Лекция: Класифікація елементів цифрових пристроїв

Елементи обчислювальних пристроїв можна класифікувати за:

a) функціональним призначенням;

b) типом сигналу;

c) типом живлення;

d) конструкцією.

Логічні пристрої класифікують за способом введення\виведення інформації:

1) послідовні– пристрої, в яких початкові змінні подаються на вхід, а кінцеві змінні знімаються з виходу не одночасно, а послідовно;

2) паралельні– пристрої, в яких всі розряди початкових змінних подаються на вхід, а всі розряди кінцевих змінних знімаються з виходу одночасно;

3) послідовно-паралельні– це пристрої, у яких початкові і кінцеві змінні подаються у різних формах.

Логічні пристрої розрізняють за принципом дії:

1) комбінаційні (послідовності)– логічні пристрої без пам’яті, вихідні сигнали яких однозначно визначаються тільки діючою в певний момент на вході комбінацією змінних і не залежать від значень комбінацій змінних, що діяли раніше.

Роботу комбінаційних пристроїв можна описати наступним рівнянням:

2) послідовні– логічні пристрої, вихідні сигнали яких визначаються не тільки діючою в певний момент послідовністю змінних, а й тими змінними, що діяли в попередній

момент часу.

Відповідно, робота послідовних пристроїв описується наступним рівнянням:

Логічні пристрої поділяють на:

1) логічні елементи– елементи, які виконують одну логічну функцію. Логічні елементи перетворюють логічну інформацію (це схеми І, НЕ, АБО-НЕ...);

2) функціональні елементи(виконують кілька булевих функцій);

3) елементи пам’яті. До елементів пам'яті відносяться, наприклад, тригери. Елементи пам'яті можна розділити на активні й пасивні. Зазвичай активні запам’ятовуючі пристрої мають більшу швидкодію, а пасивні − об’єм. ОЗП відносять до активних елементів пам'яті, ПЗП − до пасивних. Носії інформації, наприклад, дискета теж відносяться до пасивних елементів;

4) допоміжні елементи− це ті елементи, які не перетворюють логічне значення вхідних сигналів, а підсилюють їх за потужністю або за тривалістю або виробляють постійний за рівнем і тривалістю сигнал (підсилювально-формуючі елементи, генератори).

Логічні елементи виробляються серіями із широкою номенклатурою схем різного ступеня складності. Проте в кожній серії є так звана базова схема, що визначає в основному статичні й динамічні параметри елементів певної серії.

Найпоширенішими типами базових елементівє:

— транзисторно-транзисторна логіка (ТТЛ-схеми, TTL);

— еміторно зв’язана логіка (ЕЗЛ-схеми, ECL);

— транзисторні схеми з резисторними зв’язками (РТЛ-схеми, RTL);

— діодно-транзисторна логіка (ДТЛ-схеми, DTL);

— інжекційна інтегральна логіка (ІІЛ-схеми або І2Л, I2L);

— ТТЛ-схеми з діодами Шоткі (ТТЛШ-схеми, STTL);

— І2Л з діодами Шоткі (І2ЛШ-схеми, SI2L);

За способом кодуванняелементи поділяють на:

1) імпульсні;

2) динамічні;

3) потенціальні;

4) імпульсно-потенціальні;

5) фазові.

Розглянемо детальніше кожну з зазначених категорій:

1) в імпульснихсхемах логічна одиниця – це наявність електричного імпульсу напруги або струму. Логічний нуль – відсутність відповідного імпульсу. У сучасній обчислювальній техніці імпульсні елементи вже практично не використовуються;

2) в динамічнихсхемах логічна одиниця – це пачка імпульсів або потенціалів, що поновлюються через необхідний інтервал часу, а нуль – відсутність імпульсів (або ж навпаки);

3) в потенціальнихсхемах початкові і кінцеві двійкові змінні кодуються різною величиною електричного потенціалу. Для потенціальних елементів часто застосовується поняття позитивної та негативної логіки.

Позитивналогіка – коли кодування логічної одиниці відбувається високим рівнем, а логічного нуля – низьким (Рис. 1).

Негативна логіка– коли ж кодування відбувається навпаки;

 

Рис. 1. Низький і високий рівень напруги

4) в імпульсно-потенціальнихсхемах на входи елементів можуть подаватись як потенціальні рівні, так і електричні імпульси. При цьому вихідні сигнали зазвичай мають імпульсний характер.

Розподіл сигналів на імпульсні і потенціальні є відносним.

Тип сигналу визначають через тривалість такту, залежно від частоти такту генератора. Імпульсний – це сигнал з тривалістю, яка менша за тривалість такту.

Потенціальний – це сигнал з тривалістю, яка не менша, ніж тривалість такту.

5) у фазовихелементах застосовують сигнали у вигляді синусоїдальної напруги, а значення нуля і одиниці кодуються фазою синусоїдальної напруги відносно опорної напруги.

Спосіб кодування інформації визначає не тільки специфіку системи елементів, а і її основні параметри.

За типом живленняелементи розділяють на статичні й динамічні (тобто ті, які залежать від джерела живлення). Живлення буває первинне (змінне, 220 В) або вторинне (постійна напруга, 5 В, 10 В, …).

За конструкцієюелементи ділять на:

1) дискретні − виготовлені способом дискретної технології (зібрані з окремих деталей, виготовлених як окремі вироби, незалежно одна від одної);

2) інтегральні − виконані за інтегральною технологією. Сюди відносять інтегральні схеми (ІС), великі інтегральні схеми (ВІС), надвеликі і ультравеликі інтегральні схеми (НВІС й УВІС).

 

еще рефераты
Еще работы по истории