Реферат: Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу

ЛЬВІВСЬКИЙДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

УДК796.015.57:612.766.1:572.5МІРОШНІЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ТРЕНУВАНЬ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІВЧАТ З УРАХУВАННЯМ СОМАТОТИПУ

24.00.02 – фізична культура,фізичне виховання різних груп населення

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття науковогоступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Львів – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Вінницькому державному педагогічномууніверситеті імені Михайла Коцюбинського на кафедрі медико-біологічних основфізичного виховання і фізичної реабілітації.

Науковий керівник — доктор біологічних наук, професор

Фурман Юрій Миколайович,

Вінницький державний педагогічнийуніверситет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри медико-біологічнихоснов фізичного виховання і фізичної реабілітації.

Офіційні опоненти:доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор

Цьось Анатолій Васильович,

Волинський національнийуніверситет імені Лесі Українки, проректор з наукової роботи, завідувач кафедритеорії і методики фізичного виховання;

доктор наук з фізичного вихованняі спорту, професор

Ахметов Рустам Фагімович,

Житомирський державний університетімені Івана Франка, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання.

Захист відбудеться «17» червня2008 р. о 1430 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.829.01Львівського державного університету фізичної культури за адресою: 79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11.

З дисертацією можна ознайомитись убібліотеці Львівського державного університету фізичної культури (79000, м. Львів, вул. Костюшка, 11).

Автореферат розісланий «16» травня2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради М.М. Линець


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальністьтеми.Наукові публікації останніх років свідчать про відсутність тенденції допокращення фізичного здоров’я населення України. Проблема збереження йзміцнення здоров’я людини пов’язана як з негативним впливом екологічних,соціальних та економічних чинників, так і з низькою ефективністю системифізичного виховання (Апанасенко Г.Л., 2005; Цьось А.В., 2006; Шиян Б.М., 2007).Особливого значення набуває проблема покращення фізичного здоров’я студентськоїмолоді, оскільки навчання у вищому навчальному закладі супроводжуєтьсястресовими ситуаціями, розумовим перенапруженням, нераціональною організацієюрежиму навчання і відпочинку.

Новітнідосягнення у галузі теорії і методики фізичного виховання та медико-біологічнихдисциплінах (фізіологія, спортивна медицина та ін.) відкривають нові можливостівдосконалення процесу фізичного виховання. Одним із шляхів підвищенняефективності фізичного виховання є його моделювання за соматотипом, якевідображає морфологічні і функціональні можливості організму (Панасюк Т.В.,1998). На основі модельних характеристик можна розробляти такі навчальніпрограми з фізичного виховання, які відповідатимуть індивідуальним можливостямлюдини (Платонов В.Н., 2004).

Фізичне здоров’яобумовлене рівнем аеробних та певною мірою анаеробних можливостей організму (ПироговаЕ.А. с соавт., 1986; Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г., 1988; Фурман Ю.М., 2003;Kostka T. et al., 1997). Існують дані, що вказують на можливість удосконаленняаеробних та анаеробних метаболічних процесів організму за допомогою фізичнихнавантажень різного спрямування (Волков Н.И. с соавт., 2000; Верблюдов І.,2003; Платонов В.Н., 2004). Однак варіативність ступеня і характеру впливутаких навантажень залежно від соматотипу не досліджено.

У роботахвітчизняних та іноземних учених (Чоговадзе А.В., Бутченко Л.А., 1984; ШварцВ.Б., 1991; Губа В.П., Никитушкин В.Г., Квашук П.В., 1997; Никитюк Б.А., 1998;Ахметов Р.Ф., 2004; Савка В.Г. зі співавт., 2005; Tittel K., Wutscherk H.,1991; Arnot R., Garines C., 1992) переконливо доведено, що моделюванняпідготовки спортсменів за соматотипологічними характеристиками дозволяєпідвищити її ефективність. Разом з цим кількість наукових досліджень,присвячених урахуванню соматотипологічних особливостей під час занять зфізичного виховання в освітніх закладах, обмежена. Більшість таких працьвиконано на прикладі занять з дітьми шкільного та дошкільного віку (Изаак С.,Зайцева В., 1998; Комиссарова Е., 1998; Панасюк Т.В., 1999; Козакевич В.К.,2000; Михайленко Р., 2006). Відомостей про врахування соматотипологічнихособливостей під час занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах унауковій літературі ми не зустрічали.

З огляду навищевикладене створення нових навчальних програм фізичного виховання ідослідження їхньої ефективності з урахуванням соматотипологічних особливостейстуденток є актуальним науковим напрямком.

Зв’язок роботиз науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згіднозі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спортуДержавного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України на 2001-2005рр. за темою 2.1.5 „Динаміка стану здоров’я студентів у процесі навчання увищих навчальних закладах” та Зведеним планом науково-дослідної роботиМіністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.4 „Корекціяаеробної та анаеробної продуктивності організму учнівської та студентськоїмолоді шляхом застосування різних режимів фізичних впливів” (реєстраційнийномер – 0107U007149).

Об’єктомдослідженнявиступаєфізичне здоров’я дівчат 17-19 років різних соматотипів.

Предметомдослідженняєвплив фізичних навантажень різного спрямування на показники фізичного здоров’ядівчат різних соматотипів.

