Реферат: Наказ від 21 червня 1996 року n 193 


МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 21 червня 1996 року N 193 
Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики

Наказую:

1. Затвердити типові форми з обліку сировини та матеріалів і ввести їх в дію з липня 1996 року:

М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли";

М-2а "Акт списання бланків довіреностей";

М-3 "Журнал реєстрації довіреностей";

М-4 "Прибутковий ордер";

М-7 "Акт про приймання матеріалів";

М-8 "Лімітно-забірна картка";

М-9 "Лімітно-забірна картка";

М-10 "Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів";

М-11 "Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів";

М-12 "Картка N складського обліку матеріалів";

М-13 "Реєстр N приймання-здачі документів";

М-14 "Відомість обліку залишків матеріалів на складі";

М-15 "Акт про приймання устаткування";

М-15а "Акт приймання-передачі устаткування до монтажу";

М-16 "Матеріальний ярлик";

М-17 "Акт N про виявлені дефекти устаткування";

М-18 "Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від установлених норм запасу";

М-19 "Матеріальний звіт";

М-21 "Інвентаризаційний опис N";

М-23 "Акт N про витрату давальницьких матеріалів";

М-26 "Картка обліку устаткування для установлення";

М-28 "Лімітно-забірна картка N";

М-28а "Лімітно-забірна картка N".

2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А. О.):

2.1. У місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, підприємствам "Бланковидаву", міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам, зразки затверджених форм первинної облікової документації;

2.2. Забезпечити організацію контролю за ходом впровадження типових форм первинного обліку, затверджених Мінстатом України, в облікову практику підприємств, організацій та установ України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

^ Перший заступник Міністра

О. Г. Осауленко 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства статистики України
від 21 червня 1996 р. N 193 


Журнал обліку вантажів, що надійшли
(форма N М-1)
Застосовується для обліку та контролю за надходженням та оприбуткуванням матеріальних цінностей.

Записи в журналі виконуються відділом постачання в міру надходження матеріальних цінностей на склад підприємства на основі товарно-транспортних документів, прибуткових ордерів, актів приймання матеріалів. У журналі також роблять відмітки про запитання, що пов'язані з розшуком вантажів, які не надійшли.

У графі "Примітка" записують дані про оплату рахунків, відмову від акцепту або суми часткового акцепту та інш.
Акт списання бланків довіреностей
(форма N М-2а)
Складається не рідше одного разу на квартал із зазначенням їх нумерації і кількості. Затверджується керівником підприємства (організації).
Журнал реєстрації довіреностей
(форма N М-3)
Застосовується для реєстрації виданих довіреностей та розписки про їх одержання.
Прибутковий ордер
(форма N М-4)
Застосовується для обліку матеріалів, які надходять на підприємство від постачальників чи з переробки. Прибутковий ордер в одному примірнику складається матеріально відповідальною особою у день надходження цінностей на склад.

Графа "Номер паспорта" заповнюється при оформленні господарських операцій щодо матеріальних цінностей, які містять дорогоцінні матеріали та каміння.

Реквізит "Синтетичний рахунок" для віднесення зносу малоцінних та швидкозношуваних предметів заповнюється тільки по придбанні малоцінних та швидкозношуваних предметів за рахунок фондів економічного стимулювання, фондів спеціального призначення, коштів цільового фінансування та цільових надходжень.
Акт про приймання матеріалів
(форма N М-7)
Застосовується для оформлення приймання матеріальних цінностей, які мають кількісні та якісні розбіжності з даними супровідних документів постачальника; складається також при прийманні матеріалів, які прибули без документів. Після приймання цінностей акти з прикладанням документів (товарно-транспортних накладних) передаються: один до бухгалтерії підприємства для обліку переміщення (руху) матеріальних цінностей, а другий відділу постачання або юридичному відділу для направлення листа-претензії постачальнику.

Необхідні додаткові дані, які не відокремлені у формі окремими рядками, записуються у розділі "Інші дані".

Акт у 2-х примірниках складається приймальною комісією з обов'язковою участю матеріально відповідальної особи та представника відправника (постачальника) або представника незацікавленої організації.

Акт затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, яка на те уповноважена.
^ Лімітно-забірна картка
(форми N М-8 та М-9, М-28 та М-28а)
Використовуються для оформлення відпуску матеріалів, що систематично витрачаються при виготовленні продукції, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби та є виправдувальним документом для списання матеріальних цінностей зі складу.

