Реферат: Правила визначення фізичного зносу житлових будинківСТАНДАРТ

житлово-комунального господАрства України
Житлові будинкиПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ
ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ
Соу жкг 75.11 – 35077234. 0015 :2009

Введено: «ИМЦ» (г. Киев, просп. Краснозвездный, 51; т/ф. 391-42-10 )


Київ – 2009


передмова


1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція», Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» (ДНДІАСБ), Українська асоціація бюро технічної інвентаризації “Укртехінвентаризація”


РОЗРОБНИКИ: Б.Дамаскін, (керівник розробки); Н.Каткова, В.Кірюшин, канд. техн. наук; Ю.Крумеліс, канд. тех. наук; Л.Макаренко, В.Марочко, В.Чуб, (відповідальний виконавець), канд. техн. наук.


^ 2 Прийнято та надано чинності: наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від “ 03 “ _02_ 2009 р. № 21


3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: зі скасуванням в Україні Ведомственных строительных норм. Правила оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86(р) Госгражданстроя при Госстрое СССР (Відомчих будівельних норм. Правила оцінки фізичного зносу жилих будівель).


^ 4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний та навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

від “_04_ “ __03__ 2009 р. № _32595752/1859_


Відтворювати, тиражувати чи розповсюджувати цей документ повністю, чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України. Право власності на цей документ належить Центральному органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України


^ ЖКГ України, 2009

зміст1

Сфера застосування .............................................................................

1

2

Нормативні посилання ........................................................................

1

3

Терміни та визначення ........................................................................

1

4

Загальні вимоги ..............................................................................

2

5

Визначення фізичного зносу житлових будинків .............................

3

6

Таблиці фізичного зносу конструкцій і елементів житлових будинків

5

6.1

Фундаменти…………..……………………………………….

5

6.2

Стіни……………………………………………………………

7

6.3

Колони (стояки, стовпи)……………….……………..………

13

6.4

Перегородки……………….………………………………….

14

6.5

Перекриття……………….……………………………………

17

6.6

Сходи…………….………………………………………….…

20

6.7

Лоджії, балкони, козирки……………….…………………….

22

6.8

Дахи…………………..………………………………………...

23

6.9

Покрівлі………………......……………………………………

24

6.10

Підлоги……..………………………………………………….

27

6.11

Вікна, двері……………………………………………………

29

6.12

Опоряджувальні покриття……………………………………

31

7

Таблиці фізичного зносу внутрішніх систем інженерного обладнання ……………………………………………………………

33

Додаток А Класифікація житлових будинків залежно від якості житла та наявного інженерного обладнання…………………..

37

Додаток Б Нормативні усереднені терміни служби житлових будинків та їх елементів……………..…………………………

38

Додаток В Приблизна питома вага складових частин окремих конструктивних елементів і систем інженерного обладнання будинків……………………………………………………………….……..

43

Додаток Г Приклади визначення фізичного зносу елементів і будинку в цілому………………………………………………

446

СТАНДАРТ

житлово-комунального господАрства України
Житлові будинки^ ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

1 Сфера застосування


Цей стандарт установлює вимоги до порядку визначення технічного стану житлових будинків при плануванні та проектуванні ремонту, реконструкції та технічній інвентаризації.

Цей стандарт застосовується для визначення фізичного зносу житлових будинків, а також фізичного зносу конструктивних елементів та внутрішніх систем інженерного обладнання.

Стандарт поширюється на підприємства, відомства, організації тощо, на балансі або у власності яких перебуває житловий фонд.


2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий (Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків).

ВСН58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов комунального и соціально-культурного назначения (Положення про організацію та проведення реконструкції, ремонту та технічного обслуговування будівель, об’єктів комунального та соціально – культурного призначення).

3 Терміни та визначення


Нижче подано терміни, використані у цьому стандарті та визначення позначених ними понять.

3.1 елементи будинку

Конструкції, їх сполучення та технічне обладнання, що складають будинок і призначені для виконання заданих функцій.

3.2 знос (знецінення)

Втрата вартості майна порівняно з вартістю нового подібного майна

3.3 знос фізичний

Втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку, зумовлена частковою або повною втратою первісних технічних та технологічних якостей його елементів.

