Реферат: Програма фахових вступних випробувань з англійської мови для вступників Українського католицькогго університету на програму підготовки фахівців


Програма

фахових вступних випробувань з англійської мови

для вступників Українського католицькогго університету

на програму підготовки фахівців

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Сучасні тенденції глобалізації і геополітична ситуація в Україні диктують особливо високі вимоги до освіти сучасного студента як майбутнього фахівця. Ці вимоги, незалежно від професійної галузі, передбачають високий рівень володіння іноземними мовами для вдосконалення своєї професійної майстерності та підвищення культурного рівня.

Мета навчальної програми з англійської мови Українського католицького університету – підготувати випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» щоб він міг відповідати міжнародним стандартам фахової підготовки, бути конкурентноздатним на сучасному ринку праці, міг активно використовувати сучасні освітні технології, а також налагоджувати контакти для співпраці з фахівцями інших країн.

Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на програму підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» укладена з врахуванням вимог та завдань навчальної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

Вступник у магістратуру повинен:

вміти ефективно використовувати англійську мову в навчальних та інших цілях; володіти навиками письма, читання, сприйняття на слух та усного мовлення; вільно і спонтанно висловлюватися; розуміти механізми функціонування мови на фонетичному, лексичному та граматичному рівнях;

мати вміння і навики, необхідні і достатні для пошуку, оцінки і опрацювання англомовної фахової інформації, а також для професійного усного і письмового спілкування у перебігу міжнародних контактів.


^ З метою успішного складання тесту вступникам у магістратуру необхідно:

1.) розуміти адаптований до відповідного рівня англійський текст художньої, наукової і публіцистичної літератури; вміти узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та з’ясовувати значення незнайомих слів з контексту; знаходити інформацію відповідно до завдання; відокремлювати фактичну інформацію від вражень; розуміти структуру тексту та розпізнавати зв’язки між частинами тексту.

2.) повторити наступні граматичні теми:

- Іменник. Утворення множини та присвійний відмінок іменника;

- Артикль. Види артиклів та основні правила їх вживання. Відсутність артикля.

- Займенник. Називний та об’єктний відмінок. Види займенників.

- Прикметник. Ступені порівняння прикметників. Порівняльні конструкції.

- Прислівник. Утворення прислівників та їх вживання. Види прислівників та їх місце в реченні;

- Наказовий спосіб дієслова;

- Часи і види дієслова. Випадки вживання;

- Числівник. Кількісні та порядкові числівники;

- Модальні дієслова та їх значення;

- Прийменники. Основні прийменники місця і часу. Прийменники, які вживаються для вираження різних відмінкових закінчень в українській мові;

- Сполучники. Засоби вираження послідовності думок та подій, протиставлення, причини і наслідку, підсумку попереднього, ймовірності тощо;

- Типи речень. Члени речення та порядок слів. Типи простих речень; утворення стверджувальних, питальних та заперечних речень у всіх часах активного та пасивного стану дієслова. Типи питальних речень. Складне речення: складносурядні та складнопідрядні речення.

3.) повторити наступний лексичний матеріал:

- Знайомство. Привітання та прощання;

- Сім’я, родина і друзі. Опис зовнішності та характеру людини;

- Професії. Робочий день;

- Країни, національності та мови;

- Кімната, квартира. Студентське житло;

- Їжа. Ціни і гроші;

- Одяг та кольори;

- Транспорт;

- Здоров’я та самопочуття;

- Смаки та уподобання. Емоції;

- Дозвілля і спорт;

- Канікули, подорожі;

- Навчання та працевлаштування;

- Фахова лексика.

4.) повторити краєзнавчий матеріал:

- Туристична карта США та Великобританії;

- англійські / американські імена та прізвища;

- визначні місця та видатні особистості;

- навчання та дозвілля.
еще рефераты
Еще работы по разное