Метадослідження -виявити особливості впливу фізичних навантажень різного спрямування напоказники фізичного здоров’я дівчат 17-19 років різних соматотипів.

Завданнядослідження:

1. Використовуючинаукові джерела, проаналізувати наявні підходи до вирішення проблеми покращенняфізичного здоров’я студентської молоді.

2. Розробитипрограми фізичного виховання студенток вищого навчального закладу, реалізаціяяких сприятиме покращенню фізичного здоров’я.

3. Визначитирівень фізичного здоров’я та фізичної підготовленості дівчат 17-19 років різнихсоматотипів.

4. Дослідитиефективність застосування авторських програм з фізичного виховання длявдосконалення фізичного здоров’я та фізичної підготовленості дівчат різнихсоматотипів.

Методидослідження.Теоретичний аналіз та узагальнення; педагогічне спостереження; педагогічнийексперимент; педагогічне тестування фізичної підготовленості; фізіологічніметоди дослідження аеробної та анаеробної продуктивності організму;антропометричні методи дослідження; методи математичної статистики.

Науковановизна одержаних результатів.

Упершевстановлено, що програма легкоатлетичного спрямування з біговиминавантаженнями, енерговитрати яких становлять близько 48% від максимальнодопустимих, найкращі можливості вдосконалювати аеробну продуктивність івитривалість дає представницям ендоморфного та збалансованого соматотипів.

Дістало подальшийрозвиток твердження про те, що вдосконалення якісних параметрів фізичноїпідготовленості під час реалізації програм ігрового та силового спрямуваннязалежить від соматотипу дівчат 17-19 років.

Доповненовідомості про особливості кумулятивного впливу оздоровчих фізичних тренуваньрізного спрямування на функцію серцево-судинної і дихальної систем представницьрізних соматотипів.

Підтвердженоположення про те, що заняття силового спрямування супроводжуються збільшеннямкількості осіб із підвищенням діастолічного тиску у відповідь на дозованіфізичні навантаження.

Практичнезначення роботи. Запропоновано ефективні програми фізичного виховання для вищих навчальнихзакладів, застосування яких сприяє покращенню фізичного здоров’я та фізичноїпідготовленості 17-19-річних дівчат.

На основіавторських програм фізичного виховання різного спрямування можна створюватинові ефективні комплексні оздоровчі програми, застосування яких сприятимезміцненню фізичного здоров’я дівчат.

На підставі данихпро суттєві відмінності рівня аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивностіорганізму у представниць різних соматотипів можливе формування груп засоматотипологічними ознаками для занять з фізичного виховання. Такий розподілзабезпечить проведення занять з фізичного виховання з особами, рівеньфункціональних можливостей яких суттєво не відрізняється.

Результати таположення дослідження впроваджено: у навчально-виховний процес, а самевикладання навчальних дисциплін „Теорія і методика фізичного виховання”,„Фізичне виховання”, „Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту”,„Фізична реабілітація”, „Спортивна медицина”, студентів Вінницького державногопедагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; у навчально-тренувальнийпроцес Вінницької спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву злегкої атлетики; у роботу науково-дослідного центру Вінницького національногомедичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України.

Особистийвнесок здобувача у виконання роботи. Здобувач особисто обстежив 268 дівчат віком 17-19років, застосовуючи педагогічні та фізіологічні методи дослідження.Наоснові відомостей, представлених у науковій літературі, та за результатамивласних спостережень розробив й апробував авторські програми занять з фізичноговиховання різного спрямування. Автор самостійно виконав розрахунки, статистичнуобробку та узагальнення результатів дослідження. Планування експерименту тавибір методів дослідження здійснювали спільно з науковим керівником.

Апробаціярезультатів дисертації. Основні теоретичні положення та висновки дослідженьдоповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції „Фізичне виховання,спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві” (Луцьк, 2005); на VІ Міжнароднійнауково-практичній конференції “Фізична культура, спорт та здоров’я нації”(Вінниця, 2006); на ІІІ Міжнародних Пироговських читаннях (Вінниця, 2006); наX, XІ Всеукраїнській науковій конференції „Молода спортивна наука України”(Львів 2006, 2007); на ХVІІ з’їзді Українського фізіологічного товариствапам’яті академіка О.О. Богомольця (Чернівці, 2006); на засіданні щорічноїзвітної науково-практичної конференції викладачів Вінницького державногопедагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, 2004, 2007).

Публікації. Основний зміст дисертаціївідображено в 11 роботах, серед яких 7 статей опубліковано у спеціалізованихнаукових виданнях, затверджених ВАК України.

Обсяг іструктура дисертації. Дисертаційну роботу викладено на 220 сторінках тексту.Основний текст викладено на 160 сторінках. Робота складається зі вступу, оглядулітератури, розділу методів і організації дослідження, трьох розділів власнихдосліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків, додатків,списку використаних джерел. У роботі використано 221 літературне джерело, зяких 165 викладені кирилицею, 56 – латиницею. Роботу ілюстровано 26 рисункамита доповнено 74 таблицями.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТДИСЕРТАЦІЇ

У першомурозділі „Корекція здоров’я засобами фізичного виховання” на основіаналізу літературних джерел розглянуто проблему підвищення рівня аеробної таанаеробної (лактатної) продуктивності як показників, що визначають рівеньфізичного здоров’я. Визначено чинники, які зумовлюють рівень аеробної та анаеробноїпродуктивності. Показано, що за соматотипом можна прогнозувати можливостівдосконалення аеробної й анаеробної продуктивності організму та якіснихпараметрів фізичної підготовленості засобами фізичного виховання.Проаналізовано особливості впливу фізичних навантажень різного спрямуваннянааеробну й анаеробну продуктивність та якісні параметри фізичноїпідготовленості.