Лімітно-забірні картки виписуються відділом постачання або плановим відділом на одне або декілька найменувань матеріалів (номенклатурних номерів) у двох примірниках. Один примірник до початку місяця передається цеху (дільниці) - споживачу матеріалів, другий - складу або кладовій цеху (дільниці). Відпуск матеріалів у виробництво здійснюється складом при пред'явленні представником цеху свого примірника лімітно-забірної картки. Комірник відмічає в обох примірниках дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок ліміту за кожним номенклатурним номером матеріалів. В лімітно-забірній картці цеху (дільниці) розписується комірник, а в лімітно-забірній картці складу - представник цеху (дільниці).

Для скорочення кількості первинних документів, там, де це доцільно, рекомендується оформляти відпуск матеріалів безпосередньо в картках складського обліку. В цьому випадку видаткові документи на відпуск матеріалів не оформлюються, а сама операція здійснюється на основі лімітних карток, які виписуються в одному примірнику та не мають характеру бухгалтерських документів. Ліміт відпуску можна вказати і в самій картці. Представник цеху при одержанні матеріалів розписується безпосередньо в картках складського обліку, а в лімітно-забірній картці розписується комірник.

По лімітно-забірній картці ведеться також облік матеріалів, що не були використані у виробництві (повернення). При цьому інших додаткових документів не складається.

Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалів іншими допускається тільки з дозволу керівника підприємства (організації), головного інженера або осіб, ними на те уповноважених.

При цьому виписується акт-вимога (форма N М-10).

Зміна ліміту здійснюється тими ж особами, яким надано право його встановлення.

Відпуск матеріальних цінностей здійснюється з тих складів, які позначені в лімітно-забірній картці. Комірник відмічає в лімітно-забірній картці дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок ліміту з кожного номенклатурного номера матеріалів. Здача складом лімітно-забірних карток в бухгалтерію здійснюється після використання ліміту.

Бланк лімітно-забірної картки з частковим заповненням реквізитів може бути складено за допомогою засобів обчислювальної техніки.

Лімітно-забірна картка призначена:

Форма N М-8 - для багаторазового відпуску одного номенклатурного номера матеріалів на один місяць.

Форма N М-9 - для чотирьохразового відпуску лімітованих матеріалів, що відносяться на один вид витрат (замовлення на один місяць та на різноманітні види витрат (замовлень). В останньому випадку заповнюється графа "Кореспондуючий рахунок".

Форма N М-28 для відпуску матеріалів на будівельні об'єкти ведеться протягом усього періоду будівництва і знаходиться у виконавця робіт. Одночасно складається щомісячна лімітно-забірна картка за формою N М-28а, що знаходиться на складі. При відпуску матеріалів зі складу комірник розписується в лімітно-забірній картці форми N М-28, а одержувач - в лімітно-забірній картці форми N М-28а.

Наприкінці місяця виконавець робіт за результатами інвентаризації заповнює графу 14 форми N М-28. Фактична витрата матеріалів за місяць визначається шляхом підрахунку по кожному рядку (за відрахуванням повернення та залишку на об'єкті на кінець місяця).

Оформлені лімітно-забірні картки разом з первинними документами подаються до матеріального звіту та здаються комірником і виробником робіт в бухгалтерію. В бухгалтерії згідно зі звітом складу перевіряється правильність списання матеріалів на виробництво по кожному об'єкту та ділянці в цілому і одночасно визначаються дані про витрату матеріалів в лімітно-забірній картці форми N М-28 з початку будівництва кожного об'єкта. Лімітно-забірні картки з незакінчених (що переходять на наступний місяць) об'єктів повертаються виконавцю робіт.

Форма N М-28 - для обліку відпуску матеріалів будівельним об'єктам з центрального складу чи складу ділянки. Лімітно-забірна картка виписується на кожний об'єкт на один місяць.
^ Акт-вимога
на заміну (додатковий відпуск) матеріалів
(форма N М-10)
Використовується для обліку відпуску матеріалів понад встановленого ліміту або при заміні матеріалів і є основою для списання матеріалів зі складу.

Акт-вимога виписується на один вид матеріалів та його багаторазовий відпуск у межах ліміту у двох примірниках: один примірник для одержувача (цеху, дільниці та т. п.), другий - для складу.

