Реферат: Акт приймання-передачі внутрішнього переміщення основних засобів______________________________
(підприємство, організація)
Приложение №9

Типова форма N ОЗ-1

Затверджена наказом Мінстату України

від 29.12.95 р. N 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУКод за УКУД


ЗАТВЕРДЖУЮ

___________________________

"___" _______________ 199_ р.

^ АКТ

приймання-передачі внутрішнього

переміщення основних засобів

^ Номер документа

Дата складання

Код особи, відповідальної за зберігання основних засобів

Код виду операції
Здавач

Одержу-

вач

Дебет

Кредит

Первісна (балан-

сова) вартість

Шифр

Код

Норми амортизаційних відрахувань

Попра-
вочний коефі-
цієнт

Устатку-
вання

Сума амортизації (зносу) за даними переоцінки

на ___ 19__ р.

або за документами придбання

Рік випуску (побу-
дови)

Дата введення в експлу-
атацію (місяць, рік)

Номер паспорта

цех, відділ, дільниця, лінія

рахунок, суб-
рахунок

код аналітич-

ного обліку

рахунок, суб-

рахунок

код аналітич-

ного обліку

інвен-

тарний

завод-

ський

рахунка та об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизацій-них відраху-

вань)

норми амортиза-
ційних відраху-

вань

на повне віднов-
лення

на капіталь-

ний ремонт

вид

код

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


На підставі наказу, розпорядження __________________________________________________________________від "___" ________________ 19__ р. N ____________


проведений огляд ___________________________________________________, що приймається (передається) в експлуатацію від _______________________________

(найменування об'єкта)

В момент приймання (передачі) об'єкт знаходиться в ________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження об'єкта)

Коротка характеристика об'єкта __________________________________________________________________________________________________________________

Зворотна сторона форми ОЗ-1

Об'єкт технічним умовам відповідає (не відповідає) __________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

(вказати, що саме не відповідає)

доробка не потрібна (потрібна) ___________________________________________________________________________________________________________________

(вказати, що саме потрібно)

Підсумки іспитів об'єкта _________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновок комісії _______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________


Додаток. Перелік технічної документації __________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________Голова комісії

___________________________

________________

__________________________________
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Члени комісії

___________________________

________________

__________________________________
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________

________________

__________________________________
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)
___________________________

________________

__________________________________
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)
Об'єкт основних засобів прийняв

_____________________

________________

____________________________
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)

Здав

_____________________

________________

____________________________
(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові)


Відмітка бухгалтерії про відкриття картки або переміщення об'єкта

"___" _______________ 19__ р.

Головний бухгалтер (бухгалтер)
еще рефераты
Еще работы по разное