Лекция: МЕТОДИ НАВЧАННЯ

  • Лекції, семінарські заняття, самостійна робота.

 

 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

§ Оцінювання активності, уважності та знань студентів під час лекційних занять

§ Оцінювання активності та знань на семінарських заняттях (поточне оцінювання: доповіді на семінарах, доповнення до доповідей, реферати, перевірка опрацьованих матеріалів до занять).

§ Оцінювання знань студентів по результатам написання модульної контрольної роботи.

§ Оцінювання обов’язкового якісного опрацювання (розгорнутий план-конспект) тем (питань) для самостійного опрацювання.

11. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Критерії оцінювання знань

При оцінці знань студентів враховується:

§ застосування системного підходу: вміння бачити місце питання, що розглядається, як в структурі теми, так і в структурі курсу в цілому;

§ правильність та повнота розкриття питання, вміння чітко, логічно, систематизовано викласти матеріал;

§ рівень осмислення навчального матеріалу, повнота розкриття змісту понять, характеру закономірних зв’язків та залежностей між явищами, які вони відображають, точність застосування наукових термінів;

§ рівень виявлення аналітичних вмінь, умінь обґрунтувати основні положення викладеного матеріалу, демонструючи навички наукового узагальнення проблеми та вміння зробити достатньо мотивовані висновки;

§ вільне володіння матеріалом – мається на увазі як вміння зробити його повний або концентрований виклад так і вміння використовувати матеріал у новій навчальній ситуації, знання основних концепцій проблеми, яка розглядається, вміння мотивовано викласти власну точку зору;

§ вміння бачити прикладний аспект (практичне застосування) знань, що висвітлюються;

§ використання додаткової літератури;

§ культура мовлення.

Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 ПІДСУМКОВА СЕМЕСТРОВА ОЦІНКА
Поточне тестування та самостійна робота МКР Модульна оцінка Поточне тестування та самостійна робота Модульна оцінка
Т1 Т2 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
Поточна модульна оцінка Поточна модульна оцінка

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
еще рефераты
Еще работы по истории