Лекция: Тема: Створення програм циклічної структури.

Мета роботи: Навчитись створювати програми структури циклу із використанням об’єктів типу CheckBox та Frame. Створити форму для розв’язання задачі табулювання функції.

1.1 Хід виконання роботи:

Об’єкт CheckBox використовують для створення незалежного дво- чи три позиційного прапорця: увімкнено/вимкнено/(недоступний). Для цього об’єкта визначені такі властивості:

Властивість Опис властивості Приклади значень
Value Стан прапорця Grayed (недоступний), Unchecked (вимкнений), Checked (увімкнений)
MousePointer Вигляд вказівника миші на обєкті Arrow (стрілка), Cross (хрест)

Розв’яжемо задачу:

Табулювати функцію y=sin(x) на проміжку [0;2] з кроком 0,2.

1.Завантажте середовище Visual Basic.

2. Відкрийте нову форму і розмістіть на ній такі ж об’єкти, як на малюнку 6.1 та змініть заголовок форми з «Form1» на «Табулювання функції».

 
 

 


Мал.6.1

 

3.Переіменуйте відповідні елементи форми як на мал.6.2 а також задайте початкові значення для полів редагування лівої і правої меж аргументу функції та для кроку зміни цього аргументу, наприклад, такі, як на мал.6.2.

Для цього змініть властивість Техt цих об’єктів. Для набору символу десяткової крапки чи коми використайте символ, перед­бачений операційною системою комп'ютера. Вирівняйте вставлені поля редагування до лівого краю першогооб'єкта та надайте їм однакові розміри.

 

Мал.6.2

 

4.Запрограмуйте відповідні кнопки:

 

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x, y As Double

Dim newline, spase As String

newline = Chr(13) + Chr(10) ‘символ Enter

spase = Chr(9) ‘символ Tab

TextBox1.Text = «X» + spase + «Y» + newline

For x = TextBox2.Text To TextBox3.Text Step TextBox4.Text

y = Sin(x)

If CheckBox1.Value = True Then

TextBox1.Text = TextBox1.Text + Format(x, Fixed) + spase + Format(y, Fixed) + newline

End If

Next

End Sub

 

Private Sub CommandButton2_Click()

End

End Sub

 

5.Виконайте програму і поекспериментуйте з різними значеннями лівої, правої межі та кроку зміни аргументу. Закрийте вікно програми «Табулювання функції».

6.Збережіть створену програму у своїй папці.

7.Продемонструйте створену форму викладачеві.

 

1.2 Задачі для самостійного опрацювання

1. Протабулювати функцію на проміжку [0;i] з кроком h=0.1і, де і – номер варіанта. Результати обчислень вивести на екрану вигляді таблиці пар чисел x, y. Виконати завдання пошуку даних. Якщо шуканих даних немає, то вивести про це повідомлення.

 

1. Обчислити суми першого та останнього значень функції.

2. Обчислити суму та добуток всіх значень функції у, для яких виконуються нерівності у<~3,2 або у>0.

3. Обчислити добуток та кількість усіх значень функції у, для яких виконуються нерівності І/<-3 або у>0,4.

4. Обчислити добуток усіх від'ємних значень функції у та визна­чити кількість додатних.

5. Обчислити добуток значень аргументу (х), для яких досягаються мінімальне та максимальне значення функції у

6. Скільки було від'ємних значень? Визначити максимальне значення.

7. Визначити суму додатних значень функції та кількість від'ємних.

8. Скільки від'ємних та додатних значень має функція у?

9. Обчислити суму та кількість додатних значень функції у.

10. Обчислити суму квадратів усіх додатних значень функцій у. Визначити, для якого х функція набуває мінімального значення.

11. Обчислити модуль різниці максимального та першого значень у.

12. Обчислити суму усіх значень функції у, для яких виконуються не­рівності у<1,2 або у>4. Визначити максимальне значення функції.

13. Обчислити добуток додатних значень та кількість від'ємних. ;

14. Обчислити добуток від'ємних значень функції у. У якій точці (х) функція набуває максимального значення.

15. Обчислити добуток усіх значень функції у, для яких справд­жується нерівність 1<у<3,1. Визначити, для якого х функція набуває мінімального значення.

16. Обчислити кількість та добуток усіх від'ємних значень у.

17. Обчислити суму квадратів та добуток усіх значень функції у, для яких справджується нерівність -2,41<у<5.

18. Обчислити модуль добутку максимального та мінімального значень.

19. Обчислити середнє арифметичне всіх від'ємних значень функції.

20. Обчислити суму кубів всіх додатних значень та їхню кількість.

21. Знайти середнє арифметичне тих значень функції у, для яких виконуються нерівності у<0 або у>1.

22. Знайти мінімальне значення функції, а також визначити зна­чення аргументу, для якого воно досягається.

23. Обчислити суму та кількість тих значень функції у, для яких виконується нерівність 0<у<1.

24. Обчислити кількість та добуток тих значень функції у, для яких виконуються нерівності 1,3<у<5.

25. Яких значень функції більше: додатних чи від'ємних?


еще рефераты
Еще работы по информатике