У другомурозділі „Методи та організація дослідження” описано методидослідження, подано відомості про етапи вирішення завдань та досліджуванийконтингент.

Для вирішенняпершого та другого завдань застосовували методи теоретичного аналізу таузагальнення, педагогічне спостереження. Для вирішення третього і четвертогозавдань застосовували методи педагогічного тестування фізичної підготовленості,фізіологічні методи дослідження показників фізичного здоров’я, антропометричніметоди.

Фізичне здоров’ядосліджували методом велоергометрії (Карпман В.Л. с соавт., 1974; Shogy A., Cherebetin G., 1974). Рівень фізичного здоров’яоцінювали за співвідношенням із „безпечним рівнем здоров’я” (Апанасенко Г.Л.,2005).

Фізичнупідготовленість визначали за „Тестами і нормативами оцінки фізичноїпідготовленості студентів” із навчальної програми для вищих навчальних закладівУкраїни ІІІ-VІ рівнів акредитації (наказМіністерства освіти і науки України № 757 від 14 листопада 2003 р.).

Соматотипвизначали за методом Хіт-Картера (Carter J., Heath B., 1990).

Ефективністьзастосування авторських програм перевіряли у порівняльному педагогічномуексперименті впродовж навчального року із застосуванням інструментальнихметодик: хронометрії, кардіографії, сфігмоманометрії, пневмотахометрії,спірографії.

Емпіричніматеріали оброблялися методами математичної статистики: вірогідністьвідмінності визначализа t-критерієм Стьюдента, аналізкореляційних зв’язків проводили наінтервальному рівні з використанням коефіцієнта прямолінійної кореляціїПірсона.

У дослідженнібрали участь особи жіночої статі віком 17 – 19 років, які навчалися на І, ІІкурсах вищого навчального закладу, були віднесені за станом здоров’я доосновної медичної групи та не займалися спортом. Кількість досліджуванихстановила 268 осіб.

На І етапі(2003-2004 рр.) аналізували та узагальнювали дані спеціалізованої літератури,проводили власні спостереження за динамікою якісних параметрів фізичноїпідготовленості студентів І-ІІ курсів, які навчаються у ВНЗ. На основівідомостей, представлених у науковій літературі, а також за результатамивласних спостережень розробляли авторські програми фізичного виховання різногоспрямування. Підґрунтям для розробки авторських програм стали аналіз, синтез таузагальнення даних про особливості впливу фізичних навантажень різногоспрямування на показники фізичного здоров’я та якісні параметри фізичноїпідготовленості (Верблюдов І., 2003; Линец М.М., Платонов В.Н., 2003; ШиянБ.М., 2007; Renoux J.C. et al., 1999; Spriet L.L., 1999),а також наукової інформації про особливості функціонування окремих системорганізму представників різних соматотипів (Никитюк Б., 1998; Панасюк Т.В., 1999;Глазирін І.Д., 2000; Прусов П.К., 2000; Сарафинюк П.В., Кухар І.Д., 2004; FoxE.L. et al., 1993; De Onis M., Habicht J.,1996). Навчальні програми розроблено із застосуванням методів моделювання тапрогнозування.

На ІІ етапі(вересень 2004-2005 рр.) проводили констатуючий експеримент. Вивчалиособливості прояву показників фізичного здоров’я та якісних параметрів фізичноїпідготовленості у дівчат 17-19 років різних соматотипів. Для цього в усіхдосліджуваних було визначено соматотип і умовно розподілено їх на групи засоматотипологічними ознаками.

На ІІІ етапі(2005-2006 рр.) проводили формуючий педагогічний експеримент, спрямований навивчення особливостей впливу занять з фізичного виховання на показникифізичного здоров’я та фізичної підготовленості 17-19-річних дівчат різнихсоматотипів. Вивчали ефективність чинної навчальної програми фізичноговиховання для ВНЗ України (програма І) та чотирьох авторських програм фізичноговиховання: ігрового спрямування (програма ІІ); легкоатлетичного спрямування, якавключає бігові навантаження з енерговитратами близько 29% від максимальнодопустимих (програма ІІІ); легкоатлетичного спрямування, яка включає біговінавантаження з енерговитратами близько 48% від максимально допустимих (програмаІV); силового спрямування(програма V). Періодичність занять завсіма програмами становила три рази на тиждень. Група, яка займалася за чинноюнавчальною програмою фізичного виховання для ВНЗ, була контрольною. Осіб, якізаймалися за кожною з програм, умовно розподілили на групи засоматотипологічними ознаками, що дало можливість дослідити вплив фізичнихнавантажень як на осіб з окремо взятим соматотипом, так і на групу, якаоб’єднувала представниць усіх досліджуваних соматотипів. Обстеження проводилитрьома етапами: до початку експериментальних досліджень (визначали вихіднийрівень), а також через 14 та 28 тижнів.

