Реферат: Правоохоронні органи

З м і с т .

        Вступ                                                                             2      

         Розділ  I

Поняття  та  види  правоохоронних

органів України                                                                     6

         Розділ  I I

Державний  захист  працівників  суду

та  правоохоронних органів                                                28

                Висновки                                                                       32

                 Література

Вступ.


Поява  на  карті  світу  нової  держави — України  — підсумок 

багатовікової    боротьби  її народу, який  з  покоління  в  поколі-

ння  мужньо  і  жертовно  добивався  величної  мети – свободи, самостійності, незалежності. Він  же  народ  України ,    1 грудня

1991 року  вперше  за  свою історію  виступив  самостійним  суб’-

єктом  створення  власної  суверенної держави, бо  саме  народ, безпосередньо  сам, а  не  через  представників прямо  і  вільно  висловив  свою  волю  з  питання  про  волю  України  шляхом проведення  Всеукраїнського  референдуму. Перше  всенародне  голосування  наУкраїні ,  поза всяким сумнівом ,  втілює  характеристики, сукупність  яких  дає  вагомі  підстави оцінити його, як  історичний  еталон  реального прояву івирішення верховенства  народу  над   рештою суб’єктів ,  як державних, так

і не  державних, у розв язанні  доленосної проблеми  -  відродження   української   державності.

Зазначене разом  з  тим  категорично виключає  думку  про

те ,  що  інші  суб’єкти  не  є  учасниками  процесу  створення  незалежної  держави. Навпаки, -  і це слід підкреслити  -  воля народу України  співпала  з передуючими  її  волевиявленнями  рішеннями  Верховної  Ради ,  її президії ,  інших державних  і  недержавних структур .  Величезне значення  мало   прийняття Верховною   Радою  таких історичних   актів ,  як  Декларація    про  державний  суверенітет  України (16  липня  1990 року )   і постанова   Верховної Ради  “  Про проголошеннянезалежної  України ” ( 24 червня  1990 року ), ухвала   Акта   проголошеннянезалежності  України  ( 24 серпня  1991  року ).  У жовтні  1991 року Верховна  Рада   прийняла   спеціальну постанову  “  Про проведення  Всеукраїнського  референдуму   з  питання про проголошення   незалежності України ”   якою  затвердила  текст  бюлетня   для   таємного   голосування .  Принципово   істотним  

стало  положення  про  включення   добюлетня   тексту  Акта  проголошення   незалежності   України.

“ Повна  самостійність   та  незалежність

  є   послідовним,  логічним  завершенням

    запитів національного розвитку  та само-

                        визначення  будь- якої   народності, що     

   займає певну територію   і  має достатні

                        задатки  та   енергію  розвитку.  ”

                                        М.С.  Грушевський.

         1 грудня  1991 року  народ України  на  референдумі  одно-стайно висловив  свою  суверенну  волю  побудувати  незалежну  державу .  Цифрові результати  референдуму  загальновідомі. У  голосуванні  взяли  участь 31891742  громадянина, або 84,18 % від  загальної  кількості  включених  до списків. З  них неза-лежності  Україні  сказали  “ так ”  28804071  або 90,32  % .  Таким

чином  волевиявлення  народу, що проводилося, як  засвідчили  спостерігачі  багатьох  країн  світу, вільно  і гласно, демо-кратично  і  без  усяких  порушень, підтвердило  Акт прого-лошення  незалежності  України .

         Загальні  риси  нової  української державності  було окреслено  ще  в  Декларації  про  державний  суверенітетУкраїни, прийнятий  Верховною  Радою  Української  РСР  16  липня  1990 року . Державний  суверенітет – важлива  ознака, окреслена  ще  в  Декларації  про державний  суверенітет держави, верховентства  державної  влади  всередині  країни  та  її  незалежність  у  зовнішньополітичній  сфері.

         Можна  без  перебільшення  сказати, що  народ  відіграв  головну  і  визначальну  роль  у  розв’язанні  фундаментальної  проблеми, якою займалося  багато  державних  і  недержавних   структур, -  проблеми створення  нової  України .  Поза  всена-родним  виявленням  зусилля  інших суб’єктів  на  шляхах  побу-дови справді  суверенної  держави, безперечно  були  б  усклад-ненні .  Вкажемо,зокрема, що  загалом  іноземні  держави  офі-ційно визнали  незалежність  України  тільки  після  референдуму . 

         Викладене  підводить  до  висновку, що  має  не  лише теоретичне  значення, а  й  одночасно  орієнтований  на форму-лювання  і  розвиток  відповідної  практики  державно — правового будівництва. Він  полягає  у  визначенні  необхідності  подаль-шого забезбечення  примату  народу  України  у  вирішенні  всіх  центральних питань  державного  і  громадського  життя   як  на  сучасному  етапі ,  так і  на  перспективу .

Гарантувати  і забезпечувати  на  практиці істинність народного  суверенітету  тепер  уже  у принципово  інших  умовах — умовах  відродженної  народом  державності — одне з  глобальних   завдань, розв’язання якого  обов’язкове  для демократичного  розвитку  молодої  держави  і  суспільства, досягнення  нової якості  життя  людей .  Народний  суверенітет – повновладдя  народу, тобто наявність  засобів  і  механізмів, що  забезпечують  реальну  участь населення  в  управлінні  справами  держави  і  суспільства; визнання  народу єдиним  джерелом  влади .

Національний суверенітет – повновладдя  нації, її  політична  свобода, право  і  реальна можливість  визначати  характер  свого  національного  життя, аж  до відокремлення  та  утворення  самостійної  держави .

Всі  три  види суверенітету, без  наявності  яких  не  може  бути  справжньої  демократичної держави, дістали  своє  закріплення  в  Декларації  про  державний  суверенітет України .

Вінцем багатовікових  державотворчих  пошуків  українського  народу  стало  прийняття Верховною  Радою  Української  РСР  24  серпня  1991 року  Акта  проголошення незалежності  України .

У  цьому історичному  документі  закріплювалися  неза-лежність  України  і  створення  самостійної  української  держави,яка  дістала  офіційну  назву  “ Україна ”.  Проголошувалися  неподільність та  недоторканість  території  України, а  також  те, що  віднині  на  цій території  мають  чинність  виключно  Конституція  і  закони  України .

Згідно  з чинним  на  той  час  законодавством  питання  про  реалізацію  права  народу України  на  самовизначення  виходило  за  межі  компетенції  Верховної  Ради УРСР  і  мало  вирішуватися  включно  всеукраїнським  референдумом .  Тому того  самого  дня, 24  серпня  1991року  крім  Акта  проголошення  незалежності  України, було  прийнято постанову  Верховної  Ради  УРСР  “ Про  проголошення  незалежності  України ”.

Після проголошення  результатів  референдуму, коли  “ так ” Акту  проголошення незалежності  України  сказали  90,32  %  громадян, почалася  хвиля дипломатичного  визнання  України  як  незалежної  держави .

Заснована  в 1991  році  нова  українська  держава  мала  свою  конституцію, роль  якоі виконувала  колишня  Конституція  УРСР  1978  року  радикально  доповнена  і змінена  у  світлі  нових  реалій  державного  будівництва .

Проте  така Конституція  України, створена  на  зовсім  іншій  політико — правовій  основі, навіть  після  всіх численних  змін  і  доповнень  могла  бути  лише  тимчасовим  Основним Законом  держави .  Тому  в  Україні  активно  йшов  процес   підготовки нової  Конституції  України .

28  червня 1996  року  о  9  годині  30  хвилин  було  прийнято  Основний  Закон  України.  Від  тоді  28  червня   оголошено  державним  святом — Днем  Конституції України .

Після прийняття  Конституції  України  її  текст  ще  кілька  днів  проходив  мовно –термінологічну  експертизу, і  після  чого  був  офіційно  оприлюднений. Але набула  чинності  Конституція  України  вже  з  28  червня  1996  року .

З  прийняттям нової  Конституції  України  процес  юридичного  оформлення  української державності  можна  вважати  в основному  завершеним, хоча  ряд  важливихпитань  ще  потребують  свого  вирішення .

  

    

                                                                                                     

                                                                                                     

                                                                                                     
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                              

Розділ  I

Поняття  та  види  правоохоронних органів  України .

