Реферат: Курс : 5, семестр 9 Загальна кількість академічних годин: 108. Кількість кредитів: 1,5


Анотація дисципліни

«Екологічний моніторинг і управління природокористуванням»


Назва дисципліни: «Екологічний моніторинг і управління природокористуванням»

Лектор: Шевченко Віктор Олексійович, професор, доктор геогр. наук,

Пересадько Віліна Анатоліївна, доцент, канд. геогр. наук.

Статус: вибірковий

Курс: 5, семестр 9

Загальна кількість академічних годин: 108. Кількість кредитів: 1,5

Попередні умови: знання основ екології та раціонального природокористування

Опис курсу: Мета вивчення дисципліни – розуміння сутності і особливостей управління в природоохоронній діяльності та оволодіння методами нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Студенти мають: а) знати функцій державного управління; особливостей управління в галузі охорони на­вколишнього природного середовища; сутності контролю управління якістю природного середовища; структуру системи спостережень за станом навколишнього природного середовища України; особливості стандартів серії ІSО 14 000; до­кументальне оформлення системи управління навколишнім середо­вищем; особливості управління екологічною діяльністю в країнах світу, зокрема в країнах Центральної і Східної Європи; основ екологічного нормування; методичних підхо­дів до проблем екологічного нормування; антропогенних впливів на природне середовище; шляхи здійснення обмеження шкідливого виливу на природне середовище; правову основу нормування у галузі охорони навколишнього природного середовища; міжнародний досвід у галузі нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище»; сутність екологічного моніторингу; форми і методи оцінки якості та ступеня забруднення навко­лишнього природного середовища; напрямки регулювання антропогенного навантаження на складові геосистеми; порядок видачі дозволів; порядок розробки, затвердження та перегляду лімітів на використання природних ресурсів; б) уміти складати основні до­кументи природоохоронної тематики»; користуватися досвідом управлінської природоохоронної роботи в Україні і в світі; користуватись біологічними, токсикологічними, санітарно-гігієнічними підходами до еко­логічного нормування; визначати антропогенні впливи на природне середовище; користуватися правовою базою екологічного нормування; оцінювати якість та ступінь забруднення навко­лишнього природного середовища за ГДК, ОБРВ, ОДР, ОДК, ГДВ, ГДС; визначати площі лісів зелених зон; обирати напрямки регулювання антропогенного навантаження на складові геосистеми; виконувати підго­товку вихідних даних і визначати розрахункові умови.

^ Форма та методи навчання: лекції, практичні роботи та самостійна робота студентів

Форми організації та контролю знань: контроль знань здійснюється шляхом тестування за модульно-рейтинговою системою.

Навчально-методичне забезпечення: тексти лекцій, підручники, відповідне програмне забезпечення.

Мова викладання: українська

Список рекомендованої літератури:

Максименко Н. В. Організація управління в екологічній діяльності: Підручник / Максименко Н. В., ЗадніпровськийВ. В., Клименко О. М. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 340 с.

Мацнєв А.І. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля: навч. посібник / А. І. Мацнєв, С. Б. Проценко, Л. А. саблій. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2000. – 504 с.

Некос В. Ю. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище: Підручник / Некос В. Ю., Максименко Н. В., Владимиров О. Г., Шевченко А. Ю. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 288 с.

Нормативі документи Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Правова база з питань екології та охорони природного середовища. Збірник нормативно-правових актів / Укладач Камлик М. І. – К.: Атака, 2001. – 632 с.

Трушина Т. П. Экологические основы природопользования / Т. П. Трушина. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. – 384 с.
еще рефераты
Еще работы по разное