На ІV етапі (2006-2007 рр.) здійснювалистатистичну обробку, аналіз та узагальнення отриманих даних.

У третьомурозділі „Показники фізичного здоров’я та якісних параметрів фізичноїпідготовленості дівчат 17-19 років різних соматотипів” представлено данідослідження фізичної працездатності, аеробної й анаеробної (лактатної)продуктивності організму та якісних параметрів фізичної підготовленості удівчат 17-19 років різних соматотипів. Виявлено, що дівчатам зендоморфно-мезоморфним соматотипом властиві вищі абсолютні значеннямаксимального споживання кисню, ніж представницям ендоморфного, ектоморфного тазбалансованого соматотипів, у той час як величина відносного показника Vo2 max у представниць ектоморфногота збалансованого соматотипів більша, ніж у представниць ендоморфного таендоморфно-мезоморфного соматотипів. Середні значення відносного показника Vo2 max<sub/>в усіх дослідженихсоматотипних групах значно перевищують „безпечний рівень здоров’я” (рис. 1).

Абсолютна величинамаксимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1хв (МКЗМР) упредставниць ендоморфного та ендоморфно-мезоморфного соматотипів вірогіднобільша, ніж у представниць ектоморфного та збалансованого соматотипів. Величинивідносного показника МКЗМР у представниць різних соматотипів вірогідно невідрізняються. Звертає на себе увагу те, що саме представниці ендоморфного таендоморфно-мезоморфного соматотипів мають вірогідно більшу масу тіла, ніжпредставниці ектоморфного та збалансованого соматотипів. Шляхом кореляційногоаналізу виявлено взаємозв’язок величин відносного показника Vo2 max (r = -0,621; p < 0,001) та абсолютногопоказника МКЗМР (r =0,618; p < 0,001) з масою тіла.

Суттєвихвідмінностей у прояві якісних параметрів фізичної підготовленості представницьрізних соматотипів не виявлено. Лише представниці ендоморфно-мезоморфногосоматотипу мають перевагу у прояві силової витривалості над представницямиектоморфного соматотипу.

У четвертомурозділі „Вплив фізичних навантажень різного спрямування на аеробну таанаеробну (лактатну) продуктивність і якісні параметри фізичної підготовленостідівчат 17-19 років різних соматотипів” висвітлено особливості змінфункціональних можливостей організму представниць різних соматотипів підвпливом фізичних навантажень різного спрямування.

Заняття запрограмою ІІ у групі, яка об’єднувала представниць різних соматотипів,покращили швидкість (на 3,5%, p < 0,001) і вибухову силу (на 6,3%, p < 0,01). У представниць збалансованогосоматотипу також покращилися швидкість (на 4,0%, p < 0,01) та вибухова сила (на10,0%, p < 0,05). Спритністьпокращилася у групі, яка об’єднувала представниць різних соматотипів (на 2,8%, p < 0,05), та у представницьектоморфного соматотипу (на 3,7%, p < 0,001). Зростання швидкості, вибухової сили таспритності під впливом занять за програмою ІІ пояснюється значною кількістювправ швидкісного та швидкісно-силового характеру, передбачених програмою, атакож удосконаленням технічних дій, взаємодією з партнером і суперником, що усвою чергу підвищує рівень спритності (Круцевич Т.Ю., 2003; Платонов В.Н.,2004; Шиян Б.М., 2007).

Заняття запрограмою ІV сприяли підвищенню рівнявитривалості у групі, яка об’єднувала представниць різних соматотипів (на 3,6%,p < 0,01), та упредставниць ендоморфного (на 5,4%, р < 0,05) і збалансованого (на 5,9%, p < 0,05) соматотипів.

Найбільш суттєвепокращення якісних параметрів фізичної підготовленості відбулося під впливомзанять за програмою V,оскільки покращилася вибухова сила у групі, яка об’єднувала представниць різнихсоматотипів (на 4,7%, p < 0,05), та у представниць ендоморфного (на 9,5%, p < 0,05) і збалансованого (на7,7%, p < 0,05) соматотипів;швидкісно-силова витривалість – у групі, яка об’єднувала представниць різнихсоматотипів (на 26,3%, p < 0,001), та у представниць збалансованого (на 16,9%, p < 0,05) й ектоморфного (на 60,7%,p < 0,001) соматотипів;гнучкість – у групі, яка об’єднувала представниць різних соматотипів (на 12,3%,p < 0,05) та у представницьектоморфного соматотипу (на 40,0%, p < 0,05); силова витривалість – у групі, яка об’єднувалапредставниць різних соматотипів (на 42,6%, p < 0,001), та у представницьектоморфного (на 75,8%, p < 0,05) і збалансованого (на 44,0%, p < 0,05) соматотипів. На нашпогляд, суттєві позитивні зміни зумовлені особливостями занять фізичними вправами, які спрямованіна розвиток швидкісної сили, силової витривалості та гнучкості.