Механізм держави – це  система  органів  і  установ, посередництвом  яких здійснюється  виконання  внутрішніх  і  зовнішніх  функцій  держави. Як правило  це — представницькі установи  або  законодавча  влада, виконавчо — розпорядчі  органи,неурядові  інстанції  та  судові  інстанції, органи  громадського  порядку та  державної  безпеки, збройні  сили .

У  механізмі нашої  держави  особливе  місце  посідають  органи  держави  спеціального призначення  ( контрольні  та  правоохоронні  органи, місця  позбавлення  волі, збройні  сили  тощо ).  Їх  можна  розглядати  як  окрему  ланку  механізму держави, вже  звичного  поділу  на  законодавчу, виконавчу, судову  влади . Прихильниками  чітких  юридичних  конструкцій  здебільшого  вважають ці органи  належними до сфери  виконавчої  або  в  осному  до  виконавчої  і частково  до  судової  влади .

Серед  органів спеціального  призначення  юридична  наука  приділяє  особливу  увагу  так званим  правоохороним  органам .  Звичайно   у  дослівному  розумінні  “правоохоронну  діяльність ”  ( забезпечення законності  та  охорона  правопорядку  в  суспільстві, боротьба  з правопорушниками, охорона  законних  прав  та  інтересів  громадян,юридичних  осіб, суспільства  і  держави  в  цілому )  мають  вести буквально  всі — громадяни, юридичні  особи, органи  законодавчої,виконавчої  і  судової  влади  тощо .  Але  для  переважної  більшості  суб’єктів  суспільних  відносин  подібна діяльність  не  є  основною .

Отже правоохоронними  органами  слід  вважати  державні  органи, основною  (спеціальною )  функцією  яких  є  забез-печення  законності  та  охорона  правопорядку, боротьба  з правопорушеннями, охорона  законних  прав  та  інтересів  громадян,юридичних  осіб, суспільства  і  держави  в  цілому .

Характерними рисами  правоохоронних  органів  є :

а)  здійснення  ними  зазначених  вище функцій, які  в  сукупності  називають  правоохоронною  функцією ;

б) наявність  у  них  для  виконання зазначених  функцій  відповідних державно — владних повноважень,зокрема  можли-вості  видавати  правові  акти  ( в  основному  індивідуального характеру ), обов’язкові  для виконання  тими, кому  вони  адресовані ;

в) можливість  безпосередньо  застосовувати різні  заходи  примусу  ( затримання  особи, арешт, позбавлення  волі  тощо );

г) перебування  їх  діяльності  під  особливим державним  контролем  і  наглядом, здійснення  лише  на  основі  закону  й  у встановленому  ними  порядку .

Традиційно  до числа  правоохоронних  органів  відносять  суд, прокуратуру, органи  юстиції, внутрішніх  справ, державної  безпеки  тощо .  Досить  часто  суди  як органи  правосуддя  згадуються  в  нормативних  документах  окремо  ( у  слово-сполученнях  типу  “ судові  і  правоохоронні органи ” ) .

До  системи правоохоронних  органів  прилягають  деякі  інші  державні  установи  і  громадськіорганізації, які  відповідно  до  законодавства  поділенні  значними повноваженнями  у  сфері  правоохоронної  діяльності, хоча  в  цілому  їхні функції  не  зводяться  до  останньої, а  також  не  забезпечуюються можливістю  застосування  державного  примусу .  Серед  таких  установ  і організацій  слід  звернути  особливу  увагу  на  органи  юстиції  та адвокатуру.

Прокуратура України .

Назва  “прокуратура ”  походить  від  латинського  procuro -  піклуюсь, забезпечую, запобігаю, що  вже  дає  повне уявлення  про  її  завдання .

Прокуратура України  становить  єдину  систему, на  яку  покладаються :

-    підтримання  державного  обвинувачення  в  суді ;

-    представництво  інтересів  громадянина  або  держави  в  суді  у випадках, визначених  законом ;

-    нагляд  за  додержанням  законів  органами, які  проводять  опе-ративно — розшукову  діяльність, дізнання, досудове  слідство;

-    нагляд  за  додержанням  законів  при  виконанні  судових  рішень .

Вищий  нагляд за  додержанням  і  правильним  засто-суванням  законів  Кабінету  Міністрів України, міністерствами, державними  комітетами, відомствами, іншими органами  даржавного  і  господарського  управління  та  контролю, Урядом Автономної  Республіки  Крим, місцевими  радами  народних  депутатів, їх виконавчими  і  розпорядчими  органами, військо-вими  частинами, політичними партіями, громадськими  органі-заціями, масовими  рухами, підприємствами,установами  і  організаціями, незалежно  від   форм  власності, підпорядкова-нності та  приналежності, посадовими  особами  та  громадянами  здійснюється Генеральним  прокурором  України  і  підпорядко-вуваними  йому  прокурорами .

Діяльність органів  прокуратури  спрямована  на  всемірне  утвердження  верховенства  закону, зміцнення  правопорядку  і  має  своїм  завданням  захист  від неправомірних  посягань :

1)   закріплених  Конституцією  України  незалежності  республіки, суспільного  та  державного  ладу, політичної  та економічної                                   системи, прав  національних груп  і   територіальних  утворень

2)   гарантованих  Конституцією, іншими  законами  України  та міжнародними  правовими  актами  соціально — економічних, політичних,особистих  прав  і  свобод  людини  та  громадянина ;

3)   основ  демократичного  устрою  державної  влади, правового  статусу місцевих  Рад  народних  депутатів, органів  терито-ріального  громадського самоврядування .

Основними функціями  прокуратури  є :

1)   нагляд  за  додержанням  законів  усіма  органами, під-приєствами,установами, організаціями, посадовими  особами  та  громадянами ;

2)   нагляд  за  додержанням  законів органами, які  ведуть  боротьбу  із злочинністю  та  іншими  правопорушеннями  і  розслідують  діяння  що  містять ознаки  злочину ;

3)   розслідування  діянь, що  містять  ознаки  злочину ;

4)   підтримання  державного  обвинувачення, участь  у  роз-гляді  в судах  кримінальних, цивільних  справ  та  справ  про  адміністративні правопорушення  і  господарських  спорів  у  арбітражних  судах ;

5)   нагляд  за  виконанням  законів  у  місцях  тримання, затри-маних, попереднього  ув’язнення, при  виконанні  покарань  та застосування  інших  заходів  примусового  характеру, які  призначаються судом ;

6)   нагляд  за  додержанням  законів  органами  військового  управ-ління, військовими  об’єднаннями, з’єднаннями, частинами, підрозділами, установами  і  військовими навчальними  закла-дами  та посадовими  особами  Збройних  Сил, Прикордонних  військ, Національної гвардії, Управління  державної  охорони,  Служби  безпеки  України  та  інших  військових  формувань,дислокованих  на  території  України .

  Прокуратура бере  участь  у  розробленні   органами  дер-жавної  влади  заходів запобігання  злочинам   та  іншим  право-порушенням  ,  у  роботі  по вдосконавленню   та  розясненню  за-конодавства .  На   прокуратуру  не можуть  покладатися  функції ,  не  передбаченні   законами  України .

Систему органів    прокуратури   становлять:   Генеральна    прокуратура  України , прокуратури  Автономної  Республіки   Крим ,  областей   ,  міст  Києва  і Севастополя, міські ,  районні ,  а  також  військові  прокуратури .

Генеральну прокуратуру    України  очолює   Генеральний   прокурор  України, який спрямовує  роботу  всіх  органів  прокуратури  і  здійснює  контроль  за їхньою  діяльністю .

Органи внутрішніх  справ .

Систему органів  внутрішніх  справ  України  складають   Міністерство  внутрішніх справ  України ,  та  його  головні  управління ,  управління  і  відділи  в Автономній  Республіці  Крим  ,  областях , районах ,  містах ,  а  також підрозділи  міліції ,    пожежної  охорони ,  внутрішні  війська  ,  виправно — трудові  установи  ,  навчальні  заклади  та  інші  підвідомчі  їм  підрозділи.

Органи внутрішніх  справ   забезпечують   громадський  порядок ,  попереджують , розкривають  і  розслідують  право-порушення, злочини ,  виправляють  і перевиховують  засудже-них, забезпечують  пожежну  безпеку   та  безпеку дорожнього руху  .