Комірник відмічає в обох примірниках акта-вимоги дату та кількість відпущеного матеріалу, після чого визначає залишок.

В акті-вимозі одержувача (цеху, дільниці та т. п.) розписується завідуючий складом (комірник), в акті-вимозі складу - представник одержувача (цеху, дільниці).

Здача актів-вимог до бухгалтерії або на обробку засобами обчислювальної техніки здійснюється після видачі всієї кількості матеріалу, що вимагається.

Понадлімітний відпуск матеріалів та заміна одних видів матеріалу іншими допускається тільки з дозволу директора підприємства (організації), головного інженера або осіб, на те уповноважених, і після погодження з відповідними відділами підприємства.
Накладна-вимога
на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
(форма N М-11)
Використовується для обліку руху матеріальних цінностей в середині підприємства та їх відпуску господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, а також стороннім організаціям.

Накладна-вимога виписується в двох примірниках і підписується головним бухгалтером або особою, на те уповноваженою.

У випадку відпуску матеріалів господарствам свого підприємства один примірник передається одержувачам (цеху, дільниці та т. п.), другий - складу, який потім передається до бухгалтерії.

У випадку внутрішнього переміщення матеріалів накладну-вимогу складає матеріально відповідальна особа складу (цеху), що здає цінності. Один примірник служить складу (цеху), що здає, основою для списання цінностей, а другий - складу (цеху), що приймає для оприбуткування цінності. Графа 9 "Інвентарний номер" заповнюється в тому випадку, якщо облік малоцінних та швидкозношуваних предметів ведеться за інвентарними номерами.

У випадку відпуску матеріальних цінностей господарствам свого підприємства, що розташовані за межами його території, або стороннім організаціям накладну-вимогу виписують на основі договорів, нарядів і інших відповідних документів. Перший примірник передають складу як основу для відпуску матеріалів, другий - одержувачеві матеріалів. При відпуску матеріалів самовивозом накладну-вимогу, підписану одержувачем, комірник передає в бухгалтерію для виписки розрахунково-платіжних документів, якщо матеріали відпускалися із наступною оплатою.
Картка складського обліку матеріалів
(форма N М-12)
Застосовується для обліку руху матеріалів на складі за кожним сортом, видом та розміром, заповнюється на кожний номенклатурний номер матеріалу і ведеться матеріально відповідальною особою (комірником, зав. складом). Записи у картці виконують на підставі первинних прибутково-видаткових документів у день, коли відбувається операція.
Реєстр приймання-здачі документів
(форма N М-13)
Застосовується для реєстрації прибутково-видаткових документів, які здаються до бухгалтерії.

Реєстр складається в одному примірнику матеріально відповідальною особою та здається до бухгалтерії підприємства (організації) разом з первинними документами та необхідними додатками.
Відомість обліку
залишків матеріалів на складі
(форма N М-14)
Ведеться на підприємствах (в організаціях), які обліковують матеріали за оперативно-бухгалтерським методом. Відомість обліку залишків заповнюють за даними карток складського обліку, перевірених бухгалтерією. Вірогідність перенесення залишків до відомості підтверджується підписом особи, яка перевіряє.
Акт про приймання устаткування
(форма N М-15)
Форма N М-15 використовується для оформлення устаткування, що надійшло на склад для встановлення.

При здійсненні монтажних робіт підрядним способом до складу приймальної комісії входить також представник підрядної монтажної організації. В цьому випадку складається окремий акт на передачу устаткування на відповідальне збереження, уповноважений представник монтажної організації розписується безпосередньо в акті, і йому передається копія акта.

У випадку неможливості забезпечити якісне приймання устаткування при його надходженні на склад, "Акт про приймання устаткування" (форма N М-15) є попереднім, що складається за зовнішнім оглядом.
Акт приймання-передачі устаткування до монтажу
(форма N М-15а)
Якщо в момент надходження устаткування монтажу організація ще не намічена або не приступила до роботи, наступна передача їй обладнання оформляється "Актом приймання-передачі обладнання до монтажу" (форма N М-15а).
Матеріальний ярлик
(форма N М-16)
Матеріальний ярлик призначений для характеристики матеріалів кожного номенклатурного номера, що знаходиться в місцях зберігання.

