,56

“Плевен БТ” АД

България

364
364

85,60

“Пловдив БТ” АД

България

844
844

78,18

“Сандански БТ” АД

България

210
210

99,95

“Смолян БТ” АД

България

160
160

99,66

“София БТ” АД

България

952
952

78,22

“Слънце Стара Загора БТ” АД

България

921
921

78,18

“Харманли БТ” АД

България

79

30

49

99,53

“Хасково-Табак”АД, в ликвидаци

България

967

967

0

91,77

“Шумен БТ” АД

България

368
368

85,60

“Ямбол БТ” АД

България

256
256

99,73

“Булгартабак-Трейдинг” ЕАД

България

500
500

100,00

^ Общ размер на инвестициите
10,374

1,757

8,617
Към 31.12.2006 г. инвестициите в дъщерни предприятия са оценени по себестойност, която представлява номиналната стойност на акциите, които Булгартабак – Холдинг АД притежава в основния акционерен капитал на дъщерните дружества, с изключение на “Видин БТ” АД в ликвидация, “Дулово БТ” АД, “Дупница БТ” АД, “Харманли БТ” АД и “Хасково Табак“ АД – в ликвидация, които са обезценени.

През 2006 г. е извършена продажба на притежаваните от Булгартабак – Холдинг АД инвестиции в “Пловдив-Юрий Гагарин БТ” АД и “Пазарджик БТ” АД (2005 г.: продажба на притежаваните от Булгартабак – Холдинг АД инвестиции в “Исперих БТ АД” ).
2006
2005

Име на дружеството

BGN’ 000
BGN’ 000

„Пловдив Юрий Гагарин БТ” АД


^ Продажна цена

32,597
-

Балансова стойност

(809)
-

^ Преки разходи по продажбата

(569)
-

Печалба

31,219
-

еще рефераты
Еще работы по разное