Важливою структурною  одиницею  органів  внутрішніх  справ  є  міліція .   Її  правовий статус  визначає   Закон  України  “Про  міліцію ”  від  20  грудня  1990 року.

Відповідно  до закону  міліція  -  це  державний  озброєний орган  виконавчої  влади ,  якийзахищає  життя, здоров’я , права  і  свободи  громадян , власність ,  природне  середовище ,  інтере-си  суспільства  і  держави  від протиправних  посягань .

Основним завданням  міліції  є  :  забезпечення  особистої безпеки  громадян ,  захист їх  прав  і  свобод ,  законних  інте-ресів ,  запобігання  і  припинення правопорушень , виявлення  і  розкриття  злочинів, розшук  осіб, які  їх вчинили, забезпечення  безпеки  дорожнього  руху ,  захист  власності  від злочинних  посягань ,  виконання  кримінальних  покарань  і  адміністративних стягнень .

Міліції  для виконання  покладених   на  неї  обов’язків  надаються  права:

1)  вимагати  від  громадян  і  службових  осіб,  які  порушують  громадський  порядок ,  припинення  правопорушень  та  дій,що  перешкоджають  здійсненню   повноважень  міліції ,  виносити  на  місці усне  попередження  особам ,  які  допустили  малозначні  адміністративні порушення ,  а  в  разі   невиконання  зазначених  вимог  застосувати передбаченні  цим  законом   заходи  примусу ;

2)  перевіряти  у  громадян   при  підозрі  у  вчиненні   правопорушень документи ,  що  посвідчують  їх  особу ,   а  також  інші  документи , необхідні  для  з’ясування питання  щодо  додержання  правил, нагляд  і  контроль   за   виконання яких   покладено  на  міліцію ;

3)   викликати  громадян  і  службових  осіб  у  справах  про  злочини  та у  зв язку  з  матеріалами, що  знаходяться    в  її  провадженні, в  разі ухилення  без  поважних  причин  від  явки  за  викликом, піддавати  їх приводу  у  встановленому  законом  порядку ;

4)   виявляти  і  вести  облік  осіб, які  підлягають  профілактич-ному впливу  на  підставі  та  в  порядку, встановлених  законодавством, виносити їм  офіційне  застереження  про  неприпустимість  протиправної  поведінки ;

5)   затримувати  і  тримати  у  спеціально  відведених  для  цього приміщеннях: осіб, підозрюваних  у  вчиненні  злочину, обвинувачених, якіпереховуються  від  дізнання, слідства  чи суду, засуджених, які  ухиляються  від  виконання  криміналь-ного  покарання, — на  строки  і  в  порядку, передбачених  законом ;

6)   складати  протоколи  про  адміністративні  правопорушення, проводити особистий  огляд, огляд  речей, вилучення   речей  і  документів,застосовувати  інші  передбачені  законом  заходи  забезпечення  провадження  усправах  про  адміністративні  правопорушення ;

7)   у  будь — який  час  доби  безперешкодно  входити    на  територію  і   в  приміщення  підприємств ,  установ  та орга-нізацій, в  житло громадян  з  метою  припинення  злочину ,  при  переслідуванні  злочинця ,  а також  при  стихійному  лихові ( пожежа, руйнування  тощо ) ;

8)   при  виконанні  своїх  обов’язків  по  охороні  правопорядку  застосовувати  фізичну  силу , спеціальні засоби  та  вогне-пальну зброю ,  якщо  виникає  безпосередня загроза  життю  або  здоров’ю громадян  чи  працівників  міліції  особисто ;

9)   користуватися  безплатно  всіма  видами  громадського  тран-спорту  міського, приміського ,  місцевого сполучення  ( крім  таксі )  а  також  попутним  транспортом ;

10)   використовувати  безперешкодно  транспортні  засоби ,  що  належать підприємствам ,  установам, організаціям  і  громадянам  ( крім  транспортних засобів  дипломатичних ,  консульських   та  інших  представників  іноземних держав, міжнародних  організацій ,  транспортних  засобів  спеціального призначення ) ,  для  проїзду  до  місця  події ,  стихійного  лиха,    доставки  в  лікувальні  заклади  осіб,які  потребують  невідкладнї  медичної  допомоги ,  для  переслідування  право-порушників та  їх  доставки  в  міліцію .

На  службу  до міліції  приймаються  на  контрактній  основі  громадяни ,  які здатні  за своїми  особистими  і  діловими, моральними  якостями ,  освітнім  рівнем , фізичною  підготовкою  і  станом  здоров'я   виконувати  покладені на  міліцію  завдання .  Працівник  міліції  приносить  присягу .  Він перебуває  під  захистом  закону .  Законом  гарантується   захист  життя , здоро-  в’я ,  честі  ,  гідності,  майна  працівника  міліції ,  членів  його  сім’ї  від  злочинних  протиправних  дій .  Держава  гарантує  працівникам міліції  соціальний  захист .

Міліція складається  з  підрозділів :  кримінальної  міліції ,  міліції  громадської безпеки, транспортної  міліції, державної  автомобільної  інспекції ,  міліції охорони ,  спеціальної  міліції .

Основним завданням  Міністерства   внутрішніх  справ  України  є :

1)   організація  і  координація  діяльності  органів  внутрішніх  справ  позахисту  прав  і  свобод  громадян, інтересів  суспільства   і держави  від  протиправних посягань ,  охороні  громадського  порядку  і  забезпеченню  громадської безпеки ;  

2)   участь  у  розробці  та  реалізації  державної  політики  щодо боротьби  із  загальною  кримінальною    та  організованою  злочинністю ;

3)   забезпечення  і  запобігання  злочинам ,  їх  припинення ,  розкриття і  розслідування ,  розшуку  осіб, які  вчинили  злочини ,  вжиття  заходів до  усунення  причин  і  умов ,  що  сприяють    вчиненню  правопорушень ;

4)   визначення   основних  напрямків  удосконалення  роботи  органів внутрішніх  справ, надання  їм  організаційно — методичної  та  практичної допомоги ;

5)   забезпечення  виконання  кримінальних  покарань, участь  уресоціалізації  засуджених ;

6)   організація  роботи, пов’язаної із  забезпеченням  безпеки  дорожнього  руху  та  пожежної  безпеки ;

7)   забезпечення  законності  в  діяльності   працівників  івійськовослужбовців .

            

Служба безпеки  України .

 

Правовий статус  Служби  безпеки  України  визначається  Законом  України  “Про  Службу безпеки  України”  від  25  березня  1992  року ,  який  складається  з таких розділів: “Загальні положення”,  “Система  організація  діяльності  Служби безпеки  України”, “Повноваження  Служби  безпеки  України ” ,  “Соціальний і  правовий  захист  військовослужбовців  і  працівників   Служби  безпеки України ”, “Контроль  і  нагляд  за  діяльністю  Служби  безпеки  України” , “Відповідальність  за  правопорушення  у  сфері  діяльності  Служби  безпеки України” .

Закон  закріплює,  що Служба  безпеки  України — це  держав-ний  правовий   охоронний  орган спеціального  призначення, який  забезпечує  державну  безпеку  України .                                                                     

На  службу безпеки  України  покладається  у  межах  визначеної  законодавством компетенції :

1)   захист  державного  суверенітету, захист  незалежності  України ;

2)   захист  конституційного  ладу, територіальної  цілісності,економічного, науково — технічного  і  оборонного  потенціалу  України ;

3)   захист  законних  інтересів  держави  та  прав  і  свобод  громадян від  розвідувально — підривної  діяльності  іноземних  спеціальних  служб, з боку  певних  злочинних  організацій, груп  людей  чи  навіть  окремих  осіб ;

4)   попередження, виявлення, припинення  та  розкриття  злочинів  проти миру  і  безпеки  людства, тероризму ;

5)   боротьба  з  організованою  злочинністю  у  сфері  управління  і економіки, мафією  і  корупцією, які  створюють  загрозу  життєво — важливим інтересам  України .