Бланк ярлика заповнюється зав. складом на кожний номенклатурний номер матеріальних цінностей. Заповнений усіма необхідними даними ярлик прикріплюється до місця зберігання матеріальних цінностей та служить для них паспортом.
Акт про виявлені дефекти устаткування
(форма N М-17)
На дефекти, що виявляються в процесі ревізії, монтажу або випробування устаткування, складається "Акт про виявлені дефекти устаткування" (форма N М-17).
Сигнальна довідка
про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу
(форма N М-18)
Використовується для контролю за відхиленням фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу і для контролю залишків матеріалів, що знаходяться без руху.

Довідка складається в одному примірнику завідуючим складом (комірником), який повинен своєчасно повідомити відділу постачання про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановленої норми запасу та про залишки матеріалів, що знаходяться без руху.

Довідка заповнюється на підставі даних складського обліку матеріалів (типова форма N М-18).

Критерій для включення даних у довідку встановлює відділ матеріально-технічного постачання підприємства (організації).
Матеріальний звіт
(форма N М-19)
Застосовується в будівельних організаціях у тих випадках, коли матеріально відповідальною особою є начальник дільниці (виконавець робіт).

Матеріальні звіти складаються матеріально відповідальними особами тільки у кількісному виразі та в одному примірнику і подаються до бухгалтерії по закінченню місяця. Розцінка надходження та використання матеріалів проводиться бухгалтерією безпосередньо у матеріальному звіті.

До матеріальних звітів, як правило, повинні включатися усі матеріали, які були та є у наявності на складі (коморі), незалежно від того був чи не був рух цих матеріалів за звітний місяць.

Разом із матеріальним звітом до бухгалтерії подаються усі первинні документи на прибуток та видаток матеріалів з вказівками про кількість документів та їх номерів окремо за прибутком та видатком.
^ Інвентаризаційний опис
товарно-матеріальних цінностей
(форма N М-21)
Складається при знятті натуральних залишків в товарно-матеріальних цінностей по кожному окремому складу, дільниці, об'єкту, які знаходяться у матеріально відповідальних осіб.

В описі вказуються: найменування матеріалів, їх номенклатурні номери, тип, сорт, розмір та інші ознаки відмінності. В кінці інвентаризаційного опису підписуються усі члени комісії та матеріально відповідальні особи.
^ Акт про витрату давальницьких матеріалів
(форма N М-23)
Застосовується для оформлення витрат матеріалів відкритого зберігання, які належать замовнику, але витрачаються будівельною або монтажною організацією, яка виконує роботи.
^ Картка обліку устаткування для установлення
(форма N М-26)
Картку складають у відділі обладнання або бухгалтерії підприємства, яке будується (або у відділі капітального будівництва діючого підприємства).

 

 

 

 

 

_______________________________
підприємство, організація
 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ________
 
Код за УКУД________________  

Зразок обкладинки
Типова форма N М-1
Затверджена наказом
Мінстату України  
від 21.06.96 р. N 193^ ЖУРНАЛ
обліку вантажів, що надійшли
за____________ 199__р.

За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

****************************************************************************************************************

* * * * * * *Прибутковий *Запитання * *

* * * *Транспортний* Товарний документ *Розписка *ордер чи акт*про розшук * *

* * * * документ * * про *про прийнят-* вантажу *При- *

*Реєстраційний*Дата*Постачальник* * *одержання*тя вантажу * *мітка*

* номер * * ***************************************документа************************** *

* * * *дата *номер *дата *номер* рід *сума* *дата *номер *дата *номер* *

* * * * * * * *вантажу* * * * * * * *

****************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 *

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

****************************************************************************************************************

Формат А4 

_______________________________                    (підприємство, організація)
 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ________
Код за УКУД________________
 
 
 
 
 
 

Типова форма N М-2а
Затверджена наказом Мінстату
України 21.06.96 р. N 193
 
Затверджую
Керівник підприємства
____________________________
                             (підпис) 
____________________________
                            (дата) 


^ АКТ
списання бланків довіреностей
по ________________________________
(найменування підприємства)

 

_____________________
                           (дата)

__________________________
                       (місце складання) Комісія у складі__________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові членів комісії)

провели перевірку виданих бланків довіреностей за період

з________________по_________________ Згідно з журналом реєстрації

довіреностей встановлено:

*********************************************************************************************************

* * * З них *

*N * Усього видано *******************************************************************

*п/п* *використані (отримані цінності та* повернуті як невикористані *

* * * подані звіти * *

* *****************************************************************************************************

* *Серія*З номера по номер*Кількість* Серія * Номер * Кількість* Серія * Номер * Кількість*

*********************************************************************************************************

Наявність повернутих довіреностей документів про використання

довіреностей перевірено.