Серед програм,які були застосовані для підвищення рівня аеробної продуктивності, найбільшефективною виявилася програма ІV. При цьому у групі, яка об’єднує дівчат різних соматотипів, та упредставниць збалансованого соматотипу вірогідне зростання аеробноїпродуктивності організму відносно вихідних даних відбулося вже після 14 тижнівзанять і після їх завершення (через 28 тижнів) досягло відповідно 6,5% (р <0,01) та 12,4% (р < 0,01). У представниць ендоморфного соматотипу вірогіднезростання (на 6,4%, р < 0,01) аеробної продуктивності відбулося після 28тижнів занять. Слід зауважити, що заняття за програмою ІV підвищили рівень аеробноїпродуктивності у представниць тих соматотипів, у яких підвищився рівеньвитривалості, а саме у дівчат ендоморфного та збалансованого соматотипів. Упредставниць ектоморфного та ендоморфно-мезоморфного соматотипів виявлено лишетенденцію до покращення аеробної продуктивності (табл. 1).

Незалежно відсоматотипу досліджуваних анаеробну (лактатну) продуктивність вірогідно незмінили заняття за жодною із застосованих програм.

У п’ятомурозділі „Впливфізичних навантажень різного спрямування на функцію серцево-судинної тадихальної систем” показано зміни деяких функціональних показників систем кровообігу тазовнішнього дихання, які відбулися під впливом занять з фізичного виховання запрограмами різного спрямування у представниць різних соматотипів. Встановленопозитивні зміни біоелектричної активності серця та системи зовнішнього диханнядосліджуваних під впливом занять за програмами легкоатлетичного спрямування,які включають бігові навантаження в аеробному режимі енергозабезпечення.Причому зі збільшенням енерговитрат бігових навантажень з 29,2% від Е max(програма ІІІ) до 48,2% (програма ІV) ефективність таких занять підвищується. Виявленосоматотипологічні особливості впливу занять за програмами легкоатлетичного спрямуванняна біоелектричну активність серця та систему зовнішнього дихання.

Слід відзначити, щовнаслідок занять за програмами легкоатлетичного спрямування зменшиласякількість випадків підвищення діастолічного тиску як реакції на дозованівелоергометричні навантаження. Разом з цим заняття за програмою силовогоспрямування сприяють збільшенню числа осіб з підвищенням діастолічного тискупід час виконання дозованих велоергометричних навантажень.

У шостомурозділі „Аналіз і узагальнення результатів дослідження” поданообговорення результатів власних досліджень та порівняння їх з даними науковоїлітератури.

Абсолютно новимиє дані про особливості впливу занять за програмами різного спрямування напоказники фізичного здоров’я 17-19-річних дівчат різних соматотипів.

Виявленіособливості показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості у17-19-річних дівчат різних соматотипів доповнюють дані Б.А. Никитюка (1995),П.К. Прусова (2000), Л. Долженко (2006) та ін. про функціональні можливостіосіб різних соматотипів. Сформулювані у дисертації положення про особливостівпливу занять за програмами різного спрямування на фізичне здоров’я та фізичнупідготовленість студенток доповнюють дані В.В. Романенка (2002), Ю.М. Фурмана,С.П. Драчука (2004), І. Салук (2006) та ін. про ефективність застосуванняоздоровчих програм різного спрямування у вищих навчальних закладах. Доповненотакож дані В.Г. Савки зі співавт. (2005) про зміни функцій серцево-судинної тадихальної систем представниць різних соматотипів під впливом оздоровчихфізичних тренувань.

Підтвердженоположення В.Л. Карпмана (1987), Ю.М. Фурмана (2001), А.В. Магльованого (2002),Дж. Вілмора, Д.Л. Костілла (2003), Г.А. Макарової (2003) та ін. про особливостівпливу занять за програмами силового та легкоатлетичного спрямування на реакціюдіастолічного тиску на дозовані велоергометричні навантаження.

Слід відзначити,що для обґрунтування виявлених особливостей впливу фізичних навантажень різногоспрямування на якісні параметри фізичної підготовленості та показники фізичногоздоров’я осіб різних соматотипів необхідно провести додаткові науковідослідження.

Таким чиномрезультати наших досліджень доводять необхідність урахування соматотипу з метоювибору спрямування занять з фізичного виховання, які відповідають індивідуальнимможливостям організму. Це дасть можливість підвищити ефективність занять зфізичного виховання та підвищити рівень фізичного здоров’я і якісних параметрівфізичної підготовленості студенток.


ВИСНОВКИ

1. Аналіз іузагальнення літературних джерел свідчать, що заняття з фізичного виховання зачинною навчальною програмою для вищих навчальних закладів України недостатньопокращують фізичне здоров’я та фізичну підготовленість студентів. Одним зефективних напрямків удосконалення системи фізичного виховання у вищихнавчальних закладах є планування величини і спрямованості фізичних навантаженьстудентів з урахуванням їхніх соматотипів, оскільки соматотип є ознакою, заякою можна прогнозувати резерви функціональних можливостей організму та якіснихпараметрів фізичної підготовленості. У науково-методичній літературінедостатньо обґрунтовано рекомендації щодо побудови системи фізичного вихованнястудентів з урахуванням їхніх соматотипів.

2. Результати пошукових дослідженьсвідчать, що у дівчат 17-19 років рівень фізичного здоров’я, яке оцінювали завідносним показником максимальногоспоживаннякисню, зумовлений соматотипом. Найвищі значення відносного показникамаксимального споживання кисню виявлено у представниць ектоморфного (46,8 мл·хв-1·кг-1) та збалансованого (46,1 мл·хв-1·кг-1) соматотипів. Найнижчізначення відносного показника максимального споживання кисню зареєстровано упредставниць ендоморфного (39,4 мл·хв-1·кг-1) та ендоморфно-мезоморфного (42,8 мл·хв-1·кг-1) соматотипів.