  Служба безпеки  України  відповідно  до  своїх  основних  завдань  зобов’язана :

1)   здіснювати  розвідувальну  та  інформаційно — аналітичну  роботу  в інтересах  ефективного  проведення  органами  державної  влади  та  управління внутрішньої  і  зовнішньої  діяльності, вирішення  проблем  охорони, інших питань, пов’язаних  з  національною безпекою  України ;

2)   виявляти, припиняти  та  розкривати  злочини, розслідування  яких віднесено  до  компетенції  згідно  закону ;

3)   здійснювати  контррозвідувальні  заходи  з  метою  попе-редження ,виявлення, припинення  і  розкриття  будь — яких  форм  розвідувально — підривної  діяльності  проти  України ;

4)   брати  участь  у  розробці  і  здійсненні  заходів  щодо  захисту державних  таємниць  України ;

5)   забезпечувати  захист  особистої  безпеки  громадян ;

6)   сприяти  прикордонним  військам  в  охороні  державного  кордону ;

7)   забезпечувати  засекреченим  і  шифровим  зв’язком  державні  органи  України  і  посадових  осіб  відповідно  до переліку, який  встановлюється  урядом  України .

Діяльність Служби  безпеки  України  здійснюється  на  основі  дотримання  прав  і свобод  людини .  Органи   і  співробітники  Служби  безпеки   України  повинні   поважати   гідність  людини  і  виявляти  до  неї  гуманне  ставлення, не допускати   розголошення  відомостей   про  особисте  життя  людини .  У  виняткових випадках   з  метою  припинення    та  розкриття   державних  злочинів  окремі  права   та  свободи  особи  можуть  бути  тимчасово  обмеженні  у порядку  і  межах, визначених  Конституцією  та  законами  України .

Неправомірнеобмеження законних  прав  та  свобод  людини  неприпустиме  і  тягне  за собою  відповідальність  згідно  з  законодавством .  Органи  Служби безпеки України в  разі  порушення  його  співробітниками   при  виконанні  службових обов’язків   прав  чи  свобод людини   повинні  вжити  заходів  до  поновлення  цих  прав  та свобод,відшкодування  заподіяної  моральної  і  матеріальної  шкоди, притягнення винних  до  відповідальності .

Служба  безпеки України  на  вимогу  громадян  України  у  місячний  строк  зобов’язана  дати  їм  письмове  пояснення  з приводу  обмеження  їх  прав  чи  свобод. Такі  особи  мають  право  оскаржити  до  суду   неправомірні  дії посадових   осіб  та  органів  Служби  безпеки  України .

Службі  безпеки України, її  органам  і  співробітникам  для  використання  покладених  на них обов’язків  надається  право :

— вимагати  від  громадян  та  посадових осіб  припинення   правопорушень  і  дій ,  що  перешкоджають  здійсненню повно-важень  Служби  безпеки  України ,  перевіряти  у  зв’язку  з   цим  документи ,  які  посвідчують їх  особу, а  також  проводити  огляд  осіб ,  їх  речей  і  транспортних засобів ,  якщо  є  загроза  втечі  підозрюваного   або  знищення   чи приховування  речових  доказів  злочинної  діяльністі ;   

— подавати  органам  державного  управління обов’язкові  для  розгляду пропозиції  з  питань  національної  безпеки  України ,  в  тому  числі  про припинення  роботи ,  пов’язаноїз  державними  таємницями ,  яка  виконується  з  порушенням  встановлених правил ;

— одержувати  на  письмовий  запит керівника  відповідного  органу  Служби  безпеки  України  від  міністерств  і устанонов, організацій, військових  частин, громадян  та  їх  об’єднань  дані  і  відомості, необхідні  для забезпечення  державної  безпеки  України, а  також  користуватись  з  цією метою  службовою  документацією  і  звітністю;

— входити  у  порядку, погодженому  з адміністрацією  підпри-ємств, установ  та  організацій  і  командуванням військових  частин, на  їх  територію  і  в  службові  приміщення;

-                - мати  слідчі  ізолятори  для  утримання  осіб,взятих  під  варту  та  затриманих  органами  Служби  безпеки  України ;       

— морально  і  матеріально  заохочувати співробітників  Служби  безпеки  України  та  інших  осіб  за  заслуги  по забезпеченню  державної  безпеки; представляти  їх  у  встановленому  порядку до  державних  нагород ;    

— безплатного  проїзду  всіма  видами міського  пасажирського  транспорту  загального  користування  ( крім  таксі ), залізничного  та  водного  транспорту  приміського  сполучення  та автобусами  приміських  маршрутів, а  також  попутним  транспортом .

Служба  безпеки України  у  своїй  діяльності  підпоряд-кована  Президенту   і  підконтрольна Верховній  Раді  України .

Постійний контроль  за  діяльністю  Служби  безпеки  України, дотримання  нею законодавства  здійснюється  постійною  комісією  Верховної  Ради  України  з питань   оборони  і  державної  безпеки .

Контроль  за діяльністю  Служби  безпеки  здійснюється   з  боку  Президента  України. Вищий  нагляд  за  додержанням  і  правильним засуванням  законів  Службою  безпеки  України  здійснює  Генеральний прокурор  України  та  підпорядковані  йому  прокурори .

Кадри  Служби безпеки  України  складають :

а)  співробітники – військовослужбовці ;

б) працівники, які  уклали  трудовий  договір  із Службою  безпеки України .  

в) військовослужбовці  строкової  служби.

До  органів Служби  безпеки  України  приймаються   на  конкурсній, добровільній,договірній  основі  громадяни  України,  здатні  за  діловими  та  моральними якостями, освітнім  рівнем  і  станом  здоров’я  ефективно  виконувати  службові  обов’язки .

Держава забезпечує  соціальний, правовий  захист  військовослужбовців  і  працівників Служби  безпеки  України. Вони  перебувають  під  захистом  закону.Недоторканість, честь  і гідність, життя  і  здоров’я  співробітників  Служби  безпеки  України  від  злочинних  посягань охороняється  законодавством.

Митні органи .    

Важливим напрямом  державної  діяльності  є  митна  справа,  яка  включає  в  себе встановлення  порядку  та  організацією   пе-реміщення  через  митний  кордон  України  товарів  і  предметів , обкладання  митом, оформлення, здійснення  контролю  та  інших  доходів щодо  реалізації  митної  політики  в Україні .

Митні  органи України  складають  єдину  систему, яка  включає  державну  митну  службу України, регіональні  митниці, митниці, спеціалізовані  митні  управління та  організації .

Законодавством встановлюється  компетенція  митних  органів  щодо  виконання  таких  функцій:  захисту  економічних   інтересів  України; забезпечення  виконання  зобов’язань, які  випливають  з  міжнародних договорів  України  стосовно  митної  справи, митного  оформлення  товарів та  інших  предметів, що  переміщуються  через  митний  кордон  України ; боротьби  з  контрабандою  та  іншими  порушеннями  митних  правил .

Митні  органи України  при проведенні  в  життя  митної  політики  розв’язують  такі  основні  завдання :

1)   захист  економічних  інтересів  України ;

2)   контроль  за  додержанням  законодавства  України  про      митну справу ;

3)   забезпечення  виконання  зобов’язань, які  випливають  з  між-

народних договорів  стосовно  митної  справи ;

4)   використання  засобів  митно — тарифного  та  позатарифного регулювання  при  переміщенні  через  митний  кордон  України  товарів  та інших  предметів ;

5)   вдосконалення  митного  контролю  і  оформлення  товарів  і 

     інших  предметів, що  переміщуються  через  митний  кордон    України ;

6)   комплексний  контроль  разом  з  національним  банком  України   за валютними  операціями ;

7)   здійснення  заходів  щодо  захисту  інтересів  споживачів  і додержання  учасниками  зовнішньоекономічних  зв’язків  дер-жавних   інтересів  на  зовнішньому  ринку ;

8)   створення  сприятливих  умов  для  прискорення  товарообігу  та пасажиропотоку  через  митний  кордон  України ;

9)   боротьба  з  контрабандою  та  порушеннями  митних  правил ;

10)   співробітництво  з  митними  органами  зарубіжних  країн ,  а   також міжнародними  організаціями  з  питань  митної  справи ;           

11)   ведення  митної  статистики .

Органи  митної служби  України  виконують  такі  основні  функції: фіскальну, інформаційну та  правоохоронну .

Завдання фіскальної  полягає   в  зборі  мита  за експортно — імпортні  операції, а також  оформлення  документів  юридичних  та  фізичних  осіб ,  яке обкладається  митним  збором .

Завдання інформаційної  функції  полягає  у  зборі  інфор- мації  обробці  та поширення  статистики  серед  відповідних  державних  структур .  Це  дає можливість  чіткіше  прогнозувати  і  контрулювати  стан  економічних  зв’язків   ,  активно  впливати на  ці  процеси .