Бланки довіреностей у кількості______________штук підлягають

списанню з підзвіту за вартістю:

а) придбання (виготовлення)

б) номінальною

Підписи членів комісії:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підпис особи, що відповідає за реєстрацію довіреностей


За даним зразком друкувати всі сторінки журналу

*******************************************************************************************************************************

* * * *Посада і прізвище * *N і дата контракту, наряду, *Розписка особи,* Відмітка про *

*N *Дата * Строк дії *особи, якій видано* Найменування *рахунка, специфікації та іншого* що одержала * використання *

*довіре-*видачі*довіреності* довіреність * постачальника* документа або повідомлення * довіреність *довіреності (N і*

*ності * * * * * * * дата документа)*

*******************************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 5 * 6 * 6 * 7 * 8 *

*******************************************************************************************************************************

 

______________________
підприємство
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________
Код за УКУД_________________  
 

Зразок обкладинки
Типова форма N М-3
Затверджена 
наказом Мінстату  України
від 21.06.96 р. N 193


^ ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ДОВІРЕНОСТЕЙ
за 199__р.

 

 

_________________________
підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________
Код за УКУД_________________  

Типова форма N М-4
Затверджена
наказом Мінстату України 
від 21.06.96 р. N 193  ^ ПРИБУТКОВИЙ ОРДЕР N
***********************************************************************************************

*Номер* Дата скла- * Код виду * * Постачальник * Кореспондуючий рахунок * Номер *

*доку-* дання * операції * Склад *******************************************супровід-*

*мента* * * *наймену-* код * рахунок, *код аналітич-*ного до- *

* * * * * вання * *субрахунок* ного обліку * кумента *

***********************************************************************************************

*Матеріальні цінності * Одиниця виміру * Кількість * * * Номер * Порядковий *

************************************************************Ціна*Сума*паспорта*номер запису *

*найменування,*номенкла-*код*найменування*за доку-*прийнято* * * *за складською *

*сорт, розмір,*турний * * *ментом *фактично* * * * картотекою *

*марка *номер * * * * * * * * *

***********************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 *

***********************************************************************************************

Синтетичний рахунок для віднесення зносу код

по МШП_______________________

Прийняв Здав


Друкувати із зворотом без заголовка. Підписи та текст під таблицею друкувати на звороті.

Формат 1/12

 

__________________________
підприємство, організація
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_________
Код за УКУД_________________  
 
 
 
 
 
 
 

Типова форма N М-7
Затверджена
наказом Мінстату України
від 21.06.96 р. N 193 
Затверджую
Керівник підприємства
____________________________
підпис,
____________________________
прізвище, ім'я, по батькові
"__"_________________1996 р.^ АКТ N
ПРО ПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛІВ
********************************

*Номер документа*Дата складання*

********************************

********************************

Місце складання акта______________________________________________

Початок прийняття ___год. ___хв. Закінчення прийняття __год.___хв.

Прийнято та оглянуто вантаж, що прибув за рахунком N ______"_____"

______________19___ р.

Посвідчення про якість (сертифікат) N ______ із станції (пристані)

__________________________________________________________________

за супровідним транспортним документом N ___ у вагонах N _________

"___"_______________19___р.

відправник _______________________________________________________

найменування та адреса

Одержувач ________________________________________________________

найменування та адреса

Постачальник______________________________________________________

найменування та адреса

Дата відправлення продукції зі станції (пристані, порту) чи зі

складу відправника___________ Договір N __________ від

"____"________________19___р.

на поставку продукції.

Дата та номер телефонограми чи телеграми про виклик відправника

(заготівельника) _________________________________________________

За супровідними транспортними документами значилося:

****************************************************************************************************************

*Знак, марка,*Кількість* Вид *Найменування продукції, товару * Маса вантажу *Особливі відмітки*

* пломба * місць *упаковки*(вантажу) чи номери контейнерів****************************** відправника за *

* * * * *відправника*дороги, пристані* накладною *

****************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 *

****************************************************************************************************************

Дата та час (год., хв.)