3.4 дефект елемента будинку

Несправність (дефект) елемента будинку, викликана порушенням правил, норм і технічних умов при його виготовлені, монтажі чи експлуатації.


3.5 несправність елемента будинку

Стан елемента, при якому не виконується хоча б одна з заданих експлуатаційних вимог.

3.6 вартість відтворення

Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки , на створення (придбання) в сучасних умовах нового об’єкта (елемента), що є ідентичною копією об’єкта – оцінки.

3.7 техніко – експлуатаційні показники будинку

Сукупність технічних, об’ємно – планувальних, санітарно – гігієнічних, економічних та естетичних характеристик будинку, які обумовлюють його експлуатаційні якості.

3.8 ремонт будинку

Комплекс будівельно – монтажних робіт по усуненню фізичного зносу, не пов’язаних зі зміною основних техніко – економічних показників будинку.

3.9 нормативний термін служби будівлі

Середній термін служби будівлі, прийнятий для розрахунку норм амортизаційних відрахувань.

^ 4 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ


4.1 Правила визначення фізичного зносу житлових будинків (далі – Правила) поширюються на визначення технічного стану житлових будинків (далі будинків) при технічній інвентаризації, визначення вартості нерухомості, плануванні та проектуванні ремонту і їх реконструкції.

4.2.Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу будинків є обов’язковим для усіх підприємств, організацій і установ, незалежно від форми їхньої власності та відомчого підпорядкування.

Правила не поширюються на визначення фізичного зносу будинків, їх елементів, що постраждали від стихійного лиха, а також на випадки визначення впливу фізичного зносу на несучу спроможність конструкцій.

4.3 Роботи з визначення фізичного зносу будинків виконуються підприємствами, які проводять паспортизацію та технічну інвентаризацію будинків, будівель та споруд, а також організаціями, які мають ліцензію на проведення обстежень будівель.

4.4 Визначення фізичного зносу для потреб інвентаризації проводиться за замовленням та за рахунок власника будинку в присутності його або довіреної особи. Матеріали обстеження будинку в натурі підписуються власником.

4.5 Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і будинків у цілому мається на увазі втрата ними первісних техніко-експлуатаційних показників (міцності, стійкості, надійності і т. ін.) внаслідок дії природно - кліматичних, технічних факторів та життєдіяльності людини.


4.6 Величина фізичного зносу на момент його визначення характеризує

ступінь погіршення технічних і пов’язаних з ними експлуатаційних показників будинків (конструкцій, технічних пристроїв) порівняно з первісними і виражається співвідношенням вартості об’єктивно необхідних робіт для усунення ознак фізичного зносу до їх вартості відтворення.


^ 5 ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ


5.1 Величина фізичного зносу елементів будинку визначається візуальним обстеженням з використанням необхідних приладів.

У виняткових випадках допускається можливість розкриття окремих конструктивних елементів силами організації, що експлуатує будинок, або власника.

5.2 Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного обладнання або їх ділянок визначається за таблицями розділу 6 шляхом порівняння наведених в них ознак фізичного зносу, з виявленими під час обстеження.

При визначення вартості нерухомості величина фізичного зносу може визначатися в грошовому еквіваленті шляхом розрахунку необхідних витрат на усунення ознак фізичного зносу.

5.3 Конкретний відсоток величини фізичного зносу в межах наведеного в таблиці інтервалу визначається, виходячи із таких міркувань:

якщо елемент має всі ознаки фізичного зносу, що відповідають даному інтервалові, то величина зносу приймається рівною верхній межі інтервалу;

якщо в елементі виявлена тільки одна з кількох ознак зносу, його величина приймається рівною нижній межі інтервалу;

якщо оцінку величини фізичного зносу треба визначити тільки за однією ознакою (або за неповним набором ознак, наведених в таблиці даного інтервалу), то її обчисляють шляхом інтерполяції в залежності від розміру або характеру існуючих несправностей.

5.4 Якщо у наведених таблицях відсутні якісь елементи, слід користуватися таблицями аналогічних конструкцій, технічного обладнання або приблизною шкалою фізичного зносу.