Завдання правоохоронної  функції  полягає  у  боротьбі  із  злочинністю  передусім   з таким  явищем ,  як  контробанда  ( тоб-  то  незаконне  перевезення  зброї , наркотиків ,  культурних  цінностей) .  З  1991  року  діє  державний  митний комітет  України. У своїй  діяльності  митна  служба  України  керується Митним  кодексом   та  законами   України .

Митні органи України  становлять систему  органів  управ-ління  митною  справою ,  яка включає :  Державний  митний  комітет ( створюється Президентом  України  ) ; територіальні  митні  управління  ( створюються  Кабінетом  Міністрів України ); інші  митні  установи ( митні  пости ).

 Митна  справа в  Україні  регулюється :  а) Митним  кодек-сом  України ;  б) Законом  України “Про  Митну  справу  в Україні 1991рік ” ;  в)  Закон   України  “Про  єдиний  митний  тариф ” ;  г) Декретами Уряду  України ;   д)  іншими  актами  чинного  законодавства  України .

  

Органи охорони  державного  кордону.

Головним завданням  Прикордонних  військ  України  є  забезпечення  недоторканості  державного кордону  України  на  суші ,  морі ,  річках, озерах ,  та  інших  водоймах України ,  а  також  охорона  економічної  зони  України .

При  виконанні покладених  на  них  завдань  Прикордонні  війська    України  зобов’язані  :    

— припиняти  будь — які  спроби  незаконного  проходження  державного  кордону  України  на  місцевості ;

-   відбивати  вторгнення  на  територію України  озброєних  формувань, припиняти  збройні  та  інші  провокації  на державному  кордоні України, захищати   від  злочинних  посягань  населення  і  власність  всіх  її  формах ;

— відвертати  і  недопускати  перетинання державного  кордону  України  особами  і  транспортними  засобами  поза пунктами  пропуску   або  іншими  незаконними  способами  ,  виявляти  і затримувати  порушників  державного  кордону  України ;

-  здійснювати   у  встановлених  пунктах  і  встановленому  порядку  при  наявності   належно  оформлених    документів пропуск  через  державний  кордон  України   осіб ,  транспортних  засобів  , вантажів  та  іншого  майна ;

— здійснювати  спільні  заходи  із  Службою  національної  безпеки  України в  межах  наданої їм  компетенції  з  питань  охорони  державного  кордону  України, а  також контрулювати   самостійно  чи  разом  з  органами  внутрішніх  справ  підтримання внутрішнього  режиму  ;

— контролювати  разом  з  органами внутрішніх  справ ,  керів-ництвом   аеропортів ,  відкритих  для міжнародних   польотів, прикордонних  залізничних  станцій, морських  і річкових  пор-тів, служб  міжнродних  автомобільних  перевезень    додержання встановленого  режиму  в  пунктах  пропуску  через  державний  кордон  України;

— здійснювати  контроль  за  додержанням усіма  невійськовими  суднами  і  військовими  кораблями  встановленого порядку   плавання  та  перебування  в  територіальному  морі  України,внутрішніх  водах  України, а  також  частині  вод  прикордонних  річок,озер  та  інших  водойм , що  належать  Україні.

Прикордоні війська  України  мають  право:

1)  розташовувати  прикордонні  наряди, пересуватися  при  ви-конанні  службових  обов’язків  по будь-яких  ділянках  місцевості;

2)  вести  дізнання  у  справах  про  порушення  державного  кордону України, здійснювати  оперативно — розшукову  діяльність  відповідно  до чинного  законодавста;

3)  здійснювати  адміністративне  затримання  осіб, які  порушили  режим державного  кордону  України, прикордонний  режим  або  режим  у  пунктах пропуску  через  державний  кордон   на  строк  до  трьох  годин  для  складання протоколу, а  в  необхідних  випадках  для  встановлення  особи  і   з’ясовування  обставин  порушення – до  трьох діб  з  пові-домленням  про  це  письмово  прокурора  протягом   двадцяти чотирьох  годин  з  моменту   затримання   або  на  строк  до десяти   діб  з санкції  прокурора ,  якщо  порушники  не  мають  документів  ,  які  посвідчують  їх  особу ,  піддавати  затри-маних  особистому  оглядові ,  а також   оглядати  і  при  необхідності  вилучати    наявні  при  них  речі ;

4)  тримати осіб  підданих  адміністративному  затриманню  в  ізоляторах тимчасового  тримання  або  інших  приміщеннях ,  спеціальнообладнених   для цих  цілей .  Про  кожний  випадок адміністративного  затримання  , особистого  огляду  затри-маного ,  огляду  і  вилучення  речей  ,  що  є  при ньому, складається  протокол  і  повідомляється  прокурору ;     

5)   перевіряти  у  осіб, які  прямують  через  державний  кордон  України,  документи  на  право  в’їзду в  Україну  або  виїзду  з України ,  робити  в  них  відповідні  відмітки   і при  необхідності  їх  вилучати  ,  не  пропускати  через  кордон  осіб, які немають  дійсних  документів  на  право в’їзду   в  Україну   або  виїзду  з  України ,  до  належного оформлення  ними  документів    на  право  перетинання   державного  кордону України    або  до  уточнення   обставин  втрати  документів   громадянами України  в  період  перебування   за  кордоном   і  встановлення  їх  особи ;

6)  здійснювати  у  встановленому  порядку  самостійно  або  спільно  з  митними установами  огляд  вантажів  та  іншого  майна  осіб  ,  які  прямують  через державний  кордон  України 

7)  проводити  у  встановленому  порядку  огляд  транспортних  засобів , що  прямують   через  державний  кордон   України  і   вантажів ,  що  на  них перевозяться  ,  супроводжувати   транспортні  засоби, прикордонними  нарядами;

8)  Здійснювати  інші  дії  щодо  охорони  державного  кордону  України , економічної  зони   відповідно  до  законодавства   України ,  її міжнародних   договорів .  У  необхідних  випадках  зв’язаних  з  розшуком і   затримання  порушників  державного  кордону  України ,  Прикордонні війська  України  можуть  здійснювати   на  території  України  надані  їм права   і  за  межами  зазначених  у  цій  статті   територій, прикордонної смуги  і  пунктів  пропуску  через  державний  кордон   України .

4  лютого  1991 року  був  прийнятий   Закон  України “Про  прикордонні  війська  України”.

Центральним органом  управління   Прикордонних  військ  України  є  Державний   комітет   у  справах  оборони   державного кордону  України .  Організаційна  структура  Прикордонних військ визначається  в порядку  встановленому  Кабінетом  Міністрів  України .

 

Органи  юстиції  України .

 

Систему органів  юстиції  складають :  Міністерство  юстиції  України ,  Міністерство юстиції  Автономної   Республіки  Крим ,  обласних  управлінь  юстиції,Київської  та  Севастопольської  міських  ,  районних ,  районних  у  містах Київі  та Севастополі   державних  адміністрацій, як  правило ,  включають також  нотаріальні  контори ( державні  і  приватні ), органи  реєстрації актів  громадського  стану  ( РАГСу )  інші  служби  міністерства  юстиції .

Міністерство юстиції  України  є  центральним  органом  державної  виконавчої  влади , входить  ло  складу   Кабінету  Міністрів   України .  Дане  міністерство очолює   Міністр, який  призначається   відповідно  до  Конституції  України .  Міністр  юстиції  України  несе  персональну  відповідальність за виконання  покладених   на  Міністерство  завдань  і  здійснення  ним  своїх функцій . 

Міністерство юстиції  є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс, рахунок  в установах  банків ,  печатку  із  зображенням  державного  герба   України  ісвоїм  найме-нуванням.

Органи  юстиції виконують  такі  основні  завдання :

1)       зміцнення  законності, захист  прав  і  законних інтересів  громадян, юридичних  осіб; 

2)       вдосконавлювати  разом  з  іншими  правоохорониими органами  діяльність   по  боротьбі  із злочинністю, усувати   причини  і умови, які  сприяють  здійсненню  злочинної  діяльності  та  інших правопорушень ;

3)       правове  забезпечення  організації  та  діяльності судів  та  органів  юстиції ,  керівництвом  нотаріатом   та органами   РАГСу,судово — експертними  установами, контроль  за  діяльністю  адвокатури ;   

4)       сестиматизація  і  підготовка  пропозиції  прокодифікацію  законів  і  сприяння  її  удосконавленню ;

5)       надання  методичної  допомоги  підприємствам,установам, організаціям, місцевим  органам  державної виконавчої влади  у приведенні  їх  нормативних актів  у  відповідності  з  чинним  законодавством.