****************************************************************************************************************

*Прибуття на станцію (пристань, порт)*Видачі вантажу органом транспорту*Розкриття вагона та* Доставлення на *

* призначення * *інших транспортних * склад одержувача *

* * * засобів * *

**************************************************************************************************************** * *

* 1 * 2 * 3 * 4 *

****************************************************************************************************************

Формат 2а 4

2-а сторінка форми N М-7

Умови зберігання на складі одержувача_____________________________

__________________________________________________________________

Стан тари та упаковки на момент огляду продукції__________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кількість продукції, що не вистачає,

__________________________________________________________________

визначено зважуванням, рахунком місць, обміром та ін.

__________________________________________________________________

Інші дані ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3-я сторінка форми N М-7

**********************************************************************

*Код * * Код * Кореспондуючий рахунок* Номер * *

*виду *Склад*постача-*************************супровід- * *

*операції* *льника *рахунок, * код * ного * *

* * * *субрахунок*аналітичного*документа * *

* * * * * обліку * * *

**********************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************

* Матеріальні цінності *Одиниця виміру* За документами * Фактично виявлено *Порядковий номер* Брак та бій * Нестача * Надлишки * *

******************************************************************************************запису за склад-************************************** Номер *

*найменування,*номенкла-*код*наймену- *сорт*кількість*ціна*сума*сорт*кількість*ціна*сума*ською картотекою*кіль-* сума *кіль-*сума*кіль-*сума *паспорта*

*сорт, розмір,*турний * *вання * * * * * * * * * *кість* *кість* *кість* * *

* марка *номер * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*********************************************************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 *

*********************************************************************************************************************************************************

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*********************************************************************************************************************************************************

і т. д. до кінця

4-а сторінка форми N М-7

Висновок комісії _________________________________________________

__________________________________________________________________

Додаток. Перелік документів, що додаються_________________________

__________________________________________________________________

З правилами прийняття матеріальних цінностей за кількістю, якістю

та комплектністю всі члени комісії ознайомлені та попереджені про

те, що вони несуть відповідальність за підписання акта, який

містить дані, що не відповідають дійсності.

_______ _______ __________________ _____________________________

посада підпис прізвище, ім'я, номер та дата видачі докумен-

по батькові та про повноваження та назва

організації, яка видала

документ

_______ _______ __________________ _____________________________

посада підпис прізвище, ім'я, номер та дата видачі докумен-

по батькові та про повноваження та назва

організації, яка видала

документ

_______ _______ __________________ _____________________________

посада підпис прізвище, ім'я, номер та дата видачі докумен-

по батькові та про повноваження та назва

організації, яка видала

документ

Матеріальні цінності прийняті та оприбутковані "__"_________19__р.

Комерційний акт N ____ від "___"____________19__р.

Завідуючий складом

 

__________________________
підприємство, організація
 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ______
Код за УКУД __________________

Типова форма N М-8
Затверджена
наказом Мінстату України 
від 21.06.96 р. N 193 
 


^ ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА
*********************************************************************************************************

* * * Код * Кореспондуючий рахунок *

* Номер документа * Місяць, рік*************************************************************************

* * * виду операції* відправника* одержувача * рахунок, *код аналітичного*

* * * * * * субрахунок * обліку *

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************

* Матеріальні цінності * Одиниця виміру *

*********************************************************************************************************

*Найменування, сорт, розмір, * Номенклатурний номер * Код * Найменування *

* марка * * * *

*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************

* Ліміт * Порядковий номер запису за * Всього відпущено з урахуванням * Ціна * Сума *

* * складською картотекою * повернення * * *

*********************************************************************************************************

* * * * * *

* * * * * *

*********************************************************************************************************

* Дата * Кількість *Залишок ліміту * Підпис завідуючого складом або одержувача *

*********************************************************************************************************

* * * * *

*********************************************************************************************************

* * * * *

*********************************************************************************************************

і т. д.

Формат а5

Зворотний бік форми N 8

**************************************************************************

Від-*Дата*Кількість*Залишок ліміту*Підпис завідуючого складом або одержувача *

пу- **************************************************************************

ще- * * * * *

но **************************************************************************

* * * * *

**************************************************************************

і т.д.