 3. Анаеробні (лактатні) можливостіза абсолютним показником максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за1 хв у представниць різних соматотипів також суттєво відрізняються.Представниці ендоморфного та ендоморфно-мезоморфного соматотипів мають найвищіабсолютні величини максимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв(1508,8<sup/>та 1450,1 кгм·хв-1 відповідно). У дівчатектоморфного та збалансованого соматотипів виявлені найнижчі абсолютні величинимаксимальної кількості зовнішньої механічної роботи за 1 хв (1290,2 та 1273,0кгм·хв-1відповідно).

4. За якісними параметрами фізичноїпідготовленості, визначеними за Державними тестами фізичної підготовленостінаселення України, представниці ендоморфно-мезоморфного соматотипу переважаютьдівчат ектоморфного соматотипу у прояві силової витривалості (р < 0,05).Розбіжності у рівні прояву швидкості, витривалості, вибухової сили, спритності,швидкісно-силової витривалості та гнучкості у представниць різних соматотипівстатистично не доведені.

5. Заняття за чинною навчальноюпрограмою з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України упродовжнавчального року не сприяють вірогідному зростанню параметрів фізичноїпідготовленості (швидкості, витривалості, вибухової сили, спритності,швидкісно-силової витривалості, гнучкості і силової витривалості), а такожпоказників фізичного здоров’я (р > 0,05) 17-19-річних дівчат, що свідчитьпро недостатню її ефективність.

6. Заняття за авторською програмоюлегкоатлетичного спрямування, що передбачає бігові навантаження із застосуваннямбезперервного методу з величиною енерговитрат близько 48% від максимальнодопустимих, вірогідно (р < 0,01) сприяють покращенню фізичного здоров’ядівчат 17-19 років ендоморфного та збалансованого соматотипів, про що свідчитьзростання максимального споживання кисню (на 6,4 та 12,4% відповідно) упродовж 28 тижнів відпочатку занять.

7. Ефективність впливу фізичнихтренувань різного спрямування на якісні параметри фізичної підготовленостістуденток також обумовлена соматотипом. Зокрема, заняття за авторськоюпрограмою ігрового спрямування впродовж навчального року викликали адаптаційнізміни, які сприяли вірогідному зростанню спритності (на 3,7% при p < 0,001) у представницьектоморфного соматотипу та швидкості (на 4,0% при p < 0,01) й вибухової сили (на 10,0%при p < 0,05) у представницьзбалансованого соматотипу. Заняття за програмою легкоатлетичного спрямування збіговими навантаженнями, енерговитрати яких становлять близько 48% відмаксимально допустимих, сприяли зростанню витривалості у представницьендоморфного та збалансованого соматотипів (на 5,4 та 5,9% відповідно при p < 0,05). Заняття за програмою силовогоспрямування викликали зростання вибухової сили у представниць ендоморфного тазбалансованого соматотипів (на 9,5 та 7,7% відповідно при p < 0,05), швидкісно-силовоївитривалості у представниць ектоморфного та збалансованого соматотипів (на60,7% при p < 0,001 та 16,9% при p < 0,05 відповідно), гнучкості упредставниць ектоморфного соматотипу (на 40,0% при p < 0,05), силової витривалості упредставниць ектоморфного та збалансованого соматотипу (на 75,8 та 44,0%відповідно при p <0,05).

8. Фізичні навантаження за авторськоюпрограмою легкоатлетичного спрямування, які передбачають бігові навантаження зенерговитратами близько 29% від максимально допустимих, викликають позитивніадаптаційні зміни біоелектричної активності серця, що проявляється збільшеннямінтервалу R-R у представниць ектоморфного таендоморфного соматотипів (на 4,9 та 5,1% відповідно при p < 0,05), ендоморфно-мезоморфногота збалансованого соматотипів (на 6,7 та 5,8% відповідно при p < 0,01). Заняття за програмоюлегкоатлетичного спрямування з енерговитратами бігових навантажень близько 48%від максимально допустимих у представниць ектоморфного таендоморфно-мезоморфного соматотипів сприяють збільшенню інтервалу R-R (на 6,0 та 6,2% відповідно при p < 0,01). У представницьендоморфного та збалансованого соматотипів такі навантаження, крім збільшенняінтервалу R-R (на 6,2 та 7,4%відповіднопри p < 0,01), викликаютьзбільшення інтервалу Q – T (на 7,0 та 5,2% відповіднопри р < 0,05) і зменшення вольтажу зубця Р (на 11,8 та 13,0% відповідно прир < 0,05).

9. Адаптаційні зміни системизовнішнього дихання у представниць різних соматотипів у наслідок застосуванняпрограми легкоатлетичного спрямування з біговими навантаженнями, енерговитратияких становлять близько 29% від максимально допустимих, проявилися підвищеннямжиттєвої ємності легень у представниць ендоморфно-мезоморфного соматотипу (на11,1% при p < 0,05). Заняття запрограмою легкоатлетичного спрямування з біговими навантаженнями, енерговитратияких становлять близько 48% від максимально допустимих, також сприяютьпідвищенню життєвої ємності легень у представниць ектоморфного, ендоморфного таендоморфно-мезоморфного соматотипів (на 12,9; 15,2 та 14,3% відповідно при p < 0,01). Крім того, у дівчатендоморфно-мезоморфного соматотипу такі навантаження збільшили потужністьфорсованого вдиху (на 10,5% при p < 0,01).