Нотаріат  вУкраїні  -  це система  органів  і  посадових  осіб, на  які  покладено обов’язки  посвідчувати  права, а  також  факти,  що мають  юридичне  значення  та  вчиняти   інші  нотаріальні  дії, з  метою  надання  їм  юридичної  вірогідності.

Виконання  нотаріальних  дій   в  Україні  та  за  її межами  покладаються  :

-  на  нотаріусів, які  працюють  в державних   нотаріальних  конторах  ,  державних  нотаріальних  архівах  або займаються  приватною  нотаріальною  діяльністю ( приватні  нотаріуси ).Нотаріальні  дії, які  вчинені  приватними  і  державними  нотаріусами ,  мають  однакову  юридичну  силу. Держава  залишає  за  собою  контроль  зазаконністю  здійснення  нотаріусами  обох  видів  їх  обов’язків   для  державних  і  приватних нотаріусів ;

-  на  уповноважених  на  це  посадових осіб  виконавчих   комитетів  сільських, селищних, міських  Рад  народних депутатів ( тобто  в  населених  пунктах ,  де  немає  нотаріусів ) ;

-  на  консульські  установи  України  за кордоном ,   а   у  випад-ках  ,  передбачених  чинним  законодавством , на дипломатичні  представництва  України .

Згідно  Закону України  “Про нотаріат” можна  виділити   чотири  групи  нотаріальних  дій :

-  нотаріальні  дії, направленні  на посвідчення  безспірного  права

-  нотаріальні  дії ,  направленні   на посвідчення  і  засвідчення  безспірних  юридичних  фактів ;

-  нотаріальні  дії ,  направленні  на надання  виконавчої  сили  платіжним  і  борговим  документам;

-  нотаріальні  дії ,  по  охороні спадкового  майна  і  документів  .

 Нотаріусом може  бути  громадянин  України , котрий  має вищу  юридичну  освіту , протягом  шести  місяців стажування   у  державній  нотаріальній  конторі   абоу  приватного  нотаріуса ,  склавши  кваліфікаційний  іспит  та  одержав свідоцтво  про  право  на  заняття нотаріальною  діяльністю .

Порівняно  з державним  нотаріусом  приватний  нотаріус  не може  оформляти   спадщину, не може вживати  заходів  до  охорони   спадкового  майна  ,  не  може  видавати свідоцтва  про  право  власності   на  частку  в  спільному  майні  подружжя  (в разі  смерті  одного  з  них  ) , не  може  накладати  і  скасовувати  заборону   відчуження   житлового будинку  ,  квартири ,  дачі ,  садового  будинку ,  гаража, земельної ділянки  ,  іншого  нерухо-мого  майна, не  може  посвідчувати  договори довічного  утрима-ння  ,  не  може   засвідчувати  справжність  підпису  на докумен-тах ,  призначених  для  дій  за  кордоном, а  також   посвідчувати  доручення  для  цієї  мети .     

Основним завданням   нотаріату  є :

— охорона  всіх  форм  власності, прав  і законних  інтересів  громадян  ,  юридичних  осіб ;

-  зміцнення  законності  і  правопорядку;

-  запобігання  правопорушення  шляхом правильного  і  своє-часного  посвідчення  договорів   та  угод ;

-  оформлення  спадкового  права;

-  учинення  виконавчих  написів  та  інших нотаріальних  дій .                                                             

Державні нотаріуси   в  Україні  посвідчують   угоди  (  дого-   вори ,  заповіти , довіреності ) ,  вживають  заходи  до  охорони  спадкового  майна ,  видають свідоцтва  про  право  на  спадщину ,   про  право  власності  на  частку  в спільному майні  подружжя  ,  про  придбання  жилих  будинків  з  прилюдних торгів , засвід-чують  вірність  копій  документів  і  виписок  з  них,справжність  підпису  на  документах, приймають  в  депозит  грошові  суми  і цінні  папери, вчиняють  виконавчі  написи, протести  векселів .

Акти громадського  стану – це  засвідчення  державного  факту  народження, смерті,одруження, розірвання  шлюбу, встановлення  батьківства, переміни  прізвища, імені, по-батько- ві. Вони  є  юридичними  фактами, з  якими  закон  пов’язує  виникнення, зміну  або  припинення відповідних  прав  та  обов’язків і  підлягають  обов’язковій реєстрації  в  органах  реєстрації   актів  громадського  стану  ( РАГСу ) .

 Завданням органів  РАГСу  є :

-  забезпечення повної, своєчасної  і  правильної  реєстрації  актів  громадського  стану ;

-   внесення  до актових  записів  необхідних  змін, доповнень  та  виправлень ;

-  поновнення втрачених  та  анулювання  повторно  складених  актових  записів ;

-  видача громадських  свідоцтв  про  реєстрацію ;

-  збереження архівного  фонду .

Реєстрація юридичних  фактів  проводиться  органами  РАГСу  в  книгах  спеціального зразка, які  є  єдиними  доказами  засвідчених  у  них  фактів, а громадянам  України  про  кожний  факт  реєстрації  акта  громадського  стану органами  РАГСу  видаються  відповідні  свідоцтва  ( свідоцтво  про  народження,  свідоцтво  про  одруження ).

Реєстрацію актів  громадського  стану  проводять :

-  відділи  РАГСу Міністерства  юстиції  Автономної  Республіки  Крим, управління  юстиції обласних, Київської  та  Севастопольської  міських, районних, районних  у містах  Києві  та  Севастополі  державних  адміністрацій ;

-  відділи  РАГСу виконавчих  комітетів  міських  районних  Рад  народних  депутатів, а  в сідьській  місцевості – виконавчі  комітети  сільських  і  селищних  Рад народних  депутатів ;

-  посадові особи  виконавчих  комітетів  сільських  та  селищних  Рад  народних  депутатів, яких  визначає  голова  Ради;

— консульські установи  та  депломатичні  представники  представництва  України  ( для громадян  України, які  проживають  за  кордоном ).

Адвокатура.

Відповідно до  Закону України  “Про  адвокатуру  ” від  19  грудня  1992  року  адвокатура  України  є  добровільне  професійне  громадське  обєднання , покликане   сприяти  захисту  прав, свобод  і  представляти   законні  і нереси  громадян, осіб  без  громадянства ,  юридичних  осіб ,  надавати  їм іншу  юридичну  допомогу.

Адвокати дають консультації  з  юридичних  питань ,  до-відки  щодо  законодавства  ; складають  заяви ,  скарги   та  інші   документи   правового  характеру ; здійснюють  представництво  в  суді ,  в  інших  державних  органах ;  перед громадянами   та  іншими  юридичними  особами  ;  надають  юридичну  допомогу підприємствам , установам ,  організаціям  ;  здійснюють  правове забезпечення  підприємницької  та  зовнішньоекономічної  діяльності  громадян і  юридичних  осіб, виконують  свої  обов’язки  відповідно  до  кримінально — процесуарного  законодавства  у процесі  дізнання  та  попереднього  слідства. Лише  адвокати  мають  право здійснювати  захист  підозрюваних  чи  обвинувачених  у  вчиненні  злочину .

Адвокат  має право  здійснювати  адвокатську  діяльність  індивідуально  або  об’єднуватися з  іншими  адвокатами  у  колегії  та  інші  адвокатські  об’єднання .

Стати адвокатом  можуть  лише  громадяни  з  вищою  юридичною  освітою  та  стажем роботи  за  юридичною  спеціальністю  не  менше  два  роки, які  склали відповідний  кваліфікаційний  іспит .

 

 

Судова влада .

  

Третя  за традиційною  послідовністю  гілка  державної  влади — судова  посідає  далеко не  останнє  місце  в  механізмі  держави .  Органи  судової  влади   мають свою  чітко  визначену   Конституцїєю  та законодавством  України компетенцію   і  дають  відносно  незалежно  від  органів  законодавчої  і виконавчої   влади ,  відіграючи  винятково  важливу  роль  у  загальній  системі стримувань  і  противаг ,  яка  передбачається   принципом  поділу  влади .