**************************************************************************

По- * * * * *

вер-**************************************************************************

не- * * * * *

но **************************************************************************

* * * * *

**************************************************************************

Начальник відділу, який встановив ліміт

Начальник підрозділу, який одержав матеріальні цінності

Завідуючий складом__________________________ Типова форма N М-9

підприємство, організація Затверджена

наказом Мінстату України 

від 21.06.96 р. N 193

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ______

Код за УКУД __________________  
^ ЛІМІТНО-ЗАБІРНА КАРТКА
**************************************************************************************************************

* * * Код * Кореспондуючий рахунок *

* Номер документа * Місяць, рік **********************************************************************

* * * * * * рахунок, * код *

* * *виду операції*відправника*одержувача* субрахунок * аналітичного *

* * * * * * * обліку *

**************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************************************

* *Кореспондуючий *Матеріальні *Одиниця * * * Повернено *Всього* Ціна*Сума*Порядко- *

* * рахунок * цінності *виміру * * Відпущено * кількість *відпу-* * *вий номер*

* *********************************************** **************************************************************************************************щено * * *запису за*

* *раху- *код *найме- *номен- *код *найме- * * кількість * кількість * кількість * кількість * * *з ура-* * *складсь- *

*Номер *нок, *аналі- *нуван- *клатур-* *нування* ************************************************************************************* * *хуван-* * *кою кар- *

* за *субраху-*тичного*ня, *ний * * * *дата*підпис * *дата*підпис * *дата*підпис * *дата*підпис * *дата*підпис *ням * * *тотекою *

*поряд-*нок *обліку *сорт, *номер * * *Ліміт* *завіду-*Залишок* *завіду-*Залишок* *завіду-*Залишок* *завіду-*Залишок* *завіду-*повер-* * * *

*ком * * *розмір,* * * * * *ючого *ліміту * *ючого *ліміту * *ючого *ліміту * *ючого *ліміту * *ючого *нення * * * *

* * * *марка * * * * * *скла- * * *скла- * * *скла- * * *скла- * * *скла- * * * * *

* * * * * * * * * *дом чи * * *дом чи * * *дом чи * * *дом чи * * *дом чи * * * * *

* * * * * * * * * *одержу-* * *одержу-* * *одержу-* * *одержу-* * *одержу-* * * * *

* * * * * * * * * *вача * * *вача * * *вача * * *вача * * *вача * * * * *

*****************************************************************************************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11 * 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 *

*****************************************************************************************************************************************************************************************

Всього записів за лімітно-забірною карткою Начальник підрозділу, який одержав матеріальні цінності

Начальник відділу, який встановив ліміт Завідуючий складом

Друкувати із зворотом без заголовочної частини.

Текст під таблицею та підписи друкувати на звороті.

 

 

__________________________
підприємство, організація
 
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ______
Код за УКУД __________________

Типова форма N М-10
Затверджена
наказом Мінстату України 
від 21.06.96 р. N 193
 
Дозволяю

 

 
 
 

______ _______ _______________
посада підпис прізвище,
і., по б.^ АКТ-ВИМОГА
НА ЗАМІНУ (ДОДАТКОВИЙ ВІДПУСК) МАТЕРІАЛІВ
*******************************************************

* Номер документа * Дата складання *

*******************************************************

* * *

*****************************************************************************************************************

* Код * Кореспондуючий рахунок * * Код *

********************************************************************* *****************************

*виду операції*відправника*одержувача *рахунок, *код аналітичного*Номенклатурний * виробу* причини *винуватця*

* * * *субрахунок * обліку * номер * * * *

*****************************************************************************************************************

* * * * * * * * * *

*****************************************************************************************************************

Через кого ___________ Затребував ____________ Дозволив _________

*********************************************************************************************************************

* * Одиниця виміру * Кількість * * * * *

* *******************************************Ціна*Сума*Номер *Порядковий номер запису за*

*Матеріальні цінності * код *найменування *затребувано*відпущено* * *паспорта*складською картотекою *

*(найменування, сорт, * * * * * * * * *

* розмір, марка) * * * * * * * * *

*********************************************************************************************************************

* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 *

*********************************************************************************************************************

Причина заміни (додаткового відпуску)_____________________________

Заміна (додатковий відпуск) узгоджена_____________________________

____________ ______________ __________________

посада підпис прізвище, і., по б.

____________ ______________ __________________

посада підпис прізвище, і., по б.

____________ ______________ __________________

посада підпис прізвище, і., по б.

Формат а1/12

Зворотний бік форми N М-10

**********************************************************************
еще рефераты
Еще работы по разное