Таблиця 5.1 - Приблизна шкала оцінки зносу елементів будинку


Фізичний знос, %

Оцінка технічного стану

Загальна характеристика технічного стану

0-20

Добрий

Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі несправності, що не впливають на експлуатацію елемента і усуваються під час ремонту

21-40

Задовільний

Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, але потребують ремонту, який найдоцільніший на цій стадії

41-60

Незадовільний

Експлуатація елементів будинку можлива лише при умові проведення їх ремонту

61-80

Ветхий

Стан несучих конструктивних елементів аварійний, а не несучих – дуже ветхий. Обмежене виконання елементами будинку своїх функцій

81-100

Непридатний

Елементи будинку знаходяться у зруйнованому стані. При зносі 100% залишки елемента повністю ліквідовані


При визначенні фізичного зносу конструктивних елементів та інженерного обладнання одночасно з їх технічним станом враховуються нормативні терміни їх служби, що встановлюються згідно з додатком Б.

5.5. Для елементів будинку, що мають на окремих ділянках різну ступінь зносу або складаються з декількох частин, величина фізичного зносу визначається за формулою:

і=n i

Фе = ∑ фi , (1)

i=1 100

де фi – величина фізичного зносу окремої (і –ї) ділянки (частини) елемента, що

визначається за таблицями розділу 6, % ;

i – питома вага (відносна вартість) (і –ї) ділянки (частини) элемента в

його загальних розмірах чи в загальній вартості, % ;

n – кількість ділянок (частин), на які поділено елемент будинку, для якого

визначається фізичний знос.

Співвідношення окремих ділянок (частин) елемента визначаються за їх розміром шляхом замірів або за кошторисною вартістю.

Приблизна питома вага складових частин окремих елементів будинків, складових частин систем санітарно – технічного та електротехнічного обладнання будинків у їх загальній вартості відтворення наведені в додатку В.

Приклади визначення величини фізичного зносу елементів, що мають різну ступінь зносу на окремих ділянках, а також включають декілька складових частин, наведені в додатку Г.

5.6. Величина фізичного зносу будинку визначається за формулою:

е=m е

Фб= ∑ фе , (2)

е=1 100


де Фб – величина фізичного зносу будинку, % ;

фе– величина фізичного зносу окремих елементів будинку (конструкцій,

інженерного обладнання), % ;

е –питома вага елементу будинку в його загальній вартості відтворення, %;

m – загальна кількість окремих елементів будинку.


Питома вага елементів у вартості відтворення будинку приймається згідно з укрупненими показниками вартості відтворення будинку відповідно функціонального призначення, затвердженими згідно чинного законодавства, а стосовно елементів для яких відсутні затверджені показники - за кошторисною вартістю.

Приклад визначення фізичного зносу будинку наведено в додатку Г.

5.7 Фізичний знос газового та ліфтового обладнання повинен визначатися згідно зі спеціальними нормативними документами.

5.8 Числові значення величин фізичного зносу будинків, елементів будинків і їх частин треба округлювати до цілих чисел.


^ 6 ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ КОНСТРУКЦІЙ І ЕЛЕМЕНТІВ

ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ


В таблицях надається приблизний склад робіт з усунення фізичного зносу, до якого не включені супутні і опоряджувальні роботи, що виконуються під час ремонту даної конструкції, технічного обладнання або їх ділянки (частини). Пошкодження визначаються у відсотках від усієї оглянутої площі.

6.1 Фундаменти


Таблиця 6.1.1 - Фундаменти стовпчасті дерев’яні з забіркою


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Руйнування оздоблювального шару цоколя, ослаблення врубок

-

0-20

Укріплення врубок, відновлення оздоблення

Викривлення горизонтальних ліній цоколя, жолоблення та пошкодження окремих дощок

Пошкодження на площі до 25%

21-40

Перебирання дощок забірки

Пошкодження забірки гнилизною, обростання мохом нижньої частини цоколя і відставання дощок. Незначні пошкодження верхньої частини стовпів