Здійснюється судова  влада  виключно  спеціально  створе-ними  для  цієї  мети  органами  -  судами  і  у  лише  їй  одній при-таманній   формі   -  шляхом  відправлення   правосуддя. Правиль-не відправлення  правосуддя  і   є   основним  завданням   судової  влади.Згідно  статті  124  Конституції  України  делегування  функцій   судів, а також  привласнення   цих  функцій    іншими  органами  чи  посадовими особами  не  допускається .

Правосуддя латинською  мовою  означає  “юстиція”  якому  так  багато  уваги  приділяється  в  юридичній   теорії  і  практиці   і  навіть  присв’ячено  спеціальний  розділ  Конституції  України .

Традиційно правосуддя  визначається ,   як  розгляд  і  вирі-шення  судами  кримінальних,  цивільних  та  інших  справ, що  здійснюється   в  особливій  процесуальній  формі, залежно від  характеру  тих  життєвих   ситуацій, які  вимагають  вирішень , розрізняють  види здійснення  правосуддя – конституційне ,  адміністративне,цивільне, кримінальне  судочинство .

Якщо  ж дещо  деталізувати  завдання  правосуддя, то  до  їх  числа  слід  включити :

-  захист  прав  і  свобод  людини  , законних  інтересів фізичних  та  юридичних  осіб ,  держави  в  цілому  шляхом  визнання  за  ними   в  результаті  судового  певних  справ ( права на  спадщину,  на  житлову  площу ,  на  спірне  майно ,  право  на поновлення  на  роботі ) ;    

— визначення  суб’єктів  правовідносин , винних   у  вчиненні  правопорушення ,  і  призначення  покарання  або  інших заходів, що  мають   бути  застосовані  щодо  порушників ;

— вирішення  правових  суперечностей  , насамперед  визнання  відповідності   або  не   відповідності  конкретних  оспорюваних  правових  актів  конституції  держави .

Окремо  у статті  129  Конституції  України    закріплені  ос-новні  засади  судочинства ,  порядку  судового  розгляду   справ:

— законність — справи  розглядаються  і вирішуються  судом  відповідно  до  закону, всі  учасники  судочинства  діють у  суворій  відповідності  до  їх  прав  і  обов’язків, встановлених  законом;

-    рівність  усіх  учасників  судового  процесу  перед  законом  і судом  ( до  всіх  застосовується  одне  і  та  саме  законодавство, ніхто не  має  при  цьому  ніяких  переваг  і  не  піддається  ніяким  обмеженням  у правах ) ;

-    забезпечення  доведенності  вини  ( у  разі, якщо  винну  особи не  доведено, вона  вважається  невинуватою; особа  не  зобов’я-зана доводити  свою  невиновність, її  вину  мають  доводити    органи, які висунули  обвинувачення ) ;

-    змагальність  сторін  і  свобода  в  наданні  ними  суду  своїх доказів  і  у  доведенні  перед  судом  їх  переконливості ;

-    гласність  судового  процесу  та  його  повне  фіксування технічними  засобами  ( розгляд  справ  в  усіх  судах  є  відкритим  за винятком, чітко  визначеним  законом ) ;

-    запезпечення  апеляційного  та  касаційного  оскарження  ріше-ння суду, крім  випадків, встановлених  законом  ( закріплюється  можливість учасників  судового  процесу  подати  скаргу  судам  вищого  рівня, які перевіряють  законність  і  обгрунтованність  винесених  вироків  і  рішень ) .

Статус суддів  визначається  Конституцією  України  і  спеціальним  Законом  України “ Про  статус  суддів ”  від  15  грудня  1992  року .  Судею  може  стати громадянин  України  віком  від  25  років, який  має  вищу  юридичну  освіту, стаж  роботи  у  галузі  права  не  менше  3  років, проживає  в  Україні не  менше  як  10  років  і  володіє  державною  мовою .

Особа, яка вперше  стає  суддею  призначається  на  посаду  Президентом  строком  на  5 років .  У  разі  успішного  виконання  своїх  обов’язків  протягом  цілого строку  суддя  обирається  Верховною  Радою  України  безстроково  і перебуває  на  посаді  до  досягнення  65 -  річного  віку .

Судді незалежні  від  будь — якої  влади  і  мають  підкорятися  лише  Конституції і  законам  України .  Судді  недоторканні. Це, зокрема, означає, що суддя не  може  бути  заарештований  чи  затриманий  до  винесення  обвинувального вироку  судом  без  згоди  на  це  Верховної  Ради  України .

Систему судової  влади  в  Україні  становить:

1)  Конституційний  Суд  України .

2)   Загальні  суди  ( суди  загальної  юрисдикції ): Верховний  Суд України; Верховний  Суд  Автономної  Республіки  Крим; Обласні  суди;Київський  та  Севастопольський  міський  суди;  Міжобласний  суд; Міжрайонні( окружні ) суди ;  Районні  ( мі-ські )  суди; Військові  суди  гарнізонів,регіонів  і  Військово – Морських  Сил . 

3)   Арбітражні  ( господарські )  суди: Вищий  арбитражний  суд України; Арбітражний  суд  Автономної  Республіки  Крим Обласні  арбітражні суди; Арбітражні  суди  м. Києва  та  м. Се-вастополя. Верховною  Радою України  за  поданням  Голови  Вищого  арбітражного  суду  можуть утворюватись  і  інші   ланки  арбітражних  судів  ( міські, міжрайонні,районні  арбітражні  суди ) .

Конституцією України  передбачено  створення  нового  для  нашої  держави  органу – Вищої  ради юстиції. Основне  завдання  цього  органу  полягає  в  остаточному завершенні  процесу  відбору  кандидата  на  посаду  судді .  Він  же  вносить подання  про  звільнення  суддів  з  посад  у  передбачених  законом  випадках, здійснює  дисциплінарне  провадження  щодо  суддів  Верховного  Суду України  і  суддів  вищих  спеціалізованих  суддів .  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

Розділ I I

 

Державний  захист  працівників  суду  

і  правоохоронних  органів .

 

23  грудня 1993  року  було  прийнято  Закон  України  “Про  державний   захист працівників  суду  і   правоохоронних  органів”.   Цей  Закон  встановлює систему  особливих   заходів  державного  захисту   працівників  суду  і правоохоронних органів  від  перешкоджання   виконання  поставлених  на  них  законом  обов’язків   і  здійсненню   наданих  прав,  а  так само  від посягань  на  життя ,  здоров’я, житло  і  майно  зазначених  осіб  та  їх близьких  родичів  у  зв’язку   із  службовою  діяльністю  цих  працівників .

Відповідно до  цього  Закону  захисту  підлягають   працівники  суду  і  правоохоронних органів ,  а  також   працівники   Антимонопольного  комітету  України  ,  які беруть  безпосередню  участь  відповідно   у:

а)  розгляд судових  справ  у  всіх  інстанціях ;

б)  провадженні і  розслідуванні  кримінальних  справ  та  справ  про адміністративні правопорушення  ;

в)  оперативно — розшуковій  діяльності ;

г)  охороні громадського  порядку  і  громадської  безпеки ;

д) виконанні вироків, рішень, ухвал  і  постанов  судів, поста-нов  органів  дізнання  і  попереднього  слідства  та  прокурорів ;

е)  контролі за  переміщенням  людей  ,  транспортних  засобів ,  товарів  та  інших предметів   чи  речовин  через  державний  і   митний  кордон  України ;

є)  нагляді  і контролі  за  виконанням  законів .

Близькі родичі ,  які  відповідно  до  цього  Закону  підлягають  захисту, — це  батьки,  дружина (чоловік), діти, рідні  брати і  сестри, дід, баба ,  онуки,посягання  на життя, здоров’я, житло і  майно  яких  перешкоджає  виконанню  працівниками  суду  і првоохоронних  органів   покладених  на  них  обов’язків  і  здійсненню наданих  прав .