10. Заняття за програмамилегкоатлетичного спрямування, які включають бігові навантаження зенерговитратами близько 29 і 48% від максимально допустимих, сприяють зменшенню(з 8,6 до 5,2% та з 8,6 до 2,8% відповідно) кількості осіб з підвищеннямдіастолічного тиску як реакцією на дозовані фізичні навантаження. Разом з тимзаняття за програмою силового спрямування збільшують кількість осіб зпідвищенням діастолічного тиску у відповідь на стандартні фізичні навантаження(з 5,5 до 22,2%). Тому при роботі з жінками необхідно обмежувати кількістьфізичних навантажень силового спрямування.


СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ

1. Фурман Ю.М., Мірошніченко В.М.Порівняльна характеристика аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивностіорганізму дівчат з різним соматотипом (17 – 19 років) // Педагогіка, психологіята медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / заред. С.С. Єрмакова – Х., 2004. – №7. – С. 65-71.

2. Мірошніченко В.М. Залежністьпрояву фізичних якостей від аеробної та анаеробної продуктивності організмудівчат (17–19) років із різним соматотипом // Фізичне виховання, спорт ікультура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. – Луцьк, 2005. – С.312-313.

3. Мірошніченко В.М. Вплив занять зфізичного виховання за програмою Міністерства освіти і науки на аеробну таанаеробну (лактатну) продуктивність дівчат з різним соматотипом // Молодаспортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л.,2006. – Вип. 10. – Т.4. – С. 331-335.

4. Фурман Ю.М., Мірошніченко В.М.Вплив бігових оздоровчих тренувань на аеробну та анаеробну (лактатну)продуктивність організму дівчат 17 – 19 років з різним соматотипом // Вісникморфології. – 2006. – Т.12(2). – С. 181-182.

5. Фурман Ю.М., Мірошніченко В.М.Вплив занять з фізичного виховання на показники біоелектричної активності серцядівчат 17–19 років з різними соматотипами // Фізична культура, спорт таздоров’я нації: зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – С. 537-542.

6. Мірошніченко В.М. Можливостівдосконалення фізичного здоров’я та якісних параметрів рухової діяльності у жінокпостпубертатного періоду онтогенезу фізичними тренуваннями різного спрямування// Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. культури таспорту. – Л., 2007. – Вип. 11. – Т.1. – С. 153-157.

7. Мірошніченко В.М. Фізіологічніаспекти оздоровчого бігу // Актуальні проблеми фізичного виховання та методикиспортивного тренування: зб. наук. пр. – Вінниця, 2003. – С. 19-20.

8. Мірошніченко В.М. Особливостіаеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму дівчат 17 – 19років з різним соматотипом // Актуальні проблеми фізичного виховання таметодики спортивного тренування: зб. наук. пр. – Вінниця, 2004. – С. 33-35.

9. Мірошніченко В.М. Характеристикарівня фізичних якостей студенток (17 – 19 років) з різним соматотипом //Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування: зб.наук. пр. – Вінниця, 2005. – С. 157-158.

11. Фурман Ю.М., Мірошніченко В.М.Характеристика фізичного здоров’я дівчат різного соматотипу в постпубертатнийперіод розвитку // Фізіологічний журнал, 2006. – Т.52. – № 2. – С. 156-157.

10. Мірошніченко В.М., Лозовик М.П.Вдосконалення аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організмудівчат різного соматотипу фізичними навантаженнями // Актуальні проблемифізичного виховання та методики спортивного тренування: зб. наук. пр. –Вінниця, 2007. – С. 54-56.


АНОТАЦІЇ

МірошніченкоВ.М. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконаленняфізичного здоров’я дівчат з урахуванням соматотипу. – Рукопис.

Дисертація наздобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту заспеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних групнаселення. – Львівський державний університет фізичної культури, Львів, 2008.

У дисертаційній роботі вирішуєтьсяпроблема підвищення рівня фізичного здоров’я дівчат 17-19 років засобамифізичного виховання з урахуванням соматотипу. Виявлені особливості проявуаеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму та якіснихпараметрів фізичної підготовленості дозволили оцінити рівень функціональнихможливостей дівчат різних соматотипів. Аналіз впливу оздоровчих фізичнихтренувань різного спрямування на аеробну й анаеробну (лактатну) продуктивністьорганізму, якісні параметри фізичної підготовленості та функціональний станкардіореспіраторної системи представниць різних соматотипів дозволив виявитиефективні режими тренувань, які відповідають індивідуальним особливостяморганізму. Встановлено, що більші можливостівдосконалювати аеробну продуктивність, а відтак і фізичне здоров’я, мають представниці збалансованого та ендоморфногосоматотипів. Удосконалення якісних параметрів фізичної підготовленостіобумовлене спрямуванням оздоровчої програми. Можливості вдосконалювати якісніпараметри фізичної підготовленості у представниць різних соматотипівнеоднакові.