Пошкодження на площі до 50%

41-60

Повна заміна забірки, ремонт оголовків стовпів

Викривлення горизонтальних ліній стін, осідання окремих ділянок будівлі. Пошкодження гнилизною, жучком, часткове руйнування забірки і стовпів

-

61-80

Заміна стовпів і забірки з вивішенням стін


Таблиця 6.1.2 - Фундаменти стовпчасті кам’яні з цегляним цоколем


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Незначні пошкодження цокольної частини: тріщини, окремі вибоїни

Пошкодження на площі 5%

0-20

Розшивка тріщин, шпарування вибоїн

Тріщини, відколи, випадання окремих цеглин наземної частини цоколя та фундаментних стовпів

Те ж, до 25%

21-40

Замазування тріщин, ремонт кладки цоколя та надземної частини фундаментних стовпів

Перекоси, випинання цоколя, тріщини в цоколі, тріщини, відколи та випадання цеглин надземної частини стовпів

Ширина тріщин до 5 мм. Випинання цоколя до 1/3 його товщини

41-60

Заміна цоколя, ремонт верхньої частини фундаментних стовпів

Викривлення горизонтальних ліній стін, осідання окремих ділянок, перекоси віконних та дверних прорізів повне руйнування цоколя, порушення монолітності мурування стовпів

-

61-80

Повна заміна фундаменту та цоколю з вивіренням стін


Таблиця 6.1.3 - Фундаменти стрічкові кам’яні


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Дрібні тріщини в цоколі та під вікнами першого поверху.

Ширина тріщин до 2 мм

0-20

Розшивання тріщин

Окремі глибокі тріщини, сліди вогкості на поверхні цоколя і стін, випинання окремих ділянок стін підвалу, нерівномірне осідання фундаменту

Те ж, до 5 мм

21-40

Укріплення кладки. Ремонт горизонтальної ізоляції і замощення

Випинання та помітне викривлення цоколя, що поширюється на всю висоту будівлі, випинання підлог та стін підвалу

Нерівномірне осідання з загальним прогином стін до 0,02 її довжини

41-60

Підсилення та зміна окремих ділянок кладки, поновлення горизонтальної та вертикальної гідроізоляцій, кріплення горизонтальними поясами жорсткості

Масові прогресуючі наскрізні тріщини на всю висоту будівлі, значне випинання ґрунту та руйнування стін підвалу

Прогин стін понад 0,02 її довжини

61-80

Повна заміна фундаментівТаблиця 6.1.4 - Фундаменти стрічкові великоблочні


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Дрібні тріщини в цоколі, окремі порушення штукатурного шару цоколя та стін

Ширина тріщини до 1,5 мм

0-20

Шпарування тріщин

Тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на поверхні стін підвалу

Те ж, до 2 мм

21-40

Заповнення швів між блоками. Ремонт штукатурки стін підвалу. Ремонт вертикальної та горизонтальної ізоляції

Тріщини, часткове руйнування блоків (до арматури), вивітрювання розчину зі швів між блоками, сліди вогкості на поверхні цоколя і стін підвалу

Ширина тріщин понад 2 мм, глибина – понад 10мм

41-60

Зарівнювання швів зруйнованих блоків, відновлення гідроізоляції, вибіркове укріплення фундаментів

Масові пошкодження і руйнування блоків, прогресуючі наскрізні тріщини на всю висоту будівлі, випинання ґрунту у підвалі

-

61-80

Повна заміна фундаментівТаблиця 6.1.5 - Фундаменти з паль, стовпчасті кам’яні , бетонні та залізобетонні


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Тріщини у цокольній частині будівлі

Ширина розкриття тріщин до 1,5 мм

0-20

Шпарування тріщин

Викривлення горизонтальних ліній цоколя без ознак збільшення деформації осідання

Нерівномірне осідання з прогином стін до 0,01 від довжини стіни

21-40

Шпарування тріщин, усунення пошкоджень опоряджувального шару цоколя

Наскрізні тріщини в цоколі, поширення тріщин на всю висоту будівлі. Викривлення та значне осідання окремих ділянок стін. Розвиток осідання не спостерігається

Ширина розкриття тріщин до 10мм. Нерівномірне осідання з прогином стін понад 0,01 від довжини стіни