 Відповідно до  законодавства  України  працівники  суду, правоохоронних  органів  та  їх близькі  родичі  мають  право :

а) застосовувати  заходи  фізичного  впливу  ,  спеціальні  засоби  та  зброю  з метою  забезпечення   правомірних  наказів  і  усних  вимог, що  добровільно не  виконуються ,  для  захисту  особистої  безпеки, безпеки  близьких родичів  ,  а  також  свого  житла  і  майна ;

     б)  вимагати і  одержувати  допомогу  у  виконанні  покладених   на  них обов’язків, а  в  разі необхідності -  для  особистого  за-хисту, а  також   свого  житла  і  майна з  боку   відповідних   правоохоронних  та  інших  державних  органів  ;

в) здійснювати  спеціальні  заходи  забезпечення  безпеки ;

г) отримувати материальну  компенсацію  в  разі  загибелі  працівника, або  іншого ушкодження  здров’я , знищення  чи  пошкодженння  його  житла  і  майна  у зв’язку з виконанням   службових  обов’язків  .

Життя  і здоров’я  працівників  суду і правоохоронних органів  підлягають обов’язковому  державному  страхуванню   за  рахунок  коштів   відповідних  бюджетів. Для  забезпечення  безпеки  працівників  суду і  правоохоронних  органів  та  їх  близьких  родичів, недоторканності  житла, а  також  збереження  їх  майна  з  урахуванням  конкретних  обставин можуть  застосовуватися  віповідно  до  законодавства  такі  заходи :

а)  особиста охорона, охорона  житла  і  майна ;

     б) видача  зброї, засобів  індивідуального  захисту  і спові-щення  про  небезпеку ;

в)  встановлення телефону  за  місцем  проживання ;

г) використання  технічних  засобів  контролю  і  прослу-ховування телефонних  та  інших  переговорів, візуальне  спостереження ;

д) тимчасово  розміщення  у  місцях, що  забезпечують  безпеку ;

е)  забезпечення конфіденційності  даних  про  об’єкти захисту

є)  переведення  на  іншу  роботу, направлення  на  навчання,заміна  документів, зміна  зовнішності, переселення  в  інше  місце проживання . 

Приводом  для вжиття  спеціальних  заходів  забезпечення  безпеки  працівника  суду  або правоохороного  органу  та  його  близьких  родичів  може  бути :

а)  заява  працівника  або  його  близького  родича ;

б)  звернення  керівника  відповідного  державного  органу ;

в)  отримання  оперативної  та  іншої  інформації  про  наявність загрози  здоров’ю, житлу  і майну  осіб, які  підлягають  захисту .

Рішення  про вжиття  спеціальних  заходів  забезпечення  безпеки  приймають :

а)  керівники органів  внутрішніх  справ – щодо  захисту  пра-цівників  відповідного  органу внутрішніх  справ, державної  лісової  охорони, рибоохорони, митних органів  та  їх  близьких  родичів ;

б) керівники органів  служби  безпеки – щодо  захисту  пра-цівників  служби  безпеки  та органів  системи  Управління  державної  охорони, їх  близьких  родичів ; 

в) керівники прокуратури – щодо  захисту  працівників  про-куратури  та  їх  близьких родичів ;

г)  голова  суду– щодо  захисту  працівників  віповідного  суду  та  інших  органів  та  їх близьких  родичів ;

д)  керівник органів  охорони  державного  кордону  України -  щодо  захисту  працівників цих  органів  та  їх  близьких  родичів .

Здійснення спеціальних  заходів  забезпечення  безпеки  працівників  суду  і правоохоронних  органів  та  їх  близьких  родичів  покладається :

а) щодо працівників  служби  безпеки  і  органів  системи  Управління  державної охорони – на  органи  служби  безпеки ;

б)  щодо працівників  органів  охорони  державного  кордону -  на  органи  охорони державного  кордону  України ;

в)  щодо  інших працівників – на  органи  внутрішніх  справ .

З  цією  метою у  структурі  зазначених  органів  створюються  спеціальні  підрозділи .

Для  захисту військовослужбовців  командири  військових  частин  вживають  таких  заходів :

а)  відрядження до  іншої  частини  або  військової  установи ;

б)  переведення на  нове  місце  служби .

Органи, які приймають  рішення  про  забезпечення  безпеки, одержавши  заяву (повідомлення ) про  загрозу  безпеці  вище-перелічених  осіб  зобов язані перевірити  цю  заяву ( повідомлення )  і  в  строк  не  більше  трьох  діб,а  у  невід-кладних  випадках – негайно, прийняти  рішення  про засто-сування  або  про  відмову  у  застосуванні  заходів  безпеки. Про прийняте  рішення  виноситься  мотивована  постанова  з  зазначенням конкретних  заходів  щодо  забезпечення  безпеки  і  строків  їх  здійснення,про  що  письмово  повідомляється  заявник .  Якщо  заходи  безпеки застосовуються  не  на  прохання  особи, яка  береться  під  захист, то  на це  має  бути  одержана  її  згода. У  разі, коли  є  достатньо  даних, що вказують  на  ознаки  злочину, в  порядку, передбаченому  кримінально –процесуальним  законодавством, приймається  рішення  про  порушення  чи відмову  у  порушенні  кримінальної  справи  або  передачу  заяви  (повідомлення )  про  злочин  за  підслідністю  чи  підсудністю .

Рішення  органів про  вжиття  спеціальних  заходів  щодо  працівників  суду, правоохоронних органів  та  їх  близьких  ро-дичів  є  обов язковими  для  виконання відповідними  органами, підприємствами, установами, організаціями  та  їх посадовими  особами .

Контроль  за  забезпеченням захисту  працівників  суду, пра-воохоронних   органів  та  їх  близьких родичів  здійснюють  відповідно  Міністр  внутрішніх  справ  України, Голова служби  безпеки  України, Генеральний  прокурор  України, Голова  Верховного Суду  України, Голова  Державного  комітету  у  справах  охорони  державного кордону  України .

Нагляд  за дотриманням  законності  при  забезпеченні  захисту  працівників  суду,правоохоронних  органів  та  їх  близь-ких  родичів  здійснюється  Генеральним прокурором  України  та  підпорядкованими  йому  прокурорами .

     

Висновок.

Провідне місце   в  державному   механізмі   України  займають  правоохоронні  органи  -  державні  органи ,  основною  функцією   є  забезпечення  законності   та охорони  правопорядку,  боротьби  з  правопорушеннями , охорони  законних  прав   та  інтересів  громадян   і  держави  в  цілому .

Розглянувши систему  правоохоронних   органів  України  до  числа  якої  входять :  суд , прокуратура, органи  юстиції ,  внутрішніх  справ  ,  державної  безпеки   та інші  органи  ,  можна   сказати  що  кожен  з  цих  органів   виконують різні  функції  але  вони  всі  стоять  на  захисті  прав  і  свобод  громадян України   і  контроль за  дотриманням  законів  України .

Держава створює  такі  органи  ,  діяльність  яких  називається  правоохоронною .  Ця правоохоронна  діяльність  є   владою  ,  яка  здійснюється   за  допомогою правового  впливу   ,  наділена   правомочностями  застосовувати заходи державного   примусу, які  відбуваються  тільки   на   основі  закону   і  увстановленому  ним  порядку .     

До  системи правоохоронних  органів   як  ми  знаємо відносяться  інші   державніустанови   і  громадські  організації  , які  відповідно  до  законодавства   наділені  значними  повноваженнями  у  сфері   правоохоронної  діяльності , хоча   в  цілому  їхні  функції  не  зводяться  до  останьої  ,  а  також  не забезпечуються   можливістю  застосування  державного примусу.  Серед  таких установ  і  організацій слід  звернути  увагу  на  органи  юстиції  та адвокатуру ,  які   теж  відіграють  важливу  роль  в  механізмі  держави .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література.

1.  “Основи  держави  і права”, Ф.Ф. Брецко ,  Ужгород – 1995 р.

2.  “Коментар   до  Конституції  України”, Київ -  1996  р.

3.  “Основи  конституційного  права України”, Юрінком  — 1997 р

4.  “Хрестоматія  з  правознавства”,  І.П. Козінцев, Л.Я.  Бойко–“Юрінком” ,  Київ  -  1996 р.

5.  Закон  України  “Про  прокуратуру” – від  5.11. 91 р.

6.  Закон  України   “Про  міліцію” – від  20.12.90  р.

7.  Закон  України  “Про  Службу  безпеки  України” -  від 25.03.92  р.

8.  Журнал  “Віче” – березень  1992  р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еще рефераты
Еще работы по юриспруденции