Ключові слова:фізичнездоров’я, фізична підготовленість, соматотип.


Мирошниченко В.Н.Применение физических тренировок разной направленности для усовершенствованияфизического здоровья девушек с учётом соматотипа. – Рукопись.

Диссертация на соисканиеученой степени кандидата наук по физическому воспитанию и спорту поспециальности 24.00.02 – физическая культура, физическое воспитание разныхгрупп населения. – Львовский государственный университет физической культуры,Львов, 2008.

В диссертационной работерешается проблема повышения уровня физического здоровья девушек 17-19 летсредствами физического воспитания с учетом соматотипа.

Объектом исследованиявыступает физическое здоровье девушек 17-19 лет разных соматотипов.

Предметом исследованияявляется влияние физических нагрузок разной направленности на показателифизического здоровья девушек разных соматотипов.

Цель исследования –выявить особенности влияния физических нагрузок разной направленности напоказатели физического здоровья.

Задачи исследования:

1. Используя научныеисточники, проанализировать существующие подходы к решению проблемысовершенствования физического здоровья современной молодёжи.

2. Разработать программыфизического воспитания студенток высшего учебного заведения.

3. Определить уровеньфизического здоровья и физической подготовленности девушек 17-19 лет разныхсоматотипов.

4. Исследоватьэффективность внедрения авторских программ физического воспитания длясовершенствования физического здоровья и качественных параметров физическойподготовленности девушек разных соматотипов.

Установлено, что уровеньаэробной производительности организма выше у представительниц эктоморфного исбалансированного соматотипов. При этом аэробная производительность у представительницвсех исследованных соматотипов превышает „безопасный уровень здоровья”.Выявлена корреляционная взаимосвязь между массой тела и относительнымпоказателем аэробной производительности. Большие значения массы телаобуславливают более низкий уровень аэробной производительности. Вместе с этимобнаружена прямая корреляционная связь между массой тела и абсолютнымпоказателем анаэробной (лактатной) производительности.

Анализ особенностейвоздействия занятий по физическому воспитанию разной направленности на аэробнуюи анаэробную (лактатную) производительность организма, качественные параметрыфизической подготовленности и функциональное состояние кардиореспираторнойсистемы девушек разных соматотипов позволил выявить эффективные режимыфизических тренировок, которые отвечают индивидуальным особенностям организма.Установлено, что для совершенствования аэробной производительности, аследовательно и физического здоровья, эффективными являются занятия попрограмме легкоатлетической направленности с беговыми нагрузками, внутреннийобъем которых составляет около 48% от максимально допустимого. При этомпреобладающие возможности совершенствовать физическое здоровье имеютпредставительницы сбалансированного и эндоморфного соматотипов. Длясовершенствования качественных параметров физической подготовленностиэффективными являются занятия по программам игровой направленности;легкоатлетической направленности с беговыми нагрузками, внутренний объемкоторых составляет около 48% от максимально допустимого; силовой направленности.Совершенствование качественных параметров физической подготовленностиобусловлено направленностью оздоровительной программы. Возможностисовершенствовать качественные параметры физической подготовленности упредставительниц разных соматотипов неодинаковые. Совершенствование большинствакачественных параметров физической подготовленности не сопровождалосьувеличением аэробных и анаэробных (лактатных) возможностей организма. Толькоприрост выносливости связан с повышением уровня аэробных возможностей. Наиболеетесная корреляционная связь обнаружена между аэробной производительностью ивыносливостью.

Занятия по программелегкоатлетической направленности, которые включают беговые нагрузки непрерывнымметодом в аэробном режиме энергообеспечения, улучшают функциональное состояниесистемы внешнего дыхания и оказывают положительное влияние на системукровообращения. Занятия по программе силовой направленности способствуютувеличению числа исследуемых с повышением диастолического давления в ответ на дозированныециклические нагрузки.

Ключевые слова: физическое здоровье, физическаяподготовленность, соматотип.


MiroshnichenkoV.M.The use of physicaltraining of different directions for the perfection of physical health of girls depends onsomatic types. – Manuscript.

Thedissertation for scientific degree of candidate of sciences / physical education and sport / on speciality 24.00.02 – Physicalculture, Physical Education of different groups of population. – Lviv State University of Physical Education, Lviv, 2008.

Thisdissertation researches the problem of raising the level of physical health of17 — 19 year old girls by means of physical culture taking into account theirsomatic type. The discovered peculiarities of displaying aerobic and anaerobic(lactatic) productivity oforganism and qualitative parameters of themobility allowed appraising the level of functional resources of girls withdifferent somatic types. The analysis of the influence of sanitary physicaltrainings of different directions to aerobic and anaerobic (lactatic) organism’s productivity, qualitativeparameters of the mobility and functional state of cardiorespiration systemamong girls with different somatic types, allowed finding out the effectiveroutines of trainings, which are up to the individual features of organisms. Itis established that the representatives of endomorphy end balanced somatic typehave greater possibility to improve aerobic productivity and physical health.The improvement of qualitative parameters of the mobility is caused by thedirection of sanitary program. Resources for improvement of qualitativeparameters of the mobility among the representatives of different somatic typesare not equal.

Key words: physical health, physicalpreparation, somatic type.

еще рефераты
Еще работы по физкультуре и спорту