41-60

Укріплення фундаментів і стін

Прогресуючі наскрізні тріщини у стінах будівлі, руйнування цоколя, розвиток деформації фундаментів

-

61-80

Повна заміна фундаментів


6.2 Стіни


Таблиця 6.2.1 - Стіни дерев’яні, збірно-щитові


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Незначні пошкодження зовнішньої обшивки щитів

Пошкодження на площі до 10%

0-10

Укріплення окремих дощок чи рейок

Ураження гнилизною відливних дощок, обшивки кутів та стиків внутрішніх стін

Теж, до 20%

11-20

Заміна відливних дощок, обшиття кутів та стиків

Незначний перекіс стін, ураження гнилизною нижньої частини щитів та обв’язки, щілини у стиках щитів

Теж, до 25%

21-30

Вибірковий ремонт нижньої обв’язки і щитів, конопачення стиків між щитами

Помітний перекіс стін, ураження гнилизною нижньої частини щитів та обв’язки, щілини у стиках щитів

Теж, до 30%

31-40

Вибіркова заміна нижньої обв’язки щитів, укріплення зв’язок між щитами

Значний перекіс стін, випинання, відхилення від вертикалі, ураження деревини гнилизною, підвищена вологість у приміщеннях

Теж, понад 30%

41-50

Ремонт частини щитів, з заміною обв’язки і обшивки

Перекіс віконних та дерев’яних отворів, деформація стін, ураження деревини гнилизною, вогкість деревини

-

51-60

Заміна та перебирання окремих щитів з використанням до 50% старого матеріалу

Деформація стін, ураження деревини гнилизною, підвищення вологості у приміщеннях, наявність тимчасових кріплень та підпірок

-

61-70

Повна заміна щитів


Таблиця 6.2.2 - Стіни дерев’яні каркасні


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Незначні пошкодження обшивки чи штукатурки

-

0-10

Затирання тріщин чи вибірковий ремонт обшивки

Продування та сліди промерзання стін, пошкодження обшивки чи відпадання штукатурки наріжних ділянок

Пошкодження на площі до 10%

11-20

Добавлення утеплюючої засипки, ремонт наріжного обшиття

Штукатурка місцями викришилась, окремі дошки пожолоблені та пошкоджені, нижні уражені гнилизною

Те ж, до 20%

21-30

Заміна окремих дощок, ремонт обшивки та штукатурки

Обшивка пожолобилась, розтріскалась і місцями відстала, штукатурка відпала

Те ж, до 40%

31-40

Ремонт штукатурки чи перебирання обшивки з використанням нового матеріалу, заміна відливних дощок та обшивка кутів

Масове відпадання штукатурки або гнилизна деревини і відставання обшивки

Те ж, понад 50%

41-50

Заміна обшивки стін та штукатурки

Перекіс стін, луток і одвірків

Випинання зовнішньої обшивки і штукатурки відставання дощок

Пошкодження на площі понад 50%

51-60

Заміна верхньої і нижньої обв’язок кінців стояків та підкосів

Значне пошкодження каркаса: враження гнилизною, повне руйнування обшивки

-

61-70

Повна заміна стінТаблиця 6.2.3 - Стіни рублені з колод і бруса


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Незначні пошкодження зовнішньої обшивки чи конопатки

-

0-10

Ремонт обшивки, вибіркове конопачення швів

Тріщини в зовнішній обшивці стін чи штукатурці, порушення конопатки, розтріскування деревини вінців

Пошкодження на площі до 10%

11-20

Перебирання зовнішньої чистої обшивки з використанням нового матеріалу. Заміна відливних дощок та обшивка кутів, вибіркове конопачення стін

Викривлення горизонтальних ліній фасаду, сліди вогкості і гнилизни на рівні нижнього окладу вінця, біля карнизу, під віконними отворами. Порушення зовнішньої обшивки чи тріщини в штукатурці

Те ж, до 20%

21-30

Заміна окладного вінця та місцями окремих вінців біля карниза та під віконним отворами, ремонт обшивки чи штукатурки

Продування і промерзання стін, глибокі тріщини у вінцях та часткове ураження гнилизною

-

31-40

Конопачення стін (пазів і тріщин) з частковою заміною обшивки

Випинання, прогинання, нерівномірне осідання стін, перекіс одвірків та луток, пошкодження гнилизною, осідання кутів

Вихід з площини до ½ товщини стін

41-50

Часткове перебирання стін з використанням нового матеріалу

Деформування стін, пошкодження вінців гнилизною і тріщинами

Пошкодження на площі до 40%

51-60

Повне перебирання стін з використанням старих матеріалів

Повне порушення жорсткого зрубу, тріщини, ураження гнилизною

-

61-70

Повна заміна стінТаблиця 6.2.4 - Стіни дерев’яні рублені, каркасні та брущаті, зовні облицьовані цеглою


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Окремі тріщини та вибоїни

Пошкодження на площі до 10%

0-10

Замазування тріщин та вибоїн

Тріщини у швах кладки

Ширина тріщин до 2мм на площі до 15%

11-20

Замазування тріщин

Часткове випинання облицювання, вивітрювання розчину зі швів, тріщини в цегляній кладці

Ширина тріщин до 2мм на площі до 20%

21-30

Ремонт та заміна облицювання

Масове випинання з відпаданням штукатурки або вивітрювання розчину зі швів, випадання окремих цеглин, часткове ураження гнилизною вінців, вогкість деревини

Те ж, до 50%

31-40

Заміна цегляного облицювання та вінців

Нерівномірні осідання, перекіс луток та одвірків, часткове руйнування цегляної кладки облицювання, ураження гнилизною деревини, одвірків і місцями вище розташованих вінців

-

41-50

Заміна цегляного облицювання, окладних та вище розташованих вінців

Випадання цеглин з кладки, нерівномірне осідання, ураження деревини гнилизною

-

51-60

Заміна цегляного облицювання і стін з частковим використанням старого матеріалу

Руйнування облицювання, ураження деревини гнилизною

-

61-70

Повна заміна стін


Таблиця 6.2.5 - Стіни цегляні


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Окремі тріщини та вибоїни

Ширина тріщин до 1мм

0-10

Замазування тріщин та вибоїн

Глибина тріщин і відпадання штукатурки місцями, вивітрювання розчину зі швів

Ширина тріщин до 2мм, глибина – до 1/3 товщини стіни, руйнування швів на глибину до 1см на площі до 10%

11-20

Ремонт штукатурки чи розшивання швів, очищення фасадів

Відшарування і відпадання штукатурки стін, карнизів і перемичок, вивітрювання розчину зі швів; послаблення цеглин, тріщини в карнизах і перемичках, сліди вологи на поверхні стін

Глибина руйнування швів – до 2 см на площі до 30%. Ширина тріщин понад 2мм

21-30

Ремонт штукатурки та цегляної кладки, підмазування швів, очищення фасаду, ремонт карнизів та перемичок

Масове відпадання штукатурки; вивітрювання розчину зі швів; послаблення цеглин, карнизу, перемичок з випаданням окремих цеглин; висоли й сліди вологи

Глибина руйнування швів – до 4 см на площі до 50%

31-40

Ремонт пошкоджених ділянок стін, карнизів, перемичок

Наскрізні тріщини в перемичках і під віконними отворами, випадання цегли, незначне відхилення від вертикалі, випинання

Відхилення від вертикалі у межах приміщення не більше 1/200 висоти, прогин стін до 1/200 довжини ділянки, що деформується

41-50

Кріплення стін поясами, рандбалками і т.п., підсилення простінків

Випадання цеглин з кладки, нерівномірне осідання, ураження деревини гнилизною, масові прогресуючі наскрізні тріщини, послаблення і часткове руйнування кладки, помітне викривлення стін

Випинання з прогином понад 1/200 довжини ділянки, що деформується

51-60

Перекладання до 50% об’єму стін, підсилення та кріплення решти ділянок стін

Часткове руйнування кладки

-

61-70

Повне перекладання стінТаблиця 6.2.6 - Стіни цегляні з облицюванням керамічними блоками та плитками


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Дрібні поодинокі тріщини і окремі вибоїни в кераміці

Ширина тріщин до 1мм. Пошкодження на площі до 10%

0-10

Замазування тріщин та вибоїн

Тріщини на укісах прорізів, відшарування обличкування і випадання окремих блоків чи плиток на фасаді

Ширина тріщин понад 1 мм

11-20

Кріплення облицювання ін’єкцією цементного тіста, встановлення відпавших блоків чи плиток

Відшарування облицювання від кладки, тріщини в швах, сліди вогкості на поверхні кладки у місцях відсутності облицювання

Тріщини шириною

21-30

Заміна плиток і кріплення облицювання, замазування тріщин з ремонтом цегляної кладки

Відшарування облицювання, тріщини в кладці, вивітрювання розчину зі швів, висоли та сліди вологи на поверхні кладки у місцях відсутності облицювання, тріщини в окремих перемичках

Відпадання облицювання на площі 20%. Тріщини в кладці шириною понад 2 мм

31-40

Заміна облицювання, що відпало, замазування тріщин з ремонтом поверхні кладки, перекладання простінків об’ємом до 5 м3

Тріщини в цегляній кладці та в перемичках, часткове випадання цегли з карнизів, масове відпадання облицювання, сліди вологи на поверхні стін

Глибина тріщин у кладці – 0,5 товщини стіни, тріщини в перемичках шириною понад 2 мм

41-50

Замазування тріщин у цегляній кладці, перекладання карнизів; укріплення стін металевими зв’язками; заміна облицювання, що випало

Повне відпадання облицювання, тріщини, що прогресують у кладці та перемичках, випадання цегли з кладки, помітне викривлення стін, послаблення з’єднань між окремими ділянками стін

Відхилення стін від вертикалі у межах приміщення понад 1/200 його висоти

51-60

Підсилення і укріплення стін, заміна перемичок і облицювання

Масове руйнування кладки

-

61-70

Повне перекладання стін


Таблиця 6.2.7 - Стіни з дрібних блоків штучних і природних каменів


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Окремі тріщини і вибоїни

Пошкодження на площі до 5%

0-10

Замазування тріщин і вибоїн

Вивітрювання розчину зі швів, окремі тріщини в штукатурці, корозія металевого оздоблення частин, що виступають

Те ж, до 10%

11-20

Розшивання швів або тріщин штукатурки; ремонт оздоблення частин, що виступають

Вивітрювання розчину зі швів між окремими каменями, тріщини в швах, часткове відшарування штукатурки, відколи країв каменів, глибокі тріщини в карнизі

Ширина тріщин до 5 мм

21-30

Підмазування швів, ремонт штукатурки карниза

Глибокі тріщини, часткове випадання цегли з карниза, масове вивітрювання розчину зі швів кам’яної кладки, відпадання штукатурки

Глибоке вивітрювання швів до 2 см. Площа пошкодження до 20%

31-40

Перекладання карнизів, підсилення кладки, ремонт штукатурки

Наскрізні тріщини і випадання каменів в перемичках, карнизах і кутах будівлі, незначне відхилення від вертикалі і випинання окремих ділянок стін

Відхилення від вертикалі до 1/200 висоти приміщень, випинання до 1/200 довжини ділянки, що деформується

41-50

Укріплення окремих ділянок стін, заміна перемичок і карнизів

Вертикальні тріщини у простінках, часткове руйнування і розшарування кладки стін, послаблення з’єднань між окремими ділянками кладки

-

51-60

Підсилення простінків і перекладання окремих ділянок стін

Масове руйнування кладки, наявність тимчасових кріплень

-

61-70

Повне перекладання стінТаблиця 6.2.8 - Стіни з великорозмірних блоків та одношарових несучих панелей


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Порушення покриття частин фасаду, що виступають, окремі дрібні вибоїни і тріщини

На площі до 5%

0-10

Замазування вибоїн і тріщин

Окремі вибоїни у фактурному шарі, іржаві патьоки, забруднення і вицвітання зовнішнього опорядження

На площі до 30%

11-20

Замазування вибоїн, підмазування фактурного шару

Відшарування та вивітрювання розчину зі швів, сліди протікання через стики всередині будівлі, тріщини

Протікання в 5 % приміщень. Ширина тріщин до 2 мм

21-30

Герметизація стиків, замазування тріщин

Глибоко розкриті усадкові тріщини, вивітрювання розчину зі стиків, сліди постійного протікання, промерзання і продування стиків

Ширина тріщин до 3 мм. Пошкодження на площі до 20%. Протікання і промерзання в 20% приміщень

31-40

Розкриття, зачеканення, герметизація стиків

Діагональні тріщини по кутах простінків, вертикальні тріщини в перемичках, в місцях кріплення балконних плит або козирків

Ширина розкриття тріщин до 3 мм

41-50

Підсилення простінків і перемичок

Вертикальні широко розкриті тріщини в стінах і перемичках, порушення зв’язку між окремими ділянками стін

Ширина тріщин більш 3 мм, довжина тріщин більш 3 м

51-60

Укріплення і підсилення окремих ділянок

Помітне викривлення горизонтальних і вертикальних ліній стін, масове руйнування блоків та панелей

Випинання стін понад 1/200 довжини деформованої ділянки; відхилення від вертикалі понад 1/100 висоти стіни у межах приміщення

61-70

Заміна стін


Таблиця 6.2.9 - Стіни з шарових залізобетонних панелей


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Незначне пошкодження опорядження панелей, усадкові тріщини, вибоїни

Пошкодження на площі до 10%. Ширина тріщин до 0,3мм

0-10

Замазування вибоїн і тріщин

Вибоїни у фактурному шарі, іржаві патьоки

Пошкодження на площі до 15%

11-20

Замазування вибоїн, ремонт фактурного шару

Відшарування розчину в стиках, тріщини на зовнішній поверхні, сліди протікання у приміщеннях

Ширина тріщин до 1 мм. Протікання на площі до 10 %

21-30

Герметизація швів, замазування тріщин з відновленням опоряджувального покриття

Тріщини, вибоїни, відшарування захисного шару бетону, сліди протікання і промерзання в стиках

Ширина тріщин до 2 мм. Пошкодження на площі до 20%.

31-40

Відновлення захисного шару, герметизація швів, замазування тріщин, утеплення частини стиків

Горизонтальні тріщини в простінках і вертикальні в перемичках, випинання бетонних шарів, протікання і промерзання панелей

Ширина розкриття тріщин до 3 мм. Випинання до 1/200 відстані між ділянками панелей

41-50

Місцеве підсилення окремих простінків і перемичок, замазування тріщин, герметизація швів, утеплення частини стін

Тріщини в простінках і перемичках, руйнування (деструкція) утеплювача, протікання і промерзання панелей

Ширина тріщин понад 3 мм

51-60

Утеплення стін, підсилення перемичок і простінків, герметизація швів і замазування тріщин

Масові тріщини і деформація, руйнування і осідання утеплювача, протікання і промерзання панелей

-

61-70

Заміна панелейТаблиця 6.2.10 - Стіни з несучих панелей


Ознаки зносу

Кількісна оцінка

Фізичний знос, %

Приблизний склад робіт

Пошкодження облицювання частин фасаду, що виступають, окремі дрібні вибоїни

Пошкодження на площі до 5%

0-10

Замазування вибоїн

Тріщинки, вивітрювання розчину зі стиків, незначне пошкодження облицювання або фактичного шару, сліди протікання через стики всередині будівлі

Те ж, до 10%

11-20

Ремонт облицювання і затирання стиків

Масове вивітрювання розчину зі стиків; пошкодження облицювання або фактурного шару, сліди протікання всередині будівлі

Пошкодження на площі до 20%

21-30

Ремонт облицювання або фактурного шару, герметизація стиків

Промерзання стін, руйнування стиків

Промерзання в 5% приміщень

31-40

Ремонт і герметизація стиків, утеплення стін

Сліди протікання у приміщенні, висоли

Пошкодження в 10% приміщень, зовнішні пошкодження на площі до 30%

41-50

Заміна облицювання, вибірковий ремонт панелей

Випинання або зміщення панелей, руйнування вузл
еще рефераты
Еще работы по разное